Programul national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei

Publicat la data de: 02 Aprilie 2008

Ordin Nr. 994/354 din 4 iunie 2007-partea I - privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara

Sus

Emitent: Ministerul Sanatatii Publice
Casa Nationale de Asigurari de Sanatate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 409 din 19 iunie 2007

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sanatate, responsabilitatile in monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activitati, indicatorii specifici, precum si unitatile sanitare prin care se deruleaza acestea in anul 2007,
in temeiul ARTICOLUL 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, al ARTICOLUL 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice si al ARTICOLUL 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006,
vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitatii in sanatate nr. E.N. 5.935 din 4 iunie 2007 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. D.G. 2.611 din 1 iunie 2007,

ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1

Se aproba Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 2

Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate, directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurari de sanatate, precum si furnizorii de servicii medicale si alte institutii implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 3

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea

ANEXA - Norme metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara

Sus

CAPITOLUL I - Organizarea programului

1. Scop:
a) cunoasterea ponderii in populatie a factorilor determinanti pentru bolile cu impact major asupra starii de sanatate a acesteia, diagnosticarea precoce si monitorizarea acestor boli pentru evitarea deceselor premature;
b) imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin prevenirea, controlul si monitorizarea bolilor cu impact major asupra sanatatii;
c) imbunatatirea calitatii vietii si prelungirea duratei medii de viata pentru alinierea la standardele Uniunii Europene;
d) imbunatatirea accesului la servicii de sanatate al intregii populatii a Romaniei.

2. Obiective:
a) evaluarea starii de sanatate a populatiei si a factorilor de risc, in vederea pastrarii si promovarii sanatatii, precum si a prevenirii imbolnavirilor si complicatiilor acestora;
b) cunoasterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cu impact major asupra sanatatii populatiei;
c) imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin cresterea accesului populatiei la servicii de asistenta medicala preventiva si cresterea sperantei de viata;
d) efectuarea de consiliere si screening clinico-biologic, in vederea depistarii precoce a afectiunilor oncologice, cardiovasculare, neurologice si altele, in functie de factorii de risc identificati in urma activitatii de evaluare a starii de sanatate a populatiei;
e) asigurarea cabinetelor de medicina de familie cu tehnica de calcul, programul informatic si serviciile de comunicatii necesare derularii programului;
f) realizarea riscogramei colective si stabilirea structurii morbiditatii generale si specifice, pe grupe de varsta, dinamica si tendintele acesteia de catre Institutul de Sanatate Publica Bucuresti si Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii, ca urmare a centralizarii si prelucrarii, la nivel national, a datelor obtinute in urma evaluarii starii de sanatate a populatiei in cadrul programului;
g) asigurarea tiparirii si securizarii taloanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice si a scrisorilor de informare a populatiei si a medicilor de familie.

3. Activitati preliminare implementarii si derularii programului:
a) tiparirea si securizarea cu elemente impotriva falsificarii sau contrafacerii a taloanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice, conform modelului cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, a scrisorii de informare a populatiei, conform modelului cuprins in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, si a scrisorii de informare a medicilor de familie, conform modelului cuprins in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;
b) expedierea taloanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice a scrisorilor de informare a populatiei si a medicilor de familie;
c) achizitionarea tehnicii de calcul si a programului informatic necesare pentru derularea programului;
d) informarea si instruirea medicilor de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate cu privire la modul de evaluare a factorilor de risc, la conditiile in care se deruleaza programul, precum si in vederea utilizarii programului informatic;
e) constituirea unitatii judetene de implementare a programului, pana la data de 30 iunie 2007, formata din:
- coordonatorul programului de la nivelul autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, desemnat prin act administrativ al directorului executiv, care este si coordonatorul unitatii judetene de implementare a programului;
- persoana desemnata din partea casei de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti si, dupa caz, a Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casei de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite in continuare case de asigurari de sanatate, numita prin act administrativ al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
- 5 reprezentanti ai medicilor de familie desemnati prin vot de catre medicii de familie din judet;
- personal tehnic - asigurat de autoritatea de sanatate publica judeteana si a municipiului Bucuresti;
f) constituirea Unitatii nationale de implementare a programului, pana la data de 30 iunie 2007, formata din:
- coordonatorul programului din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, denumit in continuare MSP, numit prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS;
- persoana desemnata din partea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, numita prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS;
- 5 reprezentanti ai medicilor de familie desemnati de Colegiul Medicilor din Romania;
- personal tehnic propriu - asigurat de MSP.

4. Activitati in cadrul implementarii si derularii programului:
a) evaluarea populatiei pentru depistarea bolilor cu impact major asupra starii de sanatate;
b) stabilirea riscului individual si a necesarului de servicii preventive care vor fi efectuate, pe baza graficului activitatilor preventive, la adult si copil;
c) consiliere si recomandarea efectuarii investigatiilor clinice si paraclinice de tip test screening si test diagnostic pe baza riscului individual stabilit in urma aplicarii riscogramei;
d) dotarea cabinetelor de medicina de familie cu tehnica de calcul, programul informatic si serviciile de comunicatii necesare derularii programului;
e) calcularea ponderii factorilor de risc pentru bolile cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei.

CAPITOLUL II - Servicii efectuate in cadrul programului


A. De catre medicul de familie:
a) introducerea datelor de identificare, precum si a datelor rezultate din evaluarea persoanelor in baza de date a cabinetului medicului de familie;
b) examinarea clinica diferentiata, in functie de grupa de varsta;
c) identificarea si investigarea riscului si a cumulului de factori de risc prin realizarea riscogramei individuale, conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice;
d) intocmirea planului individual de supraveghere a fiecarei persoane, in functie de riscograma individuala, realizat la adult si in functie de rezultatele examenului clinic de evaluare a starii de sanatate la copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 18 ani, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;
e) consilierea persoanelor examinate in functie de riscograma individuala realizata la adult si in functie de rezultatele examenului clinic de evaluare a starii de sanatate la copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 18 ani;
f) recomandarea investigatiilor paraclinice cuprinse in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice la persoanele examinate potrivit dispozitiilor prezentului ordin, precum si examenelor clinice de specialitate, in functie de riscul individual stabilit in urma realizarii riscogramei la adult si a rezultatelor examenului clinic de evaluare a starii de sanatate la copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 18 ani;
g) depistarea precoce a bolilor cronice si a complicatiilor acestora, in functie de riscograma individuala realizata la adult si in functie de rezultatele examenului clinic de evaluare a starii de sanatate la copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 18 ani.

B. De catre furnizorul de servicii medicale paraclinice:
a) efectuarea investigatiilor medicale paraclinice recomandate de medicii de familie, dintre cele prevazute in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;
b) transmiterea rezultatelor investigatiilor medicale paraclinice medicilor de familie care le-au recomandat.

CAPITOLUL III - Finantarea programului

1. Din veniturile proprii, prin transfer catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, MSP finanteaza programul national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, in vederea realizarii scopului si obiectivelor stabilite pentru acest program.
2. CNAS si casele de asigurari de sanatate asigura implementarea si finantarea programului la nivel local.
3. Sumele alocate prin transfer din bugetul MSP catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se utilizeaza pentru realizarea activitatilor programului potrivit dispozitiilor prezentului ordin. Sumele alocate din venituri proprii din bugetul MSP pentru cheltuieli de capital se utilizeaza pentru achizitionarea tehnicii de calcul, a programului informatic si a serviciilor de comunicatii necesare cabinetelor de medicina de familie in vederea derularii programului.
4. Natura cheltuielilor:
a) bunuri si servicii, cheltuieli materiale, prestari de servicii cu caracter functional;
b) cheltuieli de capital - tehnica de calcul, programul informatic si servicii de comunicatii.
5. Cheltuieli in cadrul programului, pentru:
- tiparirea taloanelor securizate necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice;
- tiparirea scrisorii de informare a populatiei si a medicilor de familie;
- servicii de expediere a taloanelor si a scrisorilor de informare;
- tehnica de calcul asigurata/cabinet de medicina de familie;
- achizitionarea programului informatic;
- servicii de comunicatii.

CAPITOLUL IV - Responsabilitati in elaborarea, implementarea si monitorizarea programului

1. MSP:
1.1. asigura, prin Directia generala buget si credite externe, cu avizul prealabil al Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate, finantarea programului potrivit bugetului aprobat, prin transfer catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe baza cererilor fundamentale ale CNAS pentru:
1.1.1. activitati preliminare implementarii si derularii programului: tiparirea taloanelor securizate necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice a scrisorilor de informare a populatiei si a medicilor de familie;
1.1.2. servicii de expediere a taloanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice si a scrisorilor de informare a populatiei si a medicilor de familie;
1.1.3. decontarea contravalorii serviciilor prestate in baza contractelor incheiate cu medicii de familie si cu furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru derularea programului, pe baza situatiilor prezentate de casele de asigurari de sanatate;
1.2. asigura coordonarea derularii programului prin Agentia Nationala de Programe;
1.3. asigura, prin autoritatile de sanatate publica si Societatea Nationala de Medicina Generala/Medicina de Familie, informarea si instruirea medicilor de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate cu privire la modul de evaluare a factorilor de risc si la conditiile in care se deruleaza programul;
1.4. asigura organizarea la nivel national a procedurii de achizitie pentru dotarea cabinetelor de medicina de familie cu tehnica de calcul, program informatic si servicii de comunicatii;
1.5. asigura, prin Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii, incheierea contractelor pentru furnizarea tehnicii de calcul, a programului informatic si instruirea medicilor de familie in utilizarea tehnicii de calcul si a programului informatic;
1.6. asigura, prin Institutul de Sanatate Publica, controlul calitatii datelor inregistrate si raportate de catre furnizorii de servicii medicale in cadrul programului, precum si realizarea riscogramei colective;
1.7. asigura, prin inspectia sanitara de stat, controlul calitatii serviciilor acordate in cadrul programului.

2. CNAS:
2.1. asigura tiparirea si securizarea taloanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice si a scrisorilor de informare a populatiei si a medicilor de familie;
2.2. asigura expedierea taloanelor necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorul de servicii medicale paraclinice a scrisorilor de informare a populatiei si a medicilor de familie;
2.3. dispune masurile necesare in vederea distribuirii taloanelor securizate necesare populatiei pentru prezentarea la medicul de familie si la furnizorii de servicii medicale paraclinice, precum si a scrisorilor de informare catre populatie si catre medicii de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
2.4. elaboreaza modelul formularelor de raportare a activitatilor cuprinse in program, in vederea decontarii;
2.5. vireaza sumele neutilizate in cadrul programului la sfarsitul anului 2007 si, respectiv, la incheierea programului in contul MSP.

3. Casele de asigurari de sanatate:
3.1. incheie contracte pentru derularea programului, pana la data de 29 iunie 2007, numai cu furnizorii din asistenta medicala primara care se afla in relatie contractuala cu acestea pentru furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara, conform modelului prevazut in anexa nr. 7a) la prezentele norme metodologice, pe baza urmatoarelor documente:
3.1.1. cerere semnata si stampilata de reprezentantul legal al cabinetului;
3.1.2. autorizatia sanitara de functionare, cuprinzand autorizarea activitatii de recoltare a probelor biologice (daca este cazul);
3.1.3. programul de lucru al cabinetului pentru derularea programului;
3.2. deconteaza medicului de familie, in termen de 20 de zile calendaristice de la data prevazuta la pct. 4.5 si 4.8.2:
3.2.1. contravaloarea activitatilor desfasurate in cadrul programului, luand in considerare ca se pot acorda in medie consultatii la 3 pacienti pe ora;
3.2.2. suma de 0,5 lei pentru fiecare persoana pentru care au fost introduse datele de identificare in baza de date, care se regularizeaza trimestrial cu suma de 0,5 lei pentru fiecare persoana raportata ca evaluata in cadrul programului;
3.3. incheie contracte pentru derularea programului, conform modelului prevazut in anexa nr. 7b) la prezentele norme metodologice, pana la data de 29 iunie 2007, numai cu furnizorii de servicii medicale paraclinice cu care sunt in relatie contractuala pentru furnizarea de servicii medicale paraclinice in ambulatoriu si care indeplinesc si conditiile prevazute in prezentul ordin, pe baza urmatoarelor documente:
3.3.1. cerere semnata si stampilata de reprezentantul legal al furnizorului;
3.3.2. dovada controlului extern de calitate/participarii la scheme de intercomparare cu administratori notificati de MSP:
a) copia contractului, in termen de valabilitate, incheiat pentru control extern de calitate/participare la scheme de intercomparare cu administratori notificati de MSP;
b) raportul de evaluare privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare cu administratori notificati de MSP;
c) certificat privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare cu administratori notificati de MSP, transmis casei de asigurari de sanatate in termen de 5 zile de la data emiterii acestuia;
3.3.3. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice cu privire la indeplinirea conditiei prevazute la cap. V pct. 3.2, cu mentionarea in cuprinsul acesteia a tuturor cabinetelor cu care furnizorul de servicii medicale paraclinice a incheiat contracte pentru recoltarea probelor biologice;
3.3.4. copia contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice in ambulatoriu pentru situatia prevazuta la pct. 3.4;
3.4. incheie contracte cu furnizorii de servicii medicale paraclinice din alte judete, respectiv municipiul Bucuresti, care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul ordin, daca in raza administrativ-teritoriala a casei de asigurari de sanatate nu exista furnizori care sa indeplineasca aceste conditii sau furnizorii din judetul respectiv nu au capacitatea de a acoperi necesarul de servicii pentru populatia judetului;
3.5. verifica, dupa primirea documentelor prevazute la pct. 4.5 si 5.3, urmatoarele:
3.5.1. concordanta CNP-urilor cuprinse in borderourile centralizatoare cu CNP-urile prevazute in taloanele securizate inaintate de catre furnizorii de servicii medicale;
3.5.2. concordanta investigatiilor paraclinice recomandate de catre medicul de familie pe versoul taloanelor pentru laborator si investigatiile paraclinice efectuate, pentru care laboratorul a emis factura in vederea decontarii;
3.6. deconteaza furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt in relatii contractuale pentru derularea programului, in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data primirii documentelor prevazute la pct. 5.3, in limita sumei maxime de 50 lei pentru fiecare persoana, contravaloarea investigatiilor medicale paraclinice efectuate in perioada pentru care se face raportarea;
3.7. deconteaza furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt in relatii contractuale pentru derularea programului contravaloarea investigatiilor paraclinice efectuate pacientilor, la recomandarea medicilor de familie, la tarifele prevazute in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;
3.8. raporteaza CNAS indicatorii fizici si de eficienta prevazuti in program, conform machetelor elaborate de CNAS;
3.9. efectueaza controlul furnizorilor de servicii medicale care au incheiat contracte pentru derularea programului, in conditiile stabilite de prezentul ordin si ale metodologiei elaborate in acest sens de MSP si CNAS;
3.10. comunica in scris CNAS disfunctionalitatile aparute pe parcursul derularii programului care nu pot fi rezolvate la nivel local;
3.11. transmit autoritatilor de sanatate publica, trimestrial, numarul si tipul serviciilor decontate in cadrul programului;
3.12. transmit cabinetelor de medicina de familie lista actualizata a laboratoarelor de analize medicale care sunt in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate in cadrul programului;
3.13. neprezentarea documentelor prevazute la pct. 4.5, 4.8.2 si 5.3 de catre furnizorii de servicii, in termenul prevazut de dispozitiile prezentului ordin, atrage prelungirea termenului de decontare pana la termenul urmator prezentarii documentelor;
3.14. prin persoana desemnata in cadrul unitatii judetene de implementare a programului participa la identificarea zonelor din mediul rural neacoperite in ceea ce priveste recoltarea probelor biologice si propun masuri pentru imbunatatirea accesului populatiei din mediul rural la investigatiile paraclinice (analize de laborator);
3.15. pun la dispozitia furnizorilor de servicii medicale paraclinice lista cabinetelor de medicina de familie din mediul rural, precum si adresele lor de corespondenta;
3.16. in situatia in care furnizorii de servicii paraclinice din judet nu au posibilitatea de a acoperi nevoia de servicii paraclinice pentru realizarea programului, afiseaza pe site-ul casei de asigurari de sanatate informatii cu privire la zonele din mediul rural neacoperite de furnizorii de servicii paraclinice din judetul respectiv, in vederea incheierii contractelor cu furnizorii din alte judete.

4. Medicii de familie au urmatoarele responsabilitati:
4.1. incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pana la data de 29 iunie 2007, in vederea derularii programului; in caz contrar, nu beneficiaza de tehnica de calcul, programul informatic si serviciile de comunicatii achizitionate de catre MSP in vederea derularii programului, pe baza urmatoarelor documente:
4.1.1. cerere semnata si stampilata de reprezentantul legal al cabinetului;
4.1.2. autorizatia sanitara de functionare, cuprinzand autorizarea activitatii de recoltare a probelor biologice, dupa caz;
4.1.3. programul de lucru al cabinetului pentru derularea programului;
4.2. stabilesc un program de activitate corespunzator pentru derularea acestui program, in functie de numarul de persoane care urmeaza sa fie evaluate, luand in considerare recomandarea de a examina in medie 3 persoane pe ora, pentru asigurarea calitatii actului medical;
4.3. afiseaza la loc vizibil programul cabinetului, precum si lista persoanelor programate la examenul de evaluare pe luna in curs, programare stabilita de comun acord cu acestea;
4.4. recomanda investigatiile medicale paraclinice prevazute in prezentul ordin si in conditiile reglementate de acesta;
4.5. prezinta caselor de asigurari de sanatate, in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare pentru luna precedenta, urmatoarele documente, in vederea decontarii:
4.5.1. factura cuprinzand contravaloarea serviciilor desfasurate in cadrul programului;
4.5.2. talonul securizat pentru medic, semnat, parafat si stampilat pe verso, cu care persoana evaluata s-a prezentat la medicul de familie;
4.5.3. borderoul centralizator in format electronic si pe suport hartie, parafat, stampilat si certificat prin semnatura reprezentantului legal al cabinetului, cuprinzand lista CNP-urilor apartinand persoanelor evaluate in luna pentru care se face raportarea, precum si serviciile efectuate acestora;
4.6. consemneaza investigatiile paraclinice recomandate, precum si numarul acestora (in cifre si litere), semneaza, parafeaza si aplica stampila cabinetului de medicina de familie pe versoul talonului securizat;
4.7. raporteaza casei de asigurari de sanatate, la termenele stabilite, indicatorii prevazuti in program, potrivit dispozitiilor prezentului ordin;
4.8. intocmesc baza de date cuprinzand persoanele inscrise pe lista sa, precum si persoanele care nu sunt inscrise pe lista si care solicita efectuarea evaluarii starii de sanatate de catre medicul respectiv, in conformitate cu cerintele programului, pe care o transmit autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, inclusiv datele medicale rezultate din evaluare;
4.8.1. introduc datele de identificare ale persoanelor inscrise pe lista sa, in primul trimestru de derulare a programului. Raportarea numarului de persoane introduse in baza de date se face pe baza machetei stabilite de CNAS, anexa la contractul de furnizare de servicii medicale pentru derularea programului;
4.8.2. pentru primul trimestru de derulare a programului, prezinta caselor de asigurari de sanatate, in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare pentru luna precedenta, situatia lunara centralizatoare privind numarul de persoane pentru care au fost introduse datele de identificare in baza de date;
4.9. programeaza in vederea evaluarii starii de sanatate a populatiei toate persoanele inscrise pe lista sa, indiferent de statutul lor de asigurat, precum si pe cei neinscrisi pe lista sa care solicita efectuarea evaluarii starii de sanatate de catre medicul de familie la care se adreseaza, de comun acord cu acestea;
4.10. detin o baza de date corecta la incheierea programului, cuprinzand toate datele obtinute pe parcursul derularii programului, potrivit dispozitiilor prezentului ordin;
4.11. respecta legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal si instructiunile de utilizare a programului informatic pus la dispozitie de MSP;
4.12. incheie contracte de comodat cu autoritatea de sanatate publica pentru tehnica de calcul si programul informatic pus la dispozitie de MSP, conform modelului prevazut in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, si respecta prevederile acestuia;
4.13. asigura evaluarea starii de sanatate la domiciliul bolnavilor netransportabili, precum si a persoanelor institutionalizate, pe durata derularii programului;
4.14. incheie contracte pentru recoltarea probelor biologice cu furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize de laborator, care au contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate pentru derularea programului, daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) cabinetele medicale respective, unde au loc prelevari de probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor medicale paraclinice in cadrul programului, au delimitat un spatiu destinat acestui gen de activitate;
b) spatiul destinat acestui gen de activitate este dotat cu canapea sau scaun cu spatar extensibil, cu accesorii pentru sustinerea antebratului, dulap pentru instrumentar steril, masuta pentru pregatirea prelevarii probei, masuta pentru depozitarea temporara a probelor prelevate;
c) asigurarea lantului de frig, potrivit dispozitiilor legale.
In situatia in care cabinetele medicilor de familie nu indeplinesc aceste conditii, vor afisa la loc vizibil lista furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize de laborator, care au contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate pentru derularea programului (denumire, adresa, numar de telefon);
4.15. pana la distribuirea tehnicii de calcul si a programului informatic, inregistreaza datele privind evaluarea persoanelor, dupa cum urmeaza:
a) in aplicatia pusa la dispozitie de MSP, in situatia in care exista un calculator in dotarea cabinetului respectiv;
b) pe suport hartie, pe formularele puse la dispozitie gratuit in cadrul programului, in cazul in care nu exista un calculator in dotarea cabinetului respectiv.

5. Furnizorii de servicii medicale paraclinice au urmatoarele responsabilitati:
5.1. incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate in vederea derularii programului, pe baza urmatoarelor documente:
5.1.1. cerere semnata si stampilata de reprezentantul legal al furnizorului;
5.1.2. dovada controlului extern de calitate/participarii la scheme de intercomparare cu administratori notificati de MSP:
a) copia contractului, in termen de valabilitate, incheiat pentru control extern de calitate/participare la scheme de intercomparare cu administratori notificati de MSP;
b) raportul de evaluare privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare cu administratori notificati de MSP;
c) certificat privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare cu administratori notificati de MSP, transmis casei de asigurari de sanatate in termen de 5 zile de la data emiterii acestuia;
5.1.3. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice cu privire la indeplinirea conditiei prevazute la cap. V pct. 3.2, cu mentionarea in cuprinsul acesteia a tuturor cabinetelor cu care furnizorul de servicii medicale paraclinice a incheiat contracte pentru recoltarea probelor biologice;
5.2. indeplinesc pe toata perioada de valabilitate a contractului conditiile prevazute la cap. V pct. 3;
5.3. prezinta caselor de asigurari de sanatate, in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare pentru luna precedenta, urmatoarele documente necesare in vederea decontarii:
5.3.1. factura cuprinzand contravaloarea investigatiilor paraclinice efectuate in cadrul programului;
5.3.2. borderoul centralizator, atat in format electronic, cat si pe suport hartie, stampilat si certificat prin semnatura reprezentantului legal, cuprinzand lista CNP-urilor apartinand persoanelor evaluate in luna pentru care se face raportarea, precum si serviciile efectuate acestora;
5.3.3. pentru fiecare CNP raportat transmit taloanele securizate pentru investigatii medicale paraclinice apartinand persoanelor examinate, avand pe versoul acestora, obligatoriu, investigatiile medicale paraclinice recomandate, semnatura si parafa medicului care le-a recomandat, precum si stampila cabinetului de medicina de familie respectiv;
5.4. efectueaza toate investigatiile paraclinice recomandate de catre medicul de familie pe versoul talonului securizat;
5.5. intocmesc evidente distincte pentru investigatiile paraclinice efectuate in cadrul programului;
5.6. transmit medicului de familie care a recomandat investigatiile medicale paraclinice rezultatele acestora, in termen de maximum 48 de ore, in formatul prevazut de reglementarile legale in vigoare, pe suport hartie, semnat si parafat de medicul de laborator;
5.7. respecta legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
5.8. incheie contracte pentru recoltarea probelor biologice cu medicii de familie care indeplinesc conditiile legale pentru aceasta activitate;
5.9. asigura transportul in conditii de siguranta si prelucrarea probelor biologice recoltate la nivelul cabinetelor de medicina de familie in maximum 4 ore de la momentul recoltarii;
5.10. asigura prelevarea probelor biologice la domiciliul bolnavilor netransportabili, precum si al persoanelor institutionalizate, pe durata derularii programului;
5.11. recolteaza probele biologice pe sisteme de unica folosinta;
5.12. raporteaza casei de asigurari de sanatate, la termenele stabilite, indicatorii prevazuti in program, potrivit dispozitiilor prezentului ordin.

6. Autoritatile de sanatate publica:
6.1. asigura, inclusiv prin asistentii comunitari angajati, informarea si mobilizarea populatiei in vederea prezentarii acesteia la cabinetele de medicina de familie pentru efectuarea examenului de evaluare a starii de sanatate in cadrul programului;
6.2. acorda in mod gratuit autorizatia sanitara de functionare a cabinetelor de medicina de familie care indeplinesc conditiile legale, pentru activitatea de recoltare a probelor biologice, pe durata programului, pe baza declaratiei pe propria raspundere a reprezentantului legal al acesteia;
6.3. incheie contracte de comodat cu medicii de familie pentru tehnica de calcul si sistemul informatic pus la dispozitie de MSP, conform modelului prevazut in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice;
6.4. asigura accesul populatiei la investigatii paraclinice - analize de laborator, cu prioritate pentru mediul rural;
6.5. acorda furnizorilor de servicii paraclinice care indeplinesc conditiile legale, in mod gratuit, autorizarea activitatii de transport in conditii de siguranta al probelor biologice recoltate in spatii autorizate exterioare laboratorului, pe durata programului, pe baza declaratiei pe propria raspundere a reprezentantului legal al acesteia;
6.6. urmaresc modul de realizare a programarii pacientilor la nivelul cabinetelor de medicina de familie;
6.7. asigura accesul populatiei la serviciile acordate in cadrul programului;
6.8. controleaza modul in care se realizeaza activitatea de recoltare a probelor biologice la nivelul cabinetelor de medicina de familie care au autorizata aceasta activitate, precum si respectarea conditiilor de autorizare de catre furnizorii de servicii medicale pe toata perioada de derulare a programului;
6.9. controleaza modul in care se realizeaza transportul in siguranta al probelor biologice de catre furnizorii de servicii medicale paraclinice care au autorizata aceasta activitate, precum si respectarea conditiilor de autorizare de catre acestia pe toata perioada de derulare a programului;
6.10. asigura monitorizarea si evaluarea programului la nivel judetean, inclusiv participa la controlul derularii si raportarii indicatorilor prevazuti in program;
6.11. prin persoana desemnata in cadrul unitatii judetene de implementare a programului, participa la identificarea zonelor din mediul rural neacoperite in ceea ce priveste recoltarea probelor biologice si propun masuri pentru imbunatatirea accesului populatiei din mediul rural la investigatiile paraclinice (analize de laborator).

7. Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii:
7.1. incheie contractul pentru furnizarea tehnicii de calcul si a programului informatic cu firma adjudecata in urma licitatiei si urmareste respectarea obligatiilor contractuale cu privire la instruirea medicilor de familie in utilizarea tehnicii de calcul si a programului informatic de catre firma adjudecata in urma licitatiei;
7.2. asigura centralizarea bazei de date referitoare la evaluarea starii de sanatate a populatiei, validarea si prelucrarea datelor colectate.
8. Institutul de Sanatate Publica Bucuresti:
8.1. asigura realizarea riscogramei colective si stabilirea structurii morbiditatii generale si specifice, pe grupe de varsta, dinamica si tendintele acesteia, pe baza datelor obtinute in urma evaluarii starii de sanatate a populatiei in cadrul programului;
8.2. asigura controlul calitatii datelor inregistrate si raportate de catre furnizorii de servicii medicale in cadrul programului.

CAPITOLUL V - Derularea programului

1. Furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara, precum si furnizorii de servicii medicale paraclinice incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate in vederea derularii programului.
Termenul de valabilitate a contractelor incheiate este pana la 31 decembrie 2007, cu obligativitatea prelungirii acestora prin acte aditionale, pana la finalizarea programului, respectiv 30 septembrie 2008, cu conditia ca furnizorii de servicii medicale sa se afle in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile medicale acordate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
Furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara si furnizorii de servicii medicale paraclinice nou-intrati in contract cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizare de servicii medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pot incheia contract pentru derularea prezentului program pe perioada de derulare a acestuia.

2. Pot incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru derularea programului numai medicii de familie care au liste de asigurati si se afla in relatie contractuala cu acestea pentru furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara.

3. Pot incheia contracte pentru derularea prezentului program numai furnizorii de servicii medicale paraclinice care, pe langa conditiile obligatorii prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si in normele metodologice de aplicare a acestuia, indeplinesc cumulativ si urmatoarele conditii:
3.1. participarea la control extern de calitate/scheme de intercomparare a laboratoarelor de analize medicale desfasurate de catre administratori notificati in acest sens de catre MSP, pentru toate investigatiile paraclinice prevazute in prezentul ordin, de cel putin 4 ori pe an, dovedita cu certificat de participare in termen de valabilitate, precum si cu raportul de evaluare emis de producatorul/administratorul schemei de intercomparare la care participa furnizorul;
3.2. asigurarea accesului populatiei din mediul rural la investigatiile paraclinice (analize de laborator) recomandate de catre medicul de familie in cadrul programului (cu exceptia municipiului Bucuresti), prin indeplinirea urmatoarelor conditii:
3.2.1. laboratorul de analize medicale are incheiat contract cu cabinete medicale de medicina de familie autorizate in conditiile legii, in vederea recoltarii probelor biologice in cadrul acestuia;
3.2.2. organizarea transportului in siguranta al probelor recoltate in maximum 4 ore la laboratorul unde acestea vor fi prelucrate (containere speciale cu pereti impermeabili, cu posibilitate de inchidere, usor transportabile, din materiale care sa permita decontaminarea, curatarea si dezinfectia lor), pentru a evita contaminarea persoanei care transporta probele si/sau a mediului si autorizarea acestei activitati de catre autoritatile de sanatate publica.

4. Programarea populatiei in vederea evaluarii starii de sanatate se face de medic, in mai multe etape, dupa cum urmeaza:
a) Etapa I: in perioada 1 iulie 2007 - 30 septembrie 2007 - aceasta cuprinde urmatoarele categorii de persoane:
-persoanele neasigurate inscrise pe lista medicului sau care au optat sa fie evaluate de catre acesta, a caror data de nastere este cuprinsa in perioada 1 iulie - 30 septembrie;
-persoanele asigurate carora medicul nu le-a efectuat pana la data de 1 iulie 2007 controlul medical la care au dreptul in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, a caror data de nastere este cuprinsa in perioada 1 iulie - 30 septembrie.
b) Etapa a II-a: in perioada 1 octombrie 2007 - 31 decembrie 2007 - aceasta cuprinde urmatoarele categorii de persoane:
-persoanele neasigurate inscrise pe lista medicului sau care au optat sa fie evaluate de catre acesta, a caror data de nastere este cuprinsa in perioada 1 octombrie - 31 decembrie;
-persoanele asigurate carora medicul nu le-a efectuat pana la data de 1 octombrie 2007 controlul medical la care au dreptul in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, a caror data de nastere este cuprinsa in perioada 1 octombrie - 31 decembrie.
c) Etapa a III-a: in perioada 1 ianuarie 2008 - 31 martie 2008 - aceasta cuprinde urmatoarele categorii de persoane:
-persoanele neasigurate inscrise pe lista medicului sau care au optat sa fie evaluate de catre acesta, a caror data de nastere este cuprinsa in perioada 1 ianuarie - 31 martie;
-persoanele asigurate a caror data de nastere este cuprinsa in perioada 1 ianuarie - 31 martie si pentru care medicul de familie nu va efectua in anul 2008 controlul medical la care au dreptul in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
d) Etapa a IV-a: in perioada 1 aprilie 2008 - 30 iunie 2008 - aceasta cuprinde urmatoarele categorii de persoane:
-persoanele neasigurate inscrise pe lista medicului sau care au optat sa fie evaluate de catre acesta, a caror data de nastere este cuprinsa in perioada 1 aprilie - 30 iunie;
-persoanele asigurate a caror data de nastere este cuprinsa in perioada 1 aprilie - 30 iunie si pentru care medicul de familie nu va efectua in anul 2008 controlul medical la care au dreptul in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
e) Etapa a V-a: in perioada 1 iulie 2008 - 30 septembrie 2008 - aceasta cuprinde urmatoarele categorii de persoane:
-persoanele neasigurate care, din motive intemeiate, nu au fost programate si evaluate in cadrul etapelor anterioare si care au optat sa fie evaluate de medicul de familie la care s-au prezentat;
-persoanele asigurate care, din motive intemeiate si neimputabile lor, nu au fost programate si evaluate in cadrul etapelor anterioare si pentru care medicul de familie nu va efectua in anul 2008 controlul medical la care au dreptul in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

5. Modul de efectuare a examenului medical de evaluare a starii de sanatate
5.1. Personalul care asigura examinarea este format din:
5.1.1. medicul de familie aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
5.1.2. asistentele medicale incadrate la cabinetul medical de medicina de familie; acestea efectueaza masuratorile somatometrice si determinarile fiziometrice, precum si alte activitati, la recomandarea medicului de familie.
5.2. Persoanele asigurate care au fost depistate cu probleme de sanatate ce nu pot fi rezolvate de medicul de familie examinator vor fi trimise de catre acesta, cu bilet de trimitere, la cabinetele de specialitate pentru precizarea diagnosticului si a atitudinii terapeutice.
5.3. Continutul examinarilor medicale de evaluare a starii de sanatate se refera la:
5.3.1. efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au aparut in intervalul dintre ultima examinare medicala de bilant si data la care se efectueaza evaluarea starii de sanatate potrivit dispozitiilor prezentului ordin, deficiente senzoriale, de limbaj, de dezvoltare mintala, date sociofamiliale, antecedentele heredocolaterale, potentiali factori de risc si alte date pe care medicul le considera necesare;
5.3.2. efectuarea unui examen clinic pe aparate si sisteme complet, cu consemnarea detaliata in fisa pacientului a tuturor modificarilor patologice constatate;
5.3.3. depistarea afectiunilor cardiovasculare, cerebrovasculare, precum si a oricaror alte afectiuni cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei.
5.4. Datele obtinute in urma evaluarii starii de sanatate se vor consemna in planul individual de supraveghere prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.

6. Investigatiile medicale paraclinice, precum si categoriile de persoane carora le sunt recomandate sunt prevazute in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

7. Investigatiile paraclinice care pot fi efectuate in cadrul programului sunt stabilite de catre medicul de familie in urma examenului clinic, in conditiile prezentului ordin.

8. Sunt exceptate de la efectuarea investigatiilor medicale paraclinice urmatoarele categorii de persoane:
8.1. persoanele care in ultimele 30 de zile au efectuat investigatiile paraclinice mentionate in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, in laboratoare care indeplinesc conditiile stabilite de prezentul ordin;
8.2. bolnavii cronici cunoscuti si dispensarizati de catre medicul de familie care in ultimele 90 de zile au efectuat investigatiile paraclinice mentionate in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, in laboratoare care indeplinesc conditiile stabilite de prezentul ordin.
8.3. Pentru persoanele prevazute la pct. 8.1 si 8.2 medicii de familie completeaza baza de date aferenta programului cu datele specifice persoanelor prevazute la aceste puncte.

9. Persoanele care in urma examinarilor medicale au fost depistate cu boli sau deficiente sunt luate in evidenta si sunt dispensarizate de medicul de familie impreuna cu specialistii din unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate, in vederea recuperarii tulburarilor survenite in starea de sanatate.
Persoanele neasigurate care in urma examinarilor au fost depistate cu boli sau deficiente pot beneficia de asistenta medicala in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate daca fac dovada calitatii de asigurat sau pot beneficia de asistenta medicala in afara sistemului de asigurari sociale de sanatate.

10. In situatia in care se constata nerespectarea obligatiilor contractuale de catre furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara casele de asigurari de sanatate au obligatia de a retine din contravaloarea activitatilor realizate si raportate in luna in care se aplica retinerea respectiva, dupa caz, 10%, 15% sau 20% din suma reprezentand contravaloarea activitatilor desfasurate in luna in care s-a savarsit abaterea.
Retinerile se aplica dupa cum urmeaza:
a) la prima constatare - 10%;
b) la a doua constatare - 15%;
c) la a treia constatare - 20%.

11. In situatia in care se constata nerespectarea obligatiilor contractuale de catre furnizorii de servicii medicale paraclinice, casele de asigurari de sanatate aplica prevederile pct. 10, inclusiv rezilierea contractului.

12. Situatiile mentionate la pct. 10 si 11 vor fi aduse la cunostinta MSP si a CNAS de catre casele de asigurari de sanatate, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data constatarii.

13. In situatia in care se constata nerespectarea obligatiilor contractuale dupa rezilierea contractului sau dupa incetarea acestuia, sumele incasate necuvenit vor fi recuperate de casele de asigurari de sanatate conform dispozitiilor legale in vigoare.

14. Sumele retinute ca urmare a aplicarii prevederilor mentionate la pct. 10, 11 si 13 reintregesc prevederile bugetare prevazute in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

15. Sumele neutilizate in cadrul programului se vireaza MSP la sfarsitul anului 2007 si, respectiv, la incheierea programului si reintregesc bugetul MSP cu aceasta destinatie.

CAPITOLUL VI - Raportarea indicatorilor

1. Indicatorii fizici si de eficienta prevazuti in cadrul programului se raporteaza caselor de asigurari de sanatate.

2. Medicii de familie raporteaza caselor de asigurari de sanatate, lunar, in primele 10 zile calendaristice ale lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, indicatorii fizici si trimestrial si anual indicatorii de eficienta, utilizand programul informatic asigurat de MSP, conform machetelor elaborate de CNAS.
Pana la instalarea programului informatic, indicatorii specifici programului se raporteaza in format electronic si pe suport hartie, utilizandu-se aplicatia pusa la dispozitie de MSP.

3. Dupa centralizare, casele de asigurari de sanatate transmit CNAS indicatorii fizici si de eficienta realizati, pana la data de 20 a lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea.

4. CNAS centralizeaza indicatorii fizici si de eficienta raportati de casele de asigurari de sanatate pe care ii inainteaza Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate, trimestrial, in vederea stabilirii indicatorilor de rezultate de catre aceasta.

5. Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate:
a) analizeaza indicatorii fizici si de eficienta transmisi de CNAS;
b) stabileste indicatorii de rezultat pe baza indicatorilor fizici si de eficienta transmisi de CNAS;
c) intocmeste un raport trimestrial pe care il aduce la cunostinta conducerii MSP;
d) propune masuri de imbunatatire a programului.

CAPITOLUL VII - Controlul modului de organizare, derulare, monitorizare si raportare a indicatorilor prevazuti in program

1. Controlul furnizorilor de servicii medicale in contract cu casele de asigurari de sanatate pentru derularea programului va fi efectuat trimestrial si ori de cate ori este nevoie de catre casele de asigurari de sanatate, autoritatile de sanatate publica, precum si de catre Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate, prin sondaj.

2. Controlul prevazut la pct. 1 se desfasoara conform unei metodologii elaborate de MSP si CNAS si va urmari, in principal, urmatoarele:
a) respectarea de catre furnizori a responsabilitatilor ce le revin in cadrul programului;
b) realizarea indicatorilor specifici, fizici si de eficienta, prevazuti in program;
c) concordanta intre indicatorii raportati si evidentele primare ale furnizorilor;
d) identificarea eventualelor disfunctionalitati in derularea programului.

3. Ca urmare a controalelor efectuate se vor lua masurile legale ce se impun. In cazul in care casele de asigurari de sanatate si autoritatile de sanatate publica identifica probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise institutiilor superioare ierarhic. Problemele care nu pot fi solutionate la nivel local se solutioneaza, dupa caz, de CNAS si MSP, potrivit competentelor atribuite de lege.

CAPITOLUL VIII - Monitorizarea si evaluarea programului

1. Evaluarea si monitorizarea la nivel local a programului se realizeaza de unitatea judeteana de implementare a programului.

2. Monitorizarea derularii programului se realizeaza lunar si, dupa caz, ori de cate ori este nevoie si cuprinde in principal:
a) analiza indeplinirii activitatilor propuse de partile implicate in program;
b) modul de indeplinire a responsabilitatilor in cadrul programului;
c) identificarea, analiza si solutionarea, in limitele competentei, a problemelor aparute in cadrul programului;
d) propunerea unor masuri de imbunatatire pe parcursul derularii programului, pe care le inainteaza Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate;
e) intocmirea unui raport lunar de monitorizare pe care il transmite Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate.

3. Evaluarea se realizeaza de catre o echipa formata din reprezentanti ai:
a) Ministerului Sanatatii Publice - Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate;
b) Institutului de Sanatate Publica;
c) Comisiei de medicina de familie a Ministerului Sanatatii Publice;
d) Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii.

4. Indicatori de evaluare:
4.1. indicatori fizici - se raporteaza lunar;
4.1.1. indicatori fizici raportati de cabinetele de medicina de familie:
a) numarul de persoane pentru care s-au introdus datele de identificare in baza de date;
b) numarul de persoane evaluate, din care:
- numarul de persoane asigurate;
- numarul de persoane neasigurate;
- numarul de persoane cu risc de boala depistate, pe tipuri de risc;
- numarul de persoane nou-depistate cu afectiuni in urma evaluarii starii de sanatate, confirmate prin examene de specialitate, dupa caz;
c) numarul de persoane carora le-au fost recomandate investigatii paraclinice;
d) numarul de investigatii paraclinice recomandate de catre medicul de familie, total si pe tipuri;
4.1.2. indicatori fizici raportati de furnizorii de servicii paraclinice:
a) numarul de persoane care au efectuat investigatiile paraclinice recomandate;
b) numarul de investigatii paraclinice efectuate (total si pe tipuri);
c) numarul de cabinete de medicina de familie din mediul rural cu care a incheiat contract pentru activitatea de recoltare de probe biologice;
d) numarul de persoane pentru care s-au recoltat probele biologice la nivelul cabinetelor de medicina de familie din mediul rural;
4.1.3. indicatori fizici raportati de casele de asigurari de sanatate:
a) numarul de persoane pentru care s-au introdus datele de identificare in baza de date;
b) numarul de persoane evaluate, din care:
- numarul de persoane asigurate;
- numarul de persoane neasigurate;
- numarul de persoane cu risc de boala depistate, pe tipuri de risc;
- numarul de persoane nou-depistate cu afectiuni, in urma evaluarii starii de sanatate, confirmate prin examene de specialitate, dupa caz;
c) numarul total de cabinete de medicina de familie care deruleaza programul;
d) numarul furnizorilor de servicii paraclinice care deruleaza programul;
e) numarul de cabinete de medicina de familie din mediul rural care deruleaza programul, din care:
- numarul de cabinete care au incheiat contract pentru activitatea de recoltare de probe biologice;
f) numarul de persoane carora le-au fost recomandate investigatii paraclinice de catre medicii de familie;
g) numarul de persoane care au efectuat investigatiile paraclinice recomandate;
h) numarul de investigatii paraclinice recomandate de catre medicul de familie, total si pe tipuri;
i) numarul de investigatii paraclinice efectuate (total si pe tipuri);
4.2. indicatori de eficienta: anual si trimestrial:
a) cost/persoana evaluata clinic = 15,0 RON;
b) cost/persoana pentru care s-au introdus datele de identificare in baza de date = 0,5 RON;
c) cost/persoana evaluata introdusa in baza de date = 0,5 RON;
d) cost maxim/persoana investigata paraclinic = 50,0 RON;
e) cost mediu realizat/persoana investigata paraclinic (in limita costului maxim prevazut de dispozitiile prezentului ordin);
4.3. indicatori de rezultate - anual:
a) evaluarea morbiditatii generale si specifice (prevalenta si incidenta) prin bolile cronice cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei, pe grupe de varsta, dinamica si tendintele acesteia de catre Institutul de Sanatate Publica Bucuresti si Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii, ca urmare a centralizarii si prelucrarii, la nivel national, a datelor obtinute in urma evaluarii starii de sanatate a populatiei in cadrul programului;
b) ponderea populatiei evaluate din total populatie;
c) evaluarea rezultatelor pe baza informatiilor cuprinse in riscogramele individuale;
d) realizarea riscogramei colective.

CAPITOLUL IX - Dispozitii finale

1. Ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie pot elabora prevederi specifice in scopul aplicarii programului, in functie de specificul activitatilor proprii, cu avizul MSP si CNAS.

2. In situatia in care exista neconcordante intre datele de identificare inscrise in talon si actul de identitate al persoanei care se prezinta la medicul de familie, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) daca CNP-ul inscris in cele doua documente este identic, talonul este considerat valabil si persoana poate beneficia de serviciile prevazute in program;
b) daca CPN-ul inscris in cele doua documente nu este identic, persoana care se adreseaza medicului de familie nu poate beneficia de serviciile prevazute in program, iar medicul de familie retine talonul pentru a fi predat casei judetene de asigurari de sanatate. Situatiile respective sunt analizate de unitatea judeteana de implementare a programului.

3. In cazul in care nu exista concordanta intre datele de identitate ale unor persoane si adresa de corespondenta, Compania Nationala Posta Romana are obligatia de a transmite caselor de asigurari de sanatate lista cuprinzand persoanele aflate in aceasta situatie, precum si plicul cuprinzand scrisoarea catre populatie si taloanele pentru medic si laboratorul de analize medicale, la solicitarea acestora.

4. Persoanele depistate in cadrul programului cu risc cardiovascular, oncologic sau cu risc pentru alte afectiuni cu impact major asupra starii de sanatate beneficiaza de investigatii suplimentare in scopul stabilirii diagnosticului, conform unei metodologii elaborate de MSP si CNAS.

5. Institutiile si furnizorii de servicii medicale implicati in derularea programului au obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (securizarea bazei de date la nivelul cabinetului de medicina de familie si a furnizorului de servicii medicale paraclinice, precum si transmiterea in conditii de siguranta a datelor de la furnizorii de servicii medicale in vederea prelucrarii acestora privind starea de sanatate, de catre institutiile autorizate in acest sens).

ANEXA Nr. 1 - la normele metodologice

Sus

ANEXA Nr. 1 - la normele metodologice

| GUVERNUL ROMANIEI| |GUVERNUL ROMANIEI|
|MINISTERUL SANATATII PUBLICE| |MINISTERUL SANATATII PUBLICE|
| | | |
| PROGRAMUL DE EVALUARE A STARII DE | |PROGRAMUL DE EVALUARE A STARII DE|
|SANATATE A POPULATIEI | |SANATATE A POPULATIEI|
| | | |
| ______________________| | _____________________ |
| | POP-MOLDOVAN DIONISIE-FRANCISC | | POP-MOLDOVAN DIONISIE-FRANCISC | |
| | BRUTUS-CRISTOFOR-AUGUSTIN | | BRUTUS-CRISTOFOR-AUGUSTIN | |
| | Adresa: Str. Florin Popescu - | | Adresa: Str. Florin Popescu - | |
| | Campion Olimpic Sydnei 2000 | | Campion Olimpic Sydnei 2000 | |
| | Nr. 143 - 145 | | Nr. 143 - 145 | |
| | A. BLINTERNAT LICEU, F32, 408, | | A. BLINTERNAT LICEU, F32, 408, | |
| | 127 Sat Victor Vlad Delamarina - | | 127 Sat Victor Vlad Delamarina - | |
| | Com. Victor Vlad Delamarina, | | Com. Victor Vlad Delamarina, | |
| | SPATIU REZERVAT POSTA ROMANA | | SPATIU REZERVAT POSTA ROMANA | |
| | Seria: XXX Nr. 0000000 | | Seria: XXX Nr. 0000000 | |
| | | | | |
| |________________________________| | _______________________________| |
| | | |
| TALON LABORATOR ANALIZE | | TALON MEDIC |
| C.N.P.: 1890506590925 | | C.N.P.: 1890506590925 |
|__________________________________| |_________________________________|

____ ______________________________ _______ _ _______ _______ _____
| 2728 | / ||221|| / | 2728 |
|________|____________/_______ ___||_||_______/_________|_____________|
_____
| NEGRU PERSONALIZARE |
|_____|

Caracteristici tehnice

a) caracteristici ale hartiei:
- hartie offset;
- gramaj 80 gr/mp, cu o abatere de +/ 4%;
- culoare alba;
- securizata impotriva falsificarii sau contrafacerii;
b) caracteristici de tiparire:
- taloane personalizate (nume, prenume, CNP, adresa), inseriate, cu perforare transversal la mijloc;
- tipar 4+0;
- dimensiunea unui talon este de 21 cm x 10,16 cm;
- aplicare de folie holografica de securizare pe ambele capete ale talonului.

ANEXA Nr. 2 - la normele metodologice

Sus

Stimata doamna/Stimate domn,

Sanatatea dumneavoastra este cea mai importanta!
Acesta este fundamentul reformei initiate de Ministerul Sanatatii Publice care cauta cele mai bune solutii pentru a construi un sistem sanitar aproape de pacient. De aceea, este necesar sa stim exact care este starea de sanatate a populatiei. In acest scop am lansat Programul de evaluare a starii de sanatate a tuturor cetatenilor Romaniei. Programul este GRATUIT pentru oricare cetatean, indiferent ca este asigurat sau nu, indiferent ca este sau nu inscris pe lista unui medic de familie.
In cadrul acestui program veti beneficia GRATUIT de o consultatie la medicul de familie si, in functie de rezultatul consultatiei, de un set de analize pentru depistarea unor eventuale afectiuni cardiace, hepatice, renale, diabet etc. Plata consultatiei si a setului de analize de laborator este suportata integral din bugetul Ministerului Sanatatii Publice. In situatia in care medicul de familie decide, pe baza rezultatului analizelor, ca exista o suspiciune de boala, acesta va recomanda consultul la un medic specialist, daca faceti dovada calitatii de asigurat.
In functie de rezultatul examenului clinic efectuat, medicul dumneavoastra de familie va decide setul de analize de laborator pe care le veti efectua.
Pentru a beneficia de serviciile cuprinse in acest program va rugam sa luati legatura cu medicul de familie (telefonic sau la sediul cabinetului), INCEPAND CU 1 IULIE 2007, in luna in care v-ati nascut, pentru a fi programat in vederea efectuarii consultatiei de evaluare a starii de sanatate. Programul se va desfasura pana in septembrie 2008. Daca din motive obiective nu v-ati prezentat la medic in luna in care v-ati nascut, solicitati reprogramarea.
Atasat acestei scrisori ati primit doua taloane. Talonul pe care scrie "Medic" il veti preda medicului dumneavoastra de familie in momentul prezentarii la consultatie. Talonul inscriptionat "Laborator de analize" il veti folosi la oricare dintre laboratoarele care deruleaza programul, pentru efectuarea analizelor recomandate de medic si inscrise pe spatele talonului.
In momentul in care va prezentati pentru efectuarea analizelor, va rugam sa respectati urmatoarele recomandari:
- sa nu mancati in dimineata respectiva;
- sa nu aveti sau sa fi avut in ultima luna: gripa, raceala sau alte afectiuni febrile;
- sa nu consumati la ultima masa din ziua precedenta recoltarii alimente grase si dulciuri.
In cazul in care nu aveti medic de familie sau nu sunteti asigurat, va puteti adresa oricarui medic de familie, care va va inregistra pe liste separate si va va programa la consultatie.
Pentru orice lamuriri suplimentare contactati medicul dumneavoastra de familie.
Stimata doamna/Stimate domn, va rog sa nu ratati sansa care va poate prelungi viata.
Demersul Ministerului Sanatatii Publice este in interesul dumneavoastra si va invit sa participati la cladirea unei societati sanatoase, formata din oameni sanatosi.

Gheorghe Eugen Nicolaescu,
ministrul sanatatii publice

NOTA:
Acest program este finantat de Ministerul Sanatatii Publice, pentru toti cetatenii Romaniei, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ordinului ministrului sanatatii publice. Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a autorizat Ministerul Sanatatii Publice sa prelucreze datele dumneavoastra personale (nume, prenume, domiciliu, CNP), in scopul realizarii acestui program, conform ARTICOLUL 2 alin. (2) din Legea nr. 677/2001. Datele dumneavoastra nu vor fi dezvaluite decat partenerilor implicati in acest program (Compania Nationala Posta Romana, Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. si medicul dumneavoastra de familie). Potrivit Legii nr. 677/2001, aveti dreptul de acces si de interventie asupra datelor, de opozitie, ce poate fi exercitat printr-o scrisoare semnata si datata, adresata Ministerului Sanatatii Publice.

ANEXA Nr. 3 - la normele metodologice

Sus

Stimata doamna doctor/Stimate domnule doctor,

Incepand cu data de 1 iulie 2007 va incepe derularea Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara.
Va revine o foarte mare responsabilitate in cadrul acestui program si reusita lui depinde, in cea mai mare parte, de seriozitatea si temeinicia muncii dumneavoastra in cadrul programului.
Cu totii ne dorim ca acest program sa se deruleze in cele mai bune conditii, in folosul cetatenilor Romaniei, deci si al dumneavoastra, in egala masura.
Din acest motiv, apreciem ca sunt necesare si binevenite cateva recomandari cu privire la modul in care se va derula Programul national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara.
In acest sens, va rugam sa incheiati contractul cu casa de asigurari de sanatate in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, in vederea derularii programului.
Pentru desfasurarea in bune conditii a acestui program, va rugam sa va stabiliti un program de activitate corespunzator, in asa fel incat sa asigurati calitatea serviciilor furnizate in cadrul programului, avand in vedere recomandarea de a programa, in medie, cate 3 pacienti pe ora pentru efectuarea evaluarii starii de sanatate.
Pentru a asigura accesul populatiei din mediul rural la investigatiile paraclinice (analize de laborator), va rugam sa manifestati disponibilitate pentru asigurarea in cadrul cabinetului dumneavoastra a conditiilor necesare in vederea recoltarii probelor biologice persoanelor examinate de dumneavoastra si sa incheiati contracte pentru aceasta activitate cu laboratoarele care deruleaza programul si care va solicita in acest sens.
In situatia in care nu indepliniti aceste conditii, veti afisa la loc vizibil lista furnizorilor de servicii medicale paraclinice (analize de laborator), care au contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate pentru derularea programului (denumire, adresa, numar de telefon).
De asemenea, in situatia in care, desi aveti dotarea necesara, nu aveti autorizata de catre autoritatea de sanatate publica activitatea de recoltare de probe biologice in cadrul cabinetului dumneavoastra, va rugam sa faceti demersurile necesare in acest sens in cel mai scurt timp posibil.
Pentru a asigura realizarea tuturor activitatilor in cadrul programului in conditii optime, este necesar si obligatoriu sa efectuati programarea populatiei in vederea evaluarii starii de sanatate.
In vederea realizarii acesteia, va rugam sa luati in considerare criteriile prevazute in actele normative pe care le primiti alaturat.
Va rugam sa acordati atentie maxima acestei programari pentru a nu crea disfunctionalitati in derularea programului si o supraaglomerare nejustificata la cabinetul dumneavoastra, care sa nemultumeasca populatia.
Recomandarea investigatiilor paraclinice (analize de laborator) o veti face diferentiat, numai in urma efectuarii examenului clinic de evaluare a starii de sanatate, in functie de rezultatele acestuia, precum si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Pentru a evita obtinerea unor rezultate denaturate ale analizelor de laborator pe care le prescrieti persoanelor examinate clinic, va rugam sa le indicati acestora respectarea urmatoarelor recomandari atunci cand se prezinta la laborator sau la cabinetul dumneavoastra in vederea recoltarii probelor biologice necesare in vederea efectuarii analizelor de laborator:
- sa nu manance in ziua in care se prezinta pentru recoltarea probelor biologice la cabinetul dumneavoastra sau la laboratorul de analize medicale;
- sa nu prezinte afectiuni acute intercurente;
- sa nu consume la ultima masa din ziua precedenta recoltarii alimente bogate in grasimi si glucide.
Datele obtinute in urma efectuarii evaluarii starii de sanatate a fiecarei persoane pe care ati examinat-o le veti consemna in planul individual de supraveghere pe care il inmanati fiecarei persoane in cauza si care va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele date:
a) numele si prenumele persoanei evaluate;
b) CNP-ul persoanei evaluate;
c) rezultatele examenului clinic de evaluare efectuat in cadrul programului;
d) alte constatari in momentul examinarii (daca este cazul);
e) concluzii formulate in functie de particularitatile fiecarei persoane evaluate, referitoare la:
- rezultatele analizelor de laborator efectuate, precum si alte examene efectuate, dupa caz;
- diagnosticul complet al afectiunii/afectiunilor constatate in urma efectuarii examenului de evaluare a starii de sanatate;
- stabilirea starii de risc pentru fiecare persoana si a necesarului de servicii preventive care vor fi efectuate, pe baza graficului activitatilor preventive la adult si copil;
- consiliere pe baza riscului individual stabilit in urma aplicarii riscogramei.
Va multumim pentru participarea dumneavoastra la realizarea programului si speram ca dupa finalizarea acestuia sa detinem informatiile necesare pentru a reforma fundamental politicile in domeniul sanatatii, atat in ceea ce priveste asigurarea resurselor financiare si umane necesare, cat si in ceea ce priveste adaptarea structurilor sanitare existente la nevoile reale ale populatiei Romaniei.
Pentru detalii suplimentare va rugam sa consultati legislatia referitoare la acest program pe site-ul Ministerului Sanatatii Publice.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea
Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter

Citeste si

Arhiva
  • Evaluarea auzului la copil Evaluarea auzului la copil

    Generalitati In toate tarile dezvoltate, evaluarea auzului unui copil incepe imediat dupa nastere, la iesirea din maternitate, mai ales pentru cei care prezinta risc de hipoacuzie (sarcina dificila, parinti hipoacuzici, rubeola maternala in primul semestru de sarcina...citeste mai mult

  • 6 greseli care pot afecta starea de sanatate 6 greseli care pot afecta starea de...

    Generalitati O stare de sanatate solida necesita implicare, nu este un fenomen care are loc peste noapte si presupune desfasurarea unui proiect continuu care implica fiecare parte a fiintei umane. Nimeni nu poate fi perfect, dar este important sa intelegem care...citeste mai mult

  • Un somn sanatos cu Magielle Un somn sanatos cu Magielle

    Chiar daca criza permanenta de timp ne indeamna de multe ori sa furam din orele de somn, acesta este esential pentru sanatatea noastra. Sunt multi factori care determina calitatea somnului. Este important sa nu ne culcam cu stomacul plin, sa dormim intr-o camera...citeste mai mult

Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate