Clickmed
programare rapida la medic

Egalitate de sanse intre femei si barbati

Publicat la data de: 06 Martie 2008

Hotararea nr. 967 din 18 noiembrie 1999 privind constituirea si functionarea Comisiei consultative interministeriale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CODES)

Sus

Hotararea nr. 967 din 18 noiembrie 1999 privind constituirea si functionarea Comisiei consultative interministeriale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CODES)

In temeiul Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si al Protocolului aditional la Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele lor membre, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 30 iunie 1995, ratificat prin Legea nr. 41/1996,

Guvernul Romaniei hotaraste:

ARTICOLUL 1

Se constituie Comisia consultativa interministeriala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, denumita in continuare CODES, avand drept scop asigurarea unui permanent schimb de informatii privind experiente si masuri in domeniu si elaborarea de recomandari autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate privind formularea si implementarea de politici sectoriale pentru promovarea egalitatii de sanse si de tratament.

ARTICOLUL 2

CODES indeplineste urmatoarele atributii:
a) diseminarea in cadrul administratiei publice centrale a conceptului de abordare integrata, in sensul incorporarii principiului egalitatii sociale dintre femei si barbati si al eliminarii disparitatilor de gen si a discriminarilor pe motive de sex in elaborarea si aplicarea politicilor sectoriale;
b) evaluarea stadiului aplicarii si respectarii legislatiei in domeniu; stimularea adoptarii de programe de actiune destinate formarii si sensibilizarii in problematica egalitatii de sanse intre femei si barbati;
c) elaborarea de recomandari si criterii care sa poata sprijini si orienta structuri guvernamentale, neguvernamentale, ale autoritatilor publice locale, in aplicarea de politici de abordare integrata;
d) promovarea schimbului de informatii si de experienta privind actiunile desfasurate in domeniu;
e) elaborarea de rapoarte periodice privind statutul si conditia femeii in Romania, modul de aplicare in diferite sectoare de activitate a politicii egalitatii de sanse.

ARTICOLUL 3

(1) CODES este formata din 22 de membri, reprezentanti ai autoritatilor publice prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, desemnati de conducerile acestora.
(2) Reprezentantii vor fi desemnati din randul persoanelor care ocupa cel putin functia de director.
(3) CODES poate invita la reuniunile sale reprezentanti ai altor institutii publice, precum si ai organismelor guvernamentale si neguvernamentale si poate solicita sprijinul specialistilor in domeniul egalitatii de sanse si de tratament.

ARTICOLUL 4

(1) Coordonarea activitatii CODES este asigurata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
(2) Directia pentru egalitatea sanselor din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale va indeplini si atributiile de secretariat ale CODES.
(3) Reuniunile CODES se desfasoara trimestrial la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, potrivit regulamentului propriu de functionare a acesteia, aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul muncii siprotectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Secretar de stat, sefulDepartamentului pentru ReformaAdministratiei Publice Centrale,
Petre Diaconu

Ministru delegat pe langa primul-ministru pentruintegrare europeana,
Alexandru Herlea

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 30 noiembrie 1999

ANEXA 1 - AUTORITATILE PUBLICE care desemneaza membri ai CODES

1. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
2. Ministerul Justitiei
3. Ministerul Finantelor
4. Ministerul Afacerilor Externe
5. Ministerul Industriei si Comertului
6. Ministerul Apararii Nationale
7. Ministerul de Interne
8. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
9. Ministerul Transporturilor
10. Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului
11. Ministerul Educatiei Nationale
12. Ministerul Culturii
13. Ministerul Sanatatii
14. Ministerul Tineretului si Sportului
15. Comisia Nationala pentru Statistica
16. Departamentul pentru Integrare Europeana
17. Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale
18. Departamentul pentru Administratie Publica Locala
19. Departamentul pentru Dialog Social
20. Departamentul pentru Protectia Copilului
21. Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
22. Agentia Nationala de Ocupare si Formare Profesionala.

Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati

Sus

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL 1 - Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

(1) Prezenta lege reglementeaza masurile pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, in vederea eliminarii discriminarii directe si indirecte dupa criteriul de sex, in toate sferele vietii publice din Romania.
(2) In sensul prezentei legi, prin egalitate de sanse intre femei si barbati se intelege luarea in considerare a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora.

ARTICOLUL 2

Masurile pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati si pentru eliminarea discriminarii directe si indirecte dupa criteriul de sex se aplica in domeniul muncii, educatiei, sanatatii, culturii si informarii, participarii la decizie, precum si in alte domenii, reglementate prin legi specifice.

ARTICOLUL 3

Prevederile prezentei legi nu au aplicabilitate in cadrul cultelor religioase si nu aduc atingere vietii private a cetatenilor.

ARTICOLUL 4

Termenii si expresiile de mai jos, in sensul prezentei legi, au urmatoarele definitii:
a) prin discriminare directa se intelege diferenta de tratament a unei persoane in defavoarea acesteia, datorita apartenentei sale la un anumit sex sau datorita graviditatii, nasterii, maternitatii ori acordarii concediului paternal;
b) prin discriminare indirecta se intelege aplicarea de prevederi, criterii sau practici, in aparenta neutre, care, prin efectele pe care le genereaza, afecteaza persoanele de un anumit sex, exceptand situatia in care aplicarea acestor prevederi, criterii sau practici poate fi justificata prin factori obiectivi, fara legatura cu sexul;
c) prin hartuire sexuala se intelege orice forma de comportament in legatura cu sexul, despre care cel care se face vinovat stie ca afecteaza demnitatea persoanelor, daca acest comportament este refuzat si reprezinta motivatia pentru o decizie care afecteaza acele persoane;
d) prin masuri stimulative sau de discriminare pozitiva se intelege acele masuri speciale care sunt adoptate temporar pentru a accelera realizarea in fapt a egalitatii de sanse intre femei si barbati si care nu sunt considerate actiuni de discriminare;
e) prin munca de valoare egala se intelege activitatea remunerata care, in urma compararii, pe baza acelorasi indicatori si a acelorasi unitati de masura, cu o alta activitate, reflecta folosirea unor cunostinte si deprinderi profesionale similare sau egale si depunerea unei cantitati egale ori similare de efort intelectual si/sau fizic.

ARTICOLUL 5

(1) Este interzisa discriminarea directa sau indirecta dupa criteriul de sex.
(2) Nu sunt considerate discriminari:
a) masurile speciale prevazute de lege pentru protectia maternitatii, nasterii si alaptarii;
b) masurile stimulative, temporare, pentru protectia anumitor categorii de femei sau barbati;
c) cerintele de calificare pentru activitati in care particularitatile de sex constituie un factor determinant datorita specificului conditiilor si modului de desfasurare a activitatilor respective.


CAPITOLUL 2 - Egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul muncii

ARTICOLUL 6

(1) Prin egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca se intelege accesul nediscriminatoriu la:
a) alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati;
b) angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
c) venituri egale pentru munca de valoare egala;
d) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala;
e) promovare la orice nivel ierarhic si profesional;
f) conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
g) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale.
(2) In conformitate cu alin. (1), de egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca beneficiaza toti lucratorii, inclusiv cei care exercita o activitate independenta, precum si lucratorii din agricultura.

ARTICOLUL 7

(1) Angajatorii sunt obligati sa asigure egalitatea de sanse si tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea discriminarilor in regulamentele de organizare si functionare si in cele de ordine interioara ale unitatilor.
(2) Angajatorii sunt obligati sa ii informeze sistematic pe angajati, inclusiv prin afisare in locuri vizibile, asupra drepturilor pe care acestia le au in ceea ce priveste respectarea egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca.

ARTICOLUL 8

(1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, referitoare la:
a) anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;
b) incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori de serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului;
d) stabilirea remuneratiei;
e) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale;
f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala;
g) evaluarea performantelor profesionale individuale;
h) promovarea profesionala;
i) aplicarea masurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;
k) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de munca in care, datorita naturii sau conditiilor particulare de prestare a muncii, prevazute de lege, particularitatile de sex sunt determinante.

ARTICOLUL 9

(1) Maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selectia candidatelor la angajare.
(2) Este interzis sa i se solicite unei candidate, in vederea angajarii, sa prezinte un test de graviditate.
(3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de munca interzise femeilor gravide si/sau care alapteaza, datorita naturii ori conditiilor particulare de prestare a muncii.

ARTICOLUL 10

(1) Este considerata discriminare dupa criteriul de sex si hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca sau in alt loc in care aceasta isi desfasoara activitatea.
(2) Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit drept hartuire sexuala, avand ca scop:
a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata;
b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.

ARTICOLUL 11

Pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept hartuire sexuala la art. 4 lit. c) si la art. 10, angajatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa prevada in regulamentele de ordine interioara ale unitatilor sanctiuni disciplinare, in conditiile prevazute de lege, pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati, comitand actiuni de discriminare definite la art. 4 lit. a) - c) si la art. 10;
b) sa asigure informarea tuturor angajatilor cu privire la interzicerea hartuirii sexuale la locul de munca, inclusiv prin afisarea in locuri vizibile a prevederilor regulamentare de ordine interioara pentru prevenirea oricarui act de hartuire sexuala;
c) sa aplice imediat dupa sesizare sanctiunile disciplinare impotriva oricarei manifestari de hartuire sexuala la locul de munca, stabilite conform lit. a).

ARTICOLUL 12

Constituie discriminare si este interzisa modificarea unilaterala de catre angajator a relatiilor sau a conditiilor de munca, inclusiv concedierea persoanei angajate care a inaintat o sesizare ori o reclamatie la nivelul unitatii sau care a depus o plangere, in conditiile prevazute la art. 33 alin. (2), la instantele judecatoresti competente, in vederea aplicarii prevederilor prezentei legi si dupa ce sentinta judecatoreasca a ramas definitiva, cu exceptia unor motive intemeiate si fara legatura cu cauza.

ARTICOLUL 13

Pentru prevenirea actiunilor de discriminare dupa criteriul de sex in domeniul muncii, atat la negocierea contractului colectiv de munca unic la nivel national, cat si la negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitati, partile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare si, respectiv, clauze privind modul de solutionare a sesizarilor/reclamatiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.


CAPITOLUL 3 - Egalitatea de sanse si tratament in ceea ce priveste accesul la educatie, la sanatate, la cultura si la informare

ARTICOLUL 14

(1) Este interzisa orice forma de discriminare dupa criteriul de sex in ceea ce priveste accesul femeilor si barbatilor la toate nivelurile de instruire si de formare profesionala, la perfectionare si, in general, la educatia continua.
(2) Institutiile de invatamant de stat si particulare, factorii sociali care se implica in procese instructiv-educative, precum si toti ceilalti furnizori de servicii de formare si de perfectionare, autorizati conform legii, vor include in planurile de invatamant, in programele analitice si in alte instrumente curriculare masuri de respectare a principiului egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati.
(3) Institutiile mentionate la alin. (2) vor aplica masuri de promovare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in activitatea lor curenta.

ARTICOLUL 15

(1) Ministerul Educatiei si Cercetarii asigura, prin mijloace specifice, instruirea si educarea in spiritul egalitatii de sanse intre sexe.
(2) Ministerul Educatiei si Cercetarii va promova acele manuale scolare, cursuri universitare, ghiduri pentru aplicarea programelor analitice care sa nu cuprinda aspectele de discriminare intre sexe, precum si modelele si stereotipurile comportamentale negative in ceea ce priveste rolul femeilor si al barbatilor in viata publica si familiala.

ARTICOLUL 16

Este interzisa orice forma de discriminare dupa criteriul de sex in ceea ce priveste accesul femeilor si barbatilor la toate nivelurile de asistenta medicala si la programele de prevenire a imbolnavirilor si de promovare a sanatatii.

ARTICOLUL 17

Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti creeaza conditii pentru aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul sanatatii, in ceea ce priveste accesul la serviciile medicale si calitatea acestora, precum si sanatatea la locul de munca.

ARTICOLUL 18

(1) Institutiile publice de cultura, precum si orice alte structuri si formatiuni care promoveaza actul cultural sub orice forma au obligatia sa creeze conditii pentru accesul tuturor persoanelor, fara discriminare dupa criteriul de sex, la productiile culturale.
(2) Sursele de cultura mentionate la alin. (1) asigura nediscriminatoriu conditiile necesare de manifestare si de valorificare a aptitudinilor persoanelor de sex masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora in domeniul creatiei culturale.

ARTICOLUL 19

Publicitatea care prejudiciaza, dupa criteriul de sex, respectul pentru demnitatea umana, aducand atingere imaginii si onoarei unei persoane in viata publica si/sau particulara, este interzisa.

ARTICOLUL 20

(1) Institutiile publice, precum si organizatiile guvernamentale si neguvernamentale permit accesul la informatiile din sferele lor de activitate, in limitele legii, solicitantilor, femei sau barbati, fara discriminare.
(2) Informatiile distribuite prin mass-media vor respecta egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati si nu vor contine, promova sau provoca nici o forma de discriminare bazata pe criteriul de sex.


CAPITOLUL 4
- Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la luarea deciziei

ARTICOLUL 21

(1) Autoritatile publice, centrale si locale, unitatile economice si sociale, precum si partidele politice si alte entitati nonprofit, care isi desfasoara activitatea in baza unor statute proprii, promoveaza si sustin participarea echilibrata a femeilor si barbatilor la conducere si la decizie.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si la nominalizarea membrilor si/sau participantilor in orice consiliu, grup de experti si alte structuri lucrative manageriale si/sau de consultanta.

ARTICOLUL 22

Pentru a accelera realizarea in fapt a egalitatii de sanse intre femei si barbati autoritatile publice centrale si locale vor adopta masuri stimulative de reprezentare echitabila si echilibrata a femeilor si barbatilor in cadrul autoritatilor decizionale ale partenerilor sociali, cu respectarea criteriilor de competenta.


CAPITOLUL 5
- Autoritatile publice abilitate cu aplicarea si controlul aplicarii legislatiei privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati

ARTICOLUL 23

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale este autoritatea publica responsabila cu aplicarea si controlul respectarii reglementarilor prezentei legi in domeniul sau de activitate, precum si in ceea ce priveste:
a) eliminarea dispozitiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative contrare egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati;
b) amendarea dispozitiilor contrare egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati din contractele colective de munca, din contractele individuale de munca, din regulamentele de ordine interioara ale unitatilor, precum si din statutele profesiunilor independente.

ARTICOLUL 24

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale asigura respectarea si exercita controlul asupra aplicarii prevederilor prezentei legi in domeniul sau de activitate, prin institutiile coordonate sau subordonate care au in responsabilitate aplicarea de masuri de promovare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati si de eliminare a discriminarii directe si indirecte dupa criteriul de sex, dupa cum urmeaza:
a) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul furnizarii de servicii pentru ocuparea si formarea profesionala de munca, precum si in domeniul protectiei sociale a persoanelor neincadrate in munca;
b) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale asigura aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul administrarii si gestionarii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
c) Inspectia Muncii asigura controlul aplicarii masurilor de respectare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul stabilirii relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca;
d) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, autoritate administrativa autonoma cu rol consultativ, asigura aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in elaborarea politicilor si strategiilor privind formarea profesionala a adultilor.

ARTICOLUL 25

Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii, aflate in coordonarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, sunt responsabile cu promovarea si asigurarea egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniile lor specifice de activitate si pun la dispozitie datele si informatiile pe care le detin, necesare elaborarii strategiilor si politicilor in domeniu.

ARTICOLUL 26

Inspectia Muncii efectueaza controlul aplicarii prevederilor prezentei legi, conform art. 24 lit. c), atat in sectorul public, cat si in cel privat, prin inspectoratele teritoriale de munca.

ARTICOLUL 27

Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin inspectoratele scolare teritoriale, efectueaza controlul privind includerea in planurile de invatamant si in alte instrumente curriculare, precum si in activitatea curenta a unitatilor de invatamant a masurilor de respectare a principiului egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati.

ARTICOLUL 28

Ministerul Sanatatii si Familiei, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, exercita controlul aplicarii masurilor de respectare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul sanatatii, in ceea ce priveste accesul la serviciile medicale si calitatea acestora, precum si sanatatea la locul de munca.

ARTICOLUL 29

Avocatul Poporului colaboreaza cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pentru solutionarea plangerilor privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati, pentru combaterea discriminarii pe baza de sex in domeniile reglementate prin prezenta lege.

ARTICOLUL 30

Institutul National de Statistica va dezvolta statistica de gen, in cadrul activitatii sale curente, pentru sprijinirea promovarii egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati.

ARTICOLUL 31

Consiliul Economic si Social, prin Comisia pentru egalitatea de sanse si tratament, sprijina, in conformitate cu atributiile sale, integrarea principiului egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in actele normative cu implicatii asupra vietii economico-sociale.

ARTICOLUL 32

(1) Confederatiile sindicale desemneaza, in cadrul organizatiilor sindicale din unitati, reprezentanti cu atributii pentru asigurarea respectarii egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati la locul de munca.
(2) Reprezentantii sindicali desemnati primesc de la persoanele care se considera discriminate dupa criteriul de sex sesizari/reclamatii, aplica procedurile de solutionare a acestora si solicita angajatorului rezolvarea cererilor angajatilor, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1).
(3) In unitatile in care nu exista organizatie sindicala unul dintre reprezentantii alesi ai salariatilor are atributii pentru asigurarea respectarii egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati la locul de munca.


CAPITOLUL 6 - Solutionarea sesizarilor, reclamatiilor si plangerilor privind discriminarea dupa criteriul de sex

ARTICOLUL 33

(1) Angajatii au dreptul ca in cazul in care se considera discriminati dupa criteriul de sex sa formuleze sesizari, reclamatii ori plangeri catre angajator sau impotriva lui, daca acesta este direct implicat, si sa solicite sprijinul organizatiei sindicale sau al reprezentantilor salariatilor din unitate pentru rezolvarea situatiei la locul de munca.
(2) In cazul in care aceasta sesizare/reclamatie nu a fost rezolvata la nivelul unitatii prin mediere, persoana angajata care justifica o lezare a drepturilor sale in domeniul muncii, in baza prevederilor prezentei legi, are dreptul sa introduca plangere catre instanta judecatoreasca competenta, la sectiile sau completele specializate pentru conflicte de munca si litigii de munca ori de asigurari sociale in a caror raza teritoriala de competenta isi desfasoara activitatea angajatorul sau faptuitorul ori, dupa caz, la instanta de contencios administrativ, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii faptei.
(3) Prin plangerea introdusa in conditiile prevazute la alin. (2) persoana angajata care se considera discriminata dupa criteriul de sex are dreptul sa solicite despagubiri materiale si/sau morale, precum si/sau inlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a savarsit.

ARTICOLUL 34

(1) Persoana care justifica o lezare a drepturilor sale in baza prevederilor prezentei legi, in alte domenii decat cel al muncii, are dreptul sa introduca plangere catre instanta judecatoreasca competenta, potrivit dreptului comun.
(2) Prin plangerea introdusa in conditiile prevazute la alin. (1) persoana care se considera discriminata dupa criteriul de sex are dreptul sa solicite despagubiri materiale si/sau morale, precum si/sau inlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a savarsit.

ARTICOLUL 35

Instanta judecatoreasca competenta sesizata cu un litigiu, in vederea aplicarii prevederilor prezentei legi, poate, din oficiu, sa dispuna ca persoanele responsabile sa puna capat situatiei discriminatorii intr-un termen pe care il stabileste.

ARTICOLUL 36

(1) Instanta de judecata poate dispune ca persoana vinovata sa plateasca despagubiri persoanei care se considera discriminata dupa criteriul de sex si isi emite pretentiile in fata instantei judecatoresti, intr-un cuantum ce reflecta in mod corespunzator prejudiciul suferit.
(2) Valoarea prejudiciului va fi stabilita de catre instanta potrivit dreptului comun.

ARTICOLUL 37

(1) Angajatorul care reintegreaza in unitate sau la locul de munca o persoana, pe baza unei sentinte judecatoresti ramase definitive, in temeiul prevederilor prezentei legi, este obligat sa plateasca remuneratia pierduta datorita modificarii unilaterale a relatiilor sau a conditiilor de munca, precum si toate sarcinile de plata catre bugetul de stat si catre bugetul asigurarilor sociale de stat, ce le revin atat angajatorului, cat si angajatului.
(2) Daca nu este posibila reintegrarea in unitate sau la locul de munca a persoanei pentru care instanta judecatoreasca a decis ca i s-au modificat unilateral si nejustificat, de catre angajator, relatiile sau conditiile de munca, angajatorul va plati angajatului o despagubire egala cu prejudiciul real suferit de angajat.
(3) Valoarea prejudiciului va fi stabilita potrivit legii.

ARTICOLUL 38

(1) Plangerile persoanelor care se considera discriminate dupa criteriul de sex, adresate instantelor judecatoresti competente, sunt scutite de taxa de timbru.
(2) Sindicatele si organizatiile neguvernamentale care urmaresc protectia drepturilor omului au calitatea sa reprezinte in justitie persoanele discriminate, la cererea acestora.
(3) Sindicatele si organizatiile neguvernamentale care au calitatea sa reprezinte in justitie persoanele discriminate intreprind actiunea in mod gratuit atunci cand persoana discriminata nu dispune de mijloacele materiale necesare.


CAPITOLUL 7
- Sanctiuni

ARTICOLUL 39

Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.

ARTICOLUL 40

(1) Constituie contraventii, daca faptele nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.500.000 lei la 15.000.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si (2), art. 10, art. 12 si ale art. 14 - 20.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea amenzilor contraventionale se fac de catre:
a) inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca in a caror raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului si, respectiv, de catre personalul imputernicit al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in cazul contraventiilor constand in incalcarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si (2), art. 10 si ale art. 12;
b) inspectorii din inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, in cazul contraventiilor constand in incalcarea dispozitiilor art. 14 si 15;
c) inspectorii din directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, conform legislatiei sanitare in vigoare, in cazul contraventiilor constand in incalcarea dispozitiilor art. 16 si 17;
d) personalul imputernicit din cadrul inspectoratelor teritoriale pentru cultura si culte, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau/si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, in cazul contraventiilor constand in incalcarea dispozitiilor art. 18 - 20.


CAPITOLUL 8 - Dispozitii finale

ARTICOLUL 41

Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

ARTICOLUL 42

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI,
PAUL PACURARU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVAZ

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 301 din 8 mai 2002

Lege nr. 283 din 26 iunie 2003 pentru ratificarea Protocolului optional la Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999

Sus

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se ratifica Protocolul optional la Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 4 iulie 2003

PROTOCOL OPTIONAL la Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei*)

*) Traducere.

Statele parti la prezentul protocol,
luand nota de prevederile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, document care reafirma increderea in drepturile fundamentale ale omului, in demnitatea si valoarea fiintei umane si in drepturile egale ale barbatilor si femeilor,
luand nota, de asemenea, de Declaratia Universala a Drepturilor Omului, care proclama ca toti oamenii se nasc liberi si egali in demnitate si drepturi si ca fiecare are acces la toate drepturile si libertatile proclamate in continuare, fara nici o deosebire, inclusiv deosebiri pe criterii de sex,
reamintind ca acordurile internationale privind drepturile omului si alte instrumente internationale privind drepturile omului interzic discriminarea pe criterii de sex,
reamintind, de asemenea, Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei (Conventia), in care statele parti condamna discriminarea impotriva femeilor sub toate formele sale si hotarasc sa continue prin toate mijloacele necesare si fara intarziere o politica de eliminare a discriminarii impotriva femeilor,
reafirmand hotararea lor de a asigura obtinerea deplina si egala de catre femei a tuturor drepturilor omului si libertatilor fundamentale si de a actiona eficient pentru prevenirea violarii acestor drepturi si libertati,
au hotarat dupa cum urmeaza:


ARTICOLUL 1

Un stat parte la prezentul protocol (stat parte) recunoaste competenta Comitetului privind eliminarea discriminarii fata de femei (Comitetul) de a primi si de a analiza comunicarile transmise in conformitate cu art. 2.

ARTICOLUL 2

Comunicarile pot fi transmise de catre sau in numele indivizilor ori grupurilor de indivizi sub jurisdictia unui stat parte, reclamand faptul ca sunt victime ale violarii oricaruia dintre drepturile stabilite in Conventie de catre acel stat parte. Daca o comunicare este transmisa in numele indivizilor sau grupurilor de indivizi, autorul trebuie sa aiba consimtamantul acestora, in afara de cazul in care autorul poate justifica actiunea in numele lor fara acest consimtamant.

ARTICOLUL 3

Comunicarile se vor face in scris si nu vor fi anonime. Nici o comunicare nu va fi primita de catre Comitet daca priveste un stat parte la Conventie, care nu este parte la prezentul protocol.

ARTICOLUL 4

1. Comitetul nu va lua in considerare o comunicare decat daca s-a convins ca toate mijloacele interne disponibile au fost epuizate, decat daca aplicarea acestor mijloace este prelungita nerezonabil sau nu pare sa aiba un rezultat concret.
2. Comitetul va declara o comunicare inadmisibila in cazul in care:
a) aceeasi problema a fost deja examinata de catre Comitet sau a fost ori este in curs de examinare sub o alta procedura internationala de investigare sau de solutionare;
b) este incompatibila cu prevederile Conventiei;
c) este evident gresit motivata sau nu este suficient fundamentata;
d) este un abuz asupra dreptului de a transmite comunicari;
e) faptele care sunt subiect al comunicarii au aparut inainte de intrarea in vigoare a prezentului protocol pentru statul parte vizat, in afara de cazul in care acele fapte continua dupa respectiva data.

ARTICOLUL 5

1. In orice moment dupa primirea unei comunicari si inainte de a se fi ajuns la o hotarare privind valoarea intrinseca a acesteia, Comitetul poate transmite statului parte vizat, in vederea unei analize urgente, o solicitare de a lua astfel de masuri interimare necesare pentru a se evita posibilele daune ireparabile pentru victima sau victimele pretinsei violari.
2. Cand Comitetul isi exercita vointa conform paragrafului 1 al prezentului articol, aceasta nu implica o decizie asupra admisibilitatii comunicarii sau asupra valorii intrinseci a acesteia.

ARTICOLUL 6

1. In afara de cazul in care Comitetul considera o comunicare inadmisibila fara referire la statul parte vizat si daca individul sau indivizii consimt sa-si dezvaluie identitatea acelui stat parte, Comitetul va aduce in atentia statului parte vizat, in mod confidential, orice comunicare care i s-a transmis conform prezentului protocol.
2. In termen de 6 luni statul parte vizat transmite Comitetului explicatii in scris sau declaratii care sa clarifice problema si rezolvarea, daca exista, care se poate sa fi fost gasita de statul parte.

ARTICOLUL 7

1. Comitetul va analiza comunicarile primite conform prezentului protocol pe baza tuturor informatiilor puse la dispozitia sa de catre sau in numele indivizilor ori grupurilor de indivizi si de catre statul parte vizat, cu conditia ca informatiile acestea sa fie transmise partilor vizate.
2. Comitetul va tine sedinte inchise cand examineaza comunicarile in conformitate cu prezentul protocol.
3. Dupa examinarea unei comunicari, Comitetul va transmite punctele sale de vedere privind comunicarea, impreuna cu recomandarile sale, daca exista, partilor vizate.
4. Statul parte va acorda atentia cuvenita punctelor de vedere ale Comitetului, precum si recomandarilor sale, daca exista, si va transmite Comitetului, in termen de 6 luni, un raspuns in scris, incluzand informatii cu privire la orice masura luata din perspectiva opiniilor si recomandarilor Comitetului.
5. Comitetul poate invita statul parte sa transmita informatii suplimentare privind orice masuri pe care statul parte le-a luat ca raspuns la punctele de vedere sau recomandarile sale, daca exista, incluzandu-le, dupa cum se considera potrivit de catre Comitet, in rapoartele subsecvente ale statului parte, conform art. 18 din Conventie.

ARTICOLUL 8

1. In cazul in care Comitetul primeste informatii corelative indicand violari grave sau sistematice de catre un stat parte ale drepturilor stabilite in Conventie, Comitetul va invita acel stat parte sa coopereze la examinarea informatiilor si, in acest sens, sa transmita observatii referitoare la informatiile vizate.
2. Luand in considerare orice observatii care se poate sa fi fost transmise de catre statul parte vizat, precum si orice alte informatii corelative pe care le are la dispozitie, Comitetul poate desemna unul sau mai multi membri ai sai sa conduca o ancheta si sa raporteze imediat Comitetului. In cazul in care exista un mandat si consimtamantul statului parte, ancheta poate include o vizita pe teritoriul acestuia.
3. Dupa examinarea rezultatelor unei astfel de anchete, Comitetul va transmite aceste rezultate statului parte vizat, impreuna cu orice alte comentarii sau recomandari.
4. In termen de 6 luni de la primirea rezultatelor, comentariilor si recomandarilor transmise de Comitet, statul parte vizat va transmite observatiile sale Comitetului.
5. O astfel de ancheta va fi realizata confidential si cooperarea statului parte va fi solicitata in toate etapele procedurii.

ARTICOLUL 9

1. Comitetul poate invita statul parte vizat sa includa in raportul sau, conform art. 18 din Conventie, detalii referitoare la orice masuri luate ca raspuns la o ancheta realizata conform art. 8 din prezentul protocol.
2. Daca este necesar, la sfarsitul perioadei de 6 luni stabilite in art. 8 paragraful 4, Comitetul poate sa invite statul parte vizat sa il informeze cu privire la masurile luate ca raspuns la o astfel de ancheta.

ARTICOLUL 10

1. Fiecare stat parte poate, la momentul semnarii sau ratificarii prezentului protocol ori al aderarii la acesta, sa declare ca nu recunoaste competenta Comitetului stabilita in art. 8 si 9.
2. Fiecare stat parte care a facut o declaratie in conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol poate, in orice moment, sa isi retraga declaratia prin notificare catre secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

ARTICOLUL 11

Un stat parte va trebui sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca persoanele aflate sub jurisdictia sa nu sunt supuse unui tratament necorespunzator sau intimidarii, ca o consecinta a informarii Comitetului pe baza prezentului protocol.

ARTICOLUL 12

Comitetul va include in raportul sau anual, conform art. 21 din Conventie, un rezumat al activitatilor sale, in baza prezentului protocol.

ARTICOLUL 13

Fiecare stat parte se angajeaza sa faca cunoscut si sa dea publicitatii Conventia si prezentul protocol si sa faciliteze accesul la informatii privind punctele de vedere si recomandarile Comitetului, in special privind problemele care implica acel stat parte.

ARTICOLUL 14

Comitetul va elabora propriile reguli de procedura care vor trebui urmate cand isi exercita functiile conferite prin prezentul protocol.

ARTICOLUL 15

1. Prezentul protocol va fi deschis semnarii de catre orice stat care a semnat, a ratificat sau a aderat la Conventie.
2. Prezentul protocol va fi supus ratificarii de catre orice stat care a ratificat sau a aderat la Conventie. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.
3. Prezentul protocol va fi deschis aderarii oricarui stat care a ratificat sau a aderat la Conventie.
4. Aderarea va avea loc prin depunerea instrumentului de aderare la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

ARTICOLUL 16

1. Prezentul protocol va intra in vigoare dupa 3 luni de la data depunerii la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite a celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare stat care ratifica prezentul protocol sau adera la acesta dupa intrarea sa in vigoare, prezentul protocol intra in vigoare dupa 3 luni de la data depunerii propriului instrument de ratificare sau de aderare.

ARTICOLUL 17

Nu sunt admise rezerve la prezentul protocol.

ARTICOLUL 18

1. Orice stat parte poate propune un amendament la prezentul protocol si sa il inregistreze la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite. Secretarul general va comunica apoi orice amendamente propuse statelor parti, cu solicitarea ca acestea sa ii notifice daca sunt in favoarea unei conferinte a statelor parti in scopul analizarii si votarii propunerii. In eventualitatea ca cel putin o treime dintre statele parti se exprima in favoarea unei astfel de conferinte, secretarul general va organiza conferinta sub auspiciile Organizatiei Natiunilor Unite. Orice amendament adoptat prin majoritatea voturilor statelor parti prezente la conferinta va fi transmis Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite spre aprobare.
2. Amendamentele intra in vigoare dupa ce au fost aprobate de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite si acceptate cu o majoritate de doua treimi din statele parti la prezentul protocol, in conformitate cu procedurile lor constitutionale.
3. Dupa intrarea in vigoare a amendamentelor, acestea devin obligatorii pentru statele parti care le-au acceptat, celelalte state parti fiind in continuare legate prin prevederile prezentului protocol si orice amendamente anterioare pe care le-au acceptat.

ARTICOLUL 19

1. Orice stat parte poate denunta prezentul protocol, in orice moment, printr-o notificare scrisa adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite. Denuntarea va produce efecte dupa 6 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.
2. Denuntarea nu va prejudicia aplicarea in continuare a prevederilor prezentului protocol in raport cu orice comunicare transmisa conform art. 2 sau cu orice ancheta initiata conform art. 8, inainte de data efectiva a denuntarii.

ARTICOLUL 20

Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va informa toate statele despre:
a) semnari, ratificari si aderari la prezentul protocol;
b) data intrarii in vigoare a prezentului protocol si a oricarui amendament conform art. 18;
c) orice denuntare in conformitate cu art. 19.

ARTICOLUL 21

1. Prezentul protocol, ale carui versiuni in limbile araba, chineza, engleza, franceza, rusa si spaniola sunt egal autentice, va fi depus in arhivele Organizatiei Natiunilor Unite.
2. Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va transmite copii autentificate ale prezentului protocol tuturor statelor la care s-a facut referire in art. 25 din Conventie.

Hotararea nr. 266 din 26 februarie 2004 - privind participarea echilibrata a femeilor si a barbatilor in cadrul echipelor de experti trimise in misiune la Comisia Europeana

Sus

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 21 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOLUL 1

Prezenta hotarare se aplica la desemnarea de catre autoritatile administratiei publice centrale, locale sau de catre alte institutii publice a echipelor de experti care sunt trimise in misiune la Comisia Europeana sau participa la lucrari organizate si desfasurate sub egida Comisiei Europene.

ARTICOLUL 2

(1) Participarea echilibrata a femeilor si a barbatilor in cadrul delegatiilor, misiunilor, comisiilor sau a altor echipe de experti trimise in misiune la Comisia Europeana se asigura prin desemnarea expertilor, astfel incat cel putin 40% din numarul membrilor echipei sa fie persoane de acelasi sex.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale sau locale ori alte institutii publice care desemneaza participanti conform alin. (1) au obligatia de a aplica aceasta prevedere in termen de cel mult 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

ARTICOLUL 3

Pentru desemnarea expertilor se utilizeaza aceleasi criterii de competenta pentru selectie atat pentru expertii barbati, cat si pentru expertii femei.

ARTICOLUL 4

(1) Pentru echipele de experti a caror componenta a fost stabilita anterior intrarii in vigoare a prezentului act normativ, aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) se realizeaza in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin inlocuirea treptata a expertilor suprareprezentati.
(2) Pentru selectia noilor experti desemnati se utilizeaza criterii de competenta identice cu cele aplicate la selectarea expertilor inlocuiti.

ARTICOLUL 5

(1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Integrarii Europene si Comisia consultativa interministeriala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati elaboreaza anual un raport comun privind stadiul de aplicare a prevederilor prezentei hotarari.
(2) Primul raport comun se elaboreaza la 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Raportul comun se elaboreaza pe baza datelor care sunt furnizate de catre autoritatile care au numit echipele de experti si cuprinde referiri la domeniile de participare la actiunile desfasurate sub egida Comisiei Europene, numarul de misiuni totale si pe domenii, numarul de experti participanti, cu evidentierea numarului de femei si de barbati, precum si concluzii si recomandari privind participarea echilibrata a femeilor si barbatilor in cadrul delegatiilor, misiunilor, comisiilor sau al altor echipe de experti trimise in misiune la Comisia Europeana.
(4) Raportul se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului integrarii europene, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 6

(1) In cazul in care autoritatile administratiei publice centrale sau locale ori alte institutii publice desemneaza, pentru participare la misiuni la Comisia Europeana, echipe de experti, fara respectarea prevederilor prezentei hotarari, acestea elaboreaza pentru fiecare misiune memorandumuri de motivatie pe care le transmit Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerului Integrarii Europene.
(2) Memorandumurile de motivatie trebuie sa cuprinda domeniul de colaborare, denumirea actiunii, motivatia participarii echipei de experti, criteriile de competenta pentru selectionarea expertilor, motivatia dezechilibrului dintre numarul de femei si cel de barbati din componenta echipei de experti desemnate.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul muncii,solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru

Ministrul integrarii europene,
Alexandru Farcas

Ministrul administratiei si internelor,
Ioan Rus

Ministrul delegatpentru administratia publica,
Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 16 martie 2004

Ordonanta nr. 84 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati

Sus

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

ARTICOLUL 1

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 8 mai 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, literele a) - c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) prin discriminare directa se intelege tratamentul mai putin favorabil aplicat unei persoane, dupa criteriul de sex, decat este, a fost sau ar fi tratata o alta persoana intr-o situatie comparabila;
b) prin discriminare indirecta se intelege situatia in care prevederi, criterii sau practici, aparent neutre, ar pune persoane de un anumit sex intr-un anumit dezavantaj, in comparatie cu persoane de sex opus, cu exceptia cazului in care prevederea, criteriul sau practica se justifica in mod obiectiv printr-un scop legitim, iar mijloacele de atingere a scopului sunt adecvate si necesare;
c) prin hartuire sexuala se intelege orice forma de comportament nedorit - verbal, nonverbal sau fizic - de natura sexuala, care apare cu scopul sau are ca efect atingerea demnitatii unei persoane, mai ales cand creeaza un mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator;"

2. La articolul 4, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
"b^1) prin hartuire se intelege orice comportament nedorit, avand legatura cu faptul ca o persoana este de un sex sau altul, care apare cu scopul sau are ca efect atingerea demnitatii persoanei si crearea unui mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator;"

3. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"ART. 4^1
In materia reglementata de prezenta lege dispozitiile prevazute la art. 4 prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte normative, iar in caz de conflicte in domeniu prevaleaza dispozitiile mentionate."

4. La articolul 6 alineatul (1), litera g) va avea urmatorul cuprins:
"g) beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la securitate sociala."

5. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g^1), cu urmatorul cuprins:
"g^1) organizatii patronale si organisme profesionale, precum si la beneficiile acordate de acestea."

6. La articolul 8 alineatul (1), litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la securitate sociala;"

7. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de munca in care, datorita naturii activitatilor profesionale respective sau cadrului in care acestea sunt desfasurate, o caracteristica legata de sex este o cerinta profesionala autentica si determinanta, cu conditia insa ca obiectivul urmarit sa fie legitim si cerinta sa fie proportionala."

8. La articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Este considerata discriminare dispozitia de a discrimina o persoana pe criteriul de sex."

9. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 9
(1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare."

10. Alineatul (1) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 10
(1) Sunt considerate discriminare dupa criteriul de sex atat hartuirea, cat si hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca sau in alt loc in care aceasta isi desfasoara activitatea. Este interzis ca deciziile privind o persoana sa fie afectate de acceptarea sau respingerea de catre persoana in cauza a unui comportament ce tine de hartuirea sau de hartuirea sexuala a acesteia."

11. La alineatul (2) al articolului 10, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit drept hartuire sau hartuire sexuala, avand ca scop:"

12. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 11
Pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept discriminare dupa criteriul de sex, angajatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa prevada in regulamentele de ordine interioara ale unitatilor sanctiuni disciplinare, in conditiile prevazute de lege, pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare, definite la art. 4 lit. a) - c) si la art. 10;
b) sa asigure informarea tuturor angajatilor cu privire la interzicerea hartuirii si a hartuirii sexuale la locul de munca, inclusiv prin afisarea in locuri vizibile a prevederilor regulamentare de ordine interioara pentru prevenirea oricarui act de discriminare dupa criteriul de sex;
c) sa informeze imediat dupa ce a fost sesizat autoritatile publice abilitate cu aplicarea si controlul aplicarii legislatiei privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati."

13. La articolul 12 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si membrilor organizatiei sindicale sau reprezentantilor salariatilor care au competenta sa acorde sprijin in rezolvarea situatiei la locul de munca, potrivit art. 33 alin. (1)."

14. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 14
(1) Este interzisa orice forma de discriminare dupa criteriul de sex in ceea ce priveste accesul femeilor si barbatilor la toate nivelurile de instruire si de formare profesionala, inclusiv ucenicia la locul de munca, la perfectionare si, in general, la educatia continua."

15. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 23
(1) Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES), denumita in continuare Agentia, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, finantata de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu sediul in municipiul Bucuresti.
(2) Agentia promoveaza principiul egalitatii de sanse si tratament intre barbati si femei si asigura integrarea activa a perspectivei de gen in toate politicile si programele nationale."

16. Dupa articolul 23 se introduc noua noi articole, articolele 23^1 - 23^9, cu urmatorul cuprins:
"ART. 23^1
Agentia indeplineste urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
b) de armonizare cu reglementarile Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate;
c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
d) de autoritate de stat, prin care se asigura integrarea activa si vizibila a perspectivei de gen in toate politicile si programele nationale, controlul aplicarii si respectarii reglementarilor din domeniul sau de activitate si functionarea organismelor din subordinea si coordonarea sa.

ART. 23^2
(1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 23^1, Agentia indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
a) coordoneaza aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati;
b) propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei proiecte de acte normative, planuri nationale de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati si asigura aplicarea acestora;
c) avizeaza, la solicitarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, proiectele de acte normative initiate de alte autoritati, in vederea integrarii si respectarii principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
d) elaboreaza rapoarte, studii, analize si prognoze privind aplicarea principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in toate domeniile de activitate;
e) elaboreaza, propune si implementeaza proiecte si programe de parteneriat cu finantare interna si/sau externa;
f) coordoneaza si/sau implementeaza programele Comisiei Europene privind egalitatea de gen;
g) este reprezentata in structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor ori programelor derulate in Romania de catre Uniunea Europeana, in vederea respectarii principiului egalitatii de gen la alocarea resurselor;
h) reprezinta Guvernul Romaniei in organismele europene si internationale din domeniu si colaboreaza cu structuri similare din alte tari;
i) primeste reclamatii/plangeri privind incalcarea dispozitiilor normative referitoare la principiul egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati si al discriminarii dupa criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, institutii publice si private;
j) coopereaza cu autoritati centrale si locale, cu institutii de invatamant si de cercetare, cu organizatii neguvernamentale;
k) sprijina formarea functionarilor publici si salariatilor institutiilor sau organismelor publice ori private in domeniul aplicarii principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
l) elaboreaza, tipareste si difuzeaza, in tara si in strainatate, materiale de informare privind politicile guvernamentale in domeniu.
(2) Alte atributii ale Agentiei se stabilesc prin Statutul Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, aprobat prin hotarare a Guvernului.
(3) In scopul indeplinirii atributiilor sale Agentia poate solicita informatii de la autoritati ale administratiei publice centrale si locale, alte institutii si autoritati publice, societati comerciale la care statul este actionar sau asociat, organizatii patronale si sindicale reprezentative la nivel national, acestea avand obligatia de a furniza datele solicitate.

ART. 23^3
(1) Agentia este condusa de un presedinte, asimilat din punct de vedere al salarizarii cu functia de director general din minister, numit de catre ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, in conditiile legii.
(2) Presedintele reprezinta Agentia in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
(3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine, norme si instructiuni. Ordinele, normele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii.
(4) Presedintele este ordonator secundar de credite.

ART. 23^4
(1) Structura organizatorica a Agentiei se stabileste prin Statutul Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, aprobat prin hotarare a Guvernului.
(2) Coordonarea si atributiile compartimentelor din cadrul Agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.

ART. 23^5
(1) Agentia se infiinteaza cu data de 1 ianuarie 2005 si incepe sa functioneze din data de 1 martie 2005 cu un numar total de 30 de posturi de functionari publici si personal contractual, asigurat prin redistribuire din numarul de posturi aprobat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) Salarizarea personalului din aparatul central al Agentiei se face in conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din organele de specialitate ale administratiei publice centrale.
(3) Agentia coordoneaza activitatea structurilor specifice pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati, infiintate in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 285/2004 privind aplicarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati, in cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti.

ART. 23^6
(1) Agentia poate beneficia de donatii si sponsorizari in conditiile legii.
(2) Pentru finantarea activitatii Agentiei pot fi utilizate si fonduri externe rambursabile si nerambursabile.

ART. 23^7
Agentia asigura respectarea si exercita controlul asupra aplicarii prevederilor prezentei legi.

ART. 23^8
(1) Se infiinteaza Comisia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES), a carei activitate este coordonata de presedintele Agentiei. CONES preia, de la data constituirii legale, atributiile Comisiei consultative interministeriale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CODES).
(2) Alte atributii ale CONES sunt prevazute de regulamentul propriu de organizare si functionare elaborat de catre Agentie si aprobat de CONES si care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) CONES este alcatuita din reprezentanti ai ministerelor si ai altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului sau ai autoritatilor administrative autonome, ai organizatiilor sindicale si ai asociatiilor patronale reprezentative la nivel national, precum si din reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, cu activitate recunoscuta in domeniu, desemnati prin consens de acestea.
(4) Componenta CONES este propusa de presedintele Agentiei, in termen de maximum 30 de zile de la data numirii acestuia, cu consultarea autoritatilor publice, organizatiilor si asociatiilor prevazute la alin. (3), si se aproba prin decizie a primului-ministru. CONES este legal constituita la data aprobarii de catre primul-ministru a componentei acesteia.
(5) CONES asigura coordonarea activitatii comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (COJES).
(6) Reuniunile CONES se desfasoara trimestrial la sediul Agentiei. Secretariatul CONES este asigurat de compartimentul desemnat prin ordin al presedintelui Agentiei.

ART. 23^9
In fiecare judet si in municipiul Bucuresti se constituie comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (COJES) in vederea indeplinirii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 285/2004."

17. La articolul 24, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"ART. 24
Agentia asigura respectarea si exercita controlul asupra aplicarii prevederilor prezentei legi in domeniul sau de activitate, prin institutiile coordonate sau subordonate Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei care au in responsabilitate aplicarea de masuri de promovare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati si de eliminare a discriminarii directe si indirecte dupa criteriul de sex, dupa cum urmeaza:
.........................................................................."

18. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 29
Avocatul Poporului colaboreaza cu Agentia si, pana la data de 1 martie 2005, cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru solutionarea plangerilor privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati, pentru combaterea discriminarii pe baza de sex in domeniile reglementate prin prezenta lege."

19. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 30
Institutul National de Statistica sprijina activitatea si colaboreaza cu Agentia si, pana la data de 1 martie 2005, cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru dezvoltarea statisticii de gen si pentru implementarea in Romania a indicatorilor de gen promovati de Comisia Europeana."

20. La articolul 32 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Opinia reprezentantilor sindicali din unitati, cu atributii pentru asigurarea respectarii egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati la locul de munca, se mentioneaza in mod obligatoriu in raportul de control privind respectarea prevederilor prezentei legi."

21. Titlul capitolului VI va avea urmatorul cuprins:
"CAP. 6
Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea dupa criteriul de sex"

22. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 33
(1) Angajatii au dreptul ca in cazul in care se considera discriminati dupa criteriul de sex sa formuleze sesizari/reclamatii catre angajator sau impotriva lui, daca acesta este direct implicat, si sa solicite sprijinul organizatiei sindicale sau al reprezentantilor salariatilor din unitate pentru rezolvarea situatiei la locul de munca.
(2) In cazul in care aceasta sesizare/reclamatie nu a fost rezolvata la nivelul angajatorului, prin mediere, persoana angajata care prezinta elemente de fapt ce conduc la prezumtia existentei unei discriminari directe sau indirecte dupa criteriul de sex in domeniul muncii, in baza prevederilor prezentei legi, are dreptul sa transmita sesizarea/reclamatia atat Agentiei, cat si sa introduca cerere catre instanta judecatoreasca competenta, la sectiile specializate pentru conflicte de munca si litigii de munca ori de asigurari sociale in a caror raza teritoriala de competenta isi desfasoara activitatea angajatorul sau faptuitorul ori, dupa caz, la instanta de contencios administrativ, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii faptei.
(3) In cazul in care o persoana se considera vatamata in baza prevederilor prezentei legi si transmite o sesizare/reclamatie Agentiei, presedintele Agentiei emite, in termen de 3 zile, un aviz consultativ privind oportunitatea sanctionarii faptei de discriminare sesizate, denumit in continuare aviz.
(4) Instanta judecatoreasca competenta potrivit alin. (2), in cazul in care considera necesar in vederea solutionarii cauzei cu care a fost sesizata, poate solicita Agentiei un raport.
(5) Hotararea pronuntata de instanta judecatoreasca se comunica si Agentiei.
(6) Prin cererea introdusa in conditiile prevazute la alin. (2) persoana angajata care se considera discriminata dupa criteriul de sex are dreptul sa solicite despagubiri materiale si/sau morale, precum si/sau inlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a savarsit."

23. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 34
(1) Persoana care prezinta elemente de fapt ce conduc la prezumtia existentei unei discriminari directe sau indirecte dupa criteriul de sex, in alte domenii decat cel al muncii, are dreptul sa introduca cerere catre instanta judecatoreasca competenta, potrivit dreptului comun.
(2) Prin cererea introdusa in conditiile prevazute la alin. (1) persoana care se considera discriminata dupa criteriul de sex are dreptul sa solicite despagubiri materiale si/sau morale, precum si/sau inlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a savarsit."

24. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 38
(1) Persoanele care se considera discriminate dupa criteriul de sex pot adresa sesizari/reclamatii Agentiei sau pot introduce cereri direct la instantele judecatoresti competente.
(2) Sarcina probei revine persoanei impotriva careia s-a formulat sesizarea/reclamatia sau, dupa caz, cererea de chemare in judecata, pentru fapte care permit a se prezuma existenta unei discriminari directe sau indirecte, care trebuie sa dovedeasca neincalcarea principiului egalitatii de tratament.
(3) Cererile persoanelor care se considera discriminate dupa criteriul de sex, adresate instantelor judecatoresti competente, sunt scutite de taxa de timbru.
(4) Agentia, sindicatele, organizatiile neguvernamentale care urmaresc protectia drepturilor omului, precum si alte persoane juridice care au un interes legitim in respectarea principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati au, la cererea persoanelor discriminate, calitate procesuala activa in justitie si pot asista in cadrul procedurilor administrative aceste persoane."

25. Alineatul (1) al articolului 40 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 40
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 15.000.000 lei la 150.000.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si (2), art. 10, art. 12 si ale art. 14 - 20."

26. La alineatul (2) al articolului 40, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege se face de catre:"

27. La articolul 40 se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Procesele-verbale de constatare a contraventiilor se transmit de indata Agentiei, pentru aviz.
(4) Pentru aplicarea sanctiunilor Agentia transmite avizul, in termenul prevazut la art. 33 alin. (3), Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii."

28. Dupa articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 43, cu urmatorul cuprins:
"ART. 43
Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 76/207/EEC din 9 februarie 1976 pentru implementarea principiului egalitatii de tratament pentru barbati si femei referitor la accesul la ocupare, pregatire profesionala, promovare si conditii de munca, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 39 din 14 februarie 1976, cu modificarile si completarile aduse prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2002/73/CE din 23 septembrie 2002, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 269 din 5 octombrie 2002."

ARTICOLUL 2

Statutul Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati se elaboreaza de catre aceasta si se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la data numirii in functie a presedintelui Agentiei.

ARTICOLUL 3

Organizarea, functionarea si atributiile comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (COJES) se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la data constituirii legale a Comisiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati.

ARTICOLUL 4

Pe data de 15 aprilie 2005 se abroga Hotararea Guvernului nr. 967/1999 privind constituirea si functionarea Comisiei consultative interministeriale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CODES), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 583 din 30 noiembrie 1999, cu modificarile ulterioare.

ARTICOLUL 5

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dandu-se articolelor o noua numerotare.

ARTICOLUL 6

Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Dan Mircea Popescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,
Marian Florian Saniuta

Ministrul delegat pentru administratia publica,
Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 799 din 30 august 2004

Lege nr. 501 din 17 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati

Sus

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 84 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, adoptata in temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 30 august 2004, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul I punctul 1, litera c) a articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"c) prin hartuire sexuala se intelege orice comportament nedorit - verbal, nonverbal sau fizic - de natura sexuala, care are ca scop sau ca efect atingerea demnitatii persoanei si/sau crearea unui mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator;".

2. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Este considerata discriminare orice dispozitie de a discrimina o persoana pe criteriu de sex."

3. La articolul I punctul 16, alineatele (1) si (3) ale articolului 23^5 vor avea urmatorul cuprins:
"ART. 23^5
(1) Agentia se infiinteaza cu data de 1 ianuarie 2005 si incepe sa functioneze din data de 1 martie 2005, cu un numar de 30 de posturi de functionari publici si personal contractual si cu cate cel putin un post din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti, infiintat in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 285/2004 privind aplicarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati, asigurate prin redistribuire din numarul de posturi aprobat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
...........................................................................
(3) Agentia coordoneaza activitatea structurilor specifice pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati prevazute la alin. (1)."

4. La articolul I punctul 16, articolul 23^9 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 23^9
In fiecare judet si in municipiul Bucuresti se constituie comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (COJES), in vederea indeplinirii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 285/2004, coordonata de responsabilul aplicarii prevederilor prezentei legi din cadrul directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala judeteana si a municipiului Bucuresti."

5. La articolul I punctul 22, alineatul (3) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care o persoana se considera vatamata in baza prevederilor prezentei legi si transmite o sesizare/reclamatie Agentiei, presedintele Agentiei emite, in termen de 10 zile, un aviz consultativ privind oportunitatea sanctionarii faptei de discriminare sesizate, denumit in continuare aviz."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1092 din 24 noiembrie 2004


Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate