Coronavirus Update

Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali

Actualizat la data de: 25 Septembrie 2021

Hotararea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009

Sus
privind adoptarea Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 120 din 26.02.2009.

In temeiul ARTICOLUL 52 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania,

Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania emite urmatoarea hotarare:

ARTICOLUL 1.

Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania adopta Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ARTICOLUL 2.

Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,
Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania,
Mircea Timofte

Bucuresti, 10 februarie 2009.

Cuprins articol

  1. Hotararea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009
  2. ANEXA
  3. Anexa nr. 1 la Statut
  4. Anexele 2-3 la Statut
  5. Anexele 2-3 la Statut
  6. Citeste pe aceeasi tema

ANEXA

Sus

Statut din 10/02/2009 (Statut din 2009)
al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania


CAPITOLUL I - Denumirea, sediul si forma juridica

ARTICOLUL 1.

(1) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, denumit in continuare si OAMGMAMR, este infiintat si organizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si este continuatorul de drept al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
(2) Denumirea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania va fi inscrisa in toate documentele, actele si inscrisurile care emana de la acesta, cu mentionarea sediului, a codului fiscal si a conturilor OAMGMAMR.

ARTICOLUL 2.

Sediul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania este in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1.

ARTICOLUL 3.

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania este organizatie profesionala, cu personalitate juridica, neguvernamentala, de interes public, apolitica, fara scop patrimonial, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat si cuprinde toti asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care exercita aceste profesii liberale de practica publica autorizate.

ARTICOLUL 4.

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania are sigla, drapel, stampila si insemne proprii, conform anexelor, ocrotite conform dispozitiilor legale.


CAPITOLUL II - Obiectul de activitate

ARTICOLUL 5.

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania are ca obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si, respectiv, a profesiei de asistent medical.

ARTICOLUL 6.

(1) In realizarea obiectului sau de activitate, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, prin structurile nationale sau judetene, are urmatoarele atributii:
a) asigura aplicarea regulamentelor si normelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical din Romania, indiferent de forma de exercitare si de unitatea sanitara in care se desfasoara;
b) autorizeaza temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist si de moasa pentru cetatenii altor state, in cazul situatiilor de urgenta, schimburilor de experienta, conventiilor bilaterale dintre Romania si aceste state;
c) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea normelor specifice si a reglementarilor privind profesiile de asistent medical generalist, moasa si asistent medical si asigura aplicarea acestora;
d) atesta onorabilitatea si moralitatea profesionala a membrilor sai;
e) apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele profesionale ale membrilor sai, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala ale asistentului medical generalist, ale moasei si ale asistentului medical in exercitarea profesiei;
f) solutioneaza cererile si petitiile membrilor prin organele de conducere ale filialelor sau, in cazul nesolutionarii la acest nivel, prin organele de conducere ierarhic superioare;
g) asigura respectarea de catre asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali a obligatiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica;
h) elaboreaza criterii si standarde privind asigurarea calitatii serviciilor de ingrijiri de sanatate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sanatatii;
i) supravegheaza aplicarea si respectarea standardelor de calitate a activitatilor de asistent medical generalist, moasa si, respectiv, asistent medical;
j) elaboreaza proiecte de metodologii, de ghiduri si de protocoale de practica, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sanatatii;
k) elaboreaza si adopta Statutul si Regulamentul de organizare si functionare ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, luand masurile necesare pentru respectarea unitara a acestora;
l) intocmeste, actualizeaza permanent Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania, administreaza pagina de internet pe care acesta este publicat;
m) analizeaza cazurile de abateri de la normele de etica si deontologie si de la regulile de buna practica profesionala, in calitate de organ de jurisdictie profesionala;
n) asigura schimbul de informatii cu Ministerul Sanatatii si cu autoritatile competente ale altor state in vederea exercitarii profesiei de catre asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali;
o) organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare pentru exercitarea activitatii profesionale de catre asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
p) colaboreaza cu organizatii de profil profesional-stiintific, patronal, sindical din domeniul sanitar si cu organizatii neguvernamentale in toate problemele privind exercitarea profesiei si asigurarea sanatatii populatiei;
q) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali, desemneaza reprezentanti in comisiile pentru concursuri si examene si elaboreaza subiectele pentru ocuparea posturilor vacante din unitatile sanitare publice;
r) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si a normelor de aplicare a acestuia;
s) promoveaza interesele membrilor sai in cadrul asigurarilor de raspundere civila profesionala;
t) stabileste, in functie de gradul riscului profesional si de activitatea desfasurata in calitate de salariat sau liber-profesionist, valoarea riscului asigurat in cadrul asigurarilor de raspundere civila pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali;
u) organizeaza puncte teritoriale de informare privind legislatia din domeniul sanatatii;
v) participa impreuna cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si cu Ministerul Sanatatii la stabilirea numarului de locuri pentru invatamantul postliceal sanitar si pentru invatamantul superior de asistenta medicala;
w) avizeaza fisa de atributii a posturilor de asistent medical generalist, moasa si asistent medical;
x) organizeaza si deruleaza programe de pregatire pentru calificarea infirmierelor.
(2) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, prin structurile sale nationale sau judetene, colaboreaza in domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii, cu institutii, autoritati si organizatii la realizarea urmatoarelor activitati:
a) formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a asistentului medical generalist, a moasei si a asistentului medical din Romania;
b) elaborarea standardelor de practica profesionala in vederea asigurarii calitatii actului de ingrijire in unitatile sanitare;
c) initierea si promovarea de forme de educatie continua in vederea cresterii gradului de competenta profesionala a membrilor sai;
d) elaborarea criteriilor si standardelor de dotare a cabinetelor de practica independenta;
e) promovarea si asigurarea cadrului necesar desfasurarii unei concurente loiale, bazata exclusiv pe criteriile competentei profesionale;
f) elaborarea proiectelor de norme privind practica independenta a asistentului medical generalist, a moasei si a asistentului medical;
g) elaborarea proiectelor de norme privind furnizarea ingrijirilor in domeniul asigurarilor sociale de sanatate;
h) avizarea infiintarii cabinetelor private ale asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali, indiferent de forma lor juridica;
i) colaborarea cu Ministerul Sanatatii in vederea elaborarii metodologiei si a tematicilor de concursuri, examene, de acordare de competente si de grade profesionale pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali;
j) sustinerea activitatii si dezvoltarii cercetarii stiintifice si organizarea de manifestari stiintifice in domeniul ingrijirilor de sanatate.

ARTICOLUL 7.

In exercitarea atributiilor sale, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania are dreptul de a formula actiune in justitie in nume propriu sau in numele membrilor sai.


CAPITOLUL III - Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

SECTIUNEA 1 - Dobandirea si pierderea calitatii de membru

ARTICOLUL 8.

Pentru exercitarea profesiei, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali, stabiliti in Romania, au obligatia sa se inscrie in Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

ARTICOLUL 9.

(1) Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania se dobandeste la cerere si este dovedita prin certificatul de membru, care se elibereaza ulterior aprobarii cererii de inscriere.
(2) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state si care presteaza temporar servicii de ingrijiri de sanatate in Romania.
(3) Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania o pot pastra, la cerere, si asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali pensionari.

ARTICOLUL 10.

Pierderea calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania intervine in urmatoarele situatii:
a) prin retragerea calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, de prezentul statut, de regulamentul de organizare si functionare, precum si de Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania;
b) prin decesul membrului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

ARTICOLUL 11.

Suspendarea calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania intervine in urmatoarele conditii:
a) la cerere, membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, care, din motive obiective, intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei;
b) prin hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania de suspendare temporara;
c) in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, de prezentul statut, de regulamentul de organizare si functionare, precum si de Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania.

SECTIUNEA a 2-a - Membrii fondatori. Membrii de onoare

ARTICOLUL 12.

(1) Titlul de membru fondator se acorda asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care au avut merite deosebite la infiintarea si organizarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania la nivel national si judetean.
(2) Titlul de membru de onoare se acorda persoanelor fizice de mare distinctie, care au contribuit in mod esential si exceptional la promovarea drepturilor si intereselor profesionale ale membrilor Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, la apararea demnitatii, libertatii si independentei profesionale a asistentului medical si moasei in exercitarea profesiei, precum si la promovarea imaginii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
(3) Conferirea titlului de membru fondator sau membru de onoare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania este de competenta Consiliului national/judetean/municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, la propunerea Biroului executiv, respectiv a Biroului consiliului judetean/Municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.


CAPITOLUL IV - Drepturile si obligatiile membrilor

ARTICOLUL 13.

Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania au urmatoarele drepturi:
a) de a alege si de a fi alesi in organele reprezentative ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si a filialelor acestuia;
c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, nationale sau teritoriale, si de a primi informatiile solicitate in legatura cu organizarea si functionarea OAMGMAMR;
d) de a participa la actiunile organizate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si de a fi informati despre desfasurarea acestora;
e) de a participa la programe de perfectionare si la alte forme de educatie continua pentru asistenti medicali generalisti, pentru moase si pentru asistenti medicali;
f) de a contesta sanctiunile primite in termen de 30 de zile de la comunicarea lor;
g) dreptul persoanelor care exercita functii de conducere la nivel teritorial sau national in structurile Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania de a-si rezerva locul de munca pe perioada in care indeplinesc functiile respective;
h) de a li se acorda, de catre Consiliul national, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare si de excelenta, la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, precum si calitatea de membru de onoare;
i) dreptul membrilor birourilor consiliilor judetene/al municipiului Bucuresti si ai Biroului executiv de a beneficia de 3 zile libere lunar, platite, pentru indeplinirea atributiilor profesionale la Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, precum si a atributiilor conferite de functia de conducere;
j) de a purta insemnele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
k) dreptul de a fi judecat pe baza prezumtiei de nevinovatie de catre organele competente ale OAMGMAMR pentru abaterile deontologice si disciplinare.

ARTICOLUL 14.

(1) Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania au urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile privind exercitarea profesiei si legislatia in domeniul sanatatii;
b) sa cunoasca si sa respecte prevederile Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moasa si de asistent medical, ale Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, precum si regulamentele profesiei si hotararile organelor de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
c) sa manifeste un comportament demn in exercitarea profesiei;
d) sa nu aduca prejudicii reputatiei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical;
e) sa participe la adunarile generale ale filialelor din care fac parte;
f) sa apere reputatia si interesele legitime ale asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali;
g) sa duca la indeplinire hotararile si deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
h) sa rezolve sarcinile incredintate in calitate de membri sau reprezentanti ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
i) sa achite in termenul stabilit cotizatia lunara datorata in calitate de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
j) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin in calitate de reprezentant sau membru in organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in filialele judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
k) sa urmeze formele de educatie continua in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si a mentinerii prestatiei profesionale sigure si eficace;
l) sa semneze si sa aplice parafa cuprinzand numele, prenumele, titlul profesional sau, dupa caz, specialitatea, gradul si codul pe toate documentele care atesta activitatile profesionale executate;
m) sa respecte drepturile pacientilor.
(2) Asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu realizeaza anual numarul minim de credite stabilit de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania li se poate suspenda dreptul de libera practica, pana la realizarea numarului de credite respectiv.
(3) Asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu platesc cotizatia datorata pe o perioada de 6 luni li se poate suspenda calitatea de membru pana la plata cotizatiei datorate.


CAPITOLUL V - Structura organizatorica
SECTIUNEA 1 - dispozitii generale

ARTICOLUL 15.
(1) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania este organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
(2) La nivelul fiecarui judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti se organizeaza o filiala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, formata din toti asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care exercita profesia in unitatea administrativ-teritoriala respectiva, denumita in continuare filiala judeteana, respectiv filiala municipiului Bucuresti.
(3) Filialele judetene si filiala municipiului Bucuresti nu au personalitate juridica si beneficiaza de autonomie organizatorica si functionala, in limitele prevazute de prezentul statut.
(4) Filialele judetene si filiala municipiului Bucuresti nu pot incheia acte juridice in numele organizatiei nationale sub sanctinea nulitatii absolute a actelor respective.
(5) Sediul filialei judetene este in orasul resedinta de judet, respectiv in municipiul Bucuresti pentru filiala municipiului Bucuresti.

SECTIUNEA a 2-a - Organele de conducere la nivel teritorial

ARTICOLUL 16.

Organele de conducere ale filialei judetene, respectiv ale filialei municipiului Bucuresti ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania sunt:
a) adunarea generala;
b) Consiliul judetean, respectiv Consiliul Municipiului Bucuresti;
c) Biroul Consiliului judetean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucuresti;
d) presedintele.
ARTICOLUL 17.

(1) Adunarea generala este constituita din reprezentantii alesi ai tuturor asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali cu drept de libera practica inscrisi in filiala respectiva, conform normei de reprezentare de 1 la 50.
(2) Adunarea generala alege prin vot secret, cu majoritate simpla, membrii Consiliului judetean al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, respectiv ai Consiliului Municipiului Bucuresti, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al reprezentantilor alesi.
(3) Adunarea generala indeplineste oricare alte atributii date in competenta sa prin Regulamentul de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
(4) Adunarea generala se intruneste ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui filialei sau la cererea a cel putin jumatate plus unu dintre membrii consiliului judetean.
(5) Adunarea generala isi desfasoara activitatea statutar, in prezenta a doua treimi din numarul membrilor acesteia.
ARTICOLUL 18.

(1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti are un numar de membri proportional cu numarul asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali inscrisi in Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008.
(2) Alegerile sunt validate in prezenta a doua treimi din numarul total al reprezentantilor in adunarea generala; in cazul in care la adunarea generala intrunita cu ocazia alegerilor nu este prezent un numar de doua treimi din numarul total al reprezentantilor, in termen de 14 zile se va organiza o alta adunare generala pentru alegeri, al carei rezultat va fi validat indiferent de numarul participantilor.
(3) Consiliul judetean al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, respectiv Consiliul Municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania va alege dintre membrii sai un birou format din: un presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar.
(4) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti are in principal urmatoarele atributii:
a) promoveaza drepturile si interesele profesionale ale membrilor sai, apara demnitatea, onoarea, libertatea si independenta profesionala ale acestora;
b) alege dintre membrii sai un birou format din: un presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar;
c) aproba angajarea si efectuarea de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii filialei, in limita competentelor stabilite de Consiliul national, cu respectarea legislatiei;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
e) aproba raportul de activitate al biroului consiliului;
f) alege din randul membrilor sai o persoana pentru a ocupa functia electiva ramasa vacanta in cadrul biroului consiliului;
g) aproba acordarea recompenselor, diplomelor de onoare si de excelenta;
h) indeplineste orice alte atributii stabilite in competenta sa prin Regulamentul de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
(5) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti se intruneste in sesiune ordinara trimestriala si, ori de cate ori este nevoie, in sesiune extraordinara.
(6) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti este legal constituit in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor sai si hotaraste cu majoritate simpla.
(7) Hotararile consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti sunt obligatorii pentru toti membrii filialei respective, in masura in care nu contravin legilor in vigoare.
(8) Participarea membrilor consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti la sedinte este obligatorie.
(9) Membrii consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti au dreptul la o indemnizatie de sedinta in cuantumul stabilit de consiliul judetean/municipiului Bucuresti, la propunerea biroului, in functie de fondurile disponibile, numai cu conditia sa fi participat la sedinta respectiva.
(10) Membrii consiliului care absenteaza nemotivat la 3 sedinte consecutive vor fi sanctionati conform regulamentului.
(11) La sedintele consiliului pot participa cu statut de invitat si alti membri care nu detin nicio functie electiva in cadrul OAMGMAMR, acestia neavand drept de vot.
(12) Organele de conducere ale filialelor judetene, respectiv ale filialei municipiului Bucuresti se subordoneaza ierarhic Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

ARTICOLUL 19.

(1) Biroul consiliului judetean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucuresti este format din: presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar.
(2) Biroul consiliului judetean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucuresti se intruneste statutar in prezenta majoritatii membrilor sai si ia decizii valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti. In situatii de balotaj, votul presedintelui este decisiv.
(3) Biroul consiliului judetean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucuresti se intruneste ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a cel putin 2 dintre membrii sai.
(4) Atributiile biroului consiliului judetean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucuresti sunt:
a) coordoneaza si conduce activitatea filialei in perioada dintre sesiunile consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
b) tine evidenta membrilor sai autorizati si aproba transferul membrilor de la o filiala la alta;
c) comunica Biroului executiv al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania orice modificare in legatura cu membrii consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti sau ai biroului consiliului;
d) coordoneaza activitatea departamentelor si compartimentelor din structura proprie;
e) aproba desemnarea nominala a sefilor comisiilor de specialitate, departamentelor si compartimentelor din structura proprie;
f) elibereaza membrilor filialei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti certificatul de membru;
g) raspunde la sesizarile, adresele, petitiile adresate filialei de membrii acesteia sau de alte persoane, in termen de 30 de zile lucratoare; in caz contrar, petitionarul are dreptul de a sesiza organele ierarhice superioare, care vor analiza si solutiona, dupa caz, aceste petitii;
h) aproba angajarea si efectuarea de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii filialei, in limita competentelor stabilite de Consiliul national si cu respectarea legislatiei in vigoare;
i) intocmeste raportul anual de activitate si gestiune pe care il supune aprobarii consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti si il inainteaza spre informare Biroului executiv al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
j) informeaza consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti cu privire la deciziile emise intre sedintele consiliului.

ARTICOLUL 20.

Presedintele filialei are urmatoarele atributii:
a) asigura conducerea si coordonarea biroului consiliului;
b) primeste si repartizeaza departamentelor, respectiv compartimentelor de specialitate petitiile, cererile adresate de membrii organizatiei sau de alte persoane;
c) aproba angajarea, promovarea si eliberarea din functie a personalului executiv al filialei;
d) exercita autoritatea disciplinara asupra personalului, in limita prevederilor legale;
e) stabileste atributiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor si comisiilor de specialitate si ale personalului executiv;
f) aproba programele de efectuare a concediilor anuale de odihna;
g) exercita atributiile ordonatorului principal de credite la nivelul filialei;
h) reprezinta filiala in relatia cu autoritatile locale, institutiile guvernamentale si organizatiile neguvernamentale, cu massmedia, cu alte persoane fizice si juridice;
i) conduce lucrarile adunarii generale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ale consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti si ale biroului consiliului;
j) ia masuri pentru a asigura participarea membrilor din cadrul filialei sale, care sunt consilieri nationali, la sedintele Consiliului national.

ARTICOLUL 21.

In lipsa presedintelui, acesta poate mandata un vicepresedinte pentru exercitarea atributiilor sale, in tot sau numai in parte.

ARTICOLUL 22.

Vicepresedintii biroului consiliului au urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea departamentelor, compartimentelor si comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;
b) intocmesc la sfarsitul fiecarui an sau la cererea presedintelui filialei o informare privind activitatea departamentelor, respectiv a compartimentelor aflate sub autoritatea lor;
c) exercita orice alte atributii date de presedintele biroului consiliului, in limitele legii.

ARTICOLUL 23.

Secretarul biroului consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
a) indruma si coordoneaza activitatea secretariatului si a serviciilor aflate in subordine;
b) raspunde de gestionarea patrimoniului institutiei si ia masuri pentru asigurarea integritatii acestuia;
c) organizeaza activitatea de intretinere si stabileste masuri pentru paza sediului institutiei, prin structurile de resort;
d) ia masuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul institutiei si prezinta biroului consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti un raport asupra acestui inventar;
e) organizeaza activitatea pe linie de prevenire si stingere a incendiilor, precum si activitatea de protectie a muncii;
f) pastreaza registrele de procese-verbale ale adunarii generale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si ale biroului consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
g) exercita orice alte atributii date de presedintele biroului consiliului.

SECTIUNEA a 3-a - Organele de conducere la nivel national

ARTICOLUL 24.

(1) Organele de conducere ale Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, la nivel national, sunt:
a) Adunarea generala nationala;
b) Consiliul national;
c) Biroul executiv;
d) presedintele;
e) presedintele de onoare.
(2) Organele de conducere prevazute la alin. (1) isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului statut si ale Regulamentului de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
ARTICOLUL 25.

(1) Adunarea generala nationala este constituita din reprezentanti alesi la nivelul filialelor judetene si la nivelul filialei municipiului Bucuresti, conform normei de reprezentare de 1 la 500.
(2) Adunarea generala nationala alege prin vot secret, cu majoritate simpla, membrii Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al reprezentantilor alesi, cu exceptia presedintilor filialelor judetene, respectiv a presedintelui filialei municipiului Bucuresti si a reprezentantului autoritatii de stat. In cazul in care la Adunarea generala nationala la care au loc alegeri nu este prezent un numar de doua treimi din numarul total al reprezentantilor, in termen de 14 zile se va organiza o alta Adunare generala nationala de alegeri, al carei rezultat va fi validat indiferent de numarul participantilor.
(3) Adunarea generala nationala adopta, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al reprezentantilor alesi, Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, Regulamentul de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
(4) Lucrarile Adunarii generale nationale sunt conduse de presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

ARTICOLUL 26.

(1) Consiliul national este alcatuit din presedintii fiecarei filiale judetene, respectiv al filialei municipiului Bucuresti, presedintele de onoare, reprezentantul autoritatii de stat, cate un reprezentant al organizatiilor din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, cate un reperezentant al fiecarei filiale judetene si 3 reprezentanti ai filialei municipiului Bucuresti, alesi de Adunarea generala nationala.
(2) Consiliul national este legal constituit in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu majoritate simpla de voturi.
(3) Hotararile Consiliului national sunt obligatorii pentru toti membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
(4) Consiliul national se intruneste in sesiuni trimestriale si extraordinare.
(5) Consiliul national are urmatoarele atributii:
a) alege prin vot secret membrii Biroului executiv al OAMGMAMR;
b) suspenda sau, dupa caz, revoca din functie, la propunerea Biroului executiv, membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania care exercita functii de conducere si care nu isi indeplinesc cu demnitate responsabilitatile functiei sau se afla intr-o stare de incompatibilitate;
c) alege din randul membrilor sai o persoana pentru a ocupa functia electiva ramasa vacanta in cadrul Biroului executiv;
d) stabileste strategia si obiectivele generale ale OAMGMAMR;
e) aproba desemnarea nominala a sefilor comisiilor de specialitate, departamentelor, compartimentelor din structura, la propunerea Biroului executiv, cu respectarea legislatiei in vigoare;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
g) analizeaza si aproba raportul de activitate al Biroului executiv;
h) stabileste, in functie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat in cadrul asigurarilor de raspundere civila pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali;
i) aproba Programul national de educatie medicala continua si stabileste numarul minim de credite ce trebuie cumulat anual, la propunerea Biroului executiv;
j) solutioneaza, prin Comisia nationala de etica si deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, abaterile date in competenta sa, pronuntandu-se in consecinta;
k) analizeaza si solutioneaza abaterile savarsite de membrii OAMGMAMR care detin functii elective si se pronunta in consecinta;
l) stabileste cuantumul cotizatiei lunare datorate de fiecare membru, cota-parte ce va fi virata catre structurile centrale ale organizatiei;
m) acorda recompense, diplome de onoare si de excelenta, la propunerea Biroului executiv;
n) aproba conferirea titlului de membru fondator, membru de onoare, la propunerea Biroului executiv;
o) aproba afilierea OAMGMAMR la organizatiile internationale profesionale ale asistentilor medicali si moaselor, precum si cotele de contributie la acestea;
p) aproba aplicarea de sanctiuni, la propunerea Biroului executiv, pentru neindeplinirea obligatiilor ce decurg din exercitarea functiilor elective;
r) stabileste indemnizatia membrilor Biroului executiv si cuantumul indemnizatiei de sedinta a membrilor Consiliului national;
s) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa prin Regulamentul de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

ARTICOLUL 27.

Activitatea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania este coordonata intre sesiunile Consiliului national de Biroul executiv.

ARTICOLUL 28.

Biroul executiv al Consiliului national este alcatuit din presedinte, presedintele de onoare, 4 vicepresedinti si un secretar national, alesi prin vot secret de membrii Consiliului national din randul acestora.

ARTICOLUL 29.

Biroul executiv are urmatoarele atributii:
a) asigura coordonarea si conducerea activitatii curente a OAMGMAMR intre sesiunile Consiliului national;
b) convoaca Adunarea generala nationala a OAMGMAMR si Consiliul national in sedinte ordinare si extraordinare;
c) organizeaza sedintele Adunarii generale nationale, ale Consiliului national, propune ordinea de zi si se asigura de consemnarea celor dezbatute;
d) elaboreaza Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, moasei si asistentului medical, Statutul si Regulamentul de organizare si functionare ale OAMGMAMR, pe care le supune aprobarii Adunarii generale nationale;
e) elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului national proiecte de modificare a actelor statutare, in conformitate cu realitatile legislative;
f) elaboreaza Regulamentul electoral, pe care il propune spre aprobare Consiliului national al OAMGMAMR;
g) elaboreaza Regulamentul de functionare si organizare al Comisiei nationale de control financiar, pe care il supune aprobarii Consiliului national;
h) elaboreaza organigrama departamentelor/compartimentelor profesionale, comisiilor de specialitate din structura OAMGMAMR si aproba regulamentul de functionare al fiecarei structuri interne;
i) analizeaza cererile, petitiile si reclamatiile membrilor OAMGMAMR nesolutionate la nivelul filialei judetene, pe care le solutioneaza sau dispune solutionarea lor;
j) organizeaza si coordoneaza educatia medicala continua;
k) elaboreaza metodologia si tematica concursurilor si examenelor, elaboreaza criteriile si standardele de dotare a cabinetelor de practica independenta, precum si celelalte acte normative incidente;
l) analizeaza raportul anual de activitate si gestiune inaintat de filialele judetene;
m) efectueaza in fiecare an controlul administrativ la filialele judetene si prezinta Consiliului national concluziile si propunerile de imbunatatire a activitatii;
n) accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute filialelor teritoriale;
o) gestioneaza eventualele conflicte ivite intre membri si filiale sau intre filiale;
p) raspunde la petitiile, cererile adresate de membrii organizatiei sau de alte persoane in termen de 30 de zile;
q) duce la indeplinire hotararile Consiliului national si exercita orice alte atributii stabilite de acesta;
r) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa prin Regulamentul de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

ARTICOLUL 30.

(1) Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania este ales de membrii Consiliului national, prin vot secret.
(2) Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania are urmatoarele atributii:
a) asigura conducerea si coordonarea intregii activitati a OAMGMAMR;
b) reprezinta OAMGMAMR in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, cu mass-media, cu alte persoane fizice sau juridice;
c) primeste si repartizeaza departamentelor de specialitate, compartimentelor, celorlalte structuri ale organizatiei teritoriale cererile, petitiile, adresele si se asigura de solutionarea acestora;
d) semneaza rapoartele, recomandarile, precum si celelalte acte ale OAMGMAMR care se pot emite numai cu acordul sau;
e) aproba angajarea, promovarea si eliberarea din functie a personalului executiv, acorda gradatii, salarii de merit si alte drepturi, potrivit dispozitiilor legale;
f) stabileste atributiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor si comisiilor de specialitate si ale personalului executiv;
g) exercita autoritatea disciplinara asupra personalului executiv, in conditiile legii;
h) exercita atributiile ordonatorului principal de credite;
i) aproba programele de efectuare a concediilor anuale de odihna;
j) conduce lucrarile Adunarii generale nationale, ale Consiliului national si ale Biroului executiv;
k) aproba angajarea si efectuarea de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii OAMGMAMR, in limita cadrului legal;
l) incheie acte juridice in numele OAMGMAMR, cu aprobarea celorlalti membri ai Biroului executiv;
m) deleaga atributii membrilor Biroului executiv;
n) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa prin Regulamentul de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

ARTICOLUL 31.

Vicepresedintii Biroului executiv au urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea departamentelor, compartimentelor si comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;
b) intocmesc, la sfarsitul fiecarui an sau la cererea presedintelui, o informare privind activitatea departamentelor si compartimentelor aflate sub autoritatea lor;
c) efectueaza verificari periodice administrativ-organizatorice la nivelul filialelor judetene si intocmesc un raport cu privire la rezultatele constatate, pe care il prezinta Biroului executiv;
d) exercita orice alte atributii date de presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in conditiile legii.

ARTICOLUL 32.

Secretarul national are urmatoarele atributii:
a) indruma si coordoneaza activitatea secretariatului si a serviciilor aflate in subordine;
b) organizeaza activitatea de intretinere, de dotare si stabileste masuri pentru paza sediului OAMGMAMR, prin structurile de resort;
c) ia masuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul OAMGMAMR si prezinta Biroului executiv un raport asupra acestui inventar;
d) organizeaza activitatea pe linie de prevenire si stingere a incendiilor, precum si activitatea de protectie a muncii;
e) pastreaza registrele de procese-verbale ale Adunarii generale nationale, Consiliului national, precum si ale Biroului executiv;
f) exercita orice alte atributii date de presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in conditiile legii.

ARTICOLUL 33.

Presedintele de onoare are urmatoarele atributii:
a) participa alaturi de presedinte la conducerea si coordonarea intregii activitati a OAMGMAMR;
b) participa alaturi de presedinte la conducerea lucrarilor Adunarii generale nationale, ale Consiliului national si ale Biroului executiv;
c) participa la deciziile privind strategia, directiile de actiune si obiectivele OAMGMAMR;
d) reprezinta OAMGMAMR in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, cu mass-media, cu alte persoane fizice sau juridice;
e) actioneaza in vederea promovarii intereselor profesionale ale membrilor OAMGMAMR.

ARTICOLUL 34.

Reprezentantul autoritatii statului indeplineste atributiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008.


CAPITOLUL VI - Departamente si compartimente de specialitate

ARTICOLUL 35.

(1) La nivelul Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania functioneaza departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistentilor medicali generalisti, comisia de specialitate a moaselor, comisii de specialitate pentru asistentii medicali, Comisia nationala de etica si deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, precum si alte comisii propuse de Biroul executiv si aprobate prin hotarare a Consiliului national.
(2) Filialele judetene, respectiv filiala municipiului Bucuresti adopta o structura organizatorica in concordanta cu structura Consiliului national.
(3) Structura si atributiile departamentelor, compartimentelor si comisiilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.


CAPITOLUL VII - Patrimoniul, cotizatiile si alte surse financiare

ARTICOLUL 36.

(1) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania are patrimoniu propriu, pe care il administreaza cu diligenta unui bun proprietar.
(2) Patrimoniul este alcatuit din totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite in conditiile legii.
(3) Veniturile Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania se constituie din urmatoarele surse, obtinute in conditiile legii:
a) taxe de inscriere;
b) cotizatii lunare ale membrilor;
c) donatii si sponsorizari de la persoane fizice ori juridice, potrivit legii;
d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestari stiintifice, in conditiile legii;
e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice, inclusiv din organizarea de cursuri si alte forme de educatie continua;
f) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
g) drepturi editoriale, publicitate in publicatiile editate de OAMGMAMR;
h) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.
(4) Taxele de inscriere si cotizatiile membrilor OAMGMAMR vor fi stabilite prin hotarare a Consiliului national.
(5) Cotizatia de membru al OAMGMAMR se incaseaza lunar de la fiecare asistent medical generalist/moasa sau asistent medical pe statul de plata si va fi in cuantum de 1% din valoarea salariului de incadrare, conform hotararii Consiliului national.

ARTICOLUL 37.

(1) Neplata cotizatiei datorate de filialele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pe o perioada de 3 luni se sanctioneaza cu suspendarea din functie a presedintelui filialei, prin hotarare a Consiliului national, pana la plata cotizatiei datorate, perioada in care atributiile presedintelui sunt preluate de unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliul judetean/municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile. In cazul intarzierii platii cotizatiei peste termenul de 3 luni, se aplica majorari de intarziere in cuantum stabilit prin hotarare a Consiliului national, conform prevederilor legale, si se solicita blocarea contului filialei respective.
(2) Ridicarea sanctiunii se pune in aplicare prin hotarare a Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
(3) Neplata cotizatiei datorate de membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pe o perioada de 6 luni se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de membru pana la plata cotizatiei datorate. In cazul intarzierii platii cotizatiei peste termenul de 6 luni, se aplica majorari de intarziere in cuantum stabilit prin hotarare a Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, conform prevederilor legale.
(4) Sanctiunea prevazuta la alin. (3) se aplica de biroul consiliului judetean/municipiului Bucuresti al filialei respective.
ARTICOLUL 38. - Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, tarifele se stabilesc, dupa caz, de Biroul executiv al OAMGMAMR, respectiv de biroul consiliului judetean/municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.


CAPITOLUL VIII - Raspunderea disciplinara

SECTIUNEA 1 - Principiile anchetei disciplinare

ARTICOLUL 39.

(1) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali raspund disciplinar pentru nerespectarea legislatiei din domeniul profesiei, a Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, de organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
(2) Raspunderea disciplinara prevazuta la alin. (1) este angajata in functie de gravitatea abaterii.
(3) Constituie abatere disciplinara fapta prin care se incalca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, ale prezentului statut, ale Regulamentului de organizare si functionare al OAMGMAMR, ale Codului de etica si deontologie al asistentului medical, precum si ale celorlalte acte normative emise de OAMGMAMR.

ARTICOLUL 40.

(1) Sanctiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania le pot aplica sunt urmatoarele:
a) mustrarea;
b) avertismentul;
c) suspendarea calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si informarea Ministerului Sanatatii cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectiva;
d) retragerea calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si informarea Ministerului Sanatatii cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se aplica de consiliul judetean/municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
(3) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. c) si d) se aplica de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
(4) Fac exceptie sanctiunile aplicate conform ARTICOLUL 46 alin. (4) si ARTICOLUL 59 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, deoarece in acest caz competenta revine consiliului judetean/municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

ARTICOLUL 41.
(1) Contestatia impotriva deciziei consiliului judetean/municipiului Bucuresti se adreseaza Biroului executiv al OAMGMAMAR in termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Contestatia impotriva deciziei Consiliului national se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi desfasoara activitatea asistentul medical sau moasa, in termen de 30 de zile de la comunicare.

ARTICOLUL 42.

Abaterile disciplinare savarsite de membrii OAMGMAMR care exercita functii elective se cerceteaza de catre Comisia nationala de etica si deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, iar aplicarea sanctiunii se face de catre plenul Consiliului national.

Legalitatea

ARTICOLUL 43.

Ancheta disciplinara se desfasoara in limitele prezentului statut, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, ale Regulamentului de organizare si functionare al OAMGMAMR si ale Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania.

ARTICOLUL 44.

(1) Fiecare membru al OAMGMAMR beneficiaza de prezumtia de nevinovatie pana la solutionarea cauzei.
(2) Fiecare membru al OAMGMAMR are dreptul de a se apara, prin orice mijloc legal, atunci cand a fost acuzat de savarsirea unei abateri.

ARTICOLUL 45.

Respectarea demnitatii umane - orice persoana supusa procedurii de solutionare a plangerii trebuie tratata cu respect si demnitate umana.

ARTICOLUL 46.

Garantarea dreptului la aparare - orice persoana supusa procedurii de solutionare a plangerii are dreptul de a se apara prin orice mijloc legal considerat necesar; partile implicate au dreptul la asistenta juridica.

ARTICOLUL 47.

Limba in care se desfasoara ancheta disciplinara si procedura de solutionare a plangerii este limba romana; persoanele care nu vorbesc sau nu inteleg limba romana au dreptul de a se exprima si/sau de a se apara prin intermediul unui traducator autorizat.

SECTIUNEA a 2-a - Competenta organelor jurisdictionale

ARTICOLUL 48.

(1) Plangerile sunt adresate in prima instanta organizatiilor judetene/municipiului Bucuresti, respectiv comisiilor teritoriale de etica si deontologie.
(2) Plangerile impotriva unor membri cu functii elective in cadrul OAMGMAMR, precum si contestatiile la hotararile comisiilor teritoriale de etica si deontologie se adreseaza Biroului executiv al OAMGMAMR.

ARTICOLUL 49.

(1) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor si propunerea unei sanctiuni cu privire la abaterile simple sunt de competenta referentului numit de biroul consiliului judetean/municipiului Bucuresti al filialei.
(2) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor si propunerea unei sanctiuni cu privire la abaterile grave revin in competenta comisiei teritoriale de etica si deontologie.

ARTICOLUL 50.

Membrii OAMGMAMR care au participat la solutionarea unei cauze in prima instanta nu pot face parte din organele de jurisdictie competente sa solutioneze contestatiile indreptate impotriva acestor hotarari.

ARTICOLUL 51.

Membrii OAMGMAMR care fac parte din organele de jurisdictie si care au vreun interes in solutionarea cauzei sau in care cauza sunt implicati in calitate de parati sotii acestora, precum si rudele pana la gradul al patrulea inclusiv sunt obligati sa se abtina de la solutionarea cauzei disciplinare, cu precizarea cauzei ce constituie motivul abtinerii.

ARTICOLUL 52.

In cazul in care nu a fost formulata declaratia de abtinere, membrul OAMGMAMR care se afla in una dintre situatiile descrise mai sus poate fi recuzat la cererea oricarei persoane care participa la solutionarea cauzei.

ARTICOLUL 53.

Biroul consiliului judetean/municipiului Bucuresti sau, dupa caz, Biroul executiv va dispune in maximum 3 zile inlocuirea membrului aflat in incompatibilitate.

SECTIUNEA a 3-a - Plangerea

ARTICOLUL 54.

Dreptul de a face sesizare/plangere apartine persoanei vatamate (pacient sau reprezentantul legal, dupa caz), precum si membrilor OAMGMAMR.

ARTICOLUL 55.

(1) Plangerea/sesizarea se adreseaza filialei judetene/municipiului Bucuresti in care isi desfasoara activitatea membrul OAMGMAMR impotriva caruia se depune plangerea, in termen de 30 de zile de la data savarsirii sau cunoasterii savarsirii faptei, dar nu mai tarziu de 6 luni.
(2) Plangerea se depune personal, prin mandatar ori poate fi trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(3) Persoanele lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot face plangere prin reprezentantii legali.
(4) In cazuri de notorietate organele competente se pot sesiza din oficiu.
(5) Daca in cursul solutionarii unei abateri se contureaza elementele savarsirii unei infractiuni, organele competente au obligatia de a sesiza organele de urmarire penala.

ARTICOLUL 56.

(1) Plangerea este considerata admisibila daca contine urmatoarele elemente: numele, prenumele, domiciliul petitionarului, elemente de identificare ale asistentului impotriva caruia se indreapta petitia, locul si contextul in care s-a savarsit fapta, descrierea faptei, mijloacele de proba, semnatura petitionarului.
(2) Lipsa unuia dintre aceste elemente se sanctioneaza cu neadmiterea acesteia.

ARTICOLUL 57.

(1) Termenul in care poate fi depusa plangerea este de 30 de zile de la data savarsirii sau cunoasterii savarsirii faptei, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii ei.
(2) Introducerea plangerii dupa expirarea termenului de mai sus se sanctioneaza cu decaderea din dreptul de a face plangere pentru fapta respectiva.
SECTIUNEA a 4-a - Procedura de solutionare a plangerilor

ARTICOLUL 58.

La primirea plangerii, biroul consiliului judetean/municipiului Bucuresti o inainteaza referentului sau comisiei teritoriale de etica si deontologie, dupa caz, care va verifica conditiile de admisibilitate si de competenta si va formula concluziile.

ARTICOLUL 59.

In baza ARTICOLUL 58, comisia teritoriala de etica si deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania va dispune:
- respingerea plangerii ca nefondata;
- declansarea procedurii de solutionare, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 si prezentului statut.

ARTICOLUL 60.

Decizia de respingere a plangerii se emite de biroul consiliului judetean/municipiului Bucuresti si se comunica petitionarului, cu motivare.

ARTICOLUL 61.

Solutionarea plangerilor se face in termen de 45 de zile de la data admiterii, dar nu mai tarziu de 3 luni.

ARTICOLUL 62.

Procedura de solutionare a plangerii consta in: cercetarea faptei, adunarea dovezilor, solicitarea de opinii calificate, apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la solutionarea cauzei (in anumite cazuri), propunerea sanctiunii.

Cercetarea faptei

ARTICOLUL 63.

Vinovatia exista atunci cand fapta este savarsita cu intentie sau din culpa, prezinta pericol social si este prevazuta in Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania si in prezentul statut.

ARTICOLUL 64.

Constituie abateri simple faptele:
a) prin care se aduce atingere valorilor sociale ce ocrotesc drepturile pacientului, precum si onoarea, demnitatea confratilor si celorlalte persoane cu care asistentii medicali si moasele intra in relatii profesionale;
b) neindeplinirea obligatiilor profesionale sau indeplinirea acestora cu neglijenta, nepasare, in mod repetat;
c) neparticiparea la programele de pregatire profesionala si perfectionare, avand drept consecinta nerealizarea numarului de credite stabilit de Consiliul national;
d) neplata sau refuzul la plata a cotizatiei de membru, pentru o perioada de cel mult 6 luni.

ARTICOLUL 65.

Constituie abateri grave faptele:
a) neindeplinirea obligatiilor profesionale cu privire la divulgarea secretului profesional;
b) neacordarea primului ajutor medical;
c) folosirea de mijloace de constrangere fizica si/sau psihica in exercitarea profesiei;
d) condamnarea printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni privitoare la viata, integritatea fizica a persoanei sau ce are legatura cu exercitarea profesiei;
e) desfasurarea de activitati politice in cadrul OAMGMAMR si cu ocazia manifestarilor organizate de acesta;
f) orice fapta care indeplineste criteriile de individualizare a acesteia prevazute in prezentul statut si in Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania.
ARTICOLUL 66.

(1) Adunarea dovezilor consta in: interogarea partilor, martorilor, strangerea depozitiilor, a inscrisurilor oficiale si apelarea la orice alt mijloc de proba ce poate contribui la solutionarea cauzei.
(2) Neprezentarea membrului OAMGMAMR impotriva caruia s-a depus plangere, la solicitarea comisiei de etica si deontologie, echivaleaza cu recunoasterea savarsirii faptei.
ARTICOLUL 67.

Solicitarea de opinii calificate consta in: solicitarea de opinii personalului specializat care are competenta maxima pe anumite domenii, de la caz la caz - medici, juristi sau altor persoane abilitate.

Propunerea sanctiunii

ARTICOLUL 68.

(1) La stabilirea incadrarii faptei in abatere simpla sau grava, precum si in procesul de individualizare a sanctiunii se va tine seama de urmatoarele elemente:
a) imprejurarile in care a fost savarsita fapta;
b) pericolul social al faptei;
c) rezultatul imediat si de durata al faptei;
d) prezenta discernamantului in momentul savarsirii faptei;
e) modul si mijloacele de savarsire;
f) atitudinea membrului OAMGMAMR pe parcursul desfasurarii anchetei.
(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanta agravanta, care va fi avuta in vedere la aplicarea sanctiunii.
(3) Comisia teritoriala de etica si deontologie din cadrul filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania intocmeste un referat de solutionare catre biroul consiliului judetean/municipiului Bucuresti, care cuprinde pe scurt:
a) descrierea in fapt;
b) probele administrate;
c) concluzia comisiei teritoriale de etica si deontologie;
d) incadrarea legala;
e) sanctiunea propusa a se aplica sau, dupa caz, trimiterea dosarului la Comisia nationala de etica si deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania ori existenta uneia sau a mai multor cauze care inlatura raspunderea disciplinara.

SECTIUNEA a 5-a - Cauzele care inlatura raspunderea disciplinara

ARTICOLUL 69.

Nu constituie abatere disciplinara fapta savarsita de membrii OAMGMAMR in exercitarea profesiei, in conditiile in care aceasta s-a produs prin constrangere morala sau fizica, a intervenit cazul fortuit ori iresponsabilitatea.

ARTICOLUL 70.

Nu constituie abatere disciplinara fapta savarsita de membrii OAMGMAMR in exercitarea profesiei, daca savarsirea ei a fost impusa de ordinul dat de catre superiorul ierarhic, intr-o situatie in care nu se putea cunoaste in mod vadit ilegalitatea si nici nu se putea prevedea pericolul.

ARTICOLUL 71.

Nu constituie abatere disciplinara fapta savarsita de membrii OAMGMAMR in exercitarea profesiei, de refuz de a executa un ordin dat de catre un superior ierarhic, daca acest ordin se dovedeste a fi fost in mod vadit ilegal sau ar fi creat o stare de pericol previzibil, atunci cand nu este vorba de o urgenta.

ARTICOLUL 72.

Nu constituie abatere disciplinara fapta savarsita de membrii OAMGMAMR in exercitarea profesiei, pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel viata, integritatea corporala sau sanatatea pacientului.

ARTICOLUL 73.

Intelesul termenilor de constrangere fizica sau morala, caz fortuit ori iresponsabilitate este cel care rezulta din interpretarea acestor termeni prin prisma dreptului comun.

SECTIUNEA a 6-a - Aplicarea sanctiunii

ARTICOLUL 74.

(1) Aplicarea sanctiunilor este de competenta consiliului judetean/municipiului Bucuresti, pentru abaterile simple, si de competenta Consiliului national, pentru abaterile grave.
(2) Exceptie fac sanctiunile aplicate pentru abateri prevazute la ARTICOLUL 46 alin. (4) si ARTICOLUL 59 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008.

ARTICOLUL 75.

Biroul executiv, respectiv biroul consiliului judetean/municipiului Bucuresti emite hotararea de sanctionare, termenul de redactare fiind de maximum 10 zile de la adoptarea sa.

ARTICOLUL 76.

Hotararea va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoarele elemente:
a) aratarea organului competent care a solutionat plangerea;
b) aratarea organului competent care a dispus aplicarea sanctiunii;
c) numele, prenumele, functia, unitatea sanitara unde lucreaza membrul OAMGMAMR in cauza;
d) obiectul plangerii, descrierea faptelor, cu aratarea dovezilor pe care se fundamenteaza hotararea;
e) sanctiunea aplicata si perioada pentru care se aplica, dupa caz;
f) temeiul de drept in baza caruia se aplica sanctiunea;
g) calea de atac, termenul de contestatie si organul competent sa solutioneze contestatia;
h) semnatura reprezentantului legal al filialei ori al OAMGMAMR central, dupa caz.
ARTICOLUL 77.

Hotararea adoptata se comunica in termen de 5 zile de la redactare, prin scrisoare recomandata: petentului, persoanei in cauza, filialei judetene/municipiului Bucuresti a OAMGMAMR, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de munca si, dupa caz, Ministerului Sanatatii.

SECTIUNEA a 7-a - Caile de atac
1. Contestatia

ARTICOLUL 78.

Dreptul de a introduce contestatie apartine atat persoanei vatamate, cat si membrului OAMGMAMR impotriva caruia s-a dispus sanctiunea.

ARTICOLUL 79.

Sanctiunile emise de consiliul judetean/municipiului Bucuresti se contesta in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii, la Biroul executiv al OAMGMAMR.

ARTICOLUL 80.

Contestatia trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea neadmiterii acesteia, urmatoarele elemente:
a) numele, prenumele, domiciliul contestatarului;
b) indicarea deciziei de sanctionare care se contesta;
c) motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza contestatia si dovezile in sustinerea acestor motive;
d) semnatura petitionarului.

ARTICOLUL 81.

Regulile procedurale cu privire la contestatie sunt aceleasi ca si in cazul plangerii, cu exceptia situatiilor in care sunt aduse noi probe/elemente in cauza. In astfel de cazuri, judecarea cauzei se face in functie de competenta.

ARTICOLUL 82.

In conditiile in care Biroul executiv admite contestatia, Comisia nationala de etica si deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania va solicita comisiei teritoriale de etica si deontologie dosarul cauzei complet, ce se va trimite in maximum 10 zile de la comunicarea solicitarii.

ARTICOLUL 83.

Comisia nationala de etica si deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in solutionarea contestatiei, poate dispune pastrarea sanctiunii aplicate, in tot sau in parte, anularea sanctiunii aplicate sau respingerea contestatiei ca nefondata.

2. Actiunea judecatoreasca

ARTICOLUL 84.

Este dreptul oricarei parti sa conteste hotararea Comisiei nationale de etica si deontologie in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
ARTICOLUL 85.

Contestatia se depune la judecatoria in a carei raza de circumscriptie isi desfasoara activitatea membrul OAMGMAMR in cauza.

SECTIUNEA a 8-a - Semnificatia sanctiunilor

ARTICOLUL 86.

Sanctiunile se inscriu in dosarele de avizare-acreditare ale membrilor OAMGMAMR si constituie recomandari (aprecieri) negative pentru acordarea reavizarii.
ARTICOLUL 87.

Departamentul de jurisdictie, etica si deontologie va comunica Compartimentului de acreditare, avizare si evaluare spre monitorizare sanctiunile aplicate.

SECTIUNEA a 9-a - Prescriptia sanctiunilor disciplinare

ARTICOLUL 88.

Sanctiunile disciplinare pronuntate se prescriu prin inlaturarea consecintelor sanctionarii, astfel:
a) mustrarea se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei, cu conditia sa nu fi intervenit o noua sanctiune disciplinara;
b) avertismentul se prescrie in termen de 12 luni de la data savarsirii faptei, cu conditia sa nu fi intervenit o noua sanctiune disciplinara;
c) suspendarea se prescrie in termen de 24 de luni de la data expirarii perioadei de suspendare, cu conditia sa nu fi intervenit o noua sanctiune disciplinara;
d) retragerea calitatii de membru al OAMGMAMR pentru o perioada limitata se prescrie in termen de 24 de luni de la data expirarii perioadei interdictiei, cu conditia sa nu fi intervenit o noua sanctiune disciplinara.

ARTICOLUL 89.

Cursul termenului prescriptiei se intrerupe in momentul in care s-a pronuntat o noua sanctiune disciplinara; dupa fiecare intrerupere incepe sa curga un nou termen de prescriptie.

ARTICOLUL 90.

Pe perioada aplicarii unei sanctiuni pentru o abatere grava, membrul OAMGMAMR este supus urmatoarelor interdictii:
a) nu poate avea calitatea de membru al OAMGMAMR;
b) nu are drept de vot si nici dreptul de a fi ales in organele de conducere ale OAMGMAMR (pana la implinirea termenului de prescriptie);
c) nu poate beneficia de drepturile ce decurg din certificatul de membru, mai ales de dreptul de a-si practica profesia.

ARTICOLUL 91.

Refuzul membrilor OAMGMAMR de a colabora cu organele competente ale OAMGMAMR in solutionarea abaterilor disciplinare constituie abatere simpla.

ARTICOLUL 92.

Dispozitiile prezentului capitol se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, ale Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, precum si ale regulamentului de organizare si functionare, cu normele legale in materie pe specialitati, cu modificarile ulterioare.

ARTICOLUL 93.

Raspunderea disciplinara a membrilor Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nu exclude raspunderea civila, contraventionala si penala.

CAPITOLUL IX - Dispozitii finale

ARTICOLUL 94.

(1) Functiile de conducere la nivel judetean sau national din structurile Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania sunt incompatibile cu alte functii de conducere din alte asociatii profesionale din Romania.
(2) Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania care exercita functii de conducere si care nu isi indeplinesc cu demnitate responsabilitatile functiei sau se afla intr-o stare de incompatibilitate, la propunerea Biroului executiv, vor fi suspendati din functie de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
ARTICOLUL 95.

(1) Organizarea alegerilor la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti si la nivel national se desfasoara la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere, o data la 4 ani, in baza Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si aprobat de Consiliul national.
(2) Mandatele actualelor organe de conducere, alese conform prevederilor Legii nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania*), cu modificarile si completarile ulterioare, raman valabile pana la expirarea acestora, asa cum prevede Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008.
(3) Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, cu prevederile Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania si cu dispozitiile Regulamentului de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
___________
*)Abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008.

ARTICOLUL 96.

Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania a fost adoptat de Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008.

ARTICOLUL 97.

(1) Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea generala nationala si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul statut.

Anexa nr. 1 la Statut

Sus

FILIALELE JUDETENE
ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

1. Filiala Alba
2. Filiala Arad
3. Filiala Arges
4. Filiala Bacau
5. Filiala Bihor
6. Filiala Bistrita
7. Filiala Botosani
8. Filiala Braila
9. Filiala Brasov
10. Filiala Bucuresti
11. Filiala Buzau
12. Filiala Calarasi
13. Filiala Caras-Severin
14. Filiala Cluj
15. Filiala Constanta
16. Filiala Covasna
17. Filiala Dambovita
18. Filiala Dolj
19. Filiala Galati
20. Filiala Giurgiu
21. Filiala Gorj
22. Filiala Harghita
23. Filiala Hunedoara
24. Filiala Ialomita
25. Filiala Iasi
26. Filiala Ilfov
27. Filiala Maramures
28. Filiala Mehedinti
29. Filiala Mures
30. Filiala Neamt
31. Filiala Olt
32. Filiala Prahova
33. Filiala Salaj
34. Filiala Satu Mare
35. Filiala Sibiu
36. Filiala Suceava
37. Filiala Teleorman
38. Filiala Timis
39. Filiala Tulcea
40. Filiala Valcea
41. Filiala Vaslui
42. Filiala Vrancea

Anexele 2-3 la Statut

Sus
Anexe

Anexele 2-3 la Statut

Sus
Anexe
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate