Cauta afectiune/simptom/conditie medicala
Cere sfatul medicului
Cere sfatul
medicului

Metodologia de organizare si desfasurare si a Calendarului admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010

Actualizat la data de: 11 Octombrie 2018

Ordinul mect nr. 5166/2008

Sus

Privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare si a calendarului admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010

A fost publicat in monitorul oficial, partea i nr. 676 din 01.10.2008.

In baza prevederilor legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul Educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

Articolul 1.

Se aproba metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010, prevazuta in anexa nr. i, care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 2.

Se aproba calendarul admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010, prevazut in anexa nr. ii, care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 3.

Se aproba continutul probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, prevazut in anexa nr. III, care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 4.

Se aproba continutul probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasa a ix-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, prevazut in anexa nr. IV, care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 5.

Prezentul ordin se publica in monitorul oficial al romaniei, partea i.

Articolul 6.

Directia generala management invatamant preuniversitar, Directia Generala Invatamant in Limbile Minoritatilor si Relatia cu Parlamentul, Directia Generala Managementul Resurselor Umane, inspectoratele scolare judetene/al Municipiului Bucuresti, conducerile scolilor gimnaziale, ale liceelor si ale scolilor de arte si meserii vor duce la indeplinire prezentul ordin.

Ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului,
Zvetlana preoteasa,
Secretar de stat

Anexa nr. 1

Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010

Capitolul I - Dispozitii generale

Articolul 1.

(1) Elevii claselor a VII-a si a VIII-a sustin teze cu subiect unic la disciplinele stabilite de ministerul educatiei, cercetarii si tineretului.

(2) Media generala obtinuta la tezele cu subiect unic constituie unul dintre criteriile pentru admiterea in licee si in invatamantul profesional de stat, organizat in scoli de arte si meserii.

(3) Nota la fiecare dintre tezele cu subiect unic, care se ia in calculul mediei generale la teze, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de cei 2 profesori evaluatori.

(4) Media generala la tezele cu subiect unic se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la tezele cu subiect unic sustinute in clasele a VII-a si a VIII-a.

(5) Media generala la tezele cu subiect unic va fi calculata, indiferent daca una sau mai multe dintre notele obtinute la teze sunt inferioare notei 5.

Articolul 2.

Admiterea elevilor in invatamantul liceal si profesional de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie.

Articolul 3.

(1) Conform legii, invatamantul obligatoriu este invatamant de zi. In mod exceptional, pentru persoanele care depasesc cu mai mult de 2 ani varsta corespunzatoare clasei, invatamantul se poate organiza si in alte forme de invatamant, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

(2) Numarul de locuri care se aloca pentru clasa a IX-a (cumulat pentru liceu si scoli de arte si meserii) la invatamantul de zi este cel putin egal cu numarul absolventilor din promotia anului 2009.

(3) Absolventii clasei a VIII-a din promotia 2009, indiferent de varsta, precum si cei din promotiile anterioare, care nu implinesc 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009 inclusiv, se inscriu in invatamantul liceal sau la scolile de arte si meserii la cursuri de zi.

(4) Absolventii invatamantului gimnazial din promotiile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009 inclusiv, se pot inscrie in invatamantul liceal sau la scolile de arte si meserii doar la cursuri serale sau cu frecventa redusa, in perioada prevazuta de calendarul admiterii.

Articolul 4.

(1) Inscrierea in licee sau in scoli de arte si meserii de stat se face fara examen, pe baza mediei de admitere, in care media generala obtinuta la tezele cu subiect unic (respectiv la examenul de capacitate, pentru absolventii de pana in anul 2003 inclusiv, ori la testele nationale, pentru absolventii din promotiile 2004-2007) are o pondere de 50%, iar media generala de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a are o pondere de 50%. Exceptie fac liceele/clasele pentru care se sustin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor de limba moderna si clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor la limba materna.

(2) Calculul mediei de admitere se face astfel:

(tu + abs)/2 = ma,

unde:

tu = media generala obtinuta la tezele cu subiect unic;
abs = media generala de absolvire a claselor a v-a - a viii-a;
ma = media de admitere.

(3) Media generala si media de admitere se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.

(4) Prevederile prezentei metodologii se aplica in mod corespunzator pentru absolventii invatamantului gimnazial de pana in anul 2007 inclusiv, inlocuind, dupa caz, sintagma "tezele cu subiect unic" cu sintagma "examenul de capacitate", pentru absolventii de pana in anul 2003 inclusiv, respectiv cu sintagma "testele nationale", pentru absolventii gimnaziului din perioada 2004-2007.

(5) Pentru absolventii gimnaziului de pana in anul 2007 inclusiv, care au sustinut de mai multe ori examenul de capacitate/testare nationala, in calculul mediei de admitere se ia in considerare cea mai mare dintre mediile generale obtinute la prezentarile succesive la examenul de capacitate/testare nationala. media generala mentionata anterior se calculeaza, chiar daca este inferioara notei 5.

Articolul 5.

(1) Inscrierea in licee sau in scoli de arte si meserii la invatamantul de zi a absolventilor de gimnaziu (cu exceptia celor care candideaza pentru licee/clase pentru care se sustin probe de aptitudini, a celor care solicita inscrierea in invatamantul special si a celor care candideaza pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, in baza optiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si in limita locurilor aprobate, prin planul de scolarizare, pentru unitatile scolare finantate de la bugetul de stat.

(2) In cazul in care 2 candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi departajati folosindu-se, in ordine, urmatoarele criterii:
a) media generala obtinuta la tezele cu subiect unic;
b) media generala de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;
c) media notelor obtinute la proba de limba si literatura romana din cadrul tezelor cu subiect unic;
d) media notelor obtinute la proba de matematica din cadrul tezelor cu subiect unic;
e) media notelor obtinute la proba de limba materna din cadrul tezelor cu subiect unic, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta conform prevederilor articolul 10, in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale.

(3) In cazul in care la o unitate de invatamant pe ultimul loc exista candidati cu optiunea exprimata pentru acea unitate scolara si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate la alin. (2) lit. a)-e) egale, atunci toti acesti candidati sunt declarati admisi la optiunea solicitata.

Articolul 6.

(1) Pentru liceul teoretic si vocational, repartizarea candidatilor se efectueaza pe filiere, profiluri si specializari, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni.

(2) In cazul filierei tehnologice, repartizarea candidatilor se face pe profiluri, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni. repartizarea pe calificari profesionale se va face in urmatorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate si conform reglementarilor in vigoare. Unitatea de invatamant si inspectoratul scolar au obligatia de a afisa, pana la data de 1 mai a anului in care se organizeaza admiterea, oferta de scolarizare/oferta de formare profesionala concretizata in profiluri si calificari profesionale.

(3) In cazul scolii de arte si meserii, repartizarea se efectueaza in functie de oferta scolii, pe cele 16 domenii ale pregatirii de baza.

Articolul 7.

Pentru liceele din filiera vocationala - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic -, precum si pentru Liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, inainte de inceperea inscrierii computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate in anexa nr. III a prezentului ordin.

Articolul 8.

(1) La profilurile artistic, sportiv, teologic si la specializarea filologie de la Liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.

(2) Pentru profilul artistic - arte vizuale si la profilul sportiv, precum si pentru Liceul Waldorf, specializarea filologie, media finala de admitere se calculeaza astfel:

(3 apt. + ma)/4 = mfa,

unde:
apt. = media aritmetica a notelor obtinute la probele de aptitudini, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire;
ma = media de admitere (calculata conform articolul 4);
mfa = media finala de admitere.

(3) Pentru profilul artistic - muzica, coregrafie si teatru, media finala de admitere se calculeaza astfel:

(apt. + ma)/2 = mfa,

unde:
apt. = media aritmetica a notelor obtinute la probele de aptitudini, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire;
ma = media de admitere (calculata conform articolul 4);
mfa = media finala de admitere.

(4) Pentru profilul teologic, media finala de admitere se calculeaza astfel:

(apt. + 3 ma)/4 = mfa,

unde:
apt. = media aritmetica a notelor obtinute la probele de aptitudini, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire;
ma = media de admitere (calculata conform articolul 4);
mfa = media finala de admitere.

(5) Media finala de admitere mentionata la alin. (2)-(4) se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.

(6) La profilurile militar si pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: "admis" sau "respins".

Articolul 9.

Candidatii respinsi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizata, putandu-se inscrie la alte filiere si profiluri din cadrul aceleiasi scoli ori la celelalte licee sau scoli de arte si meserii.

Articolul 10.

(1) Liceele care organizeaza clase cu predare in limbile minoritatilor nationale vor organiza o proba de verificare a cunostintelor de limba materna pentru candidatii care nu au studiat in gimnaziu in limba materna respectiva. proba se va organiza dupa o metodologie care va fi anuntata de catre fiecare inspectorat scolar, pana la data de 1 martie a anului in care se organizeaza admiterea.

(2) Aprecierea probei mentionate la alin. (1) se face cu note. In situatia in care candidatul a obtinut la proba cel putin nota 5, secretariatul scolii la care a fost sustinuta proba de verificare a cunostintelor de limba materna va trece nota obtinuta de candidat in anexa la fisa de inscriere a acestuia, la rubrica "nota obtinuta la limba si literatura materna la tezele cu subiect unic"; se va specifica si limba materna la care a fost sustinuta proba. Directorul unitatii de invatamant la care a fost sustinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale anexei fisei de inscriere.

(3) Nota obtinuta la proba de verificare a cunostintelor de limba materna nu va fi inclusa in calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform articolul 5 alin. (2).

(4) In situatia in care candidatul a obtinut, la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, o nota mai mica decat 5, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba va elibera anexa fisei de inscriere, fara a completa rubrica "nota obtinuta la limba si literatura materna la tezele cu subiect unic" si fara a modifica in alt mod anexa fisei. In acest caz, candidatul nu va putea fi inscris la clase cu predare in limba materna respectiva.

(5) Candidatii care au participat la proba de verificare a cunostintelor de limba materna (indiferent daca au promovat-o sau nu) isi vor completa fisa de optiuni la scolile generale de provenienta, in perioada prevazuta de calendarul admiterii.

(6) Pe fisa de admitere a fiecarui candidat se pot afla note la cel mult doua limbi materne diferite la rubrica "nota obtinuta la limba si literatura materna la tezele cu subiect unic" (una dintre ele fiind, eventual, limba materna in care a studiat disciplinele la gimnaziu).

(7) Candidatii la liceele/clasele cu predare in limba minoritatilor care au studiat in limba materna si, deci, au sustinut teze unice la limba si literatura materna respectiva nu mai trebuie sa sustina proba de verificare a cunostintelor de limba materna. Ei vor completa fisele cu optiuni, in perioada specificata de calendar, la scolile generale de provenienta. Scolile generale de provenienta a acestor candidati vor completa in fisa de inscriere notele obtinute de acestia la tezele cu subiect unic pentru proba de limba si literatura materna.

(8) Nu vor putea fi inscrisi la clase cu predare in limbile minoritatilor nationale decat acei candidati care au studiat in limba materna si, deci, au sustinut tezele cu subiect unic la limba respectiva sau care au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata anterior. Pentru candidatii care nu indeplinesc conditia de mai sus, nu se iau in considerare optiunile pentru clase cu predare in limbile minoritatilor nationale, inscrise in fisa.

Articolul 11.

(1) Pentru liceele care organizeaza clase cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti va organiza o proba de verificare a cunostintelor la limba moderna respectiva. Proba se va organiza in perioada mentionata in calendarul admiterii, conform metodologiei prevazute in anexa nr. IV la ordin.

(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba mentionata la alin. (1) se face cu note. in situatia in care candidatul a obtinut la proba cel putin nota 6, secretariatul scolii la care a fost sustinuta proba de verificare a cunostintelor de limba moderna va trece nota obtinuta de candidat in anexa fisei de inscriere a acestuia, la rubrica "nota obtinuta la proba de limba moderna ..."; se va indica si limba moderna la care s-a sustinut proba. Directorul unitatii de invatamant la care a fost sustinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale anexei fisei de inscriere.

(3) In situatia in care candidatul a obtinut la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna o nota mai mica de 6, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba va elibera anexa fisei de inscriere fara a completa rubrica "nota obtinuta la proba de limba moderna" si fara a modifica in alt mod fisa. In acest caz, candidatul nu va putea fi inscris la clase cu predare in regim bilingv a limbii moderne respective.

(4) Candidatii care au participat la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, indiferent daca au promovat sau nu aceasta proba, isi vor completa fisa de optiuni la scolile generale de provenienta, in perioada prevazuta de calendarul admiterii.

(5) Nu vor putea fi inscrisi la clase cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv decat acei candidati care au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna mentionata anterior. Pentru candidatii care nu indeplinesc conditia de mai sus nu se iau in considerare optiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, inscrise in fisa.

(6) Nota obtinuta la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna nu va fi inclusa in calculul mediei de admitere.

(7) In cazul in care pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv exista candidati cu optiunea exprimata pentru clasa respectiva si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate la articolul 5 alin. (2) lit. a)-e) egale, va fi declarat admis la clasa bilingva candidatul care a obtinut nota mai mare la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.

(8) Candidatii pot sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru mai multe limbi moderne, in functie de programarea acestor teste de catre inspectoratul scolar.

(9) candidatii care au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, vor putea opta, in cadrul liceului la care au fost repartizati, pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne, fara a mai sustine alta proba de verificare a cunostintelor de limba.

(10) daca dupa repartizarea la clasele cu predare in regim intensiv a unei limbi moderne a candidatilor care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, mentionata la alin. (1), mai raman locuri libere, unitatile de invatamant organizeaza o noua proba de verificare a cunostintelor de limba.

Capitolul II - coordonarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat

Articolul 12.

(1) Coordonarea la nivel national a actiunilor privind organizarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat este asigurata de comisia nationala de admitere.

(2) Comisia nationala de admitere se compune din:
a) presedinte - secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar din ministerul educatiei, cercetarii si tineretului;
b) vicepresedinti - directori generali/directori din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
c) 1-3 secretari - inspectori de specialitate din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
d) 4-5 membri - directori si inspectori de specialitate din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

(3) Componenta nominala a comisiei nationale de admitere se stabileste anual, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.

Articolul 13.

Atributiile comisiei nationale de admitere sunt urmatoarele:

a) Elaboreaza metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat;

b) Stabileste modelul fisei de inscriere si al anexei acesteia si il transmite comisiilor de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti pana la data de 1 martie;

c) Transmite inspectoratelor scolare judetene numarul de locuri aprobate pentru clasa a IX-a la licee si la scolile de arte si meserii;

d) Instruieste presedintii comisiilor de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti;

e) Organizeaza si doteaza un centru national de admitere, in care se vor desfasura activitatile de creare a bazei de date la nivel national si de repartizare computerizata;

f) Controleaza si indruma actiunile legate de organizarea si desfasurarea admiterii in judetele tarii, urmarind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;

g) Controleaza modul in care comisiile de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti, comisiile din centrele zonale de inscriere, comisiile de inscriere din unitatile de invatamant gimnazial si cele de admitere din unitatile de invatamant liceal si profesional isi desfasoara activitatea;

h) Poate delega observatori ai comisiei nationale de admitere, care sa controleze si sa indrume activitatea comisiilor de admitere judetene/a municipiului bucuresti si a comisiilor din centrele de inscriere/de admitere. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti sau comisiei nationale de admitere, in cazul constatarii unor nereguli in desfasurarea inscrierii la licee sau scoli de arte si meserii, schimbari in componenta comisiilor mentionate la alineatul anterior si, dupa caz, sanctionarea celor vinovati;

i) Analizeaza desfasurarea admiterii la nivel national, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti si prezinta concluziile acestei analize conducerii Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

j) Propune ministrului educatiei, cercetarii si tineretului modificari in metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat din anii urmatori.

Articolul 14.

Coordonarea la nivel judetean/al Municipiului Bucuresti a actiunilor privind organizarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat este asigurata de comisia de admitere judeteana/a municipiului bucuresti. La randul sau, comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti organizeaza comisii in centrele zonale si in centrul special de inscriere, comisii de inscriere in unitatile de invatamant gimnazial si comisii de admitere in unitatile de invatamant liceal si profesional.

Articolul 15.

(1) Comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti este numita prin decizie a inspectorului scolar general si este compusa din:
a) presedinte - inspector scolar general sau inspector scolar general adjunct;
b) secretari - 1-3 inspectori scolari;
c) membri - 1-5 cadre didactice, informaticieni, operatori pc, secretare.

(2) Comisiile de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:

a) organizeaza, monitorizeaza si raspund de modul de desfasurare a admiterii in licee si in scoli de arte si meserii in judetul respectiv/Municipiul Bucuresti;

b) raspund de transmiterea in scoli a prezentei metodologii si a tuturor reglementarilor privitoare la admiterea in licee si in scoli de arte si meserii, precum si de asigurarea cadrului pentru informarea cadrelor didactice, a elevilor si a parintilor in legatura cu acest subiect;

c) elaboreaza, pana la data de 31 ianuarie a anului scolar in care se organizeaza admiterea, impreuna cu directorii scolilor generale si ai liceelor, un plan de masuri pentru pregatirea si organizarea admiterii absolventilor invatamantului gimnazial in licee si scoli de arte si meserii; acest plan cuprinde in mod obligatoriu planificarea perioadei actiunilor de consiliere si de orientare a elevilor din clasa a VIII-a si a parintilor acestora, planificarea perioadei actiunilor de informare a parintilor cu privire la modalitatea de organizare a inscrierii, planificarea perioadei actiunilor de prezentare a ofertei educationale a liceelor si a unitatilor de invatamant profesional, planificarea perioadei actiunilor de dotare a centrelor zonale de inscriere cu logistica necesara inscrierii;

d) stabilesc si anunta unitatilor de invatamant specializarile si numarul de locuri alocate pentru candidatii romi si pentru invatamantul special; primesc cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidatii romi, respectiv pentru invatamantul special si asigura repartizarea pe locurile anuntate, in perioada prevazuta de calendarul admiterii;

e) asigura crearea unei baze de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, asa cum sunt acestea trecute in fisa de inscriere; coordoneaza completarea bazei de date, pe masura ce se incheie semestrul al doilea, respectiv tezele cu subiect unic, cu mediile de absolvire, mediile generale de la tezele cu subiect unic si mediile de admitere, precum si cu notele obtinute la tezele cu subiect unic, in clasa a vii-a si a viii-a;

f) repartizeaza, pe unitati de invatamant, cifra de scolarizare primita pentru clasa a IX-a; stabilesc coduri formate din 3 cifre si le aloca pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional de stat, pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare (pentru clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale). Pentru a se evita confuziile si greselile de completare a fiselor de inscriere, codurile pentru specializarile de la licee se vor alege dintr-un interval diferit de intervalul in care se afla codurile pentru scoli de arte si meserii: de exemplu, codurile pentru licee vor fi intre 100 si 300, iar codurile pentru scolile de arte si meserii intre 400 si 500;

g) asigura tiparirea unei brosuri care sa cuprinda toate informatiile necesare candidatilor pentru admiterea in invatamantul liceal si profesional de stat, brosura pe care o distribuie gratuit elevilor de clasa a VIII-a;

h) organizeaza un centru de admitere judetean/al Municipiului Bucuresti, dotat cu tehnica de calcul performanta, in care sa se alcatuiasca baza de date pentru inscrierea in licee si scoli de arte si meserii la nivelul judetului, respectiv al Municipiului Bucuresti. sediul acestui centru poate fi la inspectoratul scolar, la o unitate de invatamant, la casa corpului didactic, la o universitate din capitala de judet - daca aceasta exista si este dotata corespunzator - etc., cu conditia ca sediul acestui centru sa fie conectat la internet;

i) stabilesc si transmit unitatilor de invatamant gimnazial, dupa analiza situatiei la nivel local, numarul de centre zonale de inscriere pe judet, precum si arondarea unitatilor de invatamant gimnazial la aceste centre zonale de inscriere. La stabilirea centrelor zonale de inscriere se va avea in vedere dotarea tehnica si cu personal de specialitate a fiecarui centru, astfel ca numarul absolventilor de clasa a VIII-a arondati la un centru sa permita inscrierea acestora in timpul prevazut de prezenta metodologie. In masura in care dotarea cu calculatoare si existenta personalului de specialitate sunt asigurate, inspectoratul poate decide ca fiecare unitate de invatamant care are clase gimnaziale sa fie centru zonal de inscriere;

j) organizeaza un centru special de inscriere pentru candidatii proveniti din alte judete, in care afiseaza si listele cu liceele si scolile de arte si meserii la care acestia au fost repartizati;

k) asigura, in masura in care este posibil, dotarea corespunzatoare a centrelor zonale de inscriere cu calculatoare legate in retea si conectate la internet, cu imprimante, copiatoare, precum si consumabile in cantitate suficienta, cu alte mijloace necesare, inclusiv soft adecvat, pentru a realiza centralizarea rapida a situatiilor de la inscrierea din toate unitatile de invatamant;

l) numesc, prin decizie a inspectorului scolar general, in centrul special de inscriere o comisie formata din inspectori, directori, profesori, operatori pc, secretari, care sa asigure buna desfasurare a operatiunilor legate de inscrierea candidatilor proveniti din alte judete pentru admiterea in invatamantul liceal si in invatamantul profesional de stat;

m) numesc, prin decizie a inspectorului scolar general, un presedinte pentru comisia din centrul special de inscriere, care coordoneaza activitatea in respectivul centru si tine permanent legatura cu comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti;

n) numesc, prin decizie a inspectorului scolar general, in fiecare centru zonal de inscriere o comisie formata din directori, profesori, operatori pc, secretari, care sa asigure buna desfasurare a operatiunilor legate de crearea bazei de date pentru admiterea in invatamantul liceal si in invatamantul profesional de stat;

o) numesc, prin decizie a inspectorului scolar general, un presedinte pentru comisia din fiecare centru zonal de inscriere, care coordoneaza activitatea in respectivul centru si tine permanent legatura cu comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti;

p) pot decide numirea unor vicepresedinti sau secretari in comisiile din centrele zonale de inscriere sau din centrul special de inscriere, in functie de necesitati;

q) instruiesc persoanele care fac parte din comisiile din centrele zonale de inscriere, din centrul special de inscriere si din comisiile de inscriere/admitere din unitatile de invatamant si efectueaza, daca este cazul, schimbarea acestora din comisie;

r) iau toate masurile pentru asigurarea securitatii documentelor scrise sau informatice legate de inscrierea in invatamantul liceal si profesional de stat, avand in vedere inclusiv devirusarea dischetelor sau a cd-urilor pe care se transmit informatiile de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean/al Municipiului Bucuresti;

s) transmit catre fiecare unitate de invatamant gimnazial modelul electronic al fisei de inscriere sau, dupa caz, asigura un numar suficient de fise, pentru a permite inscrierea tuturor candidatilor, respectand intocmai modelul comunicat de comisia nationala de admitere; coordoneaza si indruma operatiile de completare a fiselor de inscriere, de verificare a fiselor listate de calculator si de corectare a eventualelor erori;

t) numesc un reprezentant al comisiei de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti, care sa tina permanent legatura cu presa, pentru a oferi informatia corecta si actualizata despre inscrierea la invatamantul liceal si profesional de stat;

u) afiseaza in fiecare unitate de invatamant gimnazial si in fiecare centru de inscriere situatia centralizata pe judet (Municipiul Bucuresti) a numarului de absolventi, corespunzator fiecarei transe de medii de admitere (10-9,50; 9,49-9,00 etc.), precum si ierarhia judeteana;

v) coordoneaza sustinerea probelor de aptitudini, precum si a probelor de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna;

w) la sfarsitul fiecarei etape de inscriere, centralizeaza si difuzeaza in fiecare unitate gimnaziala si in fiecare centru zonal de inscriere informatia in legatura cu locurile ramase disponibile la unitatile de invatamant liceal si profesional de stat din Municipiul Bucuresti/judetul respectiv;

x) valideaza listele cu candidatii declarati admisi la licee si la scoli de arte si meserii;

y) coordoneaza si verifica afisarea in scolile generale, respectiv in unitatile de invatamant liceal si profesional de stat a listelor cu candidatii declarati admisi;

z) elaboreaza si transmit ministerului educatiei, cercetarii si tineretului raportul cu privire la modul de desfasurare a admiterii, in termen de 10 zile de la incheierea acesteia, si propun eventuale modificari ale metodologiei de admitere in invatamantul liceal si profesional de stat.

Articolul 16.

(1) Comisia de inscriere din unitatea de invatamant gimnazial este alcatuita din:
a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
b) secretar - secretarul-sef sau secretarul unitatii de invatamant;
c) membri - dirigintii claselor a VIII-a, alte cadre didactice, informaticieni, secretare etc.

(2) Comisiile de inscriere din unitatile de invatamant gimnazial au urmatoarele atributii:

a) organizeaza, in tot cursul anului scolar si, in special, in a doua jumatate a semestrului al doilea, actiuni de informare a elevilor de clasa a VIII-a si a parintilor acestora cu privire la modalitatea de inscriere in invatamantul liceal si profesional de stat, la prevederile cuprinse in metodologia de organizare si desfasurare a admiterii, la graficul inscrierii in invatamantul liceal si profesional de stat etc.;

b) asigura crearea bazei de date privitoare la absolventii clasei a VIII-a din scoala si transmiterea ei la comisia de admitere judeteana/a municipiului bucuresti;

c) verifica documentele candidatilor, calculeaza media generala a tezelor cu subiect unic, media de absolvire a claselor v-viii si media de admitere;

d) completeaza fisele de inscriere ale elevilor de clasa a VIII-a cu codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generala de absolvire a claselor a v-aa viii-a, cu notele de la tezele cu subiect unic, cu media generala a tezelor cu subiect unic si cu media de admitere;

e) raspund de transcrierea corecta a datelor in fisele de inscriere si verifica impreuna cu elevii, cu parintii si dirigintii corectitudinea datelor personale, a mediilor si a notelor, a optiunilor din fisa scrisa si concordanta acesteia cu fisa din calculator; efectueaza corectarea greselilor sesizate, inainte de transmiterea fiselor la centrul zonal de inscriere. completarea incorecta a datelor din fisa de inscriere de catre membrii comisiei de inscriere atrage sanctionarea celor vinovati si a presedintelui comisiei, care raspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz;

f) stabilesc si anunta din timp elevilor si parintilor acestora graficul desfasurarii pe clase a actiunilor de completare a optiunilor absolventilor clasei a viii-a. graficul sedintelor de instruire va fi semnat de directorul unitatii de invatamant, aprobat de presedintele comisiei de admitere judetene/a municipiului bucuresti si afisat la avizierul scolii;

g) participa, prin reprezentanti stabiliti de directorul unitatii de invatamant, la sedintele de completare a optiunilor elevilor;

h) asigura prezenta permanenta, pe perioada inscrierii, a unor membri ai comisiei, care sa ofere informatii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru completarea fiselor de optiuni sau pentru a solicita informatii referitoare la admitere;

i) informeaza elevii si parintii asupra rezultatelor obtinute la tezele cu subiect unic, la nivelul judetului, respectiv al Municipiului Bucuresti, precum si asupra numarului de elevi corespunzator fiecarei transe de medii de admitere;

j) consiliaza parintii si elevii, fara a le influenta optiunile, pentru a permite candidatilor o alegere in cunostinta de cauza, prezentand toate informatiile necesare cu privire la unitatile de invatamant (filiere, profiluri, specializari, domenii de pregatire, calificari profesionale, contraindicatii medicale pentru anumite calificari profesionale etc.), la prevederile prezentei metodologii, inclusiv cu privire la riscurile completarii unui numar insuficient de optiuni sau ale completarii unor optiuni nerealiste;

k) transmit centrului zonal de inscriere la care este arondata unitatea scolara fisele de optiuni completate, prin presedintele comisiei de inscriere sau printr-un delegat desemnat de acesta. in situatia in care resursele materiale si umane o permit, asigura introducerea in calculator a datelor cuprinse in fisele de inscriere si transmit baza de date, pe suport electronic, la centrul zonal de inscriere la care este arondata unitatea scolara;

l) afiseaza listele de control cuprinzand candidatii arondati centrului de inscriere respectiv, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si avand precizat locul ocupat in ierarhia generala a judetului;

m) organizeaza intalnirile cu parintii si elevii, in timpul carora acestia verifica lista de control, verifica si semneaza fisele listate de calculator, daca acestea sunt corecte sau semnaleaza erorile de introducere a datelor din fisa initiala, precum si erorile din listele de control;

n) transmit centrului de inscriere fisele pe care au fost operate corecturi si observatiile privind eventuale erori in lista de control afisata;

o) transmit parintilor fisele corectate pentru a fi semnate;

p) afiseaza, in termenul stabilit de prezenta metodologie, listele primite de la centrul de admitere judetean/al Municipiului Bucuresti cuprinzand repartizarea absolventilor scolii respective si ai scolilor arondate in unitatile de invatamant liceal si profesional.

Articolul 17.

(1) Comisia din centrul zonal de inscriere este alcatuita din:
a) presedinte - inspector scolar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatorica recunoscuta;
b) membri - directori, profesori, operatori pc, secretari, avand competente de nivel avansat in operarea pe calculator.

(2) Comisia de admitere judeteana poate decide numirea unor vicepresedinti (directori, directori adjuncti, profesori cu capacitate organizatorica recunoscuta) si/sau secretari (profesori, operatori pc, secretari cu competente de operare pe calculator) in comisiile din centrele zonale de inscriere, in cazul in care numarul mare al absolventilor arondati centrului respectiv o impune.

(3) Comisiile din centrele zonale de inscriere au urmatoarele atributii:
a) primesc fisele de inscriere de la scoli, pe baza de proces-verbal;
b) introduc datele de pe fise in baza de date computerizata;
c) listeaza fisele din calculator si le inmaneaza, semnate de presedintele centrului zonal de inscriere, directorului scolii, cu proces-verbal de predare-primire;
d) pastreaza fisele de inscriere originale, in deplina siguranta, in plicuri care se sigileaza si se semneaza de directorul scolii sau de catre delegatul acestuia si de presedintele centrului de inscriere;
e) corecteaza eventualele greseli in baza de date computerizata semnalate de comisiile din unitatile de invatamant gimnazial si inmaneaza directorilor unitatilor de invatamant arondate centrului fisele corectate;
f) transmit comisiei de admitere judetene/a municipiului bucuresti baza de date, pe suport electronic, la data prevazuta de calendarul admiterii;
g) predau presedintelui comisiei de admitere judetene/a municipiului bucuresti, cu proces-verbal de predare-primire, fisele de optiuni originale.

Articolul 18.

(1) Comisia din centrul special de inscriere este alcatuita din:
a) presedinte - inspector scolar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatorica recunoscuta;
b) membri - directori, profesori, operatori pc, secretari, avand competente de nivel avansat in operarea pe calculator.

(2) Comisia de admitere judeteana/a municipiului bucuresti poate decide numirea unor vicepresedinti (directori, directori adjuncti, profesori cu capacitate organizatorica recunoscuta) si/sau secretari (profesori, operatori pc, secretari cu competente de operare pe calculator) in comisia din centrul special de inscriere, in cazul in care numarul mare al candidatilor proveniti din alte judete o impune.

(3) Comisiile din centrele speciale de inscriere au urmatoarele atributii:
a) asigura inscrierea candidatilor proveniti din alte judete, conform procedurilor prevazute la articolul 16 alin. (2) lit. h), i), j), l), m), n), o) si p);
b) asigura introducerea in calculator a datelor cuprinse in fisele de inscriere;
c) transmit comisiei de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti baza de date, pe suport electronic, fisele de optiuni completate, fisele de optiuni corectate, la datele prevazute de calendarul admiterii;
d) predau presedintelui comisiei de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti, cu proces-verbal de predare-primire, fisele de optiuni originale.

Articolul 19.

(1) Comisia de admitere din unitatile de invatamant liceal si profesional este alcatuita din:
a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant liceal sau profesional;
b) secretar - secretarul unitatii de invatamant;
c) membri - cadrele didactice care evalueaza probele de aptitudini sau probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, dupa caz.

(2) Comisiile de admitere din unitatile de invatamant liceal si profesional au urmatoarele atributii:
a) organizeaza si raspund de modul de desfasurare a probelor de aptitudini, a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde este cazul;
b) verifica documentele prezentate de candidati si calculul corect al mediei de admitere;
c) sesizeaza inspectoratului scolar judetean/al municipiului bucuresti orice eroare constatata in completarea documentelor scolare pentru inscriere si corecteaza, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere calculate gresit se face de catre presedintele comisiei de admitere, care semneaza si aplica stampila unitatii;
d) asigura prezenta permanenta, pe perioada inscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere care sa ofere informatii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru inscriere;
e) afiseaza la sediul unitatii scolare listele finale cu elevii admisi, validate de inspectoratul scolar;
f) realizeaza inscrierea elevilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate, in perioada prevazuta de prezenta metodologie;
g) organizeaza, dupa incheierea admiterii computerizate, desfasurarea testarii pentru completarea claselor cu predare intensiva a unei limbi straine, daca este cazul.

Capitolul III - Sustinerea probelor de aptitudini

Articolul 20.

(1) Pentru liceele/clasele la care se organizeaza probe de aptitudini, inscrierea se desfasoara in perioada 12-15 iunie 2009.

(2) Inscrierea pentru sustinerea probelor de aptitudini ori a probelor de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna se face direct de catre candidati, cu o anexa a fisei de inscriere eliberata de unitatea scolara la care acestia au absolvit cursurile gimnaziale, al carei model este comunicat de comisia nationala de admitere pana la data de 1 martie.

Articolul 21.

(1) Secretariatele scolilor generale completeaza cu datele personale (numele, initiala tatalui, prenumele, codul numeric personal, scoala si judetul de provenienta) anexele fiselor de inscriere ale absolventilor clasei a VIII-a care doresc sa participe la probe de aptitudini ori la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. Anexele fiselor se elibereaza solicitantilor pana la data de 10 iunie a anului in care se organizeaza admiterea, pentru a le permite inscrierea la aceste probe. in cazul in care candidatul solicita inscrierea la mai multe probe de aptitudini ori de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna, pot fi eliberate mai multe anexe ale fisei de inscriere.

(2) Anexele fiselor acestor candidati sunt inmanate candidatilor/parintilor, care semneaza de primire in registrul scolii. in acest registru se consemneaza clar natura documentului eliberat: "Anexa la fisa de inscriere pentru admitere in licee sau scoli de arte si meserii" si motivul eliberarii acesteia: "Participare la probe de aptitudini" sau "participare la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna/materna".

Articolul 22.

(1) Probele de aptitudini se desfasoara in perioada 16-18 iunie 2009.

(2) Probele de aptitudini se desfasoara in centrele stabilite de comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti. Aceasta poate decide daca, in urma probelor de aptitudini, candidatii declarati admisi la aceste probe pot fi repartizati la orice unitate de invatamant liceal din judet care organizeaza clase vocationale in specializarea pentru care au fost sustinute probele.

(3) Rezultatele probelor mentionate la alin. (1) vor fi afisate in dimineata zilei de 19 iunie 2009, la unitatile scolare care au organizat probele. In aceeasi zi, la unitatea respectiva se depun si se rezolva eventualele contestatii, acolo unde metodologia prevede acest lucru. Rezultatele contestatiilor se afiseaza pana la data de 20 iunie 2009.

Articolul 23.

Absolventii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din invatamantul vocational sunt admisi pe locurile pentru care au sustinut testele/probele astfel:

a) in ordinea descrescatoare a mediilor finale de admitere, calculate conform articolul 8, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;

b) in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face pe baza de calificativ: "admis", "respins".

Articolul 24.

(1) Listele finale cuprinzand candidatii declarati admisi si care s-au inscris pe locurile pentru care este necesara sustinerea de probe de aptitudini, conform prezentei metodologii, sunt validate de catre Inspectoratul Scolar Judetean si sunt afisate la sediul unitatii liceale la care s-au sustinut probele pana in data de 20 iunie 2009.

(2) In data de 20 iunie 2009, dupa afisarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judetul de provenienta a candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini este transmis in format electronic si in format tiparit comisiei de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti.

(3) Centrul de admitere judetean/al Municipiului Bucuresti transmite la centrul national de admitere, intr-un fisier separat, pana la data de 22 iunie 2009, lista candidatilor admisi la liceele vocationale, in urma promovarii probelor de aptitudini. Listele cuprinzand candidatii admisi la liceele militare sunt trimise in format electronic de catre centrele judetene de admitere din judetele in care se afla unitatile de invatamant respective, intr-un fisier separat, la centrul national de admitere, pana la data de 22 iunie 2009.

(4) Candidatii declarati respinsi la probele de aptitudini sau care nu au fost admisi la liceele vocationale din lipsa de locuri ridica, in data de 22 iunie 2009, fisele de inscriere de la secretariatele liceelor la care au sustinut probe de aptitudini, le depun la scolile generale pe care le-au absolvit si, in perioada prevazuta de calendarul admiterii, completeaza optiuni la centrul de inscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o. Acesti candidati participa la repartizarea computerizata.

Capitolul IV - Sustinerea probelor de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna

Articolul 25.

(1) Pentru liceele/clasele la care se organizeaza probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, inscrierea se desfasoara in perioada 12-15 iunie 2009.

(2) Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna se desfasoara in perioada 16-18 iunie 2009.

(3) Organizarea acestor probe se face conform articolul 10 si anexei nr. IV la ordin.

(4) Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna se organizeaza la centrele stabilite de comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti, astfel incat candidatii declarati admisi la aceste probe pot fi repartizati la orice unitate de invatamant liceal din judet care organizeaza clase bilingve pentru limba moderna respectiva, respectiv la clase cu predare in respectiva limba a minoritatilor.

(5) Rezultatele probelor mentionate la alin. (1) vor fi afisate in dimineata zilei de 19 iunie 2009 la unitatile scolare care au organizat probele. In aceeasi zi, la unitatea respectiva se depun eventualele contestatii, acolo unde, conform anexei nr. IV, este prevazut acest lucru. Rezultatele contestatiilor se afiseaza in data de 20 iunie 2009.

(6) In data de 20 iunie 2009, dupa afisarea rezultatelor finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, tabelul cu numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judetul de provenienta, media de admitere/media de admitere finala a candidatilor declarati admisi la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna/materna este transmis electronic si in scris comisiei de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti.

Articolul 26.

(1) Candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna primesc de la unitatea scolara la care au sustinut probele anexa fisei de inscriere completata sau nu, dupa caz, cu rezultatele probei de verificare a cunostintelor de limba moderna, respectiv materna, in perioada 22 iunie 2009.

(2) Candidatii depun la unitatea de invatamant pe care au absolvit-o anexele fiselor, pana la data de 23 iunie 2009. Anexele completate, semnate si stampilate se vor atasa fisei de inscriere.

(3) Candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat sau nu aceste probe, completeaza optiuni la centrul de inscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o, in perioada prevazuta de calendarul admiterii, si participa la repartizarea computerizata.

Articolul 27.

(1) Centrul de admitere judetean/al Municipiului Bucuresti transmite la centrul national de admitere, intr-un fisier separat, pana la data de 25 iunie 2009, lista candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

(2) Listele mentionate la alin. (1), precum si cele mentionate la articolul 24 alin. (3) cuprind: numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judetul de provenienta, media de admitere, precum si media finala de admitere, daca este cazul.

(3) De corectitudinea datelor transmise centrului national de admitere raspunde presedintele comisiei de admitere judetene/a municipiului bucuresti.

Capitolul V - Pregatirea admiterii

Articolul 28.

(1) Pana la data de 1 mai a anului in care se organizeaza admiterea, inspectoratele scolare vor asigura tiparirea unei brosuri care sa cuprinda toate informatiile necesare candidatilor pentru admiterea in licee si in scoli de arte si meserii, adica lista unitatilor de invatamant liceal si profesional (scoli de arte si meserii), adresele acestora, planul de scolarizare acordat fiecareia pentru anul scolar pentru care se organizeaza admiterea, pe forme de invatamant (zi, seral, frecventa redusa), filiere, profiluri, specializari, domenii de pregatire, codurile de inscriere acordate fiecarei unitati scolare/specializari (conform precizarilor din prezenta metodologie), media ultimului admis la fiecare domeniu de pregatire, specializare sau profil din respectiva unitate scolara in anul precedent. Informatiile referitoare la licee, respectiv la scolile de arte si meserii se vor gasi pe liste separate.

Brosura editata de inspectoratul scolar va contine, pentru fiecare unitate de invatamant profesional, oferta de formare profesionala, concretizata in calificari profesionale.

Brosurile vor contine, de asemenea, extrase din prezenta metodologie: algoritmul de repartizare, modalitati de departajare, modul de completare a fiselor de inscriere, calendarul admiterii, adresa centrului special de inscriere, precum si adresele de internet (la nivel national sau local) de unde se pot lua cele mai importante informatii despre admitere. In brosura vor fi cuprinse si informatiile referitoare la locurile speciale acordate candidatilor romi: conditiile de inscriere, data-limita de inscriere, liceele si scolile de arte si meserii la care sunt alocate locurile pentru romi etc.

Brosura va cuprinde intr-un paragraf special informatiile referitoare la sustinerea probelor de aptitudini si a probelor de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna, prezentand graficul inscrierii la aceste probe si graficul lor de desfasurare. in fiecare dintre aceste brosuri se va afla si o fisa-model de inscriere.

(2) Brosura mentionata la alin. (1), tiparita intr-un numar de exemplare mai mare decat numarul elevilor de clasa a viii-a din judet/municipiul bucuresti, va fi difuzata acestora, cel mai tarziu pana la data de 5 mai a anului in care se organizeaza admiterea. Fiecare unitate de invatamant va primi un numar suplimentar de exemplare pentru candidatii din seriile anterioare si pentru comisia de inscriere din unitatea de invatamant gimnazial.

Inspectoratul scolar va pastra un numar de exemplare pentru candidatii proveniti din alte judete si pentru cei din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data de 13 septembrie inclusiv a anului in care se organizeaza admiterea. candidatilor din alte judete li se va distribui brosura la centrul special de inscriere.

(3) Comisiile de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti vor lua toate masurile ca informatiile cuprinse in brosura sa fie corecte si complete. Nu se admite operarea de modificari in brosura dupa transmiterea acesteia la unitatile de invatamant.

(4) Pana la data de 15 mai a anului in care se organizeaza admiterea, 5 exemplare ale brosurii fiecarui judet/a Municipiului Bucuresti vor fi trimise la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Directiei Generale Management Invatamant Preuniversitar. Versiunea electronica a brosurii va fi trimisa pana la aceeasi data la ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, serviciului informatizare.

Articolul 29.

(1) Informatiile cuprinse in brosura vor fi puse la dispozitia parintilor si a elevilor si vor fi prezentate in sedinte de instruire, organizate in acest scop in perioada 6 mai - 5 iunie 2009.

(2) In situatia in care parintii doresc inscrierea elevilor la unitati scolare situate in alt judet, acestia isi iau informatiile referitoare la reteaua scolara direct de la centrele speciale de inscriere, stabilite de inspectoratele scolare ale judetelor respective pentru candidatii din alte judete.

Articolul 30.

(1) Candidatii pot participa la repartizarea computerizata intr-un singur judet. inscrierea candidatilor pentru admiterea in liceele si in scolile de arte si meserii din judetul de provenienta se face, in perioada prevazuta de grafic, la scolile generale pe care acestia le-au absolvit (inclusiv pentru absolventii din seriile anterioare). Candidatii care participa la admitere in alte judete se inscriu la centrul special de inscriere din judetul in care doresc sa fie admisi, in perioada prevazuta de grafic.

(2) Inscrierea candidatilor la admitere se face prin completarea fiselor de inscriere, conform modelului stabilit de comisia nationala de admitere si transmis comisiilor de admitere judetene/a municipiului bucuresti, pana la data de 1 martie a anului in care se organizeaza admiterea.

(3) Comisiile de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti pot transmite in unitatile de invatamant gimnazial doar modelul electronic al fisei de inscriere. In unitatile de invatamant gimnazial fisele de inscriere se completeaza electronic cu datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate si sunt date elevilor pentru completarea optiunilor. Fisele de inscriere respecta intocmai modelul transmis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si sunt tiparite fata-verso.

(4) Pentru situatiile in care nu exista posibilitatea completarii in format electronic a fiselor de inscriere, comisiile de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti raspund de tiparirea si de transmiterea la scolile respective a fiselor de inscriere intr-un numar suficient, pentru a asigura inscrierea tuturor candidatilor.

Articolul 31.

Secretariatele scolilor completeaza, pana la data de 15 iunie 2009, pe fisele de inscriere: codul acordat unitatii de invatamant gimnazial, datele personale ale absolventilor de clasa a VIII-a, media de absolvire a claselor a V-a, VIII-a, media de admitere, media generala la tezele cu subiect unic, precum si notele obtinute la tezele cu subiect unic din clasele a VII-a si a VIII-a. Completarea fiselor de inscriere se face electronic, cu exceptia cazurilor mentionate la articolul 30 alin. (4).

Articolul 32.

(1) Fiecare unitate de invatamant gimnazial completeaza si listeaza din calculator, pentru prima etapa de admitere, o singura fisa de inscriere pentru fiecare absolvent, care este semnata si stampilata de directorul scolii. nerespectarea prevederii referitoare la unicitatea fisei de inscriere se considera tentativa de frauda si atrage sanctionarea penala, civila, administrativa sau disciplinara a vinovatilor, dupa caz.

(2) Pentru candidatii care au sustinut si promovat probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, fisa de inscriere listata pentru prima etapa de admitere are anexata, in original, fisa cu rezultatele la probe, semnata si stampilata de directorul unitatii de invatamant la care acestea au fost sustinute.

(3) Pentru a doua etapa de admitere se va completa o noua fisa de inscriere pentru candidatii care au participat la prima etapa, dar nu au fost repartizati.

Articolul 33.

Dupa incheierea introducerii in calculator a datelor personale ale candidatilor si a mediilor/notelor prevazute in fisa de inscriere, comisia de inscriere din fiecare unitate de invatamant gimnazial afiseaza, pana la data de 15 iunie 2009, lista cuprinzand candidatii din centrul respectiv, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere. lista cuprinde si notele/mediile mentionate la articolul 31.

Articolul 34.

Directorii unitatilor de invatamant gimnazial semneaza si raspund de transcrierea corecta a datelor in fisele de inscriere ale elevilor din scoala respectiva.

Capitolul VI- completarea fiselor de inscriere ale candidatilor

Articolul 35.

(1) Directorii unitatilor de invatamant gimnazial stabilesc, pana la data de 5 mai a anului in care se desfasoara admiterea, graficul desfasurarii pe clase a actiunilor de completare a optiunilor pentru absolventii clasei a VIII-a.

(2) Actiunile de completare a optiunilor pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara in perioada 18-25 iunie 2009. La fiecare sedinta participa elevii, parintii/tutorii legal instituiti (un parinte/tutore pentru fiecare elev), dirigintii, precum si un membru sau un delegat al consiliului de administratie al unitatii scolare. parintii/tutorii legal instituiti semneaza un proces-verbal de instruire.

Srticolul 36.

(1) In cadrul acestor sedinte, elevii si parintii sunt informati asupra rezultatelor obtinute prin tezele cu subiect unic la nivelul judetului, respectiv al Municipiului Bucuresti, precum si asupra ierarhiei absolventilor de clasa a VIII-a din judet/Municipiul Bucuresti. Pentru aceasta, inspectoratele scolare transmit, pana in data de 17 iunie 2009, in fiecare unitate de invatamant gimnazial, numarul de absolventi pe transe de medii de admitere, precum si locul ocupat in ierarhia judetului/a Municipiului Bucuresti de fiecare absolvent, in functie de media de admitere. Unitatile scolare gimnaziale pun la dispozitia elevilor si parintilor aceste informatii, prin afisare.

(2) Comisia de admitere judeteana/a municipiului bucuresti va afisa zilnic, in perioada de completare a optiunilor, pe site-ul inspectoratului, situatia inscrierilor la centrul special de inscriere pentru candidatii proveniti din alte judete: numarul de candidati inscrisi, pe transe de medii. unitatile de invatamant gimnazial pun la dispozitia candidatilor si parintilor aceste informatii.

Articolul 37.

In cadrul sedintelor mentionate la articolul 36, elevilor si parintilor li se recomanda completarea unui numar suficient de optiuni in fisa de inscriere, pentru a-si asigura repartizarea, tinand seama de media lor de admitere si de media ultimului admis la liceele/scolile de arte si meserii respective in anul precedent. Se va atrage atentia parintilor asupra faptului ca, in situatia completarii unui numar insuficient de optiuni, elevul poate sa ramana nerepartizat sau poate sa fie repartizat intr-un mod necorespunzator mediei sale de admitere.

Articolul 38.

(1) Dirigintele clasei, care participa la inscrierea optiunilor elevilor, atentioneaza parintii asupra faptului ca trebuie sa faca optiuni realiste, alegand licee sau scoli de arte si meserii la care media de admitere din anii precedenti este apropiata de media de admitere a candidatului.

(2) Personalul scolii nu influenteaza in niciun fel parintii si elevii in completarea optiunilor, dar ii consiliaza, prezentandu-le toate informatiile necesare, inclusiv riscurile completarii unui numar insuficient de optiuni sau ale completarii unor optiuni nerealiste, pentru a permite candidatilor o alegere in cunostinta de cauza.

Articolul 39.

(1) candidatii completeaza pe fisa de inscriere, in ordinea descrescatoare a preferintelor, codurile optiunilor pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire dorite.

(2) candidatii sunt avertizati ca pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire la care predarea se face intr-o limba a unei minoritati nationale pot inscrie codul respectiv in fisa de optiuni numai daca au urmat cursurile gimnaziale in limba materna respectiva, sustinand tezele cu subiect unic la aceasta disciplina, sau daca au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata la articolul 10. in caz contrar, optiunea respectiva va fi anulata in momentul repartizarii computerizate.

(3) candidatii sunt avertizati ca pentru specializarile la care predarea unei limbi moderne se face in regim bilingv pot inscrie codul respectiv in fisa de optiuni numai daca au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor la limba moderna respectiva si au pe fisa nota obtinuta la aceasta proba, conform prevederilor articolul 11. in caz contrar, optiunea respectiva va fi anulata in momentul repartizarii computerizate.

Articolul 40.

parintilor li se aduce la cunostinta numarul de locuri alocate pentru fiecare unitate de invatamant, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregatire caruia i s-a acordat un cod. de asemenea, parintii sunt informati cu privire la precizarile din articolul 6 alin. (2) si (3).

Articolul 41.

Exemplu de completare a optiunilor:
1. Daca prima optiune este pentru specializarea matematica-informatica, liceu - cursuri de zi, din liceul "minerva", care are in brosura codul 107, atunci elevul va completa pozitia 1 din fisa astfel:
1. 1 0 7
2. Daca a doua optiune este pentru liceul "apollo", specializarea stiinte sociale - cursuri de zi, care are in brosura codul 279, atunci elevul va completa pozitia 2 din fisa astfel:
2. 2 7 9
3. Daca optiunea cu numarul 34 este pentru scoala de arte si meserii "mercur", domeniul mecanica, cursuri de zi, care are in brosura codul 498, atunci elevul va completa pozitia 34 din fisa astfel:
34. 4 9 8
4. Celelalte optiuni pentru licee, scoli de arte si meserii se completeaza in acelasi mod, in ordinea descrescatoare a preferintelor, prin precizarea codului alocat fiecarei optiuni.
5. Numele unitatilor de invatamant si codurile folosite anterior spre exemplificare sunt fictive.

Articolul 42.

Cu ocazia completarii optiunilor, parintii si candidatii verifica si corectitudinea celorlalte date inscrise in fisa de secretariatele scolilor si semnate de directorul scolii. Fiecare candidat isi poate copia in fisa-model din brosura, pentru uz propriu, lista de optiuni, in ordinea descrescatoare a preferintelor exprimate.

Articolul 43.

(1) Completarea listei de optiuni se va face de catre candidat in prezenta parintelui/tutorelui legal instituit si a dirigintelui clasei. Acestia impreuna cu candidatul vor semna fisa de inscriere.

(2) Elevii si parintii vor fi avertizati sa completeze cu responsabilitate optiunile si numarul lor, sa verifice corespondenta codurilor inscrise in fisa cu optiunile exprimate, avand in vedere ca o optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita.

Articolul 44.

(1) Absolventii care doresc sa participe la admitere in alt judet primesc, pana in data de 16 iunie 2009, de la unitatea scolara pe care au absolvit-o fisa de inscriere, completata cu datele personale si cu rezultatele obtinute la tezele cu subiect unic, cu media de absolvire a claselor a V-a, VIII-a, cu media de admitere, cu media generala la tezele cu subiect unic. pe aceste fise nu vor fi completate optiuni la scoala de provenienta, ci la centrul special de inscriere din judetul in care se doreste repartizarea.

(2) Fisele acestor candidati sunt inmanate candidatilor/ parintilor, care semneaza de primire in registrul scolii. In acest registru se consemneaza clar natura documentului eliberat: "fisa de inscriere pentru admitere in licee, scoli de arte si meserii" si motivul eliberarii fisei: "participare la admitere in alt judet".

(3) Candidatii mentionati la alin. (1) se vor inscrie direct cu aceasta fisa in judetul in care doresc sa fie repartizati.

Articolul 45.

Candidatii care au sustinut probe de aptitudini, dar nu au fost admisi la clasele respective, precum si cei care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat-o sau nu, ridica fisele de inscriere de la secretariatele liceelor la care au sustinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna si, in perioada prevazuta de calendar, isi completeaza fisele de optiuni la centrul zonal de inscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o. acesti candidati participa la admiterea computerizata.

Articolul 46.

(1) Transmiterea fiselor de inscriere de la scoli la centrele zonale de inscriere si introducerea datelor de pe fise in baza de date computerizata se va face, pe masura completarii fiselor de inscriere, in perioada 18-26 iunie 2009, in baza unei programari facute de comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti. Acolo unde exista dotarea necesara si personalul calificat, introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisa si a optiunilor se va face direct la scoala de provenienta a absolventului. informatia in format electronic va fi transmisa, de asemenea, centrelor zonale de inscriere.

(2) Directorul unitatii gimnaziale va sigila toate fisele de inscriere ale absolventilor scolii, completate cu optiuni, si le va duce personal sau printr-un delegat desemnat la centrul zonal de inscriere la care este arondata scoala. predarea-primirea documentelor se va face pe baza de proces-verbal.

(3) Pe masura ce primeste fisele de optiuni de la diferite scoli, comisia din centrul zonal de inscriere asigura introducerea in baza de date computerizata a datelor de pe fise.

(4) Dupa introducerea integrala in calculator a datelor pentru elevii unei scoli, fisele din calculator vor fi listate, semnate de presedintele centrului de inscriere si inmanate directorului scolii, cu proces-verbal de predare-primire. fisele de inscriere originale sunt puse in plicuri care se sigileaza si se semneaza de directorul scolii sau de catre delegatul acestuia si de presedintele centrului zonal de inscriere.

Articolul 47.

(1) In perioada 19-27 iunie 2009, conform planificarii stabilite de comisia din scoala, parintii si elevii vor verifica, in prezenta dirigintilor, corectitudinea datelor din fisa listata de calculator pentru fiecare elev.

(2) In cazul existentei unei erori, parintii o semnaleaza comisiei de inscriere, prin intermediul profesorului diriginte. comisia transmite informatia la centrul zonal de inscriere, care procedeaza la corectarea greselii in baza de date computerizata si la listarea fisei corectate din calculator. Fisa gresita se pastreaza in centrul zonal de inscriere, in dosarul cu documente al comisiei de inscriere, iar fisa corectata se inmaneaza directorului, care o transmite parintilor si candidatului, pentru a fi semnata.

(3) Corectarea fiselor elevilor inscrisi din alte judete se face in centrul in care s-a facut inscrierea acestor candidati, in perioada prevazuta in grafic.

(4) Fisele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul-diriginte, de candidat si de parintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul ca acestea sunt corecte si acceptate, si raman in posesia parintelui/tutorelui candidatului. In cazul in care fisa initiala a fost corectata, un exemplar al fisei corectate, listate din calculator si semnate de diriginte, candidat si parintele/tutorele acestuia va ramane atasat fisei initiale.

(5) De asemenea, in cadrul acestor sedinte de verificare, fiecare candidat va controla prezenta numelui sau pe lista de control afisata la sediul scolii generale, conform articolul 33, precum si corectitudinea datelor personale, a mediilor, a notelor din lista.

(6) Comisia de inscriere din unitatea de invatamant gimnazial are obligatia de a verifica prezenta pe lista de control afisata a tuturor elevilor arondati centrului si de a semnala comisiei de admitere judetene/a municipiului bucuresti neregulile sesizate.

Articolul 48.

(1) Dupa incheierea verificarii fiselor listate din calculator si corectarea eventualelor erori, comisia din centrul zonal de inscriere transmite pe suport electronic baza de date comisiei de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti, pana pe data de 29 iunie 2009.

(2) Presedintele comisiei din centrul zonal de inscriere, insotit de vicepresedinte sau de un alt delegat, duce fisele de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al Municipiului Bucuresti si le preda cu proces-verbal de predare-primire presedintelui comisiei de admitere judetene/a municipiului bucuresti. predarea fiselor originale se face pana pe data de 29 iunie 2009.

(3) Presedintele comisiei de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti raspunde in mod direct de pastrarea in siguranta a fiselor originale. acestea se pastreaza in centrul judetean de admitere timp de 2 ani de la incheierea admiterii.

Articolul 49.

- In data de 30 iunie 2009, in intervalul de timp stabilit de catre Centrul National de aAmitere si comunicat fiecarui judet, baza de date va fi transmisa de la centrul de admitere judetean/al Municipiului Bucuresti la centrul national de admitere. Presedintele fiecarei comisii de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti va confirma telefonic si in scris, pana la data de 30 iunie 2009, ora 22,00, incheierea operatiei de transmitere a bazei de date catre centrul national de admitere.

Capitolul VII - Repartizarea computerizata si afisarea rezultatelor

Articolul 50.

(1) In data de 1 iulie 2009 centrul national de admitere verifica bazele de date transmise de comisiile de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti si transmite acestora eventualele nereguli semnalate - candidati inscrisi in mai multe judete, candidati aflati in baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se sustin probe de aptitudini etc. -, pentru remedierea acestora.

(2) Corectarea erorilor mentionate anterior se face pana la data de 2 iulie 2009 si se confirma la Centrul National de Admitere pana la ora 22,00 a aceleiasi zile.

(3) Pana la data de 3 iulie 2009 se efectueaza repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a VIII-a care au participat la prima etapa de admitere, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiunile candidatilor inscrise in fisa de optiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare mentionate la articolul 5. Nu se iau in considerare:
a) optiunile pentru licee, cursuri de zi ale candidatilor care nu satisfac conditiile precizate la articolul 3;
b) optiunile pentru licee/clase cu predare in limbile minoritatilor nationale sau pentru clase bilingve, ale candidatilor care nu au urmat cursurile gimnaziale in limba materna respectiva ori care nu au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata la articolul 10;
c) optiunile pentru clase bilingve ale candidatilor care nu au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, prevazuta in prezenta metodologie.

(4) Pana la data de 4 iulie 2009, centrele de admitere judetene/al Municipiului Bucuresti tiparesc si afiseaza in fiecare unitate de invatamant gimnazial, precum si in centrul special de inscriere pentru absolventii proveniti din alte judete:

a) lista candidatilor din unitatea respectiva, admisi in licee, scoli de arte si meserii, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, cu unitatea scolara la care au fost admisi;

b) situatia locurilor ramase libere la fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional din judet/Municipiul Bucuresti, dupa incheierea primei etape de admitere.

(5) La incheierea primei etape a repartizarii computerizate, centrul de admitere judetean/al Municipiului Bucuresti transmite fiecarei unitati de invatamant liceal sau profesional de stat lista tuturor candidatilor admisi in acea unitate, pe filiere, profiluri, specializari, domenii ale pregatirii de baza, lista care este afisata la sediul unitatii respective cel mai tarziu pana la data de 6 iulie 2009.

Articolul 51.

(1) La a doua etapa a repartizarii computerizate participa candidatii din seria curenta, indiferent de varsta, si cei din seriile anterioare, care nu implinesc 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009 inclusiv si care se afla in una dintre situatiile urmatoare: au participat si au ramas nerepartizati dupa prima etapa sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapa de admitere.

(2) Candidatii care nu au participat la prima etapa de repartizare completeaza fisa de optiuni, in perioada 6-10 iulie 2009. in aceeasi perioada, completeaza o noua fisa de optiuni candidatii care au participat la prima etapa, dar au ramas nerepartizati. Completarea optiunilor de catre candidatii care participa la a doua etapa de admitere se face la scolile generale de provenienta sau la centrul special de inscriere pentru candidatii din alte judete.

(3) In situatia in care au ramas locuri neocupate la clasele pentru care se sustin probe de aptitudini ori probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna, inscrierea candidatilor pentru aceste probe se face in data de 6 iulie 2009, iar sustinerea probelor se face in perioada 7-8 iulie 2009. Afisarea rezultatelor finale se face in data de 9 iulie 2009. candidatii respinsi la probele de aptitudini si candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna completeaza optiunile in data de 10 iulie 2009 si participa la repartizarea computerizata.

(4) Introducerea noilor baze de date in calculator, verificarea fiselor cu optiuni listate din calculator, precum si corectarea eventualelor erori se fac in perioada 7-11 iulie 2009.

(5) In data de 12 iulie 2009, pana la ora 14,00, noile baze de date se transmit la centrul de admitere judetean /al Municipiului Bucuresti, care le transmite la centrul national de admitere in aceeasi zi, pana la ora 22,00.

(6) Pana la data de 13 iulie 2009, centrul national de admitere realizeaza repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa de admitere.

(7) Pana la data de 14 iulie 2009, centrele de admitere judetene/al Municipiului Bucuresti tiparesc si afiseaza in fiecare unitate de invatamant gimnazial, precum si in centrul special de inscriere pentru absolventii proveniti din alte judete:

a) lista candidatilor din unitatea respectiva, admisi in licee, scoli de arte si meserii, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, cu unitatea scolara la care au fost admisi;

b) situatia locurilor ramase libere la fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional de stat din judet/Municipiul Bucuresti, dupa incheierea celei de-a doua etape de admitere.

Articolul 52.

La incheierea repartizarii computerizate a elevilor care au participat la a doua etapa de admitere, centrul de admitere judetean/al Municipiului Bucuresti transmite fiecarei unitati de invatamant liceal sau profesional de stat lista tuturor candidatilor admisi in acea unitate, pe specializari, domenii ale pregatirii de baza, lista care va fi afisata la sediul unitatii respective cel mai tarziu pana la data de 14 iulie 2009.

Articolul 53.

(1) In perioada 6 iulie-16 iulie 2009, absolventii depun la unitatile scolare la care au fost declarati admisi dosarele de inscriere, cuprinzand actele de studii in original.

(2) Inscrierea la licee si scoli de arte si meserii a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate se efectueaza, conform unui program afisat de unitatea de invatamant, pe baza urmatoarelor acte:

a) cererea de inscriere;
b) cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere, in copie legalizata;
c) adeverinta cu notele obtinute la tezele unice;
d) foaia matricola pentru clasele a V-a-a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fisa medicala.

(3) Candidatii care in perioada mentionata la alin. (1) nu isi depun dosarele de inscriere se considera retrasi, iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia judeteana/a Municipiului Bucuresti de admitere. Acesti candidati vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana/a municipiului bucuresti pe locurile ramase libere, dupa rezolvarea cazurilor speciale.

(4) Unitatile de invatamant liceal si profesional de stat transmit comisiei de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti, pana la data de 17 iulie 2009, situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii unor candidati repartizati in sesiunea de admitere.

Articolul 54.

(1) In perioada 21-23 iulie 2009, comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti rezolva situatiile speciale aparute dupa repartizarea computerizata: situatii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidatilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri ramase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere gresita in baza de date computerizata a optiunilor exprimate de elevi etc.

(2) Nu se va depasi numarul maxim de 30 de elevi la clasa si se va respecta in toate cazurile criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau dupa inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judetului/Municipiului Bucuresti.

(3) Deciziile comisiei de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti se iau cu majoritate de voturi, cu consemnare intr-un proces-verbal, si sunt facute publice prin afisare la sediul inspectoratului scolar.

(4) In perioada mentionata la alin. (1), dupa rezolvarea situatiilor speciale, comisiile de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti repartizeaza pe locurile ramase libere absolventii invatamantului gimnazial care au fost repartizati, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in perioada prevazuta de prezenta metodologie si pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizarile computerizate.

(5) Absolventii clasei a VIII-a care nu s-au inscris la unitatile la care au fost repartizati sau nu au participat la cele doua etape de admitere si care, din diferite motive, nu se adreseaza comisiei de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti in perioada mentionata la alin. (1) si solicita ulterior un loc in clasa a IX-a, precum si cei care si-au incheiat situatia scolara ulterior desfasurarii etapelor de admitere mentionate anterior vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti pe locurile ramase libere la liceu si la scoala de arte si meserii. Repartizarea se face in perioada 1-10 septembrie 2009, tinandu-se cont de criteriile prevazute in prezenta metodologie, in baza hotararilor comisiei de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti.

(6) Rezultatele repartizarilor efectuate de comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti, conform alin. (1) si (5), se transmit centrului national de admitere, pana la data de 12 septembrie 2009.

(7) Daca la incheierea etapelor de admitere mentionate in prezenta metodologie mai exista locuri vacante la clasele pentru care se sustin probe de aptitudini ori probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, comisiile de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti pot decide organizarea unei noi etape de sustinere a acestor probe, in perioada 1-5 septembrie 2009. graficul desfasurarii probelor si locul de desfasurare a acestora vor fi facute publice pana la data de 1 august 2009, prin afisare la sediul unitatilor de invatamant gimnazial. Admiterea candidatilor pe locurile disponibile se face in conformitate cu prezenta metodologie.

Capitolul VIII - Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special

Articolul 55.

(1) Comisiile de admitere judetene/a Municipiului Bucuresti stabilesc, cu avizul comisiei nationale de admitere, si anunta, prin afisare la sediul inspectoratului scolar, pana la data de 15 mai 2009, unitatilor de invatamant specializarile si numarul de locuri alocate pentru candidatii romi, pe baza masurilor afirmative, promovate in contextul strategiei guvernamentale privind imbunatatirea situatiei romilor. Numarul de locuri anuntat nu mai poate fi modificat dupa data de 15 mai 2009.

(2) Locurile speciale pentru candidatii romi se vor aloca, peste numarul de locuri acordat prin planul de scolarizare, in limita a 30 de elevi la clasa.

(3) Cererile pentru inscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc la comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti pana la data de 16 iunie 2009, ora 16,00. orice cerere depusa dupa aceasta data nu mai este luata in considerare.

(4) Candidatii din etnia romilor care concureaza pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru acestia trebuie sa prezinte la inscriere, pe langa actele precizate la articolul 53 alin. (2) lit. a) si b), o recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituita, prin care se atesta apartenenta lor la etnia romilor si nu faptul ca fac parte din respectiva organizatie.

(5) in perioada 18-20 iunie 2009, comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti asigura repartizarea candidatilor romi care au depus cereri pana la data mentionata la alin. (3), pe locurile speciale pentru romi, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in baza optiunilor exprimate de candidati. Repartizarea se face in sedinta publica.

(6) In situatia in care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale, mentionate la articolul 54

Articolul 56.

(1) Inscrierea si repartizarea candidatilor in clasa a ix-a din unitatile de invatamant special (licee, scoli de arte si meserii) se organizeaza de catre comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti, in perioada 15-17 iunie 2009.

(2) Locurile alocate invatamantului liceal si profesional special sunt anuntate in brosura de admitere, intr-o lista separata, care va purta mentiunea ca aceste locuri nu participa la repartizarea computerizata. Vor fi precizate in brosura locul si data in care se va face repartizarea candidatilor pentru invatamantul special, precum si conditiile specifice de inscriere (documente care sa dovedeasca tipul si gradul de deficienta etc.).

(3) Repartizarea pe locurile din unitatile de invatamant special se face in functie de tipul si gradul de deficienta, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere sau de absolvire, dupa caz, si in functie de optiuni.

(4) Candidatii cu cerinte educative speciale care au sustinut tezele cu subiect unic pot participa, fara restrictii, la toate etapele admiterii prevazute de prezenta metodologie.

(5) Candidatii cu cerinte educative speciale care nu au sustinut tezele cu subiect unic sunt repartizati numai in scolile de arte si meserii. Repartitia se face, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de catre comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti in perioada 21-23 iulie 2009. In repartizarea acestor candidati se va tine cont de certificatele de expertiza si orientare scolara si profesionala eliberate de comisia pentru protectia drepturilor copilului.

Capitolul IX - Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa

Articolul 57.

(1) Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009 inclusiv se face la un centru special desemnat de inspectoratul scolar.

(2) Centrul special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009 inclusiv este anuntat prin afisare la sediul inspectoratului si in toate unitatile de invatamant gimnazial, pana la data de 1 mai 2009. El este, de asemenea, anuntat in brosura cuprinzand informatiile referitoare la admitere.

(3) Depunerea dosarelor de inscriere se face in perioada 23-25 iulie 2009, la centrul mentionat. dosarele contin urmatoarele acte:

a) cererea de inscriere;
b) certificatul de nastere si cartea de identitate (daca este cazul), in copie legalizata;
c) foaia matricola pentru clasele a V-a-a VIII-a (cu calculul mediei generale);
d) fisa medicala.

(4) Calendarul admiterii candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009 inclusiv este anuntat de inspectoratul scolar pana la data de 15 iulie 2009 si este afisat la sediul inspectoratului scolar si la centrul mentionat la alin. (1).

(5) Repartizarea candidatilor mentionati la alin. (1) se face in perioada 27-29 iulie 2009, pe locurile anuntate de inspectoratul scolar in brosura de admitere.

(6) Repartizarea se face in sedinta publica, in doua etape. In prima etapa sunt repartizati candidatii care au promovat testele nationale/examenul de capacitate, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si a optiunilor. In a doua etapa sunt repartizati candidatii care nu au promovat testele nationale sau examenul de capacitate, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a.

Capitolul X - Dispozitii finale

Articolul 58.

Absolventii invatamantului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea in invatamantul liceal ori profesional de stat, conform prevederilor prezentei metodologii. Participarea lor la admitere nu este conditionata de achitarea unei taxe.

Articolul 59.

(1) Brosura mentionata la articolul 28 va cuprinde, intr-un capitol separat, informatiile corespunzatoare despre liceele si scolile de arte si meserii particulare, autorizate sau acreditate, care organizeaza admitere in clasa a IX-a.

(2) Nu se vor aloca coduri pentru unitatile de invatamant particulare mentionate la alin. (1), iar locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizata.

(3) Admiterea in unitatile de invatamant particulare, autorizate sau acreditate, se face in conformitate cu metodologia stabilita de fiecare scoala, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Articolul 60.

(1) Elevii care au ramas cu situatia neincheiata la sfarsitul semestrului al doilea isi vor incheia situatia in perioada 25-30 august 2009 si vor fi repartizati in clasa a IX-a de comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti in perioada 1-10 septembrie 2009, conform prevederilor articolul 54.

(2) In cazul in care un elev aflat in situatia mentionata la alin. (1) nu a participat la una dintre tezele cu subiect unic sustinute la o disciplina intr-un semestru, in calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, nota care lipseste se va inlocui cu nota obtinuta la examenul pentru incheierea situatiei la disciplina respectiva pe semestrul in cauza.

(3) In cazul in care un elev aflat in situatia mentionata la alin. (1) nu a participat la niciuna dintre tezele cu subiect unic sustinute la o disciplina, in calculul mediei generale la tezele cu subiect unic va intra, pentru disciplina respectiva, nota obtinuta la examenul anual pentru incheierea situatiei. Media la tezele cu subiect unic se va calcula ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele existente.

Articolul 61.

Prezentarea de inscrisuri false la inscrierea in licee sau in scoli de arte si meserii se pedepseste conform legii si atrage eliminarea din admitere a candidatului respectiv. In cazul in care descoperirea falsului se face dupa incheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin frauda.

Articolul 62.

Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fise de inscriere pentru acelasi elev, decat este prevazut in prezenta metodologie, de transcrierea eronata a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sanctionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.

Articolul 63.

Comisia nationala de admitere poate decide, in situatii justificate, sa afiseze in avans sau mai tarziu, fata de calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzand repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a VIII-a.

Articolul 64. Modul de plata a personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010 se reglementeaza prin ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Cuprins articol

  1. Ordinul mect nr. 5166/2008
  2. Anexa nr. 2
  3. Anexa nr. 3
  4. Anexa nr. 4
  5. Citeste pe aceeasi tema

Anexa nr. 2

Sus

Calendarul admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010

- data-limita/evenimentul
- perioada
- pregatirea admiterii

31 ianuarie 2009
- elaborarea planului de masuri judetean/al Municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii

1 martie 2009
- anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna
- transmiterea de catre comisia nationala de admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

1 mai 2009
- afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica si pentru scoala de arte si meserii
- stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional, pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare
- crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a
- tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere.

5 mai 2009
- transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere
- transmiterea de catre inspectorate in scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru
- afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de instruire a elevilor de clasa a VIII-a si a parintilor acestora.

15 mai 2009
transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita.

6 mai-5 iunie 2009
sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare.

16 iunie 2009
- eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet.

15 iunie 2009
- completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu mediile la tezele cu subiect unic, mediile de admitere, notele obtinute in cadrul tezelor cu subiect unic la disciplinele limba si literatura romana, matematica, istorie sau geografie si limba si literatura materna (dupa caz)
- afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.
- transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului bucuresti a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati

17 iunie 2009
- anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului bucuresti a absolventilor clasei a VIII-a.

Probele de aptitudini

10 iunie 2009
- eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini.

12-15 iunie 2009
- inscrierea pentru probele de aptitudini.

16-18 iunie 2009
- desfasurarea probelor de aptitudini.

19 iunie 2009
- afisarea rezultatelor la probele de aptitudini
- depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.

20 iunie 2009
- afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor la probele de aptitudini
- transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana a listei candidatilor declarati admisi la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini
- validarea listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva.

22 iunie 2009
- ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini
- transmiterea, in format electronic, catre centrul national de admitere a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini
- probele de verificarea cunostintelor de limba moderna sau materna.

10 iunie 2009
- eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

12-15 iunie 2009
- inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

16-18 iunie 2009
- desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

19 iunie 2009
- afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
- depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru.

20 iunie 2009
- afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
- transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

22 iunie 2009
- ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba.

23 iunie 2009
- depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite.

25 iunie 2009
- transmiterea, in format electronic, catre centrul national de admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
- admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special.

15 mai 2009
- afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi.

16 iunie 2009
- data-limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi.

18-20 iunie 2009
- repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi.

15-17 iunie 2009
- inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special.

- prima etapa de admitere in invatamantul liceal si profesional de stat, pentru candidatii care nu implinesc varsta de 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009 inclusiv.

18-25 iunie 2009
- completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a
- completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a viii-a proveniti din alte judete la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea.

18-26 iunie 2009
- introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere.

19-27 iunie 2009
- verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator.

29 iunie 2009
- termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean/al Municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu - participa la repartizarea computerizata
- predarea, de catre comisia din centrul de inscriere, a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al Municipiului Bucuresti

30 iunie 2009
- transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al Municipiului Bucuresti la centrul national de admitere

1 iulie 2009
- verificarea si corectarea bazelor de date de catre comisia nationala de admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala de admitere

2 iulie 2009
- corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor

3 iulie 2009
- repartizarea computerizata in invatamantul liceal si profesional de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc varsta de 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009 inclusiv.

4 iulie 2009
- afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal si profesional de stat din judet/Municipiul Bucuresti.

6 iulie 2009
- afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal si profesional a listei candidatilor repartizati in acea unitate
a doua etapa de admitere in invatamantul liceal si profesional de stat, pentru candidatii care nu implinesc varsta de 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009 inclusiv.

6-10 iulie 2009
- completarea fisei de optiuni de catre candidatii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fise de optiuni de catre cei ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii.

7-11 iulie 2009
- introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor listate si corectarea eventualelor erori.

6 iulie 2009
- inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini ori probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

7-8 iulie 2009
- sustinerea probelor de aptitudini ori a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna.

9 iulie 2009
- afisarea rezultatelor la probele de aptitudini ori la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii.

10 iulie 2009
- completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi la liceele/clasele care organizeaza probe de aptitudini
- completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna.

12 iulie 2009
- transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean si la centrul national de admitere

13 iulie 2009
- repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa a admiterii

14 iulie 2009
- afisarea in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul special de inscriere a listelor cu absolventii proveniti din scolile respective/din alte judete, repartizati in a doua etapa, si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal si profesional de stat
- afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal si profesional de stat a listei candidatilor repartizati in acea unitate in a doua etapa.

6-16 iulie 2009
- depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati.

17 iulie 2009
- transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal si profesional de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele doua etape ale admiterii.

21-23 iulie 2009
- rezolvarea de catre comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti a situatiilor speciale ivite dupa cele doua etape de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat la primele doua repartizari computerizate
- a treia etapa de admitere in invatamantul liceal si profesional de stat, pentru candidatii care nu implinesc varsta de 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009 inclusiv.

1 august 2009
- afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini ori de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

1-5 septembrie 2009
- desfasurarea probelor de aptitudini ori de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

1-10 septembrie 2009
- repartizarea absolventilor clasei a viii-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie ori care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare.

12 septembrie 2009
- transmiterea catre centrul national de admitere a rezultatelor repartizarii
- admiterea in invatamantul seral sau cu frecventa redusa.

1 mai 2009
- anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009 inclusiv.

15 iulie 2009
- anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009 inclusiv.

23-25 iulie 2009
- inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009 inclusiv.

27-29 iulie 2009
- repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 13 septembrie 2009 inclusiv, pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa.

Anexa nr. 3

Sus

Probele de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale profil artistic - arte vizuale, specializarile arte plastice si decorative, arhitectura, arte ambientale si design

a. Proba de perceptie vizuala
- Studiu dupa natura - desen: natura statica compusa din doua sau celmult trei obiecte, dintre care unul de rotatie (vase de lut, corpurigeometrice, fructe ori legume, naturale sau mulaje), compusa pecontraste valorice.
- Tehnica la alegerea candidatului: creion sau carbune.
Nota: daca in fundal se foloseste o draperie, aceasta nu va avea falduri. Se interzice compunerea naturii statice in exclusivitate din obiecte albe (gips), pe fundal alb.
Criterii de apreciere:
Compunerea spatiului plastic (incadrarea in pagina)
Raportul dintre obiecte (proportii)
Forma, caracterul obiectelor
Redarea spatiului si a volumului
Raport valoric

b. Proba de creativitate
O compozitie pe o tema data, executata in culoare sau volum (la alegerea candidatului)
Culoare: o compozitie cu personaje si cu enuntarea unei probleme de culoare - tehnica, culori de apa
Volum - compozitie ronde-bosse, cu personaje - modelaj in lut.
Criterii de apreciere:
a) - Unitatea compozitiei si incadrarea in subiect;
- rezolvarea problemei de culoare enuntata;
- nota personala, originalitate, creativitate;
b) Raportul dintre elemente, proportii, miscare, rezolvarea plastica a volumelor.
Nota: pentru clasele de arhitectura proba de creativitate se adapteaza specialitatii sau se inlocuieste cu o proba de memorie vizuala, proba scrisa, in care candidatii vor descrie in maximum 3 pagini un edificiu arhitectural cunoscut sau un ansamblu arhitectural (de exemplu centrul orasului). Se recomanda ca lucrarea sa contina si schite de detaliu sau ansamblu, acaror calitate va fi evaluata dupa criterii plastice.

Criterii de apreciere pentru proba de memorie vizuala:
- cantitatea si calitatea informatiilor furnizate;
- numarul detaliilor descrise;
- claritatea exprimarii si puterea de sugestie a textului;
- expresivitatea schitelor pe care le contine lucrarea.
Nota: nu se admit contestatii la probele de aptitudini.

Specializarea muzica

Sectia instrumentala

a. Instrumentele orchestrei simfonice

1. Instrumente cu coarde cu arcus, coarde ciupite, instrumente de suflat

Proba I

Proba de instrument compusa din:
a) O gama aleasa prin tragere la sorti de catre candidat, din 4 gamepregatite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu;
b) Un studiu, pe note, la alegerea comisiei, din 4 studii pregatite de candidat;
c) Un studiu la alegerea candidatului, executat fara partitura.
Lucrarile se prezinta in ordinea aleasa de candidat si vor fi cel putin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

Proba a II-a

Recital instrumental:
a) Doua parti dintr-o lucrare/piesa muzicala preclasica, la alegerea candidatului, fara partitura;
b) O lucrare/piesa muzicala, de factura clasica, romantica, romaneasca sau moderna, la alegerea candidatului, executata fara partitura.
Lucrarile se prezinta in ordinea aleasa de candidat si vor fi cel putin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.
Proba a III-a
a) Auz melodic, constand in intervale simple si compuse pana la decima si solfegiu la prima vedere, pe baza de bilete de examen, diferentiatpentru:
- vioara;
- corzi grave - suflatori - percutie.
b) Dicteu melodic de 12-16 masuri, diferentiat pentru:
- vioara;
- corzi grave - suflatori - percutie.
Probele a) si b) se apreciaza cu o singura nota, care se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordateseparat.

2. Instrumente de percutie

Proba I

Proba de instrument compusa din:
a) O gama aleasa prin tragere la sorti de catre candidat, din 4 gamepregatite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretata la marimbafon;
b) Un studiu pe note, la alegerea candidatului, cel putin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mica si timpani;
c) Un studiu pe note alesprin tragere la sorti de catre candidat, din 6 studii pregatite deacesta, cel putin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul dintre instrumentele melodice de percutie indicatede comisie. Studiul va fi interpretat fara partitura.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

Proba a II-a

Recital instrumental: doua lucrari/piese muzicale cu sau fara acompaniament depian, de factura culta, din creatia romaneasca si universala (se admitsi transcriptii), la alegerea candidatului. Una dintre lucrari este interpretata la unul dintre instrumentele melodice de percutie, iar cealalta este o lucrare pentru mai multe instrumente de percutie. Cele doua lucrari vor fi interpretate fara partitura si vor fi cel putin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

Proba a III-a

a) Auz melodic, constand in intervale simple si compuse pana la decima si solfegiu la prima vedere, pe baza de bilete de examen, cu acelasi grad de dificultate ca la corzi grave si suflatori
b) Dicteu melodic de 12-16 masuri, acelasi ca la corzi grave si suflatori.
Probele a) si b) se apreciaza cu o singura nota, care se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate separat.

3. Pian, orga clasica

Proba I

Proba de instrument compusa din:
a) Un studiu, din 3 studii propuse de candidat, ales prin tragere la sortide catre acesta, executat fara partitura. studiul trebuie sa fie cel putin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu;
b) O piesa polifonica la doua voci, la alegerea candidatului, executata fara partitura.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

Proba a II-a

Recital instrumental:
a) O sonata clasica, integrala, la alegerea candidatului, executata fara partitura;
b) O lucrare muzicala de factura romantica, moderna sau romaneasca, la alegerea candidatului, executata fara partitura.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

Proba a III-a

a) Auz melodic, constand in intervale simple si compuse pana la decima si solfegiu la prima vedere, pe baza de bilete de examen, cu acelasi grad de dificultate ca cel de la vioara

b) Dicteu melodic de 12-16 masuri, acelasi ca la vioara.
Probele a) si b) se apreciaza cu o nota care se calculeaza ca medie aritmetica,cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate separat.

Nota:
Pentru specializarea orga clasica, candidatii pot opta pentru sustinerea probelor i si a ii-a la pian.

b. Instrumente populare - nai, tambal

Proba I

Recital instrumental:
a) O piesa folclorica autentica, la alegerea candidatului, din zona de provenienta a acestuia, cu sau fara acompaniament;
b) Doua piese alese prin tragere la sorti de catre candidat, din 4 piese pregatite de acesta, in miscari ritmice diferite, din diverse zone aletarii (hora, sarba, geampara, breaza, doina, brau), cu sau fara acompaniament;
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

Proba a II-a

a) Auz melodic, constand in intervale simple si compuse pana la decima sisolfegiu la prima vedere, pe baza de bilete de examen, de aceeasi dificultate ca acela de la corzi grave si suflatori-percutie
b) Dicteu melodic de 12-16 masuri, acelasi ca la corzi grave si suflatori-percutie.
Probele a) si b) se apreciaza cu o singura nota, care se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate separat.

c. Instrumente pentru muzica de jazz - muzica usoara

1. Instrumente cu coarde si instrumente de suflat

Proba I

Proba de instrument compusa din:
a) O gama aleasa prin tragere la sorti de catre candidat, din 4 gamepregatite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu;
b) Un studiu, pe note, din 4 studii pregatite de candidat, ales prin tragere la sorti de catre acesta, cel putin la nivelul programei de instrumenta ultimei clase de gimnaziu;
c) Improvizatii la instrument pe o tema data de comisie.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.
Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumatate de orainaintea inceperii examenului, in prezenta si cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

Proba a II-a

proba de instrument compusa din:
a) Doua parti dintr-o lucrare/piesa preclasica, la alegerea candidatului,fara partitura, cel putin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu;
b) O lucrare/piesa muzicala, de factura clasica, romantica, romaneasca sau moderna, la alegerea candidatului, executata fara partitura, cel putin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

Proba a III-a
a) Auz melodic, constand in intervale simple si compuse pana la decima si solfegiu la prima vedere, pe baza de bilete de examen, de aceeasi dificultate cu cel de la corzi grave si suflatori-percutie
b) dicteu melodic de 12-16 masuri, acelasi ca la corzi grave si suflatori-percutie.
Probele a) si b) se apreciaza cu o singura nota, care se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate separat.

2. Instrumente de percutie

Proba I

Proba de instrument compusa din:
a) O gama aleasa prin tragere la sorti de catre candidat, din 4 game pregatite de acesta, conform programei claselor de gimnaziu, interpretata la marimbafon;
b) Un studiu pe note, la alegerea candidatului, cel putin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mica si timpani;
c) Un studiu, pe note, ales prin tragere la sorti de candidat, din 6 studii pregatite de acesta, cel putin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul dintre instrumentele melodice de percutie indicate de comisie. Studiul va fi executat fara partitura.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

Proba a II-a

Proba de instrument compusa din:
a) Un "solo", la tobe, la alegerea candidatului;
b) Patru ritmuri de dans, dupa cum urmeaza:
- latino-american;
- ritm in masura ternara;
- reggae;
- twist sau rock and roll.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

Proba a III-a

a) Auz melodic, constand in intervale simple si compuse pana la decima si solfegiu la prima vedere, pe baza de bilete de examen, de aceeasi dificultate cu acela de la corzi grave si suflatori
b) Dicteu melodic de 12-16 masuri, acelasi ca la corzi grave si suflatori.
Probele a) si b) se apreciaza cu o singura nota, care se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate separat.

3. Pian

Proba I

Proba de instrument compusa din:
a) Un studiu ales prin tragere la sorti de catre candidat, din 3 studii pregatite de acesta, executat fara partitura, cel putin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu;
b) O piesa polifonica la doua voci, executata fara partitura, la alegerea candidatului;
c) Improvizatii la instrument pe o tema data de comisie.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.
Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumatate de ora inaintea inceperii examenului, in prezenta si cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

Proba a II-a

Recital instrumental:
a) O sonata clasica (doua parti), la alegerea candidatului, executata fara partitura;
b) O piesa romantica, moderna sau romaneasca, la alegerea candidatului, executata fara partitura.
Sceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

Proba a III-a
a) Auz melodic, constand in intervale simple si compuse pana la decima sisolfegiu la prima vedere, pe baza de bilete de examen, de aceeasi dificultate cu acela de la vioara
b) Dicteu melodic de 12-16 masuri, acelasi ca la vioara
Probele a) si b) se apreciaza cu o singura nota, care se calculeaza ca mediearitmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate separat

Sectia arta vocala interpretativa

Canto clasic
Canto jazz - muzica usoara
Canto traditional romanesc

Proba I - Proba comuna pentru specializarile: canto clasic, canto jazz - muzica usoara, canto traditional romanesc
Testarea calitatilor vocale prin intonarea, dupa auz, a unui fragment muzical dat de comisie. Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

Proba a II-a - proba de interpretare alcatuita pe baza unui repertoriu de gen compus din 4 (patru) piese

1. Canto clasic
Proba compusa din doua piese diferite, cu sau fara acompaniament, din care:
a) O piesa, aleasa de comisie din cele 4 piese pregatite de candidat;
b) O piesa aleasa de candidat, alta decat cea interpretata anterior.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

2. Canto jazz - muzica usoara
Proba compusa din doua piese diferite, cu sau fara acompaniament, din care:
a) O piesa aleasa de comisie din cele 4 piese pregatite de candidat;
b) O piesa aleasa de candidat, alta decat cea interpretata anterior.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

3. Canto traditional romanesc
Proba compusa din doua piese diferite, cu sau fara acompaniament:
a) O piesa aleasa de comisie din cele 4 piese pregatite de candidat; piesele pregatite de candidati vor reprezenta stiluri diferite (doina, hora si sarba);
b) O piesa aleasa de candidat, alta decat cea interpretata anterior.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

Proba a III-a - proba comuna pentru specializarile: canto clasic, canto jazz - muzica usoara, canto traditional romanesc:

Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicala), dupa cum urmeaza:
a) Reproducerea de intervale melodice;
b) Reproducerea de fragmente ritmice;
c) Reproducerea de fragmente melodice;
d) Testarea cunostintelor teoretice (note, valori de note, pauze, alteratii, masuri).
Pentru promovare, candidatii trebuie sa obtina la fiecare etapa din cadrul probei a III-a minimum nota 5 (cinci).
Probele a)-d) se apreciaza cu o nota, care se calculeaza ca mediearitmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordateseparat.

Sectia teoretica

Proba I

a) Auz melodic, constand in intervale simple si compuse pana la decima si auz armonic: bicorduri pana la octava, trisonuri majore si minore in pozitie stransa, toate starile
b) Solfegiu la prima vedere de12-16 masuri, pana la 3 alteratii constitutive, in masurile de 2, 3 sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalitati inrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octava perfecta, cu maximum 4 durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopa, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).
probele a) si b) seapreciaza cu o nota, care se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate separat.

Proba a II-a

Dicteu melodic de 12-16 masuri, pana la 3 alteratii constitutive, in masurile de 2, 3 sau 4 patrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalitatiinrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octava perfecta, cu maximum 4 durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic:sincopa, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

Proba a III-a

a) La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian) se prezinta un studiu sidoua lucrari/piese muzicale diferite, de factura preclasica, clasica, romantica, romaneasca sau moderna, executate din memorie - cel putin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, la alegerea candidatului.
b) In cazul in care candidatul nu a studiat un instrument, va prezenta vocal 3 piese din genuri diferite, de factura culta, din creatia romaneasca si universala, cu/fara partitura, cu sau fara acompaniament.
Probele a) si b) se apreciaza cu o nota, care se calculeaza camedie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate separat pentru fiecare dintre piesele interpretate in cadrul probei.

Nota:
1. Comisiile de examinare si evaluare, pentru toate specialitatile, sunt compuse din:
- presedinte (fara drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
- vicepresedinte (fara drept de notare) - seful catedrei de specialitate;
- membri (cu drept de notare) - 2 profesori de specialitate sau despecialitati inrudite si un profesor de teorie - solfegiu - dicteu.

2. Subiectele din cadrul probei a III-a, respectiv dicteu melodic, solfegiu la prima vedere, vor fi elaborate de comisia de examinare cu oora inaintea inceperii probei, in prezenta si cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist. Comisia de examinare elaboreaza un numar de bilete egal cu cel putin jumatate din numarul candidatilor, continand subiecte cu acelasi grad de dificultate. In ziua examenului fiecare candidat extrage un bilet.

3. Nota finala pentrufiecare proba a examenului se stabileste ca medie aritmetica, calculatacu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.

4. Media finala a testelor de aptitudini este nota obtinuta ca medie aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute la probele I, a II-a si a III-a, respectiv la probele I si a II-a.

5. Media minima de promovare a testelor de aptitudini, calculata in conformitate cu pct. 3 si 4 din prezenta nota, este 6 (sase).

6. Un candidat se considera neprezentat daca a absentat la cel putin una dintre probele de aptitudini.

7. Candidatii se vor prezenta in concurs cu actul de identitate.

8. Candidatii vor prezenta comisiilor partiturile muzicale prezentate in concurs.

9. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percutie si instrumente populare, se admit transcriptii dupa lucrari muzicale de factura culta.

10. La sfarsitul fiecarei zile de examen se afiseaza rezultatele.

11. Candidatii care nu au fost admisi la sectia instrumentala se pot prezenta la sectia teoretica, in limita numarului de locuri aprobate conform legislatiei in vigoare.

12. La probele de aptitudini nuse admit contestatii, cu exceptia probei de dicteu melodic, pentru toate specializarile la care aceasta proba se sustine. Pentru rezolvarea contestatiilor, presedintele comisiei va stabili o alta comisie, alcatuita din cadre didactice de specialitatea respectiva. Nota rezultata dupa contestatii ramane definitiva.

Specializarea coregrafie

I. Proba de dans clasic, compusa din:
a) O ora de studiu cuprinzand exercitii la bara, centru, sarituri, pointes - lectie pregatita din timp;
b) O variatie in stil clasic, din variatiile pregatite la clasa de candidat.
Proba de dans clasic se apreciaza de catre fiecare evaluator cu o nota, care se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate separat pentru a) si b).

II. Proba pentru testarea aptitudinilor artistice pe elemente de dans romanesc
Se foloseste lista de dansuri din programa ultimei clase de gimnaziu.
Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

Nota:
1. Comisiile de examinare si evaluare sunt compuse din:
- presedinte (fara drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
- vicepresedinte (fara drept de notare) - responsabilul catedrei de specialitate;
- membri (cu drept de notare) - 2 profesori de specialitate.

2. Nota finala pentru fiecare proba a examenului se stabileste ca medie aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.

3. Media finala a candidatului la probele de aptitudini oconstituie media aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute la probele I si a II-a.

4. Media minima de promovare a examenului, calculata in conformitate cu pct. 1 si 2 din prezenta nota, este 6 (sase).

5. Un candidat se considera neprezentat daca a absentat la cel putin una dintre probele de examen.

6. Candidatii vor avea asupra lor actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la intrarea in concurs.

7. La probele de aptitudini nu se admit contestatii.

Specializarea arta actorului

Proba de dictie

Se va cere sa se execute:
a) Citirea unui text la prima vedere;
b) Recitarea a doua sau 3 strofe dintr-o poezie aleasa de candidat;
c) Povestirea unei fapte din viata elevului;
d) Participarea la o conversatie cu comisia, pe o tema data de aceasta.
Durata: 10' - 15'.

Proba de dictie se apreciaza de fiecare evaluator cu o nota, care se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a)-d).
Pentru promovare, candidatii trebuie sa obtina la fiecare etapa din cadrul probei de dictie minimum nota 5 (cinci).

Proba de muzica
Verificarea auzului muzical, simtului ritmic, memoriei muzicale, calitatilor vocale si cunostintelor elementare de scris-citit muzical, dupa cum urmeaza:
a) Intonarea a doua sau 3 cantece, la alegerea comisiei, dintr-o lista de 5 cantece prezentate de candidat;
b) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice;
c) Citirea notelor pe portativ;
d) Reproducerea de intervale si formule ritmice;
e) Executarea ritmica a unui exercitiu cuprinzand valorile de note si pauze invatate de doimi, patrimi, optimi, cu tactarea masurilor de 2, 3si 4 timpi.
Durata: 10' - 15'.
Proba de muzica se apreciaza de fiecare evaluator cu o nota, care se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a)-e).
Pentru promovare, candidatii trebuie sa obtina la fiecare etapa din cadrul probei de muzica minimum nota 5 (cinci).

Nota:
1. Comisiile de examinare si evaluare sunt compuse din:
- presedinte (fara drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
- vicepresedinte (fara drept de notare) - seful catedrei de specialitate;
- membri (cu drept de notare) - 2 profesori de specialitate sau despecialitati inrudite si un profesor de teorie - solfegiu - dicteu.

2. Textele la prima vedere, temele de conversatie ale candidatului cucomisia de examinare, precum si stabilirea subiectelor de la proba demuzica lit. b)-e) vor fi elaborate de comisia de examinare cu o ora inaintea inceperii probelor, in prezenta si cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist. Comisia de examinare elaboreaza un numar de bilete egal cu cel putin jumatate din numarul candidatilor, continand subiecte cu acelasi grad de dificultate. In ziua examenului fiecare candidat extrage un bilet.

3. Nota finala acandidatului pentru fiecare proba a examenului se stabileste ca medie aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru cu drept de notare.

4.Media finala a candidatului la probele de aptitudini o constituie media aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute la probele I si a II-a.

5. Media minima de promovare a probelor de aptitudini, calculata conform pct. 3 si 4 din prezenta nota, este 6 (sase).

6. Un candidat se considera neprezentat daca a absentat la cel putin una dintre probele de examen.
7. Candidatii vor avea asupra lor actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la intrarea in concurs.

8. La probele de aptitudini nu se admit contestatii.

Probele de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, profil pedagogic specializarile: bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activitati extrascolare, pedagog scolar

1. Proba de aptitudini muzicale si coordonare motrica

In cadrul probei se verifica:
- auzul muzical;
- simtul ritmic;
- memoria muzicala;
- calitatile vocale;
- conditiile generale fizico-estetice si de miscare.

Verificarea se face prin 1-2 dintre urmatoarele forme:
- intonarea a 1-2 cantece prezentate de candidat;
- reproducerea unor fragmente ritmico-melodice dupa modele date de comisie;
- realizarea unor exercitii de miscare la comanda profesorului.
Evaluarea se face de o comisie formata dintr-un profesor de muzica si un profesor de educatie fizica.

2. Proba de investigare a capacitatii de a comunica si a dictiei
In cadrul probei se verifica:
- capacitatea de a comunica;
- pronuntia cuvintelor, in general, si a cuvintelor cu aglomerari de consoane, in special;
- capacitatea de a aduce argumente in sustinerea unor idei;
- valentele artistice privind interpretarea unui text.

Verificarea se face prin 1-2 dintre urmatoarele forme:
- recitarea a 1-2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidatilor;
- citirea unui text dialogat;
- interviu pe o tema la alegerea candidatului.
Evaluarea se face de o comisie formata dintr-un profesor de pedagogie si un profesor de limba si literatura romana.

Nota:
1. Fiecare proba se apreciaza cu "admis" sau "respins".
2. Un candidat care a fost declarat "respins" la una dintre probe va fi declarat "respins" la probele de aptitudini.
3. Nu se admit contestatii la probele de aptitudini.

Probele de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, profil teologic seminarii teologice liceale ortodoxe, seminarii monahale si scoli de cantareti bisericesti

La seminariile teologice, cursuri de zi, se pot inscrie absolventi de gimnaziu care au promovat testele nationale sau care au obtinut certificat de capacitate, care au media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7,00 simedia la purtare minimum 9,00.

La seminariile monahale se potinscrie absolventi de gimnaziu care au promovat testele nationale saucare au obtinut certificat de capacitate ori certificat de echivalare a examenului de capacitate, cu varsta de pana la 35 de ani.

La scolile de cantareti bisericesti se pot inscrie absolventi de gimnaziu care au promovat sau nu testele nationale, respectiv examenul de capacitate.
Inscrierile se fac la unitatile scolare respective. dosarul de inscriere va cuprinde:
1. certificat de botez (ortodox) - copie legalizata;
2. fisa medicala (original);
3. fisa de inscriere, in original, eliberata de unitatea de invatamant gimnazial;
4. recomandarea consiliului parohial;
5. binecuvantarea chiriarhului locului.
Vizita medicala este obligatorie si eliminatorie.

Atat la seminariile teologice ortodoxe, cat si la scolile de cantareti bisericesti se organizeaza probe de aptitudini, care constau din probe orale si probe scrise.
probe orale:
a) Verificarea dictiei prin:
- rostirea uneia dintre rugaciunile: Imparate Ceresc, Preasfanta Treime, Tatal Nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna;
b) Verificarea aptitudinilor muzicale prin:
- intonarea uneia dintre urmatoarele cantari bisericesti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; doamne al puterilor; Troparul Invierii; Tatal Nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvantat; Binecuvantat esti Hristoase Dumnezeul nostru; colinde cu continut religios;
- intonarea unui cantec patriotic("Desteapta-te romane"; "Limba noastra" - Al. Cristea; "Tara mea" - D.G. Chiriac; "imnul eroilor" - I. Bratianu; "Pui de lei" - I. Bratianu);
- verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian siprin intonarea gamei Do major, a arpegiului si a unor sunete din gama;
- verificarea simtului ritmic.

Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica notiunile teoretice.
Probele orale vor fi apreciate cu calificativul "admis"/"respins".
Probe scrise
Lucrare scrisa, cu durata de doua ore, la religie.
Subiectele pentru proba scrisa se elaboreaza din programa scolara de religie, clasele a VII-a - a VIII-a. Lucrarea scrisa se apreciaza cunote de la 1 la 10.

Probele de aptitudini pentru seminariile teologice ortodoxe, specializarea patrimoniu, sunt urmatoarele:
a) proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase, evaluata cu nota;
b) proba practica pentru testarea aptitudinilor la studiul formelor, desen dupa natura, evaluata cu nota;
c) proba practica pentru testarea aptitudinilor la studiul culorii si compozitie plastica, evaluata cu nota.

Continuturile pentru cele doua probe practice de verificare aaptitudinilor artistice sunt cele din programa scolara de educatie plastica pentru gimnaziu, iar continuturile pentru proba scrisa la religie vor fi aceleasi ca si cele pentru profilul teologic.

Nota:
1. Conducerea seminarului propune componenta comisiei de examen, care este aprobata de inspectoratul scolar.
2. Pana la sfarsitul timpului de elaborare a fiecarei lucrari scrise, comisia afiseaza baremul de corectare.
3. Probele scrise si cele practice sunt evaluate cu note. nota minima de admitere la fiecare proba este 6,00. Candidatii care la proba orala obtin calificativul "respins" nu mai sustin proba scrisa.
nota pentru probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, dinnotele la cele trei probe de mai sus.
4. La probele orale si practice nu se admit contestatii. La proba scrisa se admit contestatii.
5. Media finala de admitere se calculeaza astfel:
(3 ma + apt.) : 4 = mfa, unde:
ma = media de admitere, obtinuta conform metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat;
apt. = nota la proba scrisa (pentru specializarea teologie), respectiv media probelor de aptitudini, obtinuta ca medie aritmetica a notelor la probele practice si la proba scrisa (pentru specializarea patrimoniu);
mfa = media finala de admitere.
6. Media finala minima de admitere este 6,00. la medii egale, departajarea candidatilor se va face dupa media obtinuta la testele nationale. Daca egalitatea persista, departajarea se va face dupa nota obtinuta la lucrarea scrisa din cadrul probelor de aptitudini.
7. Candidatilor respinsi la probele de aptitudini li se inapoiaza dosarele si vor fi indrumati sa se inscrie la alte licee.

Licee teologice

Liceele teologice catolice, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale si adventiste, cuprinse in filiera vocationala, au urmatoarele criterii de admitere in clasa a IX-a:

a) Se pot inscrie absolventi degimnaziu care au promovat testele nationale, respectiv examenul decapacitate, avand media minimum 9 la purtare.

b) Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele acte:
- fisa-tip de inscriere;
- certificat de nastere, in original si o copie xerox;
- fisa medicala (original);
- declaratie din partea candidatului si a parintilor acestuia ca au luat cunostinta de regulamentul de ordine interioara al liceului si ca sunt de acord sa-l respecte.

c) Probele de aptitudini sunt urmatoarele:
- un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativul "admis"/"respins";
- o proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase, cu durata de doua ore, evaluata cu note de la 1 la 10.

d) Conducerea liceului va stabili componenta comisiei de examinare.

e) Subiectul pentru proba scrisa la religie se elaboreaza din programa scolara de religie, clasele a VII-a - a VIII-a.

f) Media finala de admitere se calculeaza astfel:
(3 ma + apt.) : 4 = mfa, unde:
ma = media de admitere, obtinuta conform metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat;
apt. = nota la proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase;
mfa = media finala de admitere.

g) Media finala minima de admitere este 6,00. la medii egale, departajarea candidatilor se va face dupa media obtinuta la testele nationale. Daca egalitatea persista, departajarea se va face dupa nota obtinuta la lucrarea scrisa din cadrul probelor de aptitudini.

h) Candidatilor respinsi la probele de aptitudini li se inapoiaza dosarele si vor fi indrumati sa se inscrie la alte licee.
nota:
1. Liceele baptiste si musulmane sustin in cadrul probelor de aptitudini un interviu, evaluat cu calificativul "admis"/"respins". Admiterea candidatilor la aceste licee se face in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, calculate conform metodologiei generale.
2. Tematica pentru probele de aptitudini sibibliografia vor fi afisate de fiecare unitate scolara pana la data de20 ianuarie a anului scolar in cursul caruia se sustine admiterea.

Profil militar
Colegii militare liceale ale Ministerului Apararii

Ministerul Apararii organizeaza clase de liceu, in filiera vocationala, profilul militar, specializarea matematica informatica.

I. Recrutarea candidatilor
Tinerii care doresc sa urmeze cursurile colegiilor militare liceale se adreseaza, pentru informare si intocmirea dosarelor de candidat, birourilor/oficiilor informare-recrutare judetene/de sector al Municipiului Bucuresti, pe tot parcursul anului scolar.

II. Selectia candidatilor
Activitatea de selectie se organizeaza si se desfasoara in centrele zonale de selectie si orientare ale Ministerului Apararii, din localitatile Alba Iulia, Breaza si Campulung Moldovenesc si consta in:
a) testarea aptitudinilor fizice;
b) testare psihologica;
c) interviu de evaluare si orientare.
fiecare proba de selectie are caracter eliminatoriu si se apreciaza cucalificativul "admis" sau "respins", pe baza baremelor si standardelor stabilite de Ministerul Apararii.

III. Inscrierea in colegiile militare liceale
La inscrierea in colegiile militare liceale participa candidatii careau fost declarati "admis" la selectia organizata in centrele zonale deselectie si orientare.
In perioada prevazuta in calendarul admiterii pentru probele de aptitudini, candidatii sustin o proba eliminatorie, sub forma unui test de tip "grila" de verificare a cunostintelor, la disciplinele limba si literatura romana si matematica, cu durata de 3 ore, conform programelor in vigoare pentru clasele a V-a - a VIII-a.
Candidatii care au obtinut mai putinde nota 7,00 la testul de tip "grila" sunt declarati "respins". Acesti candidati participa la admiterea computerizata.
Candidatii care au obtinut la testul de tip "grila" cel putin nota 7,00 sunt declarati "admis" la proba eliminatorie si sunt clasificati, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, calculate conform metodologiei aprobate prin ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Vor fi repartizati la colegiul militar acei candidati care se incadreaza in numarul de locuri aprobate pentru colegiul militar liceal respectiv.
Candidatii care au obtinut la testul de tip "grila"cel putin nota 7,00, dar nu au putut fi repartizati la colegiul militar, din lipsa de locuri, participa la repartizarea computerizata.

Liceul waldorf
specializarea filologie

Proba I. Limba si literatura romana
Se evalueaza de o comisie formata din doua cadre didactice de specialitate si consta intr-un interviu.
In cadrul probei se verifica urmatoarele:
- capacitatea de exprimare libera;
- diversitatea vocabularului;
- capacitatea de argumentare;
- receptivitatea fata de tema si partenerul de discutie.
Durata: 10-15 minute pentru un candidat.

Proba II. La alegerea candidatului, una dintre probele:
a) Arta plastica
Se verifica urmatoarele:
- compunerea spatiului plastic (incadrarea in pagina);
- rezolvarea problemei de culoare si compozitie;
- compozitie (modelaj);
- folosirea elementelor de limbaj specifice;
- nota personala, originalitate.
Durata: 2 ore
b) Muzica
Se verifica urmatoarele:
- calitati vocale - intonarea unui cantec la alegere;
- simtul ritmic - reproducerea de fragmente ritmico-melodice;
- cunostinte elementare de scris-citit muzical;
- interpretarea unei melodii instrumentale (facultativ)
Durata: 10-15 minute pentru un candidat
c) Arta dramatica
Se verifica urmatoarele:
- dictie, expresivitate in citirea unui text la prima vedere;
- intonatie in recitarea a doua strofe dintr-o poezie cunoscuta;
- memorie si creativitate in povestirea unei fapte din viata elevului.
Durata: 10-15 minute pentru un candidat.

Probele de aptitudini sportive pentru admiterea in liceele vocationale (clasele cu program sportiv); profil sportiv

Admiterea elevilor in liceele vocationale, la clasele cu program sportiv, este conditionata de:
- existenta avizului medical favorabil participarii la probele de aptitudini sportive - conditie eliminatorie;
- sustinerea si promovarea probelor de aptitudini sportive.
La sustinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admisi numai in echipament corespunzator.

Comisia de examinare si evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusa din:
- presedinte (fara drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
- vicepresedinte (fara drept de notare) - seful catedrei de specialitate;
- membri (cu drept de notare) - 2 profesori de specialitate sau de specialitati inrudite.
Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minima de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (sase). Elevului care nu obtine nota de promovare la o proba de aptitudini i se comunica imediat acest lucru. Acesta nu mai este primitla urmatoarele probe de aptitudini sportive.
Media generala laproba practica, pe disciplina sportiva, se calculeaza ca mediearitmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate lafiecare proba in parte. Media generala minima de admitere este 7(sapte).
Nu se admit contestatii la probele de aptitudini sportive.

Nota:
La disciplinele sportive care nu se regasesc in aceasta anexa, probelesi normele de evaluare vor fi elaborate de inspectorul scolar de educatie fizica impreuna cu cadre didactice de specialitate. Acestea vor fi transmise la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului/Directia Generala Management Invatamant Preuniversitar, inspectorului de specialitate, cel mai tarziu pana la sfarsitul luniimartie 2006, si vor putea fi aplicate numai dupa ce au fost avizate deacesta.

Atletism

Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Triatlon "a" sau "b" - la alegere:

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Triatlon "a" (puncte)
140 150 150 160 160 170 170 180 180 190 190 200 200 210 210 220 220 230 230 240

2. Triatlon "b" (puncte)
130 140 140 150 150 160 160 170 170 180 180 190 190 200 200 210 210 220 220 230

Nota:
Triatlonul "a" : 60 m.p. cu start de sus; saritura in lungime cu elan; 800 m.p.
Triatlonul "b" : 60 m.p. cu start de jos; saritura in lungime cu elan; aruncarea mingii de oina la distanta
Transformarea performantelor in puncte se face dupa tabela de tetratlon in vigoare.

Probe specifice
O proba la alegere din cele prevazute in tabel

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1.100 m.p. (sec.) 13,7 12,7 13,6 12,6 13,5 12,5 13,4 12,413,3 12,3 13,2 12,2 13,1 12,1 13,0 12,0 12,9 11,9 12,8 11,8

2.200 m.p. (sec.) 27,9 27,0 27,8 26,8 27,7 26,6 27,6 26,427,5 26,2 27,4 26,0 27,3 25,8 27,2 25,6 27,1 25,4 27,0 25,1

3.800 m.p. (min.) 2,29 2,19 2,28 2,18 2,27 2,17 2,26 2,162,25 2,15 2,24 2,14 2,23 2,13 2,22 2,12 2,21 2,11 2,20 2,10

4.2.000 m. f/3.000 m b 6,58 10,35 6,56 10,30 6,54 10,25 6,52 10,206,50 10,15 6,48 10,10 6,46 10,05 6,44 10,00 6,42 9,55 6,40 9,50(min.)

5. 80 m.g. f/90m.g. b 13,9 15,6 13,8 15,5 13,7 15,4 13,6 15,3 13,5 15,213,4 15,1 13,3 15,0 13,2 14,9 13,1 14,7 13,0 14,5(sec.)

6. 200 m.g. (sec.) 36,5 32,4 36,0 32,2 35,5 32,035,0 31,8 34,5 31,6 34,0 31,4 33,5 31,2 33,0 31,0 32,5 30,832,0 30,6

7. 1.500 m. obst. (min.) - 4,00 -3,55 - 3,50 - 3,45 - 3,40 - 3,35 - 3,30 -3,25 - 3,20 - 3,15

8. mars 3 km f/5 km b 13,3531,40 13,30 31,30 13,25 31,20 13,20 31,10 13,00 31,00 12,40 30,50 12,2030,40 12,00 30,30 11,50 30,00 11,30 29,00(min.)

9. s. inaltime (m) 1,37 1,47 1,39 1,49 1,41 1,511,43 1,53 1,45 1,55 1,47 1,57 1,49 1,59 1,51 1,61 1,53 1,631,55 1,65

10. s. lungime (m) 4,65 4,85 4,70 4,904,75 4,95 4,80 5,00 4,85 5,10 4,90 5,20 4,95 5,30 5,00 5,405,05 5,50 5,10 5,60

11. s. prajina (m) 1,80 2,151,85 2,20 1,90 2,25 1,95 2,30 2,00 2,40 2,05 2,50 2,10 2,602,15 2,70 2,20 2,80 2,25 2,90

12. ar. greutate (m)8,00 9,20 8,10 9,40 8,20 9,60 8,30 9,80 8,40 10,00 8,60 10,208,80 10,30 9,00 10,50 9,50 10,70 10,00 10,90

13. ar. disc (m) 17 21 18 22 19 23 20 24 2125 22 27 23 29 24 31 25 33 26 35

14.ar. sulita (m) 19 27 20 28 21 29 2230 23 32 24 34 25 36 26 38 27 40 2842

15. ar. ciocan (m) 16 21 17 22 1823 19 24 19,5 25 20 26 20,5 27 21 28 21,529 22 30

Badminton

a. Probe si norme pentru ev aluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. alergare de viteza pe 30 m cu start de sus (sec.)
5,11 5,9 5,10 5,8 5,9 5,7 5,8 5,6 5,7 5,5 5,6 5,4 5,5 5,3 5,4 5,2 5,3 5,1 5,2 5,0

2. quadrasalt de pe loc (m)
8,10 9,10 8,20 9,20 8,30 9,30 8,40 9,40 8,50 9,50 8,60 9,60 8,70 9,70 8,80 9,80 8,90 9,90 9,00 10,00

3. aruncarea mingii de oina la distanta de pe loc (m)
24 27 25 29 26 31 27 33 28 35 29 37 30 39 31 41 33 43 35 45

b. Probe specifice

Structura tehnico-tactica:
Serviciu din stanga - clear in lung de linie - ...stop in lung de linie - lob pe diagonala - clear in lung de linie
Joc de simplu.
Se apreciaza corectitudinea si eficienta executiilor.

c. Cerinte morfologice: tip longilin, anvergura bratelor peste medie (6-8 cm peste valoarea taliei)

Baschet

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice
Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1.saritura in lungime de pe loc(cm)180 186 183 188 185 190 188 192 190 195 193 200195 205 198 210 200 215 205 220

2. detenta depe loc (cm) 27 30 29 32 31 34 33 36 3538 37 40 39 42 41 44 43 46 45 48

3. alergare de viteza 30 m cu start de sus (sec.)
5,6 5,3 5,5 5,2 5,4 5,1 5,3 5,0 5,2 4,9 5,1 4,8 5,0 4,7 4,9 4,6 4,8 4,5 4,7 4,4

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Complex tehnic*(sec.)
29 27 28 26 27 25 26 24 25 23 24 22 23 21 22 20 21 19 20 18

2. Joc bilateral - doua
Se apreciaza corectitudinea si eficienta executiilor.
Reprize de 10min.
* Micul maraton, dupa care executantul porneste in driblingprintre 3 jaloane situate in zig-zag - primul lateral pe semicercul de 6,25 m, in dreptul liniei de aruncari libere, al doilea in punctul de la centrul terenului, iar cel de-al treilea simetric cu primul, in cealalta jumatate de teren. dupa ultimul jalon arunca la cos din dribling, recupereaza mingea, porneste in dribling in sens invers, ocolind primul jalon, dupa care se indreapta spre cos, efectuand o aruncare dinsaritura de la linia de aruncari libere.

c. Cerinte morfologice: talia minima - baieti 175 cm si fete 170 cm.

Basebal

a. Probe si norme pentru ev aluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10

1. Alergare de viteza 50 m cu start de sus (sec.)
8,3 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4

2. Saritura in lungime de pe loc (cm)
180 185 190 195 200 205 210 215 220 225

3. Alergare de rezistenta 1.000 m (min.)
4,15 4,10 4,05 4,00 3,55 3,50 3,45 3,40 3,35 3,30

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10

1. Naveta specifica* (sec.) 15,56 15,4 15,315,2 15,1 15,0 14,9 14,7 14,514,3

2. Prinderea mingii si pasa in baza 1, 10 executii (nr.reusite)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Atacul (bataia mingii), 10 executii (nr. reusite)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Joc bilateral conditii regulamentare
se apreciaza corectitudinea si eficienta executiilor.

* Naveta specifica - pe distanta de 20 m se traseaza 5 linii paralelela distanta de 5 m una fata de cealalta. elevul alearga de la linia destart la linia de la 10 m, dupa care se intoarce la linia de la 5 m,continua alergarea pana la linia de la 15 m, se intoarce la linia de la 10 m, dupa care alearga la linia de la 20 m si revine la linia de start icolul la fiecare schimbare de directie elevul trebuie sa atinga cu piciorul linia respectiva.

c. Cerinte morfologice: tip robust, segmente lungi.

Biatlon

a. Probe si norme pentru ev aluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Flotari din sprijin pe brate la paralele (nr. executii)
1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15

2. Alergare de rezistenta 1.000 m fete si 3.000 m baieti (min.)
4,50 12,00 4,45 11,55 4,40 11,50 4,35 11,45 4,30 11,40 4,25 11,35 4,20 11,30 4,15 11,25 4,10 11,20 4,05 11,15

b. Probe specifice

Valoarea notelor acordate

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Tragere din culcat cu pusca aer comprimat de la 10 m, 10 cartuse (nr. reusite)
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

2. Tragere din culcat cu pusca aer comprimat de la 10 m, 10 cartuse (nr. reusite)
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

3. Deplasare pe schiuri cu role prin pas simultan si alternativ, pe distante stabilite de comisie
Se apreciaza corectitudinea si eficienta executiilor.

c. Cerinte morfologice: talie inalta, greutatea optima - talia in cm - 110.

Canotaj

a. Probe si norme pentru ev aluarea calitatilor motrice
Valoarea notelor acordate

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Tractiuni din atarnat la bara (nr. repetari)
3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 9 13 10 14 11 15 12 16

2. Alergare de rezistenta 2.000 m (min.)
10,45 9,35 10,40 9,30 10,35 9,25 10,30 9,20 10,25 9,15 10,20 9,10 10,15 9,05 10,10 9,00 10,05 8,55 10,00 8,50

b. Probe specifice

Valoarea notelor acordate

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Ramat orizontal cu 15 kg (nr. executii in 1 min.)
22 32 24 34 26 36 28 38 30 40 32 42 34 44 36 46 38 48 40 50

Nota: Toti candidatii sustin o proba eliminatorie de inot (procedeu laalegere), parcurgand distanta de 50 m, fara cronometrare.

c. Cerinte morfologice: talie minima - 180 cm baieti si 170 cm fete, anvergura minima - talia + 2 cm.

Fotbal

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice
Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10

1. Alergare de viteza 50 m cu start de sus (sec.)
8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1

2. Alergare de rezistenta 2.000 m(min.)
8,15 8,10 8,05 8,00 7,55 7,50 7,45 7,40 7,35 7,30

3. Forta musculaturii abdominale (nr. repetari in 30 sec.)
17 18 19 20 22 24 26 28 29 30

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10

1. Tras la poarta de la 16 m, minge statica - 10 executii (nr. reusite)*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Dribling printre jaloane (sec.)**
5 12,8 12,6 12,4 12,2 12,0 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0

3. Controlul balonului timp de 1 min. (nr. executii)***
10 15 20 25 30 40 50 60 70 80

4. Joc bilateral pe teren normal sau redus - doua reprize de 15 min.
Se apreciaza corectitudinea si eficienta executiilor.

* Mingea trebuie sa treaca printre barele portii regulamentare fara sa atinga solul.
** Jaloanele sunt situate la 3 m unul fata de celalalt. Elevul simingea se afla la distanta de 1 metru fata de primul jalon. Traseul se parcurge dus-intors.
*** Controlul balonului prin lovituri succesive, fara ca acesta sa atinga solul (cu orice segment al corpuluipermis de regulament). Se acorda doua incercari, notandu-se cea mai buna.

c. Cerinte morfologice: talie minimala - 172 cm.

Gimnastica artistica sportiva

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Tractiuni din atarnat la bara fixa (nr. executii)
6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18

2. Ridicarea picioarelor intinse din atarnat la scara fixa pana la punctul de apucare (nr. executii)
9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20

3. Saritura in lungime de pe loc (cm)
170 175 173 180 175 185 178 190 180 195 183 200 185 205 190 210 195 215 200 220

b. Probe specifice
Exercitiuli ber ales la doua aparate diferite, la alegere, continand elemente specifice de minimum categoria a II-a de clasificare sportiva. Evaluarea se face dupa codul de punctaj al Federatiei Romane de Gimnastica Artistica Sportiva, acordandu-se prin rotunjire noteintregi.

c. cerinte morfologice: dezvoltare fizica armonioasa, raport talie greutate in limitele formulei g = t - 105 cm.

Gimnastica ritmica sportiva

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10

1. Balansul piciorului activ peste orizontala si mentinerea lui la nivel maxim (sec.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10

1. a) structura specifica* (nr. linii drepte timp de 2 min.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b) structura specifica* (nr. diagonale timp de 2 min.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Exercitiu liber ales la doua probe de concurs diferite, la alegere, cu elemente de continut specifice minimum categoriei a II-a de clasificare sportiva
* Structura specifica: se marcheaza 10 m pentru deplasare in linie dreapta si 15 m pentru deplasare pe diagonala. De foloseste coarda. Deplasare cu coarda manuita prin inainte, prin saltari de pe unpicior pe celalalt pe distanta de 10 m, intoarcere fara oprire pe diagonala si manuirea corzii din articulatia pumnului, cotului si a umerilor. Se noteaza numarul de linii drepte si numarul de diagonale efectuate timp de 2 minute.
nota: evaluarea se face conform regulamentului Federatiei Eomane de Gimnastica Ritmica Sportiva, acordandu-se, prin rotunjire, note intregi.

c. Cerinte morfologice: tip constitutional longilin, segmente lungi, expresivitate corporala si greutate in limitele formulei: g = t-105.

Haltere

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Flotari (nr. executii)
6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20

2. Extensii ale trunchiului din culcat facial pe lada de gimnastica, palmele la ceafa, trunchiul in afara lazii (nr. executii)
6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20

b. Probe specifice

Baieti - performanta in kilograme cumulata la cele doua stiluri (smuls si aruncat), in functie de categoria de greutate

Categoria de greutate nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10

38 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 60 62,5 65

42 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60 65 67,5 70

46 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 70 72,5 75

50 55 57,5 60 62,5 65 67,5 70 75 80 85

54 60 62,5 65 67,5 70 72,5 75 80 85 90

59 65 67,5 70 72,5 75 77,5 80 85 90 95

64 70 72,5 75 77,5 80 82,5 85 90 95 100

70 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105

76 80 82,5 85 87,5 90 92,5 95 100 105 110

83 85 87,5 90 92,5 95 97,5 100 105 110 120

+83 87,5 90 92,5 95 100 102,5 105 110 115 125

Fete - performanta in kilograme la genuflexiuni cu haltera, in functie de categoria de greutate

Categoria de greutate nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10

38 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 45

42 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 47,5

46 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 50

50 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 52,5

54 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 55

59 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 60

64 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60 65

70 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 70

76 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 67,5 70 75

+76 52,5 57,5 60 62,6 65 67,5 70 72,5 75 77,5

Handbal

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1.Alergare de viteza m cu start de sus (sec.)30 5,8 5,3 5,7 5,2 5,6 5,1 5,5 5,0 5,4 4,9 5,34,8 5,2 4,7 5,1 4,6 5,0 4,5 4,9 4,4

2. Saritura in lungime de pe loc (cm)
160 180 165 185 170 190 175 195 180 200 185 205 190 210 195 215 200 220 205 225

3. Aruncarea mingii de de pe loc (cm)
15 20 16 21 17 22 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Structura tehnica*
Se apreciaza corectitudinea si eficienta executiilor.

2. Joc bilateral - doua reprize de 15 minute fiecare
Se apreciaza corectitudinea si eficienta executiilor.

* Structura tehnica - pasarea mingii in 3 cu schimb de locuri, urmatade aruncare la poarta efectuata de elevul evaluat, de la semicercul de 9 m.

c. Cerinte morfologice: talia minima: baieti - 175 cm, fete - 170 cm.

Inot

a. Probe specifice
O proba la alegere din cele prevazute in tabel

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1.100 m liber (min.) 1,25 1,20 1,23 1,18 1,21 1,16 1,19 1,141,17 1,12 1,15 1,10 1,12 1,08 1,09 1,06 1,06 1,04 1,04 1,02

2.200 m liber (min.) 3,020 2,460 2,580 2,440 2,540 2,420 2,500 2,4002,464 2,367 2,410 2,320 2,360 2,280 2,300 2,250 2,240 2,220 2,210 2,190

3. 400 m liber (min.) 6,080 5,520 6,030 5,470 5,580 5,4205,530 5,370 5,480 5,328 5,400 5,230 5,300 5,150 5,150 5,070 5,000 4,5904,550 4,518

4. 800 m liber (min.) 12,15 - 12,10 -12,05 - 12,00 - 11,53 - 11,25 - 10,57 - 10,32 -10,07 - 9,43 -

5. 1.500 m liber (min.) -22,45 - 22,30 - 22,15 - 22,00 - 21,47 - 21,10 -20,30 - 19,55 - 19,28 - 18,57

6. 100 m bras(min.) 1,480 1,380 1,450 1,360 1,420 1,340 1,390 1,320 1,360 1,2991,330 1,280 1,300 1,260 1,270 1,240 1,240 1,220 1,220 1,193

7.200 m bras (min.) 3,500 3,350 3,450 3,300 3,400 3,250 3,350 3,2003,290 3,150 3,220 3,100 3,160 3,050 3,090 3,000 3,020 2,550 2,550 2,502

8. 100 m spate (min.) 1,340 1,280 1,320 1,260 1,300 1,2401,280 1,220 1,258 1,207 1,231 1,180 1,185 1,160 1,160 1,140 1,135 1,1201,110 1,100

9. 200 m spate (min.) 3,250 3,080 3,200 3,0403,150 3,000 3,100 2,560 3,038 2,527 2,560 2,480 2,500 2,440 2,440 2,4202,380 2,350 2,323 2,302

10. 100 m fluture (min.) 1,440 1,2601,400 1,240 1,360 1,220 1,320 1,200 1,280 1,180 1,205 1,160 1,170 1,1401,450 1,120 1,120 1,100 1,087 1,083

11. 200 m fluture (min.)3,200 3,020 3,150 2,590 3,100 2,560 3,050 2,530 2,598 2,501 2,520 2,4702,470 2,420 2,410 2,370 2,350 2,330 2,300 2,302

12. 200 mmixt (min.) 3,200 3,100 3,150 3,050 3,100 3,000 3,050 2,550 3,002,500 2,55 2,45 2,500 2,400 2,450 2,350 2,400 2,300 2,350 2,250

13.400 m mixt (min.) 7,050 6,470 6,570 6,390 6,490 6,310 6,410 6,2306,335 6,151 6,250 6,070 6,100 5,570 5,550 5,470 5,400 5,370 5,242 5,277

b. Cerinte morfologice:
- talia inalta spre foarte inalta, la sprinteri, si medie spre inalta, la celelalte probe;
- greutatea cu 5-8 kg (b) si 3-7 kg (f) mai mica decat numarul centimetrilor peste 100 al taliei;
- suprafata palmara mare - peste 10 % din talie; laba piciorului peste nr. 39 la fete si peste nr. 44 la baieti.

Judo

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Saritura in lungime de pe loc (cm)
166 176 168 178 170 180 172 182 174 185 176 190 178 195 180 200 185 205 190 210

2. Tractiuni din atarnat la bara fixa (nr. repetari) - primele 2 categorii
11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25

3. Tractiuni din atarnat la bara fixa (nr. repetari) - urmatoarele 3 categorii
6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20

4. Tractiuni din atarnat la bara fixa (nr. repetari) - ultimele 2 categorii
1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Uchi komi la doua procedee de baza in 15 sec. (nr. de executii)
4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20

2. Meci cu durata de 2 min.
Se apreciaza corectitudinea si eficienta executiilor.

c. Cerinte morfologice: tip constitutional robust.

Kaiac-canoe

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Tractiuni din atarnat la bara fixa (nr. repetari)
1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16

2. Alergare de rezistenta 800 m fete si 1.600 m baieti (min.)
4,05 6,30 4,00 6,25 3,55 6,20 3,50 6,15 3,45 6,10 3,35 6,05 3,25 6,00 3,15 5,50 3,10 5,35 3,05 5,25

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Kaiac simplu 500 m (min.)
3,15 3,00 3,10 2,55 3,05 2,50 3,00 2,45 2,55 2,40 2,50 2,35 2,45 2,30 2,40 2,25 2,35 2,20 2,30 2,15

2. Kaiac simplu 1.000 m (min.)
6,10 5,30 6,05 5,25 6,00 5,20 5,55 5,15 5,50 5,10 5,45 5,05 5,40 5,00 5,30 4,55 5,20 4,50 5,10 4,45

3. Canoe simplu 500 m (min.)
- 3,10 - 3,05 - 3,00 - 2,55 - 2,50 - 2,45 - 2,40 - 2,35 - 2,30 - 2,25

4. Canoe simplu 1.000 m (min.)
- 6,05 - 6,00 - 5,55 - 5,50 - 5,45 - 5,40 - 5,35 - 5,25 - 5,15 - 5,05

Nota:toti candidatii sustin o proba eliminatorie de inot (procedeu la alegere), parcurgand distanta de 50 m, fara cronometrare.

c.Cerinte morfologice: tip constitutional robust, anvergura mare, talie inalta si foarte inalta, cu predominanta lungimii bustului.

Karate

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice
Valoarea notelor acordate
Nr. crt. probe si norme
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Flotari (nr. executii)
20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 31 27 32 28 33 29 34

2. "Echer" (nr. executii)
14 20 16 22 18 24 20 26 22 28 24 30 26 31 27 32 28 33 29 34

3. Sarituri cu genunchii la piept (nr. executii)
32 42 34 44 36 46 38 48 40 50 42 52 44 54 46 56 48 58 50 60

b. Probe specifice
1. Ki-hon: - tehnici de brate, 6 combinatii
- tehnici de picioare: mae-geri, yoko-geri, mawashi-geri
- shiho-gyaku-tsuki
- shiho-geri
2. Kata: - nean yondan
- heian godan
- tekki shodan
3. Kumite te nokata
Probele se noteaza conform normelor i.t.k.f.
c. Cerinte morfologice: tip constitutional robust si suplu.

Lupte libere si greco-romane

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10

1. Saritura in lungime de pe loc (cm)
170 175 180 185 190 195 200 205 210 215

2. Mobilitatea coloanei vertebrale in plan anterior (cm)
54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

3. Tractiuni din atarnat la bara fixa (nr. repetari)
4 6 8 10 13 14 15 16 17 18

Nota: pentru elevii care au peste 65 kg, notarea se face astfel:
- baremul pentru nota 1 corespunde cu baremul pentru nota 4;
- baremul pentru nota 2 corespunde cu baremul pentru nota 5;
- baremul pentru nota 3 corespunde cu baremul pentru nota 6;
- baremul pentru nota 4 corespunde cu baremul pentru nota 7;
- baremul pentru nota 5 corespunde cu baremul pentru nota 8;
- baremul pentru nota 6 corespunde cu baremul pentru nota 9;
- baremul pentru nota 7 corespunde cu baremul pentru nota 10.

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10

1. Rasturnari in pod (nr. executii)
3 4 5 6 7 8 9 11 13 15
2. Lupta - 2 reprize, in conditii regulamentare
se apreciaza combativitatea si nivelul tehnic-tactic.

c. Cerinte morfologice: tip constitutional robust, diametrele biacromial si palmar peste valorile medii

Prientare sportiva

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Slergare de viteza m cu start de sus (sec.)
50 8,7 8,4 8,6 8,3 8,5 8,2 8,4 8,1 8,3 8,0 8,2 7,9 8,1 7,8 8,0 7,7 7,9 7,6 7,8 7,5

2. Daritura in lungime de pe loc(cm)
165 180 170 185 175 190 180 195 185 200 190 205 195 210 200 215 205 220 210 225

3. Slergare de rezistenta 1.000 m fete si 1.600 m baieti(min.)
4,35 6,45 4,30 6,40 4,25 6,35 4,20 6,30 4,15 6,25 4,10 6,20 4,05 6,15 4,00 6,10 3,55 6,05 3,50 6,00

b. Probe specifice
Parcurgerea unui traseu de concurs corespunzator varstei. Traseul, timpul de parcurgere, sistemul de punctaj si echivalarea acestora in note se stabilesc de catre comisia de examinare.

Patinaj artistic

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Detenta (cm)
21 22 22 24 23 26 24 28 25 30 26 33 28 36 30 39 32 42 35 45

2. Alergare de viteza 30 m cu start de sus (sec.)
5,9 5,1 5,8 5,0 5,7 4,9 5,6 4,8 5,5 4,7 5,4 4,6 5,3 4,5 5,2 4,4 5,1 4,3 5,0 4,2

b. Probe specifice
Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Proba "matorin"
585 585 600 600 615 615 630 630 645 645 660 660 675 675 690 690 705 705 720 720

2. Program pe patine cu role*)
Se apreciaza corectitudinea, expresivitatea si eficienta executiilor.

*) Executarea pe patine cu role a unui program (fara muzica), care sa cuprinda:
- taierea ghetii cu fata si cu spatele;
- pasi in cerc;
- pasi in linie;
- elemente de echilibru (fandari, cumpene, "pusca", "cioara").

c. Cerinte morfologice: musculatura de tip longilin, nehipertrofiata, diametrul biacromial cu 3-4 cm mai mare decat cel bitrohanterial

Patinaj - viteza

a. probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice
nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Alergare de viteza 50 m cu start de sus (sec.)
8,7 8,5 8,6 8,4 8,5 8,3 8,4 8,2 8,3 8,1 8,2 8,0 8,1 7,9 8,0 7,8 7,9 7,7 7,8 7,6

2. Saritura in lungime de pe loc (cm)
1,60 1,70 1,65 1,75 1,70 1,80 1,75 1,85 1,80 1,90 1,85 1,95 1,90 2,00 1,95 2,05 2,00 2,10 2,05 2,15

b. Probe specifice
Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Sarituri laterale patinaj" (5dr .-5 stg.) (cm)*)
"de 7,50 7,70 7,60 7,80 7,70 7,90 7,80 8,00 7,90 8,10 8,00 8,20 8,10 8,30 8,20 8,40 8,30 8,50 8,40 8,60

2. 1.000 m pe role cu start de sus (min.)
2,50 2,40 2,45 2,35 2,40 2,30 2,35 2,25 2,30 2,20 2,25 2,15 2,20 2,10 2,15 2,05 2,10 2,00 2,05 1,95

*) Se executa 5 sarituri spre stanga si 5 sarituri spre dreapta, calculandu-se media celor 10 sarituri.

c. Cerinte morfologice: tip constitutional robust, talie si greutate specifice disciplinei

Polo pe apa

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
1. 400 m liber (min.) 6,24 6,18 6,12 6,06 6,00 5,54 5,48 5,42 5,36 5,30

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10

1. Aruncare la punct fix din inot 10 executii (nr. de executii corecte)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Joc bilateral - 2 reprize x 5 min., conditii regulamentare
Se apreciaza comportamentul in joc, corespunzator specificului postului.

c. Cerinte morfologice: talie inalta, anvergura mare (+ 6-10 cm fata de talie)

Rugby

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10

1. Alergare de viteza 30 m cu start de sus (sec.)
5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2

2. Alergare de rezistenta 1.000 m (min.)
4,15 4,10 4,05 4,00 3,50 3,45 3,40 3,35 3,30 3,25

3. Saritura in lungime de pe loc (cm)
185 190 195 200 205 210 215 220 225 230

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10

1. Structura tehnica
Se apreciaza corectitudinea si eficienta executiilor.

2. Joc cu efectiv diferit (8, 13, 15), pe teren normal sau post. redus
Se apreciaza nivelul tehnic-tactic si comportamentul in joc, conform specificului fiecaruia.

c. Cerinte morfologice: tip constitutional robust, talie si greutate specifice postului din echipa

Sarituri in apa

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Forta musculaturii abdominale (nr. executii in 30 sec.)
21 23 22 24 23 25 24 26 25 27 26 28 27 29 28 30 29 31 30 32

2. Mobilitatea coloanei vertebrale in anterior (cm)
53 51 55 53 57 55 59 57 61 59 63 61 65 63 67 65 69 67 71 69

3. Detenta cu desprindere de pe ambele picioare, de pe loc(cm) 18 21 19 2320 25 22 27 24 30 26 33 28 36 30 3932 42 35 45

b. Probe specifice executarea, la alegere, a unui program de sarituri de la:
Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Trambulina de 1 m:
- baieti 5+6 sarituri
- fete 5+5 sarituri
+
2. Trambulina de 3 m: notarea sariturilor se face conform tabelelor elaborate de Federatia Romana de Natatie
- baieti 5+6 sarituri
- fete 5+5 sarituri
+
3. Platforma:
- baieti 4+6 sarituri
- fete 4+4 sarituri

c. Cerinte morfologice: talie mijlocie-inalta, dezvoltare fizica armonioasa

Schi alpin

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice
Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Sarituri succesive in lateral peste stacheta situata la 10 cm de sol, timp de 10 sec. (nr. executii)
10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 20 18 22 20 24 22 26

2. Saritura in lungime de pe loc (cm)
170 180 175 185 180 190 185 195 190 200 195 205 200 210 205 215 210 220 215 225

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Slalom pe uscat fanioane la interval de 2,5 m, distanta 50 m(sec.) 20 10,9 10,8 10,8 10,610,6 10,4 10,4 10,2 10,2 10,0 10,0 9,8 9,8 9,6 9,69,4 9,4 9,2 9,2 9,0

2. Proba tehnica*)
Se apreciaza nivelul tehnic-tactic si eficienta executiilor.

*) Proba tehnica - schi pe iarba pe traseu de slalom cu 12 porti, incluzand o "dubla" si o "sicana" din 3 porti.

c. Cerinte morfologice:
- talie peste medie;
- raport bust/membre inferioare = 1;
- greutatea corporala conform g = tcm - 100.

Schi fond

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice
Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Alergare de rezistenta 800 m fete si 1.600 m baieti (min.)
4,00 6,45 3,55 6,40 3,50 6,35 3,45 6,30 3,40 6,25 3,38 6,20 3,36 6,15 3,34 6,10 3,32 6,05 3,30 6,00

2. Flotari din sprijin pe brate la paralele (nr. executii)
1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15

b. Probe specifice
1. Deplasare pe schiuri cu role, pe distante stabilite de comisia de examinare
2. Demonstrarea mersului alternativ si simultan pe schiuri cu role
c. Cerinte morfologice:
- talie minima: 170 cm fete si 175 cm baieti;
- raport talie/greutate conform: g = tcm - 110;
- raport bust/membre inferioare = 1;
- anvergura mare: talia in cm + 5-10 cm.

Scrima

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Alergare de viteza 30 m cu start de sus (sec.) 5,55,2 5,4 5,1 5,3 5,0 5,2 4,9 5,1 4,8 5,0 4,7 4,94,6 4,8 4,5 4,7 4,4 4,6 4,3

2. Saritura in lungime de pe loc (cm)
170 185 175 190 180 195 185 200 190 205 195 210 200 215 205 220 210 225 215 230

3. Proba "bourpee" 11 13 12 15 13 17 1419 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 2025

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Pas fandat plus lovitura (nr. executii in 30 secunde)
5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15

2. Impungerea manechinului la punct fix prin fandare urmata de salt - 10 executii (nr. reusite)
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

3. Asalt liber - 5 tuse
Se apreciaza nivelul tehnic-tactic si eficienta executiilor.

c. Cerinte morfologice: talie minima: 170 cm fete si 175 cm baieti

Sport aerobic

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10

f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Flotari pe sol cu desprindere si bataia palmelor (nr. executii)
1 2 2 3 3 4 4 5 5 7 6 9 7 11 8 13 9 15 10 17

2. Saritura in lungime de pe loc (cm)
170 190 175 200 180 205 185 210 190 215 195 220 200 225 205 230 210 235 215 240

3. Ridicarea picioarelor pana la atingerea punctelor de apucare, dinatarnat la scara fixa (nr.executii)
6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Echer apropiat mentinut pe banca de gimnastica(sec.)

2. Saritura stradle (nr. executii)
Normele si echivalarea in note se stabilesc de catre comisia de examinare.

3. Asezat in sfoara laterala cu trunchiul pesol

4. Exercitiu liber individual*)
Se apreciaza conform regulamentului federatiei romane de gimnastica.

*) Rxercitiu liber individual - dificultatea minima 2e+3d+3c+2b+2a.

c. Cerinte morfologice: armonie corporala

Sah

Proba
Timp de gandire 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13' 14'
Rezolvare pozitii cu tema:
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1. Recunoasterea deschiderilor principale, dupa 8-10 mutari
2. Combinatii de mat in mai multe mutari
3. Combinatii cu castig de material in mai multe mutari
4. Matul cu 2 nebuni contra regelui singur
5. Matul cu nebun si cal contra regelui singur
6. Regula patratului
7. Regula opozitiei
8. Strapungerea
9. Dama impotriva pionului de transformare
10. Turn si pion contra turn
11. Partida de sah cu adversar stabilit de comisie

Nota: Fiecare proba din tabel va fi notata conform timpului de rezolvare. Cele 10 note obtinute se constituie intr-o nota medie carese aduna cu nota acordata la partida de sah. Media aritmetica a celor doua note astfel obtinute reprezinta media finala.

Taekwondo wtf

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice
Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b 1.
Tractiuni din atarnat la bara fixa (nr. repetari)
- - 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9

2. Genuflexiuni (nr. repetari)
- - - - - - 0 2 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9

3. Flotari (nr. repetari)
- - - - - - 0 2 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9

4. Mobilitatea membrelor inferioare (inaltime fata de sol)
45 45 40 40 35 35 30 30 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 0,0 0,0
h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm h/cm

5. Alergare de viteza 50 m cu start de sus (sec.)
8,9 8,4 8,8 8,3 8,7 8,2 8,6 8,1 8,5 8,0 8,4 7,9 8,3 7,9 8,2 7,7 8,1 7,6 8,0 7,5

b. Probe specifice
1. Tehnici ofensive (atac) cu membrele superioare - chirigi
2. Tehnici ofensive (atac) cu membrele inferioare - chagi

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Dubon Momtong Chirigi Dolyo Chagi (nr. repetari)
- - - - 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9

2.Seibon Olgul Chirigi Naeryochagi- - - 1 0 2 1 3 2 4 3 54 6 5 7 6 8 7 9

3. Hanbon Kyorugi Seibon Kyorugi
- - - - 0 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9

4. An makki/olgul makki otgoro olgul makki
- - - 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9

5. Poomse-Taegeuk Da Jang (nr. greseli)
9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0

c. Cerinte morfologice: tip constitutional robust

Tenis de camp

a. Probe si norme pentru evaluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Alergare de viteza m cu start de sus (sec.)
30 5,6 5,4 5,5 5,3 5,4 5,2 5,3 5,1 5,2 5,0 5,1 4,9 5,0 4,8 4,9 4,7 4,8 4,6 4,7 4,5

2. Saritura in lungime de pe loc (cm)
170 185 175 190 180 195 185 200 190 205 195 210 200 215 205 220 210 225 215 230

3. Alergare de rezistenta 800 m fete si 1.000 m baieti (min.)
4,15 4,15 4,10 4,10 4,05 4,05 4,00 4,00 3,55 3,55 3,50 3,50 3,45 3,45 3,40 3,40 3,35 3,35 3,30 3,30

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Serviciu la punct fix - 10 executii (nr. reusite)
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

2. Joc de simplu in conditii regulamentare - 1 set
Se apreciaza nivelul tehnic-tactic, corectitudinea si eficienta executiilor.

c. Cerinte morfologice:
- talie inalta, anvergura + 5-6 cm fata de talie;
- diametru biacromial mare.

Tenis de masa

a. Probe si norme pentru ev aluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Saritura in lungime de pe loc (cm)
155 160 160 165 165 170 170 175 175 180 180 185 185 190 190 195 195 200 200 210

2. Alergare de rezistenta 800 m fete si 1.000 m baieti (min.)
4,30 4,30 4,25 4,25 4,20 4,20 4,15 4,15 4,10 4,10 4,05 4,05 4,00 4,00 3,55 3,55 3,50 3,50 3,45 3,45

b. Probe specifice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Deplasari laterale cu pasi adaugati stanga-dreapta pe distanta de 4 m (sec.)
14,9 13,9 14,8 13,8 14,7 13,7 14,6 13,6 14,5 13,5 14,4 13,4 14,3 13,3 14,2 13,2 14,1 13,1 14,0 13,0

2. Serviciu la punct fix - 10 executii (nr.reusite)
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

3. Aruncari cu mingea de tenis de camp in perete de la 4 m distanta - 10 executii *sec.)
23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13

c. Cerinte morfologice: tip constitutional longilin, suplu, segmente lungi

Volei

a. Probe si norme pentru ev aluarea calitatilor motrice

Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Saritura in lungime de pe loc (cm)
170 190 175 195 180 200 185 205 190 210 195 215 200 220 205 225 210 230 215 235

2. Deplasare inainte si inapoi 8 x 6 m (sec.)
16,8 15,4 16,6 15,2 16,4 15,0 16,2 14,8 16,0 14,6 15,8 14,4 15,6 14,2 15,4 14,0 15,2 13,8 15,0 13,6

3. Detenta cu desprindere de pe ambele picioare, de pe loc (cm)
17 22 19 24 21 26 23 28 25 30 27 32 29 34 31 36 33 38 35 40

b. Probe specifice
Nr. crt. probe si norme valoarea notelor acordate
Nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10
f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b

1. Serviciu de sus din fata in zonele 1-5-10 executii (nr. reusite)
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

2. Lovitura de atac prin procedeu preferat - 10 executii (nr. reusite)
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

3. Joc bilateral in functie de nr. candidatilor 3x3, 4x4, 6x6,
Se apreciaza calitatea executiilor tehnico-tactice, in functie de specificul postului pe care il ocupa in echipa.

c. Cerinte morfologice:
- talie inalta - 170 cm fete si 180 cm baieti;
- anvergura cu 6-8 cm mai mare decat talia.

Anexa nr. 4

Sus

Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasa a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala

1. a) Unitatile de invatamant care au in structura lor clase cu program bilingv vor organiza, pentru admiterea in clasa a IX-a la aceste clase, o proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.

b) Proba se organizeaza in centre stabilite de comisia de admitere judeteana/a Municipiului Bucuresti in perioada prevazuta de procedurile de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat.

2. Subiectele pentru proba de verificare a cunostintelor de limba moderna se alcatuiesc in conformitate cu programa scolara de clasa a VIII-a pentru limba moderna intai de studiu (l1).

3. a) Subiectele pentru proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sunt unice la nivelul judetului. Acestea se elaboreaza de catre o comisie judeteana de elaborare a subiectelor, formata din profesori de specialitate (care nu au rude in concurs), si sunt aprobate de inspectorul de specialitate sau de un metodist desemnat de inspectorul de specialitate (in cazul in care inspectorul nu este specialist in limba pentru care se elaboreaza subiectele).

b) Comisia mentionata la lit. a) este numita prin decizie a inspectorului scolar general, la propunerea inspectorului scolar de specialitate sau a unui metodist desemnat de inspectorul de specialitate (in cazul in care inspectorul nu este specialist in limba pentru care se elaboreaza subiectele).

c) Comisiile de examinare si evaluare pentru proba de verificare a cunostintelor de limba moderna functioneaza in centre de examen, la care sunt arondate liceele cu clase bilingve. comisiile de examinare si evaluare se numesc prin decizie a inspectorului scolar general, la propunerea inspectorului scolar de specialitate.

d) In fiecare centru de examen in care se organizeaza proba de verificare a cunostintelor de limba moderna se numeste, prin decizie a inspectorului scolar general, si o comisie de contestatii, formata din cadre didactice de specialitate, altele decat cele care sunt numite in comisiile de examinare si evaluare. comisiile de contestatii se numesc la propunerea inspectorului scolar de specialitate.

4. Examenul de verificare a cunostintelor de limba moderna consta din doua probe:
a) proba scrisa, pentru care se acorda un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu;
b) proba orala, pentru care se acorda un punctaj maxim de 30 de puncte.

5. a) Subiectul pentru proba scrisa va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea cunostintelor de gramatica si vocabular (tip text lacunar, alegere multipla, exercitii de corectare etc.), conform programei clasei a viii-a pentru limba moderna intai de studiu.
b) timpul afectat probei scrise este de 60 de minute.
c) pentru proba scrisa se pot depune contestatii, la centrul la care s-a desfasurat proba, in perioada prevazuta de procedurile de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat.

6. a) Proba orala consta din:
- descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de membrii comisiei de examinare si evaluare si vizat de inspectorul de specialitate/profesorul metodist, conform pct. 3);
- raspuns la 4 intrebari (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: 2 intrebari de intelegere globala, 2 intrebari de intelegere in detaliu a textului.

b) Pentru evaluarea performantei la proba orala se vor aplica urmatoarele criterii:
- vocabular si elemente de constructie a comunicarii:
10 p - elevul foloseste bine un numar mare de unitati lexicale/gramaticale, care ii permit sa-si exprime bine ideile; face putine greseli;
8 p - elevul foloseste un numar suficient de mare de unitati lexicale/structuri gramaticale, se exprima clar, fara a-si cauta cuvintele; greselile facute nu impiedica comunicarea;
6 p - elevul are cunostinte lexicale/gramaticale satisfacatoare, exprima idei cu o oarecare ezitare/greseli, dar realizeaza comunicarea;
4 p - elevul foloseste putine structuri lexicale/gramaticale, face multe greseli, comunicarea este dificila;
2 p - elevul are un bagaj lexical/gramatical insuficient, face foarte multe greseli, nu poate realiza comunicarea.
- Intelegerea contextului si fluenta exprimarii:
10 p - elevul se exprima fluent si spontan; raspunsul dovedeste intelegerea in detaliu a temei;
8 p - elevul se exprima fluent, cu pauze aproape insesizabile pentru a-si cauta structura lexicala/gramaticala potrivita; raspunsul dovedeste o buna intelegere a temei;
6 p - elevul se exprima inteligibil, cu mici pauze pentru a-si cauta structura lexicala/gramaticala potrivita; raspunsul dovedeste o intelegere globala satisfacatoare a temei;
4 p - elevul foloseste enunturi incomplete, cu pauze lungi si dese ezitari; raspunsul dovedeste o defectuoasa intelegere a temei;
2 p - elevul nu poate produce decat enunturi scurte, fara legatura cu contextul, cu pauze mari intre ele; raspunsul dovedeste ca nu a inteles tema.
- Pronuntia si intonatia:
10 p - elevul are o pronuntie apropiata de pronuntia-standard;
8 p - elevul are o pronuntie buna, cu putine abateri de la norma;
6 p - elevul are o pronuntie acceptabila, care permite realizarea comunicarii cu usurinta;
4 p - elevul are o pronuntie defectuoasa, care impiedica comunicarea;
2 p - pronuntia elevului nu permite comunicarea.

c) Nu se admit contestatii la proba orala.

7. a) Profesorii examinatori acorda puncte candidatului la fiecare dintre cele doua probe. media aritmetica a punctajelor acordate de cei 2 evaluatori la fiecare proba reprezinta punctajul final al candidatului la proba respectiva.
Punctajele finale obtinute la cele doua probe (scrisa si orala) se aduna, iar rezultatul se imparte la 10, obtinandu-se astfel nota finala a candidatului.

b) Se considera admis la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna elevul care a obtinut minimum nota 6.

c) Rezultatele finale ale probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna se afiseaza, in perioada prevazuta de calendarul admiterii, la avizierul scolii in care s-a desfasurat proba.

8. a) Candidatii care au sustinut si au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna vor putea opta, in liceul la care au fost repartizati, pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne, fara a mai sustine alta proba de verificare a cunostintelor de limba.

b) Daca dupa repartizarea la clasele cu predare in regim intensiv a unei limbi moderne a candidatilor care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna mentionata la lit. a) mai raman locuri libere, unitatile de invatamant organizeaza o proba de verificare a cunostintelor de limba.

c) proba mentionata la lit. b) se va desfasura intr-o perioada care va fi anuntata de conducerea unitatii de invatamant si care va fi afisata la avizierul scolii odata cu listele candidatilor admisi in clasa a ix-a.

d) Comisia de elaborare a subiectelor in vederea evaluarii si testarii candidatilor care doresc sa fie inscrisi la clase cu predare intensiva a unei limbi moderne se constituie la nivelul unitatii scolare, cu aprobarea inspectorului de specialitate.

e) Pentru testarea candidatilor pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne se aplica acelasi tip de proba, cu aceeasi structura ca la clasele bilingve. Subiectele vor fi elaborate in conformitate cu programa scolara de clasa a VIII-a pentru limba moderna intai de studiu si vor fi avizate de inspectorul de specialitate sau de un metodist desemnat de inspectorul de specialitate (in cazul in care inspectorul nu este specialist in limba pentru care se elaboreaza subiectele).

f) Se considera admis la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna elevul care a obtinut minimum nota 6.

g) Elevii vor primi note la proba mentionata la lit. b), dar inscrierea la clasa intensiva se va face in ordinea descrescatoare a mediei de admitere. In cazul in care pe ultimul loc sunt mai multi candidati cu medii de admitere egale, ei vor fi admisi la clasa cu predare intensiva a limbii moderne in ordinea descrescatoare a notelor de la proba de limba moderna.


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate