Cauta afectiune/simptom/conditie medicala
Cere sfatul medicului
Cere sfatul
medicului

Norme de prescriere a retetelor medicale

Actualizat la data de: 15 Octombrie 2018

Norma metodologica din 23/04/2008

Sus

privind utilizarea si modul decompletare a formularelor de prescriptie medicala cu regim specialpentru medicamente cu si fara contributie personala

A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 12/05/2008

Ministerul Sanatatii Publice

CAPITOLUL I

1. Prescrierea medicamentelor cu si fara contributie personala se face pe formularul cu regim special prevazut in anexa nr. 1, de catre medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Face exceptie prescrierea medicamentelor stupefiante si psihotrope prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu modificarile ulterioare.
Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu si fara contributie personala atrage raspunderea persoanelor vinovate, in conformitate cu dispozitiile legale.

2. Se interzic:
a) emiterea prescriptiilor medicale continand medicamente care se elibereaza cu si fara contributie personala de catre medicii care nu au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale/conventii cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale;
b) emiterea prescriptiilor medicale continand medicamente care se elibereaza compensat 100% din pretul de referinta sau pretul de decontare altor categorii de asigurati decat cele prevazute in contractul-cadru si in normele metodologice de aplicare a acestuia in vigoare la data respectiva;
c) emiterea de catre unitatile spitalicesti, pentru asigurati, pe timpul internarii acestora, a prescriptiilor medicale cu si fara contributie personala, precum si a prescriptiilor medicale contra cost, deoarece medicatia necesara si tratamentul pacientilor spitalizati se asigura integral de catre unitatea spitaliceasca respectiva, indiferent de afectiunile asociate.

3. Durata pentru care se pot prescrie medicamente cu si fara contributie personala este cea prevazuta in contractul-cadru si in normele metodologice de aplicare a acestuia in vigoare la data respectiva.

4. Prescriptiile medicale cu si fara contributie personala se pot elibera de catre orice farmacie care, la data eliberarii prescriptiei medicale, are incheiat un contract de furnizare de medicamente cu casa de asigurari de sanatate.

5. Pe acelasi formular pot fi prescrise medicamente din toate sublistele A, B si C, conform Hotararii Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, (sectiunea C1 - mai putin medicamentele antidiabetice orale si medicamentele corespunzatoare denumirilor comune internationale, denumite in continuare DCI, prescrise in bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate; sectiunea C2 - mai putin medicamentele prescrise in diabet zaharat tratat cu antidiabetice tip insuline, afectiuni oncologice, stari posttransplant si HIV/SIDA; sectiunea C3), precum si sublista OTC-3.

6. Se va intocmi o prescriptie distincta pentru fiecare dintre urmatoarele situatii:

6.1. medicamente antidiabetice orale corespunzatoare DCI-urilor aferente grupei de boala cronica diabet zaharat si boli de nutritie - G21 (sublista C - sectiunea C1);

6.2. medicamente specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice (sublista C - sectiunea C2 - Programul national cu scop curativ - P3 - Programul national de oncologie);

6.3. medicamente pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor cu stare posttransplant (sublista C - sectiunea C2, Programul national cu scop curativ - P9 - Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana);

6.4. medicamente pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA [sublista C - sectiunea C2, Programul national cu scop curativ - P1 - Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere (profesionala si verticala)];

6.5. medicamente pentru tratamentul cu insuline al bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C - sectiunea C2, Programul national cu scop curativ - P5 - Programul national de diabet zaharat);

6.6. medicamente corespunzatoare DCI-urilor pentru care aprobarea se da de catre comisiile constituite in acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prescrise in cadrul tratamentului urmatoarelor grupe de boli cronice: hepatita cronica de etiologie virala cu HVB si HCV - (G4), ciroza hepatica - (G7), poliartrita reumatoida si artropatie psoriazica - (G18), acromegalie - tumori hipofizare cu expansiune supraselara si tumori neuroendocrine - (G22), boala Gaucher - (G29) DCI-uri nominalizate in Hotararea Guvernului nr. 1.841/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.7. medicamente cu sau fara contributie personala, prescrise de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii;

6.8. medicamente cu sau fara contributie personala, prescrise pentru persoanele care se constituie in categoria de personal contractual.

7. Prezenta in formular doar a 7 pozitii pentru prescriere nu limiteaza drepturile asiguratului prevazute in Hotararea Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008. In situatiile in care, pentru afectiunile cronice de care sufera, asiguratul necesita mai mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite/luna, se pot elibera mai multe prescriptii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevazute de Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.

8. Prescriptiile medicale cu si fara contributie personala sunt tiparite pe hartie autocopianta in 3 culori. Exemplarul 3 (verde) ramane in carnet, la medicul care a prescris, iar exemplarele 1 (alb) si 2 (roz) se predau asiguratului, care le depune la furnizorul de medicamente. Furnizorul de medicamente va pastra exemplarul roz, iar exemplarul alb (originalul) va fi inaintat casei de asigurari de sanatate impreuna cu factura si borderourile centralizatoare.

9. In situatia in care in interiorul carnetului de prescriptii medicale exista formulare gresit tiparite, incomplete sau completate gresit de catre medic, se va scrie "ANULAT" pe formular si nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, ramanand in carnet. Pe versoul cotorului ultimei prescriptii medicale se va preciza: "Acest carnet contine .......... file (in cifre si in litere) de la numarul ........ la numarul ........ si ........ file anulate."

10. Gestionarea, distribuirea si achizitionarea carnetelor se vor face dupa cum urmeaza:
a) casele de asigurari de sanatate vor distribui, in functie de necesitati, pentru o perioada de cel mult 3 luni, carnetele inseriate si numerotate fiecarui furnizor de servicii medicale care a incheiat contract cu casa de asigurari de sanatate, respectiv medicului care a incheiat conventie cu aceasta; casele de asigurari de sanatate vor asigura evidenta carnetelor de prescriptie medicala distribuite;
b) gestionarea carnetelor de prescriptii medicale la nivelul caselor de asigurari de sanatate se va face potrivit reglementarilor legale in vigoare;
c) furnizorii de servicii medicale isi vor asigura, la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale;
d) achizitia formularelor de prescriptii medicale se va face de catre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de catre delegatul acestuia, pe baza facturii fiscale.

11. (1) Furnizorul de servicii medicale isi va organiza modul de gestionare si evidenta a carnetelor cu prescriptii medicale cu si fara contributie personala, precum si modul de pastrare a carnetelor epuizate.

(2) Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai multi medici angajati cu drept de prescriere, distribuirea si arhivarea carnetelor de prescriptii medicale la nivelul furnizorului se vor face in conformitate cu prevederile legale in vigoare si pe baza unui tabel centralizator care va contine urmatoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizarii carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnatura de primire si parafa, data returnarii in arhiva a exemplarului 3, seria retetelor returnate (exemplarul 3), semnatura de returnare si parafa.

(3) Inregistrarea prescriptiilor medicale emise asiguratilor se va face in documentele medicale de evidenta primara, pentru fiecare prescriptie in parte, dupa cum urmeaza:
a) se noteaza seria si numarul prescriptiei medicale emise in registrul de consultatii, la rubrica "Tratamente";
b) la externarea pacientului din spital se noteaza seria si numarul prescriptiei medicale emise in epicriza si in scrisoarea medicala.

CAPITOLUL II - Modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala

Formularele de prescriptii medicale se completeaza in succesiunea numerelor si in ordinea cronologica a consultatiilor.

1. "Unitate medicala"
a) se completeaza cu denumirea cabinetului medical sau a unitatii medicale, adresa completa, casa de asigurari de sanatate cu care medicul a incheiat contractul/conventia, numarul contractului de furnizare de servicii medicale sau al conventiei si se alege prin bifare cu "x" categoria de furnizor de servicii medicale: Medicina de familie, Ambulatoriul de specialitate (inclusiv cabinetele de medicina dentara), Spital, Ambulanta, Altele - conform prevederilor contractului-cadru si normelor metodologice de aplicare a acestuia in vigoare la data respectiva;
b) "MF-MM" - se bifeaza atunci cand medicul de familie prescrie medicamente cu si fara contributie personala pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; reteta eliberata de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii va constitui o reteta distincta;
c) "numar zile prescriere" - se completeaza obligatoriu de medic numarul de zile pentru care se face prescrierea, pentru toate tipurile de retete;
d) "LS" - loc stampila furnizor de servicii medicale;
e) "Aprobat comisie" - se bifeaza in cazul in care se prescriu medicamente corespunzatoare DCI-urilor aprobate prin comisiile constituite in acest sens la nivelul caselor de asigurari de sanatate sau la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, dupa caz. In cazul prescrierii acestor medicamente medicul prescriptor trebuie sa pastreze anexat la foaia de observatie a pacientului/ fisa pacientului (FO/RC) o copie a referatului de aprobare emis de comisii. "Semnatura medic" - se executa semnatura medicului care a emis prescriptia.

2. "Asigurat":
a) "la CAS" - se va nota casa de asigurari de sanatate in evidenta careia se afla asiguratul;
b) "FO/RC" - se completeaza numarul foii de observatie (FO) doar in cazul prescrierii retetei la externarea pacientului din spital sau numarul din registrul de consultatii;
c) se alege prin bifare cu "x" categoria in care se gaseste asiguratul. Medicul va bifa o singura categorie de asigurat, astfel:

(i) se bifeaza categoria "salariat", pentru toate persoanele angajate in sectorul public/privat care fac dovada platii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS);

(ii) se bifeaza categoria "coasigurat" pentru sot, sotie si parintii fara venituri proprii care sunt in intretinerea unei persoane asigurate;

(iii) se bifeaza "pensionar" pentru toate persoanele care isi dovedesc aceasta calitate printr-un cupon de pensie;

(iv) se bifeaza "copii <18 ani" pentru toate persoanele care fac dovada calitatii lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legala (certificat de nastere, carte de identitate);

(v) se bifeaza "elev ucenic/student (18-26 ani)" pentru toate persoanele de la 18 la 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti care fac dovada calitatii lor de asigurat si nu realizeaza venituri din munca. Pentru aceasta categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suporta din FNUASS, la nivelul pretului de referinta sau de decontare, dupa caz, in conditiile contractului-cadru, daca nu realizeaza venituri din munca;

(vi) se bifeaza "gravida/lauza" pentru toate persoanele gravide sau lauze. Pentru aceasta categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta, in conditiile contractului-cadru, indiferent daca realizeaza sau nu venituri;

(vii) se bifeaza "veteran, revolutionar sau handicap" pentru toate persoanele care fac dovada ca sunt beneficiari ai legilor speciale. Pentru aceste categorii, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor specifice, se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta, in conditiile contractului-cadru, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri;

(viii) se bifeaza "PNS" pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte resurse, pe perioada in care este inclus in program, si se noteaza numarul programului/subprogramului de sanatate in care este inclus si se prescriu numai medicamente din sublistele A, B si C, care se elibereaza in farmaciile cu circuit deschis;

(ix) se bifeaza categoria "ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

(x) se bifeaza "alte categorii" pentru persoanele care nu se incadreaza in categoriile de asigurat mentionate pe formularul de prescriptie, mentionandu-se categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale;

(xi) se bifeaza "personal contractual" pentru persoanele care se constituie in categoria de personal contractual conform Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

(xii) se bifeaza "liber profesionist" pentru persoanele care exercita profesii liberale sau independente;

(xiii) se bifeaza "Card european (CE)" pentru persoanele care prezinta un card european de asigurari sociale de sanatate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European (cu exceptia Romaniei). In baza acestui card, persoana respectiva beneficiaza de acele servicii medicale care devin necesare in perioada sederii sale in Romania.

(xiv) se bifeaza "Acorduri internationale" pentru persoanele care se incadreaza in una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, la care Romania este parte;
d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, adresa completa);
e) campul "CNP/CE/PASS" corespunde codului numeric personal/numar card european/numar pasaport. Acest camp va permite alocarea pana la 20 de caractere si se completeaza astfel:
(i) pentru cetatenii romani se completeaza codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre, lasand libere restul de 7 casute;
(ii) pentru cetatenii straini din statele cu care Romania a incheiat acorduri internationale cu prevederi in domeniul sanatatii se va completa numarul pasaportului;
(iii) pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European se vor completa toate cele 20 de casute corespunzatoare numarului de identificare al cardului european de asigurari de sanatate (campul nr. 8 de pe acesta).
Pentru cetatenii straini mentionati mai sus se va preciza cetatenia, prin selectia din nomenclatorul de tari (anexa nr. 3 la ordin).

3. "Diagnostic" - se vor nota toate diagnosticele pacientului pentru care au fost prescrise medicamente cu sau fara contributie personala;

4. "Data prescriere" - se completeaza cu data emiterii prescriptiei medicale;

5. "Semnatura medic" (parafa/cod) - se executa semnatura medicului care a emis prescriptia si se aplica parafa si codul corespunzator acestuia.

6. Prescriptia propriu-zisa:
a) "% pret ref."
(i) se noteaza procentul corespunzator de compensare (90% sau 50%) al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublista A, B sau procentul de compensare 100% din pretul de referinta/pretul de decontare al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (C1, C2 si C3) si 3 (OTC3), conform prevederilor legale in vigoare, pentru: copil (< 18 ani), tineri de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu pana la inceputul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti, gravida/lauza, sau procentul de compensare 100% aferent sublistelor A, B si C1 pentru categoriile de asigurati beneficiari ai legilor speciale (veterani, revolutionari, persoane cu handicap etc.);
b) "Lista":
(i) pentru prescriptiile care cuprind medicamente corespunzatoare DCI-urilor din sublistele A si B, se va nota "A" respectiv "B" la rubrica "Lista"
(ii) pentru prescriptiile care contin si medicamente din sublista C1, aferente unei categorii de boala, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, in rubrica "Lista", in dreptul medicamentelor aferente unei categorii de boala se va nota categoria respectiva (G1-G30). Completarea campului "cod boala" este obligatorie;
(iii) pentru categoriile de asigurati de la pct. 2 lit. c), subpct. (iv), (v) si (vi), se vor putea prescrie toate medicamentele din:
- sublista C - sectiunea C2, cu indicarea programului Px, daca prescrierea medicamentelor se face pentru afectiunile care nu sunt cuprinse in subprogramele din programul national cu scop curativ, dar in conformitate cu autorizatia de punere pe piata a medicamentului;
- sublista C - sectiunea C1, cu indicarea codului Gx, indiferent de boala pentru care se face prescrierea, conform autorizatiei de punere pe piata;

c) "Cod boala" - medicul prescriptor va inscrie codul diagnosticului/diagnosticelor pentru care se face prescriptia medicamentelor, utilizand clasificarea CIM revizia a 10-a varianta 999 coduri de boala;

d) "Tip dg" - pentru fiecare cod de boala se va nota categoria in care se incadreaza diagnosticul - acut/subacut/cronic. Data fiind perioada de valabilitate a prescriptiei, diferita pentru afectiuni acute/subacute si afectiuni cronice, pe acelasi formular de prescriptie medicala nu se va combina tip diagnostic acut/subacut cu tip diagnostic cronic;

e) "Denumire comerciala/FF/Concentratie" - se completeaza cu denumirea comerciala insotita de forma farmaceutica si de concentratie corespunzatoare Listei cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor, aprobata prin hotarare a Guvernului, respectiv Listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aflate in vigoare la data respectiva, modul de administrare si cantitatea necesara tratamentului, trecuta in cifre si in litere;

f) prescrierea medicamentelor din sublista C, sectiunea C2, daca pacientul este beneficiarul unuia dintre programele/subprogramele nationale de sanatate, se face cu indicarea programului/subprogramului din cadrul Programului national cu scop curativ: P3 - Programul national de oncologie, P5 - Programul national de diabet zaharat, P9 - Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana, P1 - Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratament postexpunere.

7. "Am primit medicamentele" - se completeaza de asigurat sau de imputernicitul acestuia (persoana care ridica medicamentele pentru asigurat, fara a fi nevoie de imputernicire legala).

8. "Asigurat/Imputernicit" - se alege prin bifare cu "x" categoria in care se incadreaza persoana care ridica medicamentele; datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI, seria, numarul, adresa completa, CNP) vor fi ale persoanei care ridica medicamentele (asigurat sau imputernicit).

9. "Semnatura primitor" - se executa semnatura persoanei care ridica medicamentele din farmacie.

10. "Data eliberarii" - se completeaza cu data eliberarii medicamentelor din farmacie.

11. "Taxare" - farmacistul va mentiona in rubrica "Denumire comerciala" si in fata persoanei care ridica medicamentele (asigurat sau imputernicitul acestuia) medicamentele pe care le elibereaza. In rubrica "total" din sectiunea "Taxare" se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3, OTC.

12. "Bon fiscal nr." - se completeaza de catre farmacie cu numarul bonului fiscal generat cu ocazia eliberarii medicamentelor.

13. In cazul in care bolnavul este de acord cu inlocuirea medicamentelor prescrise (pentru situatiile prevazute la art. 95 lit. t) din Hotararea Guvernului nr. 324/2008), medicul prescriptor va consemna obligatoriu pe versoul celor 3 exemplare ale prescriptiei medicale, mentiunea "Bolnavul este de acord cu inlocuirea medicamentelor de catre farmacist".
Aceasta mentiune va fi semnata si parafata de medicul prescriptor. In situatia in care aceasta mentiune nu este consemnata pe versoul celor 3 exemplare ale prescriptiei medicale, se considera ca bolnavul nu este de acord cu inlocuirea de catre farmacist a medicamentelor prescrise de catre medic.

NOTA:
Pct. 1, 2, 3, 4, 6 si 13 se completeaza de catre medic.

Cuprins articol

  1. Norma metodologica din 23/04/2008
  2. Ordin nr. 426/1217 din 23/06/2008
  3. Citeste pe aceeasi tema

Ordin nr. 426/1217 din 23/06/2008

Sus

pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008
privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala

A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 493 din 02/07/2008

Ministerul Sanatatii Publice
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Avand in vedere referatele de aprobare nr. 6.963 din 30 iunie 2008 al Ministerului Sanatatii Publice si nr. DG/1.841 din 23 iunie 2008 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
in temeiul prevederilor:
- Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2008,
- Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul Sanatatii Publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

ARTICOLUL I.

Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. In anexa nr. 2, la capitolul I, dupa punctul 6.5 se introduce un nou punct, punctul 6.51, cu urmatorul cuprins:
"6.51. Prin derogare de la prevederile pct. 1, in prescriptia medicala intocmita distinct pentru situatia prevazuta la pct. 6.5 se prescriu si testele de automonitorizare pentru bolnavi cu diabet zaharat insulinodependent, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2008, cu modificarile si completarile ulteriore, si ale Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2008."

2. In anexa nr. 2, la capitolul II, dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu urmatorul cuprins:
"14. Pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinodependent, odata cu prescrierea tratamentului cu insulina, medicul curant va consemna pe aceeasi prescriptie medicala si testele de automonitorizare corespunzatoare numarului de luni pentru care bolnavul respectiv a primit si tratamentul medicamentos, nu mai putin de 50 de teste/luna pentru adult si 150 de teste/luna pentru copil. Formularul de prescriptie se va completa si cu urmatoarele informatii:

a) la rubrica «denumire comerciala/FF/concentratie» se va specifica sintagma «teste de automonitorizare»;

b) la rubrica «DS» se va specifica una dintre sintagmele «adult» sau «copil» (<18 ani), dupa caz;

c) la rubrica «cantitate» se va specifica in cifre numarul de luni, respectiv 1, 2 sau 3, pentru care se prescriu testele de automonitorizare; aceasta perioada trebuie sa corespunda cu numarul de luni pentru care bolnavul a primit si tratamentul medicamentos (terapia cu insulina);

d) la pct. 6 «taxare» din formularul de prescriptie, farmacia va specifica la rubrica «denumire comerciala» sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «valoare compensare» va inscrie suma rezultata ca urmare a imnultirii numarului de luni pentru care au fost prescrise testele de automonitorizare cu suma fixa pentru un copil cu diabet zaharat insulinodependent de 180 lei/luna sau cu suma fixa pentru un adult cu diabet zaharat insulinodependent de 60 lei/luna, dupa caz."

ARTICOLUL II.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu luna iulie 2008.

Ministrul Sanatatii Publice, Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Gheorghe Eugen Nicolaescu Vasile Ciurchea


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate