Coronavirus Update

Legea voluntariatului

Publicat la data de: 24 Iulie 2008
Autor: SfatulMedicului

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Sus

Lege nr. 195 din 20/04/2001 - Legea voluntariatului

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 din 24/04/2001

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOLUL 1.

Prezenta lege reglementeaza promovarea si facilitarea participarii cetatenilor romani, in spiritul solidaritatii civice, la actiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public si de drept privat fara scop lucrativ.

ARTICOLUL 2.

In sensul prezentei legi:

a) voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata de persoane fizice, denumite voluntari, in cadrul unor raporturi juridice, altele decat raportul juridic de munca si raportul juridic civil de prestare a unei activitati remunerate;

b) activitatea de interes public este activitatea desfasurata, potrivit legii, in domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar;

c) beneficiar al voluntariatului este persoana juridica de drept public sau persoana juridica de drept privat fara scop lucrativ care incheie, in conditiile prezentei legi, contract de voluntariat;

d) contract de voluntariat este o conventie cu titlu gratuit, incheiata intre o persoana fizica, denumita voluntar, si o persoana juridica, denumita beneficiarul voluntariatului, in temeiul careia prima se obliga fata de a doua sa presteze o activitate de interes public fara a obtine o contraprestatie materiala.

ARTICOLUL 3.

Prezenta lege se fundamenteaza pe urmatoarele principii:

a) participarea ca voluntar, pe baza consimtamantului liber exprimat;

b) implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;

c) desfasurarea voluntariatului cu excluderea oricarei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activitatii;

d) recrutarea voluntarilor pe baza egalitatii sanselor, fara nici un fel de discriminari.

ARTICOLUL 4.

Activitatile voluntare izolate, sporadic prestate, in afara raporturilor cu persoanele juridice prevazute la ARTICOLUL 1, din ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinatate, nu fac obiectul prezentei legi.

ARTICOLUL 5.

(1) Este interzis sa se incheie contract de voluntariat in scopul de a evita incheierea unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestatiilor respective.

(2) Sunt lovite de nulitate absoluta contractele de voluntariat incheiate cu aplicarea dispozitiilor prezentei legi de persoanele juridice prevazute la ARTICOLUL 1, in scopul evitarii incheierii unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros.

Cuprins articol

  1. CAPITOLUL I - Dispozitii generale
  2. CAPITOLUL II - Contractul de voluntariat
  3. CAPITOLUL III - Dispozitii finale
  4. Citeste pe aceeasi tema

CAPITOLUL II - Contractul de voluntariat

Sus

ARTICOLUL 6.

(1) Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, intre voluntar si beneficiarul voluntariatului, in conditii de libertate contractuala a partilor si cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

(2) Contractul de voluntariat se incheie in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza in mod obligatoriu in evidenta persoanei juridice.

ARTICOLUL 7.

In contractul de voluntariat trebuie sa fie stipulate cel putin urmatoarele drepturi ale voluntarului:

a) participarea activa la elaborarea si derularea programelor in considerarea carora a incheiat contractul;

b) desfasurarea activitatii in concordanta cu pregatirea sa profesionala;

c) asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului a desfasurarii activitatilor in conditiile legale de protectie a muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii respective;

d) asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile prevazute de lege, impotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatii; in lipsa asigurarii costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului;

e) eliberarea de catre beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care sa ateste calitatea de voluntar;

f) rambursarea de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile convenite in contract, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitatii;

g) durata timpului de lucru, stabilita, in conditiile legii, sa nu afecteze sanatatea si resursele psihofizice ale voluntarului;

h) beneficiaza de titluri onorifice, decoratii, premii, in conditiile legii.

ARTICOLUL 8.

Contractul de voluntariat urmeaza sa cuprinda cel putin urmatoarele obligatii ale voluntarului:

a) sa indeplineasca sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;

b) sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat;

c) sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre beneficiarul voluntariatului;

d) sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat.

ARTICOLUL 9.

In executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordoneaza conducerii persoanei juridice cu care a incheiat contractul.

ARTICOLUL 10.

Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

ARTICOLUL 11.

Raspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusa regulilor prevazute de Codul civil.

ARTICOLUL 12.

Daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de vointa partilor, o situatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar daca situatia face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

ARTICOLUL 13.

Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisa a uneia dintre parti, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia prevazuta la ARTICOLUL 12.

ARTICOLUL 14.

Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din initiativa voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii motivelor.

ARTICOLUL 15.

Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului de voluntariat sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila. Actiunile izvorate din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.

CAPITOLUL III - Dispozitii finale

Sus

ARTICOLUL 16.

Se excepteaza de la dispozitiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata, cu modificari, prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile ulterioare.

ARTICOLUL 17.

In cazul savarsirii unor fapte in legatura cu executarea contractului de voluntariat, care potrivit legii penale sunt considerate infractiuni, voluntarii sunt asimilati persoanelor prevazute la ARTICOLUL 147 alin. 2 din Codul penal.

ARTICOLUL 18.

Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter