Coronavirus Update

Modificarea legii privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Publicat la data de: 18 Noiembrie 2008

Legea nr. 258/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Sus

A fost publicata in in Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 10.11.2008.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOLUL I.

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La capitolul IV, titlul sectiunii 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 1
Prestatii si servicii pentru investigare, diagnosticare medicala,
reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca"

2. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - Asiguratii au dreptul la prestatii medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea starii de sanatate, precum si recuperarea capacitatii de munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare."

3. La articolul 23, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale corespunzatoare leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale, dupa cum urmeaza:" [...]

4. La articolul 23 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare in vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor."

5. La articolul 116 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
"b1) investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor;"

6. La articolul 135, dupa alineatul (12) se introduc trei noi alineate, alineatele (13)-(15), cu urmatorul cuprins:
"(13) Contravaloarea serviciilor medicale prestate in unitatile sanitare cu personalitate juridica si sectiile de boli profesionale, precum si in cadrul cabinetelor de medicina muncii aflate in structura spitalelor, in scopul investigarii si stabilirii caracterului profesional al bolii, se suporta din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat, pe baza contractelor incheiate de spitale cu casele teritoriale de pensii, indiferent daca se confirma sau se infirma caracterul de munca.
(14) Procedura de contractare si plata a prestatiilor medicale prevazute la alin. (13) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(15) Procedura privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si lista prestatiilor medicale aferente se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse."

ARTICOLUL II.

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
BOGDAN OLTEANU
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Cuprins articol

  1. Legea nr. 258/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
  2. Legea nr.346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
  3. Citeste pe aceeasi tema

Legea nr.346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Sus

Textul actului publicat in M.Of. nr. 454/27 iun. 2002

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


CAPITOLUL I - Dispozitii generale


ARTICOLUL 1.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala impotriva urmatoarelor categorii de riscuri profesionale: pierderea, diminuarea capacitatii de munca si decesul ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

ARTICOLUL 2.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garanteaza un ansamblu de servicii si prestatii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea:
a) promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.

ARTICOLUL 3.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
a) asigurarea este obligatorie pentru toti cei ce utilizeaza forta de munca angajata cu contract individual de munca;
b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiaza de rezultatul muncii prestate;
c) fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie din contributii diferentiate in functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care incheie asigurarea, potrivit prevederilor prezentei legi;
d) cresterea rolului activitatii de prevenire in vederea reducerii numarului accidentelor de munca si al bolilor profesionale;
e) solidaritatea sociala, prin care participantii la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevazute de lege;
f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevazute de lege;
g) asigurarea transparentei in utilizarea fondurilor;
h) repartitia fondurilor in conformitate cu obligatiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prin prezenta lege.

ARTICOLUL 4.

(1) Prin asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale raspunderea civila a persoanei fizice sau juridice pentru prestatiile prevazute in prezenta lege si pentru care s-a platit contributia de asigurare este preluata de asigurator.
(2) In situatia in care se face dovada unor prejudicii care nu sunt acoperite prin prevederile prezentei legi, in mod subsidiar si complementar, intra in functiune raspunderea civila, potrivit dreptului comun.


CAPITOLUL II - Raporturile de asigurare si riscurile asigurate


ARTICOLUL 5.

Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, inclusiv functionarii publici;
b) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a);
c) somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
d) persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economia nationala;
e) ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale.

ARTICOLUL 6.

(1) Se pot asigura in conditiile prezentei legi, pe baza de contract de asigurare, persoanele asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii si care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
b) administratori sau manageri;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate in institutii internationale;
f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
g) persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier;
h) membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;
i) persoane care desfasoara activitati in unitati de cult recunoscute potrivit legii;
j) alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.
(2) Continutul contractului de asigurare se stabileste in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ARTICOLUL 7.

(1) Prevederile ARTICOLUL 5 sunt aplicabile si angajatilor romani care presteaza munca in strainatate din dispozitia angajatorilor romani, in conditiile legii.
(2) Au calitatea de asigurat si cetatenii straini sau apatrizii care presteaza munca pentru angajatori romani, pe perioada in care au, potrivit legii, domiciliul sau resedinta in Romania.

ARTICOLUL 8.

(1) Are calitatea de asigurator, potrivit prezentei legi, Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale, denumit in continuare Fondul National.
(2) Fondul National isi exercita atributiile prin fondurile teritoriale de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau prin asociatiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, denumite in continuare fonduri teritoriale si, respectiv, asociatii profesionale de asigurare.

ARTICOLUL 9.

(1) Raporturile de asigurare, rezultate in temeiul prezentei legi si din contractele de asigurare, se stabilesc intre:
a) angajatori si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la ARTICOLUL 5 si 7;
b) asigurati si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la ARTICOLUL 6.
(2) Calitatea de asigurat se dobandeste, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data incheierii contractului individual de munca, a conventiei civile, a inceperii practicii profesionale sau a contractului de asigurare individual, dupa caz.
ARTICOLUL 10.

(1) In vederea realizarii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si stabilirii cuantumului contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o declaratie pe propria raspundere, numarul de angajati, domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop.
(2) Declaratia scrisa va fi depusa la sediul asiguratorului cu minimum 15 zile inainte de incheierea contractului de asigurare, pentru stabilirea contributiei in conditiile legii.

ARTICOLUL 11.

(1) In cazul punerii in functiune a unei noi unitati angajatorul are obligatia sa depuna declaratia in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.
(2) In cazul oricarei modificari privind nivelul fondului de salarii sau al activitatilor desfasurate, angajatorul are obligatia sa anunte asiguratorul in termen de 15 zile.
(3) Contractul de asigurare incheiat intre angajator si asigurator se reinnoieste la fiecare modificare notificata.
ARTICOLUL 12.

Persoanele asigurate potrivit ARTICOLUL 6 au obligatia de a depune declaratia de venituri in termenul prevazut la ARTICOLUL 10 alin. (2) si de a comunica asiguratorului orice modificare intervenita cu privire la venitul asigurat, in termen de 15 zile de la data acesteia.

ARTICOLUL 13.

Dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se naste de la data stabilirii raporturilor de asigurare si inceteaza o data cu aceste raporturi.

ARTICOLUL 14.

In cazul in care din culpa angajatorului nu s-a platit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, costul prestatiilor si al serviciilor de asigurare prevazute de prezenta lege se suporta de angajator.

ARTICOLUL 15.

(1) In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, in timpul activitatii profesionale, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior incetarii raporturilor de munca si a contractelor de asigurare.
(2) In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, ulterior incetarii raporturilor de munca si a contractelor de asigurare, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se acorda daca fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzata de factori profesionali specifici locului de munca.

ARTICOLUL 16.

Riscurile asigurate in conditiile prezentei legi sunt accidentele de munca si bolile profesionale cercetate, declarate, inregistrate si evidentiate potrivit prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata.

CAPITOLUL III - Obiectivele asigurarii


ARTICOLUL 17.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale are urmatoarele obiective:
a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) reabilitarea medicala si socioprofesionala a asiguratilor, victime ale accidentelor de munca si ale bolilor profesionale, precum si recuperarea capacitatii de munca a acestora;
c) acordarea de prestatii in bani pe termen lung si scurt, sub forma de indemnizatii si alte ajutoare, in conditiile prevazute de prezenta lege.

ARTICOLUL 18.

Asiguratorul are obligatia de a-si organiza activitatea pentru realizarea obiectivelor prevazute la ARTICOLUL 17, precum si de a pastra confidentialitatea tuturor informatiilor la care are acces in scopul realizarii acestor obiective.


CAPITOLUL IV - Prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale


ARTICOLUL 19.

Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:
a) reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;
b) reabilitare si reconversie profesionala;
c) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
d) indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca;
e) compensatii pentru atingerea integritatii;
f) despagubiri in caz de deces;
g) rambursari de cheltuieli.

ARTICOLUL 20.

(1) Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este media veniturilor salariale brute ale asiguratului din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in lunile respective.
(2) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale o constituie venitul salarial brut din ultima luna de activitate si care a fost luat in calcul la stabilirea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(3) Pentru calculul indemnizatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna in care se acorda concediul medical sau, dupa caz, se solicita alte drepturi de asigurari sociale.
(4) La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se vor avea in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

SECTIUNEA 1 -Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca

ARTICOLUL 21.

Asiguratii au dreptul la tratament medical, precum si la prestatii si servicii pentru reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca.

ARTICOLUL 22.

(1) Asiguratorul are obligatia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate pana cand se realizeaza:
a) restabilirea starii de sanatate sau ameliorarea deficientelor de sanatate survenite in urma unui risc asigurat;
b) prevenirea diminuarii ori a pierderii capacitatii de munca si a necesitatii de ingrijire permanenta.
(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului celor care se afla in incapacitate temporara de munca, ca urmare in exclusivitate a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale.

ARTICOLUL 23.

Asiguratii au dreptul la tratament medical corespunzator leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale, dupa cum urmeaza:
a) asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloace de transport specializate si in unitati sanitare;
b) tratament medical ambulatoriu, prescris de medic;
c) analize medicale si medicamente;
d) servicii medicale, cu prioritate in spitale sau clinici specializate pentru boli profesionale;
e) tratament de recuperare functionala in unitati speciale;
f) servicii de chirurgie plastica si reparatorie;
g) servicii de fizioterapie;
h) cure balneoclimaterice prescrise de medicul asiguratorului.

ARTICOLUL 24.

In vederea diminuarii sau compensarii urmarilor deficientelor de sanatate suferite prin accidente de munca si boli profesionale, asiguratii au dreptul la:
a) materiale sanitare pentru corectarea auzului si vazului;
b) proteze, orteze si aparate ortopedice;
c) mijloace auxiliare: scaun, carucior cu rotile, precum si alte asemenea mijloace;
d) orice alte materiale, produse sau mijloace destinate unui asemenea scop, a caror lista se stabileste de asigurator, la propunerea medicului asiguratorului.

ARTICOLUL 25.

(1) Pentru recuperarea capacitatii de munca asiguratii beneficiaza de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asiguratorului, in functie de natura si de pronosticul bolii.
(2) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear, in functie de tipul bolii.
(3) Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul asiguratorului, in functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului.
(4) Criteriile pe baza carora se acorda biletele pentru tratament balnear se aproba anual de Fondul National.

ARTICOLUL 26.

(1) Asiguratii au obligatia sa urmeze si sa respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul specialist al asiguratorului.
(2) Dreptul la prestatii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se suspenda in cazul in care asiguratii nu urmeaza sau nu respecta programul individual de recuperare.
ARTICOLUL 27.

Tratamentul medical in perioada programului individual de recuperare, precum si cazarea si masa in unitatile medicale se suporta de catre asigurator.

ARTICOLUL 28.

(1) Personalul medical si unitatile prestatoare de servicii medicale se stabilesc de asigurator in colaborare cu casele de asigurari de sanatate sau, dupa caz, direct cu unitati specializate, precum si cu unitati medicale proprii.
(2) Tarifele serviciilor medicale se stabilesc intre partile contractante pe baza prevederilor contractului-cadru ce se va stabili prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

SECTIUNEA a 2-a - Prestatii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesionala

ARTICOLUL 29.

Prestatiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesionala se acorda de catre asigurator la solicitarea asiguratilor care, desi nu si-au pierdut complet capacitatea de munca, nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.

ARTICOLUL 30.

Asiguratorul preia in sarcina sa cheltuielile pentru urmatoarele prestatii si servicii de reabilitare si reconversie profesionala:
a) cheltuielile privind serviciile medicale si psihologice pentru aprecierea starii fizice, mentale si aptitudinale in vederea reconversiei profesionale;
b) costul cursurilor de calificare sau de reconversie;
c) plata unei indemnizatii pe durata cursurilor de calificare si de reconversie.

ARTICOLUL 31.

(1) Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acorda lunar si reprezinta 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de munca sau a bolii profesionale.
(2) Indemnizatia se acorda numai daca persoana asigurata nu beneficiaza, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca sau de pensie de invaliditate gradul III, acordata potrivit legii.
ARTICOLUL 32.

Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acorda numai daca persoana asigurata respecta dispozitiile asiguratorului cu privire la:
a) institutia la care urmeaza sa se desfasoare cursul;
b) programul de instruire;
c) modalitatea de absolvire.

SECTIUNEA a 3-a - Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

ARTICOLUL 33.

(1) Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca datorita unui accident de munca sau unei boli profesionale.
(2) In cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de munca certificatul medical se vizeaza in mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

ARTICOLUL 34.

(1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 100% din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni.
(2) In cazul asiguratilor prevazuti la ARTICOLUL 6 cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 100% din venitul lunar asigurat.

ARTICOLUL 35.

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta pentru primele 3 zile de incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

ARTICOLUL 36.

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 180 de zile in intervalul de un an, socotita din prima zi de concediu medical.

ARTICOLUL 37.

(1) In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicale si profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile.
(2) Medicul asiguratorului poate decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activitatii in acelasi loc de munca sau in alt loc de munca ori poate propune pensionarea de invaliditate.
(3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Fondul National, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.

ARTICOLUL 38.

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispozitiilor legale.

ARTICOLUL 39.

In situatia in care mediul expert al asigurarilor sociale din sistemul public de pensii decide incadrarea intr-un grad de invaliditate, indemnizatia se va acorda pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a dat avizul de pensionare, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului medical, prevazuta la ARTICOLUL 37.

SECTIUNEA a 4-a - Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca

ARTICOLUL 40.

(1) Asiguratii care, datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu isi mai pot desfasura activitatea la locul de munca anterior manifestarii riscului asigurat pot trece temporar in alt loc de munca.
(2) Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca se acorda in conditiile in care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de munca este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistarii afectiunii.

ARTICOLUL 41.

Indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru cu o patrime din durata normala, ca urmare a unor afectiuni cauzate de accidente de munca sau boli profesionale, se acorda asiguratilor care, in aceste conditii, nu mai pot realiza durata normala de munca.

ARTICOLUL 42.

(1) Indemnizatiile prevazute la ARTICOLUL 40 alin. (2) si la ARTICOLUL 41 se acorda la propunerea medicului curant, cu avizul medicului asiguratorului, pentru cel mult 90 de zile intr-un an calendaristic, in una sau mai multe etape.
(2) Cuantumul lunar al indemnizatiilor prevazute la alin. (1) este egal cu diferenta dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca, fara a se depasi 25% din baza de calcul.

SECTIUNEA a 5-a - Compensatii pentru atingerea integritatii
ARTICOLUL 43.

Au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritatii asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente, daca acestea:
a) reduc capacitatea de munca sub nivelul de 50%; sau
b) nu reduc capacitatea de munca, dar constituie o mutilare.

ARTICOLUL 44.

Compensatia se acorda la solicitarea persoanei indreptatite, pe baza deciziei medicului asiguratorului, cu indeplinirea conditiilor prevazute la ARTICOLUL 43.

ARTICOLUL 45.

(1) Compensatia reprezinta o suma fixa in bani si se acorda integral, o singura data, fara a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este indreptatit asiguratul.
(2) Cuantumul compensatiei se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute pe economia nationala.
(3) Criteriile si grilele pe baza carora se acorda compensatia se stabilesc de Fondul National, prin norme metodologice, cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei.

SECTIUNEA a 6-a - Despagubiri in caz de deces

ARTICOLUL 46.

(1) In cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
(2) Cuantumul ajutorului de deces acordat este de 4 salarii medii brute pe economia nationala.

ARTICOLUL 47.

Cererea pentru obtinerea ajutorului de deces se depune la sediul asiguratorului, insotita de actele din care rezulta dreptul solicitantului, potrivit legii.

ARTICOLUL 48.

(1) Admiterea sau respingerea cererii se face prin decizie emisa de asigurator in termen de 20 de zile de la data depunerii cererii.
(2) Decizia se comunica in scris solicitantului in termen de 5 zile de la data emiterii ei.

ARTICOLUL 49.

Plata ajutorului de deces se face in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei.

SECTIUNEA a 7-a - Rambursari de cheltuieli

ARTICOLUL 50.

(1) Asiguratorul acorda rambursari de cheltuieli in urmatoarele situatii:
a) transportul de urgenta, in cazuri temeinic justificate, cand salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decat cele uzuale;
b) confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare si dentare, in situatia in care acestea au fost deteriorate datorita unui accident de munca soldat cu vatamari corporale.
(2) Costurile suportate de asigurator sunt destinate sa asigure recuperarea functionalitatii organismului celui asigurat, iar cuantumul acestora se va stabili anual de Fondul National, prin Regulamentul privind acordarea rambursarii de cheltuieli, elaborat de Fondul National si care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


CAPITOLUL V - Comunicarea si constatarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale

ARTICOLUL 51.

(1) Angajatorii au obligatia de a comunica asiguratorului accidentele soldate cu incapacitate de munca sau cu decesul asiguratilor.
(2) Comunicarea trebuie realizata de indata ce angajatorul a luat cunostinta despre accident.
(3) Obligatia privind comunicarea revine si persoanelor asigurate conform ARTICOLUL 6 sau urmasilor acestora, in cazul in care accidentul de munca s-a soldat cu decesul asiguratului.

ARTICOLUL 52.

Daca in urma controalelor medicale periodice personalul serviciilor medicale de intreprindere constata ca exista riscul unei imbolnaviri profesionale, acesta are obligatia de a semnala de indata cazul asiguratorului.
ARTICOLUL 53.

(1) Pentru constatarea cazului asigurat si stabilirea drepturilor de asigurare asiguratorul are acces si recurge la procesul-verbal de cercetare, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta care efectueaza cercetarea accidentelor soldate cu invaliditate si deces.
(2) Pentru constatarea cazului asigurat si stabilirea drepturilor de asigurare in cazul accidentelor soldate cu incapacitate temporara de munca, asiguratorul participa in echipa de cercetare a accidentului sau poate efectua o ancheta proprie, la solicitarea angajatorului.

ARTICOLUL 54.

Drepturile de asigurare prevazute de prezenta lege se acorda astfel:
a) pentru accidente de munca, in baza procesului-verbal de cercetare a accidentului de munca, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta;
b) pentru boli profesionale, in baza formularului de declarare finala a bolii profesionale, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta.


CAPITOLUL VI - Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale


ARTICOLUL 55.

Raspunderea pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate la locurile de munca revine angajatorilor sau, dupa caz, persoanelor asigurate conform ARTICOLUL 6.

ARTICOLUL 56.

(1) Angajatorii au obligatia de a asigura informarea, participarea si colaborarea angajatilor pentru adoptarea si aplicarea masurilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
(2) Angajatii au obligatia de a participa la actiuni privind adoptarea unor masuri de securitate si sanatate in munca, atunci cand sunt solicitati in acest scop de catre angajatori.

ARTICOLUL 57.

Angajatii nu suporta in nici o situatie costul masurilor de prevenire aplicate in conditiile
ARTICOLUL 56.

ARTICOLUL 58.

Angajatorii au obligatia de a furniza toate informatiile solicitate de asigurator in legatura cu riscurile de la locurile de munca.
ARTICOLUL 59.

Angajatii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte masurile tehnice si organizatorice luate de angajatori pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aduse la cunostinta in cadrul instructajului de protectie a muncii.

ARTICOLUL 60.


Angajatii au dreptul, fara ca acest lucru sa atraga consecinte asupra lor, de a sesiza autoritatea de stat competenta, asiguratorul sau comitetele de sanatate si securitate in munca, constituite conform ARTICOLUL 31 din Normele generale de protectie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 578/DB/5.840/1996, asupra neluarii de catre angajator a unor masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

ARTICOLUL 61.

Asiguratorul are obligatia de a promova si de a stimula activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, in scopul:
a) mentinerii integritatii fizice si psihice a persoanelor asigurate;
b) imbunatatirii conditiilor de munca;
c) eliminarii sau reducerii riscurilor de accidente de munca si boli profesionale.

ARTICOLUL 62.

Asiguratorul realizeaza obiectivele din domeniul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale prin servicii proprii, cu personal specializat, dimensionat corespunzator numarului de asigurati.

ARTICOLUL 63.

Personalul tehnic al asiguratorului, care desfasoara activitati de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, atestat de autoritatea de stat competenta potrivit legii, precum si personalul medical specializat in medicina muncii au urmatoarele atributii:
a) acorda consultanta si asistenta tehnica si medicala de medicina muncii cu privire la masurile si mijloacele de prevenire;
b) initiaza si elaboreaza studii si analize si asigura documentatia privind riscurile si conditiile de munca din unitati, in vederea fundamentarii unor masuri de prevenire;
c) propun finantarea, din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, a unor proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea stiintifica a masurilor de prevenire necesare;
d) elaboreaza si propun angajatorilor instructiuni de prevenire si proceduri de lucru specifice unor locuri de munca;
e) participa la cercetarea accidentelor de munca ce au ca urmare incapacitatea temporara de munca, in comisiile de cercetare numite de angajatori;
f) controleaza aplicarea si respectarea masurilor de prevenire convenite cu angajatorii;
g) elaboreaza si propun forme si mijloace de educare si informare pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
h) tin evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
i) propun asiguratorului majorari sau reduceri ale contributiei, pentru stimularea activitatii de prevenire;
j) acolo unde este cazul, pot propune asiguratorului incheierea unor conventii cu angajatorii, in scopul imbunatatirii activitatii de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

ARTICOLUL 64.

In exercitarea atributiilor sale personalul tehnic si medical specializat este autorizat:
a) sa dispuna de acces liber in sediile angajatorilor sau la locurile de munca organizate de acestia si sa fie insotit de persoanele desemnate de angajator;
b) sa beneficieze de concluziile cercetarii accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, efectuata de autoritatile de stat competente;
c) sa sesizeze autoritatile de stat cand constata incalcari ale legislatiei in vigoare privind protectia muncii;
d) sa propuna angajatorilor dimensionarea compartimentelor de protectie a muncii in functie de riscurile de la locurile de munca;
e) sa consulte rezultatele examenelor medicale la angajare si ale examenelor medicale periodice ale persoanelor asigurate;
f) sa solicite orice informatii si documente necesare realizarii sarcinilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
g) sa recomande angajatorului masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

ARTICOLUL 65.

In activitatea exercitata personalul de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor primite de la angajator cu privire la aspectele organizatorice, tehnologice si de fabricatie din unitatea controlata, precum si a celorlalte date furnizate de autoritatile de stat competente sau de orice alt organism ori persoana interesata in activitatea de prevenire, precum si confidentialitatea datelor medicale ale angajatilor.

ARTICOLUL 66.

(1) Cheltuielile asiguratorului pentru activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale se evidentiaza intr-un cont analitic separat.
(2) Cuantumul maxim alocat in acest scop nu poate depasi 10% din sumele incasate cu titlu de contributie pe parcursul unui an calendaristic.

ARTICOLUL 67.

Sumele reinvestite de angajatori din profit, in scopul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale, sunt scutite de impozit pe profit.


CAPITOLUL VII - Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale


ARTICOLUL 68.

(1) Fondul National se constituie ca institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
(2) Fondul National administreaza, gestioneaza, coordoneaza si controleaza intreaga activitate de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(3) Sediul Fondului National este in municipiul Bucuresti.

ARTICOLUL 69.

(1) Fondurile teritoriale sunt servicii publice cu personalitate juridica, in subordinea Fondului National. (2) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se exercita de fondurile teritoriale.
ARTICOLUL 70.

(1) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, in conditiile prezentei legi, si de asociatii profesionale de asigurare, constituite in acest scop pe sectoare de activitate ale economiei nationale.
(2) Asociatiile profesionale de asigurare functioneaza pe baza de statut propriu, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si ale prezentei legi.

ARTICOLUL 71.

Angajatorii sau, dupa caz, persoanele prevazute la ARTICOLUL 6 pot incheia asigurarea, in functie de propria optiune, fie cu fondurile teritoriale, fie cu asociatiile profesionale de asigurare.

ARTICOLUL 72.

Pentru realizarea obiectului sau de activitate Fondul National are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si controleaza activitatea fondurilor teritoriale;
b) indruma si controleaza activitatea asociatiilor profesionale de asigurare;
c) garanteaza executarea prestatiilor de asigurare in cazul insolvabilitatii asociatiilor profesionale de asigurare;
d) poate subventiona programe si proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, la propunerea fondurilor teritoriale sau a asociatiilor profesionale de asigurare;
e) aplica masuri pentru imbunatatirea serviciilor si prestatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
f) elaboreaza criteriile si metodologia care stau la baza calculului contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
g) indruma si controleaza activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, desfasurata de fondurile teritoriale sau de asociatiile profesionale de asigurare;
h) controleaza modul de acordare a prestatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazute de prezenta lege;
i) controleaza modul de acordare a stimulentelor pentru incurajarea aplicarii masurilor de prevenire si reducere a nivelului de risc, stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
j) poate organiza la nivel national, la propunerea fondurilor teritoriale sau a asociatiilor profesionale de asigurare, activitatea de recuperare functionala, protezare, reorientare si reconversie, in vederea reintegrarii profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de munca si boli profesionale;
k) tine evidenta cazurilor asigurate si a costurilor de asigurare la nivel national;
l) emite si retrage autorizatia de functionare a asociatiilor profesionale de asigurare;
m) finanteaza la nivel national studii de cercetare aplicativa in vederea elaborarii de solutii, dispozitive si metode de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
n) organizeaza instruirea, formarea si perfectionarea personalului din domeniul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale;
o) face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale;
p) administreaza bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale si prezinta Guvernului raportul sau de executie bugetara.

ARTICOLUL 73.

Conducerea Fondului National este asigurata de presedinte si de consiliul de administratie.

ARTICOLUL 74.

(1) Presedintele Fondului National este numit de ministrul muncii si solidaritatii sociale pentru un mandat de 4 ani, are rang de secretar de stat si reprezinta Fondul National in relatiile cu tertii.
(2) Presedintele Fondului National este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale. Realizarea atributiilor ce revin Fondului National, potrivit legii, este supusa controlului Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

ARTICOLUL 75.

Mandatul presedintelui Fondului National inceteaza prin demisie, revocare de catre ministrul muncii si solidaritatii sociale sau din alte cauze prevazute de lege.

ARTICOLUL 76.

(1) Consiliul de administratie al Fondului National este format din 15 membri, dintre care:
a) 5 reprezentanti ai Guvernului, numiti de prim-ministru;
b) 5 reprezentanti ai salariatilor, desemnati prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata;
c) 5 reprezentanti ai patronilor, desemnati prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996, republicata;
(2) Membrii consiliului de administratie isi desfasoara activitatea in baza unui mandat pe o durata de 4 ani.

ARTICOLUL 77.

(1) Conducerea operativa a activitatii Fondului National se exercita de catre un director general executiv, numit de presedinte.
(2) Ocuparea postului de director general executiv se face prin concurs, in conditiile legii.

ARTICOLUL 78.

(1) Sedintele consiliului de administratie al Fondului National se desfasoara lunar sau ori de cate ori este nevoie si sunt conduse pe principiul tripartitismului, prin rotatie, de catre unul dintre membri.
(2) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai, cu conditia ca fiecare parte - Guvern, salariati si patronat sa fie reprezentata.

ARTICOLUL 79.

In indeplinirea atributiilor sale Fondul National isi constituie servicii specializate pentru urmarirea si asigurarea:
a) activitatii de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) activitatii de reabilitare medicala si socioprofesionala si tratament medical;
c) evidentei contributiilor, prestatiilor si serviciilor acordate si a costurilor de asigurare.

ARTICOLUL 80.

(1) Fondul National elaboreaza un statut propriu care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Prin statut se stabilesc atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui, precum si modul de organizare si functionare a Fondului National si a fondurilor teritoriale.

ARTICOLUL 81.

(1) Conducerea operativa a activitatii fondurilor teritoriale este asigurata de catre un director executiv, numit de presedintele Fondului National.
(2) Ocuparea postului de director executiv se face prin concurs, in conditiile legii.

ARTICOLUL 82.

Atributiile serviciilor specializate se stabilesc prin statutul Fondului National.
ARTICOLUL 83.

Fondurile teritoriale au urmatoarele atributii principale:
a) presteaza servicii in scopul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) elaboreaza studii si evaluari privind riscul de accidentare si imbolnavire profesionala, la nivel local;
c) acorda prestatiile de asigurare prevazute in prezenta lege si intocmesc documentatia necesara in vederea acordarii acestora;
d) inainteaza Fondului National spre aprobare documentatia si propunerile privind acordarea stimulentelor pentru incurajarea aplicarii masurilor de prevenire la nivel local;
e) controleaza modul de aplicare a stimulentelor economice, in vederea imbunatatirii activitatii de prevenire la nivel local;
f) tin evidenta accidentelor de munca, a bolilor profesionale si a costurilor aferente la nivel local;
g) asigura acordarea de prestatii medicale prin servicii proprii sau pe baza de contract incheiat cu furnizorii de servicii medicale, potrivit legii;
h) verifica modul in care sunt utilizate prestatiile banesti acordate pentru serviciile de reabilitare medicala si socioprofesionala.

ARTICOLUL 84.

(1) Persoanele care datoreaza contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pot constitui asociatii la nivelul sectoarelor de activitate ale economiei nationale.
(2) Asociatiile profesionale de asigurare sunt organisme paritare, care se constituie si functioneaza ca persoane juridice in conditiile prezentei legi si ale Ordonantei Guvernului nr.26/2000.
(3) Asociatiile profesionale de asigurare isi pot elabora regulamente si instructiuni proprii.
(4) In vederea functionarii asociatiile profesionale de asigurare sunt obligate sa solicite autorizarea de catre Fondul National.

ARTICOLUL 85.

Solicitarea in vederea obtinerii autorizatiei de functionare se depune la sediul Fondului National, insotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv, un memoriu de fundamentare cuprinzand obiectul, scopul activitatii, precum si orice alte elemente necesare, potrivit cerintelor prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
b) statutul asociatiei profesionale de asigurare.

ARTICOLUL 86.

Fondul National analizeaza solicitarea, luand in considerare criteriile de oportunitate, urmand ca in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sa emita autorizatia sau sa respinga, prin decizie motivata, solicitarea de autorizare.

ARTICOLUL 87.

Cererea de acordare a personalitatii juridice pentru o asociatie profesionala de asigurare se adreseaza instantei judecatoresti competente teritorial, insotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv al asociatiei;
b) statutul asociatiei;
c) actele doveditoare ale sediului si patrimoniului;
d) avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

ARTICOLUL 88.

Asociatiile profesionale de asigurare exercita urmatoarele atributii:
a) presteaza servicii in scopul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) acorda prestatiile de asigurare prevazute in prezenta lege si intocmesc documentatia necesara in vederea acordarii acestora;
c) elaboreaza studii si evaluari privind riscul de accidentare si imbolnavire profesionala;
d) tin evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, a prestatiilor acordate si a costurilor aferente;
e) asigura acordarea de prestatii medicale prin servicii proprii sau pe baza de contract incheiat cu furnizorii de servicii medicale, potrivit legii;
f) verifica modul in care sunt utilizate prestatiile banesti acordate pentru serviciile de reabilitare medicala si socioprofesionala.

ARTICOLUL 89.

Patrimoniul asociatiei profesionale de asigurare se constituie din:
a) cotizatii de membru, stabilite de comun acord de catre membrii asociati;
b) donatii si alte liberalitati;
c) subventii acordate de la bugetul de stat pentru indeplinirea atributiilor prevazute la ARTICOLUL 88 lit. b);
d) orice alte surse legale.

ARTICOLUL 90.

Asociatiile profesionale de asigurare pot desfasura si activitati cu scop lucrativ, potrivit legii.

ARTICOLUL 91.

La sedintele organului de conducere al asociatiilor profesionale de asigurare participa un delegat al Fondului National, fara drept de vot.

ARTICOLUL 92.

Asociatiile profesionale de asigurare au obligatia de a supune anual aprobarii Fondului National bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli.

ARTICOLUL 93.

(1) In cazul incetarii activitatii asociatiei profesionale de asigurare, destinatia bunurilor ramase dupa lichidare si care au fost dobandite din subventii de stat se hotaraste de catre Fondul National, daca dispozitiile statutului nu prevad altfel.
(2) Sumele existente in conturile asociatiilor profesionale de asigurare in momentul lichidarii se preiau de catre Fondul National.
(3) In toate cazurile bunurile nu se pot atribui decat unui fond teritorial.
ARTICOLUL 94.

(1) Salarizarea si alte drepturi ale presedintelui si ale personalului din aparatul propriu al Fondului National si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie al acestuia, precum si salarizarea si alte drepturi ale personalului fondurilor teritoriale si indemnizatiile membrilor consiliilor consultative ale acestora se stabilesc prin lege, al carei proiect va fi elaborat in termen de 60 de zile de la data infiintarii Fondului National.
(2) Pana la intrarea in vigoare a legii salarizarii prevazute la alin. (1) salarizarea presedintelui Fondului National, a membrilor consiliilor de administratie, precum si a personalului angajat al Fondului National si al fondurilor teritoriale se stabileste dupa cum urmeaza:
a) salariul presedintelui, la nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru functia de secretar de stat;
b) indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului de administratie, cu exceptia presedintelui, la nivelul de 10% din salariul presedintelui;
c) salariile personalului angajat al Fondului National si al fondurilor teritoriale se asigura intre limitele prevazute in anexele la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie ca urmare a participarii la sedinte nu poate depasi, intr-o luna, 20% din salariul lunar al presedintelui.

ARTICOLUL 95.

Cheltuielile privind salarizarea presedintelui, a membrilor consiliului de administratie, precum si a personalului angajat al Fondului National si fondurilor teritoriale se suporta din bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale.


CAPITOLUL VIII - Contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale


ARTICOLUL 96.

(1) Datoreaza contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale urmatorii:
a) angajatorii, pentru asiguratii prevazuti la ARTICOLUL 5 si 7;
b) persoanele fizice, pentru asiguratii prevazuti la ARTICOLUL 6.
(2) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale in cazul somerilor se suporta integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul cotei de 1% aplicate asupra venitului lunar asigurat, dar numai pentru fondul destinat somerilor pe perioada in care acestia urmeaza cursuri de calificare si de reconversie profesionala.
(3) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri o constituie cuantumul ajutorului de somaj si al ajutorului de integrare profesionala.

ARTICOLUL 97.

Contributia se stabileste astfel incat sa acopere costul prestatiilor si serviciilor pentru cazurile asigurate, cheltuielile pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si cheltuielile administrative.

ARTICOLUL 98.

(1) Contributiile se stabilesc in functie de tarife si clase de risc.
(2) Tariful de risc se determina pentru fiecare sector de activitate in functie de riscul de accidentare si de imbolnavire profesionala din cadrul sectorului respectiv.
(3) In cadrul tarifelor de risc diferentierea pe categorii de activitati se realizeaza prin clase de risc.

ARTICOLUL 99.

(1) Tarifele si clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, elaborate de Fondul National si aprobate prin hotarare a Guvernului.
(2) Tarifele si clasele de risc se revizuiesc o data la 4 ani.
(3) Pentru prima perioada de functionare a Fondului National tarifele si clasele de risc se pot modifica si la un interval de timp mai scurt de 4 ani, dar numai o singura data.
ARTICOLUL 100.

Incadrarea in clasele de risc se face de catre asigurator, corespunzator activitatilor desfasurate in fiecare unitate.

ARTICOLUL 101.

(1) Baza de calcul pentru contributia datorata de persoanele prevazute la ARTICOLUL 5 si 7 o reprezinta fondul brut anual de salarii realizat.
(2) In situatia in care intr-o unitate exista activitati incadrate in mai multe clase de risc, baza de calcul o reprezinta fondul de salarii corespunzator activitatilor incadrate in fiecare clasa de risc.
(3) Cotele de contributie datorate de angajatori in functie de clasa de risc se vor situa in limita unui procent minim de 0,5% si a unui procent maxim de 4% aplicat asupra fondului brut de salarii.
(4) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu se aplica asupra sumelor reprezentand:
a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de catre acesta, potrivit legii;
b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale in cazul desfacerii contractelor individuale de munca, al incetarii calitatii de functionar public sau de membru cooperator;
c) diurnele de deplasare, detasare si indemnizatiile de transfer si drepturile de autor;
d) sumele obtinute in baza unei conventii de prestari de servicii sau executari de lucrari de catre persoanele care au incheiat contracte individuale de munca;
e) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;
f) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.

ARTICOLUL 102.

(1) Contributia datorata de persoanele fizice prevazute la ARTICOLUL 6 este unica, indiferent de activitatea prestata, si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Fondului National, de la 0,5% la 1% aplicata asupra venitului lunar asigurat.
(2) Baza de calcul pentru aceste contributii o reprezinta venitul lunar asigurat prevazut in contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut lunar pe economia nationala.

ARTICOLUL 103.

Clasa de risc si cota de contributie datorata pentru fiecare categorie de activitati se comunica de catre asigurator angajatorului anual sau ori de cate ori este nevoie.

ARTICOLUL 104.

Asiguratorul are dreptul de a verifica, prin serviciile proprii de control, datele comunicate de angajator pentru incadrarea in clasele de risc.

ARTICOLUL 105.

Contributiile se colecteaza de fondurile teritoriale si se vireaza catre Fondul National.

ARTICOLUL 106.

Termenele de plata a contributiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sunt:
a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pentru luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar;
b) data stabilita pentru plata chenzinei a doua, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal;
c) pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs, in cazul asiguratilor prevazuti la ARTICOLUL 6.

ARTICOLUL 107.

Modificarea termenelor de plata prevazute la ARTICOLUL 106 lit. a) si b) se comunica de catre angajator fondului teritorial in ziua modificarii.

ARTICOLUL 108.

(1) Neplata contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale la termenele stabilite conform ARTICOLUL 106 genereaza plata unor majorari calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei datorate inclusiv.
(2) Cota majorarilor de intarziere prevazuta la alin. (1) se stabileste conform reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.
(3) Sumele reprezentand majorarile de intarziere se fac venit la bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale.
(4) Calculul majorarilor de intarziere, precum si urmarirea platii acestora se fac de catre Fondul National prin intermediul fondurilor teritoriale.

ARTICOLUL 109.

In cazul neachitarii in termenele prevazute la ARTICOLUL 106 a contributiilor datorate, Fondul National, prin intermediul fondurilor teritoriale, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.

ARTICOLUL 110.

In cazul reorganizarii judiciare sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta pentru asigurare vor fi recuperate potrivit legii.
ARTICOLUL 111.

Neplata contributiei de asigurare de catre asiguratii prevazuti la ARTICOLUL 6 la termenele stabilite atrage neacordarea drepturilor la prestatii, pana la achitarea contributiilor datorate si a majorarilor de intarziere aferente.

ARTICOLUL 112.

(1) Fondul National vireaza fiecarui fond teritorial sumele necesare constituirii bugetelor acestora.
(2) Asociatiile profesionale de asigurare presteaza servicii conform prevederilor prezentei legi, urmand ca decontarea acestora sa se efectueze de catre fondurile teritoriale pe baza documentelor justificative prezentate de aceste asociatii.

ARTICOLUL 113.

(1) Asiguratorul poate sa aprobe majorari sau reduceri ale contributiilor.
(2) Valoarea majorarilor sau a reducerilor se stabileste in principal dupa urmatoarele criterii:
a) numarul accidentelor de munca si al bolilor profesionale pe o perioada de referinta;
b) gravitatea consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale;
c) volumul cheltuielilor pentru prestatii si servicii.

CAPITOLUL IX - Bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale


ARTICOLUL 114.

(1) Bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale cuprinde veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare.
(2) Guvernul elaboreaza anual, pe baza propunerilor Fondului National, proiectul bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale, pe care il supune spre aprobare Parlamentului.

ARTICOLUL 115.

Veniturile bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie din:
a) contributiile persoanelor juridice si fizice care incheie asigurarea;
b) dobanzi si majorari pentru plata cu intarziere a contributiilor;
c) alte venituri, potrivit legii.

ARTICOLUL 116.

(1) Din veniturile bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se preleva o cota de pana la 5% pentru constituirea unui fond de rezerva.
(2) Fondul de rezerva se poate utiliza, in cazuri temeinic motivate, numai pentru acoperirea prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(3) Fondul de rezerva se completeaza pe masura ce apar venituri, astfel incat sa se reintregeasca pana la 5%.

ARTICOLUL 117.

Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie din:
a) cheltuieli necesare pentru acoperirea contravalorii prestatiilor si serviciilor de asigurare si a serviciilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) cheltuieli de organizare si functionare a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in limita unui procent de 3% aplicat veniturilor anuale totale prevazute in bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale;
c) cheltuieli pentru finantarea unor investitii proprii, cu respectarea dispozitiilor legale in domeniu.

ARTICOLUL 118.

Excedentele anuale ale bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se utilizeaza in anul urmator astfel:
a) pentru fondul de rezerva, pana la reintregirea acestuia;
b) pentru prevenire-reabilitare;
c) pentru prestatii suplimentare;
d) pentru acoperirea deficitului anului urmator.

ARTICOLUL 119.

Deficitul bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se acopera, in ordine, din:
a) disponibilitatile bugetului din anii precedenti;
b) fondul de rezerva;
c) bugetul de stat.

ARTICOLUL 120.

La nivelul fondurilor teritoriale se constituie bugete de venituri si cheltuieli anuale, aprobate de Fondul National.

CAPITOLUL X - Raspunderea juridica


ARTICOLUL 121.

Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii.

ARTICOLUL 122.

Fapta persoanei care utilizeaza sumele destinate asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale in alte scopuri decat cele prevazute de lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

ARTICOLUL 123.

Furnizarea de informatii false la stabilirea contributiilor datorate sau a prestatiilor cuvenite potrivit prezentei legi constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

ARTICOLUL 124.

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei:
a) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la ARTICOLUL 10, ARTICOLUL 11 alin. (1) si la ARTICOLUL 12;
b) nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la ARTICOLUL 11 alin. (2) si la ARTICOLUL 51;
c) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control informatiile solicitate potrivit ARTICOLUL 58 si 104;
d) nerespectarea metodologiei de incadrare in clasele de risc prevazute la ARTICOLUL 99 si 100;
e) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 101 alin. (1) si (3) si ale ARTICOLUL 102 alin. (2) privind baza de calcul a contributiilor;
f) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 98, ARTICOLUL 101 alin. (4) si ale ARTICOLUL 102 alin. (1) privind stabilirea contributiei de asigurare si a cotelor acestei contributii;
g) furnizarea de informatii eronate la stabilirea contributiilor datorate sau a prestatiilor cuvenite, daca fapta nu este savarsita cu intentie;
h) nerespectarea obligatiei de plata prevazute la ARTICOLUL 14.
(2) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) se actualizeaza in raport cu rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 125.

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal de catre persoanele abilitate in acest scop de Fondul National.
(2) In caz de constatare a unei situatii care se incadreaza la ARTICOLUL 122 si 123, persoanele abilitate prevazute la alin. (1) vor sesiza de indata organele de urmarire penala competente, potrivit legii.

ARTICOLUL 126.

(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii se comunica contravenientului in termen de 15 zile de la intocmire si constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
(2) Impotriva procesului-verbal se poate face plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.

ARTICOLUL 127.

Amenzile contraventionale, aplicate conform prevederilor prezentei legi, se fac venit la bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale.

CAPITOLUL XI - Jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale


ARTICOLUL 128.

Jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se realizeaza prin sectiile de asigurari sociale sau, dupa caz, prin completele specializate pentru asigurari sociale, constituite la nivelul tribunalelor si curtilor de apel, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 129.

In prima instanta tribunalele solutioneaza litigii privind:
a) modul de calcul al contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si majorarea sau micsorarea contributiei;
b) inregistrarea si evidenta contributiei de accidente de munca si boli profesionale;
c) incadrarea intr-o clasa de risc a angajatorului;
d) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile la asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
e) modul de stabilire si de plata a prestatiilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
f) plangerile impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, incheiate conform prezentei legi;
g) orice alte decizii ale asiguratorului, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

ARTICOLUL 130.

(1) Sunt competente teritorial tribunalele in a caror raza se afla domiciliul paratului.
(2) In cazul in care, prin exceptii, obiectul litigiului il formeaza o contestatie impotriva Fondului National sau fondurilor teritoriale, competenta teritoriala revine tribunalului in a carui raza se afla domiciliul sau sediul reclamantului.

ARTICOLUL 131.

Impotriva hotararii tribunalului se poate face recurs la curtea de apel competenta.

ARTICOLUL 132.

Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila, ale Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu orice alte dispozitii in materie.

ARTICOLUL 133.

Actiunile in instanta si toate actele procedurale in legatura cu litigiile avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

CAPITOLUL XII - Dispozitii tranzitorii si finale


ARTICOLUL 134.

In intelesul prezentei legi, salariul mediu pe economie reprezinta salariul mediu comunicat de Institutul National de Statistica, in vigoare la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

ARTICOLUL 135.

Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu exceptia prevederilor referitoare la constituirea fondului initial de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

ARTICOLUL 136.

(1) In termen de 12 luni de la data aprobarii statutului, prin hotarare a Guvernului, Fondul National preia de la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale activitatile corespunzatoare functionarii si organizarii sistemului public de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(2) Personalul care va fi preluat de Fondul National si de fondurile teritoriale va fi transferat in interesul serviciului de la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de la unitatile sale subordonate.

ARTICOLUL 137.

(1) Fondul National se organizeaza si functioneaza in baza statutului aprobat prin hotarare a Guvernului, emisa in termen de 60 de zile de la data de 1 ianuarie 2003.
(2) Fondul National se constituie in termen de 12 luni de la data de 1 ianuarie 2003.
(3) Pana la constituirea Fondului National Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin structurile proprii, va asigura logistic si organizatoric desfasurarea activitatilor necesare colectarii contributiilor si gestionarii fondului initial.
(4) In perioada 1 ianuarie 2003 - 1 ianuarie 2004 contributiile se colecteaza de casele de pensii si alte drepturi de asigurari sociale judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, si se vireaza Fondului National.

ARTICOLUL 138.

Fondurile teritoriale se constituie in termen de 12 luni de la data de 1 ianuarie 2003.

ARTICOLUL 139.

In primii 3 ani de functionare a Fondului National cheltuielile de organizare si functionare a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prin exceptie de la prevederile ARTICOLUL 117 lit. b), vor fi stabilite in valori de: 5% pentru primul an de functionare, 4,5% pentru cel de-al doilea an si, respectiv, 4% pentru cel de-al treilea an de functionare.

ARTICOLUL 140.

(1) In perioada 1 ianuarie 2003 - 1 ianuarie 2004 angajatorii datoreaza o contributie fixa de 0,5% raportat la fondul de salarii, destinata exclusiv finantarii organizarii activitatii Fondului National si constituirii fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(2) Pana la data de 1 ianuarie 2003 Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Finantelor Publice vor elabora instructiuni pentru colectarea fondului initial pentru aplicarea prevederilor alin. (1). Instructiunile se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 141.

In termen de 6 luni de la data de 1 ianuarie 2003 Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sanatatii si Familiei vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 142.

Prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, ale Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, ale legislatiei privitoare la regimul contraventiilor, precum si cu dispozitiile legislatiei de asigurari sociale.

ARTICOLUL 143.

(1) La data intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentei legi se abroga ARTICOLUL 100 alin. (2), ARTICOLUL 102 si 110 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
(2) Dispozitiile ARTICOLUL 98 alin. (1) lit. a), b) si e) si alin. (4), ARTICOLUL 104, ARTICOLUL 108 alin. (2), ARTICOLUL 109 alin. (1) lit. a),
b), d), e) si f) si alin. (2), ale ARTICOLUL 111, 112, 114 si 115 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare, isi vor mentine aplicabilitatea pentru toate situatiile prevazute in legea sus-mentionata, cu exceptia celor generate de accidente de munca si boli profesionale, care sunt preluate prin prezenta lege.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucuresti, 5 iunie 2002.


Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate