Cauta afectiune/simptom/conditie medicala
Cere sfatul medicului
Cere sfatul
medicului

Calendarul si Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2009

Actualizat la data de: 10 Octombrie 2018

Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 5168/2008

Sus

privind aprobarea calendarului si a Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2009

A fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 690 din 09.10.2008.

In baza prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

ARTICOLUL 1.

Se aproba Calendarul examenului de bacalaureat - 2009, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 2.

Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2009, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 3.

Se aproba Atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 4.

Lista disciplinelor si programele valabile pentru examenul de bacalaureat 2009 sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.870/2007 privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat - 2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 si 767 bis din 13 noiembrie 2007.

ARTICOLUL 5.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 6.

Directia generala management invatamant preuniversitar, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor si relatia cu Parlamentul, Directia generala strategii si programe universitare, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si conducerile unitatilor de invatamant vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

Secretar de stat

Bucuresti, 29 august 2008.

Cuprins articol

  1. Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 5168/2008
  2. ANEXA Nr. 1
  3. ANEXA Nr. 2
  4. ANEXA Nr. 3
  5. Citeste pe aceeasi tema

ANEXA Nr. 1

Sus

Calendarul examenului de bacalaureat - 2009

Sesiunea iunie-iulie 2009

1-8 mai 2009 - Inscrierea candidatilor

12 iunie 2009 - Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a

22-23 iunie 2009 - Limba si literatura romana - proba A - proba orala

23-24 iunie 2009 - Limba si literatura materna - proba C - proba orala

24- 25 iunie 2009 - Limba si literatura moderna - proba B - proba orala

26 iunie 2009 - Limba si literatura romana - proba A - proba scrisa

29 iunie 2009 - Limba si literatura materna - proba C - proba scrisa

30 iunie 2009 - Proba obligatorie a profilului - proba D - proba scrisa

1 iulie 2009 - O proba la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii - proba E – proba scrisa sau practica

2 iulie 2009 - O proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzatoare specializarii - proba F - proba scrisa sau practica

5 iulie 2009 - Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16,00 - 20,00)

7-8 iulie 2009 - Rezolvarea contestatiilor

9 iulie 2009 - Afisarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2009

13-17 iulie 2009 - Inscrierea candidatilor

17 august 2009 - Limba si literatura romana - proba A - proba orala

18 august 2009 - Limba si literatura materna - proba C - proba orala

19 august 2009 - Limba si literatura moderna - proba B - proba orala

20 august 2009 - Limba si literatura romana - proba A - proba scrisa

21 august 2009 - Limba si literatura materna - proba C - proba scrisa

24 august 2009 - Proba obligatorie a profilului - proba D - proba scrisa

25 august 2009 - O proba la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii - proba E – proba scrisa sau practica

26 august 2009 - O proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzatoare specializarii - proba F - proba scrisa sau practica

28 august 2009 - Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16,00 - 20,00)

30 august - Rezolvarea contestatiilor

3 septembrie 2009 - Afisarea rezultatelor finale

ANEXA Nr. 2

Sus

Metodologie de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2009

I. Dispozitii generale

ARTICOLUL 1.

(1) Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a cunostintelor, a competentelor, anivelului de cultura generala si de specializare atins de absolventii de liceu.

(2) Dreptul de a sustine bacalaureatul il au elevii care au promovat ciclul superior al liceului, indiferent de forma de invatamant.

(3) Ministerul Educatiei,Cercetarii si Tineretului, numit in continuare M.E.C.T., organizeaza infiecare an scolar, potrivit legii, doua sesiuni de bacalaureat.

(4) M.E.C.T. organizeaza infiecare an scolar o sesiune speciala de bacalaureat pentru elevii dinclasa a XII-a/a XIII-a, participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive si artistice internationale. Calendarul sesiunii speciale se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii sitineretului.

(5) Pentru elevii claselora XI-a si a XII-a din sectiile bilingve francofone, M.E.C.T.organizeaza probele pentru obtinerea mentiunii speciale "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat, conform uneimetodologii specifice.

ARTICOLUL 2.

(1) Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul in invatamantul superior.

(2) In urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.

(3) Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iarla examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma de merit.

ARTICOLUL 3.

(1) Candidatii proveniti din invatamantul de stat au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

(2) Candidatii proveniti din invatamantul particular vor sustine examenul de bacalaureat cu taxa, in centrele de examen stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(3) Taxele de examen mentionate la alin. (1) si (2) se stabilesc anual, pana la data de 15 aprilie, de catre M.E.C.T.

ARTICOLUL 4.

(1) Candidatii care auparticipat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile de bacalaureat organizate incepand cu anul 2003 pot solicita recunoasterea unora dintre probele orale, scrise sau practice, promovate in sesiuniledin anii mentionati.

(2) Elevii care, in unadintre clasele a IX-a - a XII-a, au obtinut premii la concursuri/olimpiade scolare internationale recunoscute de catre M.E.C.T. au posibilitatea de a-si echivala, la cerere, proba de examen a carei disciplina a fost inclusa in programa de concurs. Echivalarea se face cu nota maxima.

(3) Recunoasterea/Echivalarea probelor se face de catre directorul unitatii respective, in urma solicitarii scrise a candidatului si, dupa caz, a prezentarii dovezilor privind obtinerea premiului la concursul/olimpiada internationala, depuse, in momentul inscrierii, la secretariatul unitatii de invatamant.

ARTICOLUL 5.

In sensul prezentei metodologii, se definesc urmatorii termeni:
- asistent - cadrul didactic cu atributii de supraveghere in salile din centrele de examen;
- borderou de evaluare - documentul-tip in care se inregistreaza, conform baremului de evaluare/de corectare si de notare, punctajul alocat fiecarui raspuns, defalcat unitar la nivel de disciplina, in cadrul centrului de examen;
- catalog electronic - documentul oficial de examen, informatizat, instituit la nivelul centrului de examen, care cuprinde datele de identificare ale candidatilor si notele obtinute de acestia, precum si numele componentilor comisiei de bacalaureat si ale profesorilor examinatori/evaluatori; pentru oficializarea documentului se realizeaza doua copii in forma tiparita, semnate de presedinte, de vicepresedinte, de secretar si de profesorii examinatori/evaluatori;
- centru de examen, centru zonal de evaluare - unitatile de invatamant organizate special pentru desfasurarea examenului;
- Comisie Nationala deBacalaureat, comisie judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, comisie de bacalaureat din centrul de examen, comisie regionala/judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii - grupuile de cadre didactice cu o structura ierarhica, cu atributii specifice in organizarea si desfasurarea examenului, la nivel national, judetean sau local;
- diploma de bacalaureat - documentul oficial care atesta promovarea examenului de bacalaureat;
- disciplina de examen - continuturile studiate/competentele dobandite pe parcursul liceului, reglementate prin programa de bacalaureat, care sunt evaluate pe bazaunor subiecte de examen;
- fisa individuala a candidatului - documentul-tip eliberat de centrul de examen si aflat in posesia candidatului, in care se inregistreaza notele probelor orale si practice, sub semnatura profesorilor evaluatori;
- fisa-tip informatizata - cerereaindividuala de inscriere la examen, in format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului si lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat;
- proba de examen - forma de examinare programata sa se desfasoare la o anumita data, in conformitate cu un anumit calendar, constand in sustinerea unui test oral, scris si/sau practic, la anumite discipline de examen;
- procedura - actul intern care precizeaza modalitatea oficiala de desfasurare a anumitor activitati si care cuprinde: standarde, criterii, date-limita, responsabilitati si solutii practice pentru realizarea acestora;
- profesor examinator/evaluator -cadrul didactic cu atributii in examinarea si evaluarea candidatilor la probele orale si practice, respectiv in evaluarea lucrarilor scrise, in baza unor bareme de evaluare/de corectare si de notare;
- reevaluare a lucrarilor - procesul de evaluare a unor lucrari, in conditii de resecretizare, decatre alti profesori evaluatori decat cei care au realizat evaluarea initiala, cu scopul verificarii corectitudinii evaluarii initiale;
- sesiune de bacalaureat - perioada prestabilita in care se inscriu candidatii, se sustin probelede examen, se depun si se solutioneaza contestatiile si se afiseaza rezultatele;
- stagiu de instruire - cursurile de instruire axate pe problematica specifica evaluarii, precum si a organizarii si a desfasurarii examenului, care se realizeaza inaintea sesiunilor de bacalaureat;
- subcomisie - grupul de cadre didactice subordonat comisiei de bacalaureat din centrul de examen, care are atributii specifice in organizarea si desfasurarea examenului intr-o unitate de invatamant arondata centrului de examen, plasata in alta locatie sau in alta localitate decat cea in care isi are sediul centrul de examen; subcomisiile se pot organiza si pe profiluri, pe specializari, eventual in functie de limba de predare.

II. Coordonarea organizarii si desfasurarii examenului de bacalaureat

ARTICOLUL 6.

(1) Coordonarea pe plan national a modului de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat este asigurata de Comisia Nationala de Bacalaureat, care seconstituie la inceputul fiecarui an scolar prin ordin al ministrului si care functioneaza in cadrul M.E.C.T.

(2) La nivel judetean,coordonarea organizarii si desfasurarii examenului este asigurata de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. Aceasta se constituie prin decizia inspectorului scolar general al inspectoratuluiscolar judetean/al municipiului Bucuresti, pana la data de 31 martie. Componenta nominala a acesteia se transmite, spre informare, Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Directia generala management invatamant preuniversitar.

(3) In centrele de examen si in centrele zonale de evaluare, organizarea examenului este asigurata de comisii de bacalaureat numite de comisia judeteana de bacalaureat, in conformitate cu prevederile din prezenta metodologie.

(4) Coordonarea activitatii in centrele de contestatii este asigurata de comisia regionala/judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii, numita de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de bacalaureat pana la data de 7 iulie, pentru prima sesiune, si pana la data de 31 august, pentru a doua sesiune.

A. Comisia Nationala de Bacalaureat

ARTICOLUL 7.

Comisia Nationala de Bacalaureat se compune din:

- presedinte: secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar;

- vicepresedinti: directorul general al Directiei generale management invatamant preuniversitar, directorul general al Directiei generale invatamant in limbile minoritatilor si relatia cu Parlamentul, directorul general al Directiei generale strategii si programe universitare, directorul general al Centrului National pentru Curriculum si Evaluare inInvatamantul Preuniversitar;

- secretari: specialisti dincadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar si ai Directiei generale management invatamant preuniversitar;

- 5-9 membri: directori, sefi de serviciu, inspectori generali din M.E.C.T., specialisti din cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar, profesori din invatamantul preuniversitar.

ARTICOLUL 8.

Comisia Nationala de Bacalaureat are urmatoarele atributii:

1. publica la inceputul anului scolar calendarul si metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, lista disciplinelor de examen, in functie defiliera, de profil, de specializare/calificare profesionala, precum si programele de examen;

2. organizeaza sesiunea speciala de bacalaureat pentru elevii din clasa a XII-a, participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive si artistice internationale, precum si probele specifice pentru obtinerea mentiunii speciale "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat;

3. aproba lista centrelor de examen si de evaluare pentru examenul de bacalaureat, ca urmare a propunerilor comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti;

4. selecteaza si propune numirea, prin ordin al ministrului, a presedintilor comisiilor de bacalaureat,din listele nominale inaintate Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului de catre institutiile de invatamant superior;

5. organizeaza stagii de instruire pentru presedintii comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat;

6. in situatii justificate poate decide, la propunerea comisiilor judetene de bacalaureat/a municipiuluiBucuresti sau a delegatului Comisiei Nationale de Bacalaureat, inlocuirea unor presedinti de comisie;

7. stabileste numarul variantelor de subiecte pentru probele scrise, din care se extrag, prin tragere la sorti, subiectul de examen si subiectul de rezerva;

8. decide, in cazuri justificate, folosirea subiectului de rezerva;

9. controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile judetene de bacalaureat/a municipiuluiBucuresti, comisiile regionale/judetene/a municipiului Bucuresti decontestatii si comisiile de examen din centrele de bacalaureat;

10. poate decide evaluarea lucrarilor dintr-un judet in alt judet;

11. decide reevaluarea unor lucrari, in perioada desfasurarii examenului sau ulterior sesiunii de bacalaureat, dar nu mai tarziu de un an de la desfasurarea examenului;

12. stabileste modalitatile de raportare si centralizare a datelor, analizeaza desfasurarea si rezultatele examenului national de bacalaureat, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si de catre delegatii Comisiei Nationale de Bacalaureat si prezinta concluziile conducerii M.E.C.T.;

13. propune ministrului educatiei, cercetarii si tineretului modificari in modul de organizare sidesfasurare a examenului national de bacalaureat.

ARTICOLUL 9.

Comisia Nationala de Bacalaureat poate delega reprezentanti pe langa comisiile judetene de bacalaureat/amunicipiului Bucuresti. Delegatul Comisiei Nationale de Bacalaureat are urmatoarele atributii:

a) controleaza respectarea prezentei metodologii de catre comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si de catre comisia regionala/judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii, inspecteaza centrele de examen si centrele zonale de evaluare;

b) indruma comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti in privinta organizarii si desfasurarii examenului de bacalaureat;

c) propune comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale de Bacalaureat - atunci cand constata nerespectarea metodologiei sau disfunctii in organizarea si desfasurarea examenului - schimbari incomponenta comisiilor;

d) in cazul in care constata abateri ale persoanelor implicate in organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat, reprezentantul Comisiei Nationale de Bacalaureat poate propune comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale de Bacalaureat masuri de sanctionare a cadrelor didactice in cauza sau suspendarea posibilitatii de a se organiza in anul scolar urmator centru de bacalaureat in unitatea scolara respectiva;

e) intocmeste un raport pe care il inainteaza Comisiei Nationale de Bacalaureat.

B. Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti

ARTICOLUL 10.

(1) Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti se compune din:
- presedinte - inspectorul scolar general sau un inspector scolar general adjunct;
- vicepresedinte - inspector scolar general adjunct sau inspector scolar de specialitate;
- 1-2 secretari - inspectoriscolari de specialitate, directori sau informaticieni/cadre didactice cu abilitati in operarea pe calculator;
- 5 membri - inspectori scolari de specialitate, directori ai unitatilor de invatamant care scolarizeaza ciclul liceal.

(2) Din comisiile judetenede bacalaureat, aflate in judetele in care exista candidati care vorsustine probe in limbile minoritatilor nationale, face parte cel putin un cadru didactic apartinand minoritatilor nationale respective.

(3) Din comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti fac parte si inspectorul scolar de educatie fizica si sport si inspectorul scolar de arte, care vor monitoriza, cu precadere, organizarea si desfasurarea probelor practice specifice acestor discipline.

ARTICOLUL 11.

Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii generale:

1. nominalizeaza pana la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si pana la data de 24 iulie pentru a doua sesiune, centrele de examen, unitatile scolare arondate acestora, precum si centrele zonale de evaluare si transmite spre aprobare listaa cestora, pana la aceleasi date, in format electronic, Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar;

2. asigura confectionarea stampilelor-tip pentru examenul de bacalaureat. Se confectioneaza doua tipuri de stampile rotunde, care vor avea urmatorul continut:
a) stampila pentru centrele de examen: "Bacalaureat 2009 - C.E.";
b) stampila pentru centrele zonale de evaluare: "Bacalaureat 2009 - C.Z.E";
Stampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm si nu vor fi numerotate.
In situatia in care un centru de examen are organizata o subcomisie intr-o alta localitate, se confectioneaza o stampila separata pentru subcomisia respectiva;

3. ia masuri de solutionare aproblemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat si pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile si logistica necesara pentru buna desfasurare a examenului si a evaluarii: copiatoare in stare de functionare, care sa permita multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultatesi a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fiset metalic etc.

4. solicita autoritatilor judetene de sanatate si consiliilor locale, operatorilor de energie electrica, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc. asigurarea prezentei personalului medical in fiecare centru in care se sustin probe in cadrul examenului de bacalaureat, respectiv asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru desfasurarea examenului. Raspunde de asigurarea asistentei medicale autorizate, la toate bazele sportive unde se organizeaza si se desfasoara probele sportive practice, pe tot parcursul acestora;

5. solicita organelor MinisteruluiInternelor si Reformei Administrative, de politie si de jandarmerie, de la nivel judetean, primariilor, asigurarea prezentei politistilor din politia comunitara sau a jandarmilor la sediul comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si la centrele de bacalaureat, pentru paza lucrarilor scrise si pentru pastrarea ordinii publice. Prezenta acestora va fi solicitata si pentru transportul lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de contestatii si invers;

6. stabileste pentru fiecare centru de bacalaureat componenta comisiilor de bacalaureat, cu exceptia presedintilor;

7. realizeaza instruirea tuturor persoanelor implicate la nivel de judet/municipiul Bucuresti in organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

8. controleaza si raspunde de organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;

9. sesizeaza imediat ComisieiNationale de Bacalaureat orice situatie a carei rezolvare nu este prevazuta in metodologie si solicita, in cazuri justificate, subiecte de rezerva;

10. elaboreaza si transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat, la termenele stabilite, rapoartele solicitate de aceasta sau prevazute in prezenta metodologie;

11. organizeaza centrul judetean/regional de contestatii si numeste comisia judeteana de contestatii/a municipiului Bucuresti;

12. monitorizeaza calitatea evaluarii, inclusiv prin reevaluarea unor lucrari, in perioada desfasurarii examenului sau ulterior;

13. elaboreaza si transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Directia generala management invatamant preuniversitar, in termen de 10 zile de la incheierea sesiunii respective a bacalaureatului, raportul final.

14. atributiile membrilor comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sunt prevazute in anexa nr. 3 la ordin.

C. Comisia de bacalaureat din centrul de examen

ARTICOLUL 12.

(1) Comisia de bacalaureat din centrul de examen se compune din:
- presedinte - un cadru didacticuniversitar, avand titlul stiintific de doctor, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului;
- 1-2 vicepresedinti - inspectori scolari de specialitate, directori sau profesori avand gradul didactic I sau II;
- secretar - un cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician;
- membri - 1-5 profesori avand gradul didactic I sau II, cu abilitati in operarea pe calculator;
- asistenti - cate doua cadredidactice de alta specialitate decat cea la care se sustine proba, pentru fiecare sala in care se desfasoara probe scrise de examen;
- profesori examinatori - profesori de specialitate pentru fiecare disciplina de examen la care se sustin probe orale/practice. Pentru disciplinele artistice - profesori de specialitate sau, in lipsa acestora, de specialitati inrudite.

(2) Al doilea vicepresedinte va fi numit la acele comisii de examen la care numarul de candidati depaseste 450.

(3) Stabilirea numarului deprofesori examinatori se face astfel incat fiecare grupa de profesorisa examineze, de regula, cate 100 de candidati. La probele practice, stabilirea numarului de candidati pentru fiecare pereche de profesori examinatori se decide in functie de specificul probei.

(4) La centrele de examenun de se sustin probe in limbile minoritatilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie cunoscator al limbii respective.

ARTICOLUL 13.

Comisia de bacalaureat din centrul de examen are urmatoarele atributii:

1. organizeaza si raspunde de desfasurarea examenului de bacalaureat in centrul respectiv;

2. asigura organizarea si desfasurarea corespunzatoare a probelor orale, practice si scrise;

3. controleaza si indruma activitatea tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

4. preia, sub semnatura presedintelui, de la directorul unitatii de invatamant in care se afla centrul de examen, documentele necesare desfasurarii examenului de bacalaureat. Conducerea unitatii de invatamant in care este organizat centrul de examen asigura conditiile necesare organizarii si desfasurarii examenului - salile de concurs, imprimatele pentru lucrarile scrise, copiatoare, fisete pentru pastrarea documentelor de bacalaureat in deplina siguranta, calculatoare, telefon, fax, radio;

5. verifica autenticitatea actelor de inscriere, respectarea conditiilor de participare la examen si intocmirea listelor de inscriere; conducerile unitatilor de invatamant arondate centrului de examen raspund de corectitudinea datelor transmise, a actelor predate, a listelor de inscriere la examenul de bacalaureat;

6. verifica modul in care au fost completate cataloagele electronice cu numele, initiala tatalui si prenumele candidatilor, disciplinele de examen pe care acestia le sustin;

7. inregistreaza in catalogul electronic notele obtinute la probele pe care candidatii le-au sustinut in sesiunile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la care candidatii au obtinut premii la concursurile/olimpiadele scolare internationale si pentru care acestia au solicitat recunoasterea in sesiunea respectiva, conform ARTICOLUL 4 din prezenta metodologie. Inregistrarea in catalogul electronic a acestor note se face pe baza adeverintelor/dovezilor depuse de candidati la inscriere. Adeverintele/Dovezile raman ca anexa la printul catalogului electronic si se pastreaza permanent. Notele recunoscute din sesiunile anterioare sau echivalate se marcheaza in catalogul electronic cu un asterisc, precizandu-se intr-o nota de subsol ca au fost obtinute in sesiunile anterioare ori echivalate;

8. alcatuieste si afiseaza lista alfabetica a candidatilor pentru probele orale si practice, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte candidatii;

9. examineaza candidatii la probele orale si la cele practice; trece nota la fiecare proba orala sau practica in fisa individuala a candidatului, imediat dupa sustinerea acesteia;

10. inregistreaza in catalogul electronic notele la probele orale si practice;

11. afiseaza zilnic rezultatele la probele orale si la cele practice, precum si rezultatele finale, la incheierea evaluarii tuturor lucrarilor scrise;

12. repartizeaza candidatii pesali, pentru probele scrise, in ordine alfabetica, afiseaza listele respective, cu 24 de ore inainte de prima proba, la avizierul unitatii de invatamant si pe usile salilor in care se desfasoara probele; pentru probele D, E si F repartizarea pe sali se face in ordine alfabetica, in functie de disciplinele si tipul de subiecte primite de candidati pentru disciplinele de examen aprobate pentru fiecare proba;

13. sesizeaza imediat comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti orice situatiedeosebita, aparuta in timpul desfasurarii examenului, si solicita, daca este cazul, subiecte de rezerva;

14. stabileste prin tragere la sorti, in dimineata fiecarei probe, repartizarea pe sali a asistentilor si ii instruieste;

15. preia de la Comisia Nationala de Bacalaureat, conform procedurilor aprobate, subiectele si multiplica pentru fiecare candidat subiectul pentru proba scrisa, imediat dupa extragerea variantei de examen;

16. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;

17. ia masuri pentru ca inspatiile in care isi desfasoara activitatea comisia de bacalaureat sau se desfasoara probele scrise de examen sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiuluiBucuresti, de Comisia Nationala de Bacalaureat ori neprevazute de prezenta metodologie;

18. asigura, prin presedinte, insotit de vicepresedinte, de secretar sau de un membru al comisiei, transportul in deplina siguranta si predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrarilor scrise si a catalogului electronic, completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplina si tip de subiect, pentru care s-a sustinut proba scrisa in centrul respectiv de examen, se asigura pentru centrul zonal de evaluare o copie a subiectului;

19. primeste de la centrele zonalede evaluare, cu proces-verbal, prin presedinte si vicepresedinte, secretar sau un membru al comisiei din centrul de examen, catalogul electronic cu notele obtinute de candidati si doua exemplare, in formatiparita, stampilate si semnate, ale catalogului electronic, asigurand transportul acestora in deplina siguranta la centrul de examen;

20. afiseaza listele cu rezultatele obtinute de candidati, dupa primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;

21. primeste eventualele contestatii la probele scrise;

22. transmite comisiilor dincentrele zonale de evaluare cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;

23. afiseaza rezultatele definitive, dupa rezolvarea contestatiilor;

24. extrage din catalogul electronic situatia la examen a candidatilor proveniti de la alte licee decat cel in care este organizat centrul de examen si o transmite liceelor respective, in vederea completarii diplomelor de bacalaureat;

25. elaboreaza si transmite comisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, in termende 4 zile de la incheierea respectivei sesiuni de examen, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia;

26. preda directorului unitatii de invatamant in care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, catalogul electronic si printul catalogului electronic, semnat si stampilat, in doua exemplare, precum si celelalte documente intocmite pentru organizarea examenului;

27. atributiile membrilor comisiei de bacalaureat din centrul de examen sunt prevazute in anexa nr. 3 la ordin.

D. Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare

ARTICOLUL 14.

(1) Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare se compune din:
- presedinte - un cadru didactic universitar, avand titlul stiintific de doctor, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului;
- vicepresedinte - un inspector scolar de specialitate, un director sau un profesor avand gradul didactic I sau II;
- secretar - un cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician;
- membri - 1-5 profesori avand gradul didactic I sau II, cu abilitati in operarea pe calculator;
- profesori evaluatori pentru fiecare disciplina de examen la care se desfasoara probe scrise.

(2) In functie de numarulde lucrari, in centrul zonal de evaluare pot fi propusi mai multi vicepresedinti si secretari in comisie, de regula cate un vicepresedinte, respectiv un secretar la 1.000 de lucrari.

(3) Numarul profesorilorevaluatori din fiecare centru de evaluare, pe discipline, va fi stabilit in functie de numarul lucrarilor scrise care trebuie evaluate in centrul respectiv, prevazand, de regula, 100 de lucrari pentru fiecare pereche de profesori evaluatori.

(4) La centrele zonale deevaluare unde se evalueaza lucrari elaborate in limbile minoritatilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie cunoscator allimbii respective.

ARTICOLUL 15.

Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are urmatoarele atributii:
1. primeste in zilele in care sesustin probe scrise, prin proces-verbal semnat de presedinte si de vicepresedinte/secretar/un membru, lucrarile scrise aduse de delegatii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate;
2. asigura securitatea si integritatea lucrarilor scrise, pe perioada in care acestea se afla in centrul zonal de evaluare;
3. asigura evaluarea lucrarilor scrise, respectand baremul de evaluare;
4. inregistreaza in catalogul electronic notele la fiecare proba scrisa, pentru fiecare candidat arondat centrului;
5. calculeaza mediile generale si le inregistreaza in catalogul electronic;
6. preda, prin presedinte si vicepresedinte, cu proces-verbal, catalogul electronic si doua exemplare din forma tiparita a catalogului electronic completat, semnat de profesorii evaluatori si stampilat, catre delegatii centrului de examen;
7. primeste de la delegatii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;
8. transmite catre comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, in deplina siguranta, lucrarile scrise sigilate, ale caror note initiale au fost contestate;
9. primeste de la comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti lucrarile scrise care au fost reevaluate de comisia regionala/judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii si o copie a procesului-verbal cuprinzand deciziile acesteia;
10. preda cu proces-verbal, prinpresedinte si vicepresedinte, lucrarile scrise, borderourile de evaluare originale si celelalte documente de examen catre directorul unitatii de invatamant in care s-a organizat centrul zonal de evaluare;
11. atributiile membrilor comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare sunt prevazute in anexa nr. 3 la ordin.

E. Comisia regionala/judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii

ARTICOLUL 16.

Comisia regionala/judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii are urmatoarea componenta:
- presedinte - inspector scolargeneral/inspector scolar general adjunct al judetului in care se organizeaza centrul, altul decat cel numit in comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti;
- vicepresedinte - un inspector scolar de specialitate;
- 1-2 secretari - informaticieni, inspectori scolari de specialitate, profesori;
- membri - profesori evaluatori -cate 2 profesori, de regula cu gradul didactic I, pentru fiecare disciplina si pentru maximum 100 de lucrari contestate. In situatii justificate, pot fi numiti evaluatori si profesori cu gradul didacticII sau definitiv.

ARTICOLUL 17.

Comisia judeteana/regionala de contestatii are urmatoarele atributii:
1. primeste, prin proces-verbalsemnat de presedinte si de un vicepresedinte, secretar sau membru al comisiei din centrul zonal de evaluare sau al comisiei judetene debacalaureat/a municipiului Bucuresti, lucrarile scrise aduse de delegatii acesteia spre a fi reevaluate;
2. raspunde de securitatea lucrarilor scrise, pe perioada in care acestea se afla in centrul de contestatii;
3. reevalueaza lucrarile scrise, respectand baremul de evaluare;
4. inregistreaza pe lucrari si in procesul-verbal notele acordate pentru fiecare lucrare contestata;
5. preda, prin presedinte sivicepresedinte, lucrarile scrise reevaluate, in conformitate cu procesele-verbale de predare primire mentionate la alin. (1), si o copie de pe procesul-verbal delegatilor comisiei din centrul zonal de evaluare sau ai comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti;
6. transmite, catre comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, in deplina siguranta, lucrarile scrise, reevaluate, ale caror note initiale au fost contestate;
7. atributiile membrilor comisiei judetene/regionale de contestatii sunt prevazute in anexa nr. 3 la ordin.

F. Accesul persoanelor in centrul de examen, in centrul zonal de evaluare si in centrul judetean/regional de contestatii

Accesul persoanelor care auatributii de control in centrele de examen, in centrele zonale deevaluare sau in centrele de contestatii judetene/regionale

ARTICOLUL 18.

(1) Delegatul comisieinationale de bacalaureat poate intra in centrele de examen, in centrele zonale de evaluare si in centrul regional/judetean/al municipiului Bucuresti de contestatii, pe baza delegatiei pe care o primeste de la Comisia Nationala de Bacalaureat si a buletinului de identitate sau a cartii de identitate, pe care le prezinta la intrarea in institutie organelor de paza si presedintelui centrului de bacalaureat ori unui alt membru al comisiei. Delegatul Comisiei Nationale de Bacalaureat are dreptul:
- sa intre in salile de examen si in toate spatiile la care au acces comisia si candidatii din centrul de examen;
- sa intre in salile si in toate spatiile la care are acces comisia din centrul de evaluare in care se evalueaza lucrarile scrise;
- sa intre in salile si in toate spatiile la care are acces comisia din centrul judetean/regional decontestatii, in care se reevalueaza lucrarile scrise;
- sa intre in sala in care isidesfasoara activitatea comisia din centrul de examen, din centrul zonal de evaluare si din centrul de contestatii;
- sa controleze documentele comisiei de bacalaureat din centrul inspectat.

(2) Delegatul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat poate intra incentrele de examen pe baza delegatiei pe care o primeste de la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de bacalaureat si a buletinului de identitate sau a cartii de identitate, pe care le prezinta la intrarea in institutie organelor de paza si presedintelui centrului de bacalaureat ori unui alt membru al comisiei. Delegatul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat poate fi: inspector scolar de specialitate, reprezentant al comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat si are ca atributii monitorizarea desfasurarii examenului in centrele de bacalaureat si sesizarea comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat asupra disfunctiilor constatate in respectarea metodologiei de bacalaureat. Delegatul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat are aceleasi drepturi si obligatii ca si delegatul Comisiei Nationale de Bacalaureat.

Accesul persoanelor straine in centrele de examen

ARTICOLUL 19.

(1) In timpul desfasurariiprobelor orale, care au caracter public, pot intra in salile de examen si persoane straine, cu instiintarea presedintelui comisiei. In unele situatii, pentru persoanele cu atitudine si comportament necorespunzatoare, presedintele poate dispune intreruperea examinarii si eliminarea acestora din sala. Probele practice din cadrul profiluluiartistic nu se sustin cu public.

(2) Presa are acces in centrele de examen numai cu avizul presedintelui comisiei si insotita de un membru al comisiei, exclusiv in timpul desfasurarii probelororale; pentru realizarea materialelor specifice presei(inregistrari/fotografii/preluari de imagine) este necesar acceptul persoanelor care apar in materialele respective.

(3) In cazul unor situatiide urgenta pentru reparatii si intretinere (canalizare, electricitate,copiatoare etc.) presedintele centrului de bacalaureat aproba accesul persoanelor competente pentru interventiile necesare. In acest caz seva incheia un proces-verbal, in care vor fi consemnate datele de identificare ale persoanei/persoanelor si intervalul orar in care acestea au fost in centrul respectiv. Se interzice accesul acestor persoane cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare. Presedintele se va asigura ca persoanele mentionate nu au acces la documentele comisiei, la subiecte sau bareme de evaluare si nu potcomunica cu candidatii.

(4) Accesul persoanelor straine in centrul de examen se face pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate. In situatia in care aceste persoane au asupra lor materiale nepermise (telefon mobil, orice mijloc electronic de calcul sau comunicare etc.) se va proceda in conformitate cuprevederile ARTICOLUL 20 alin. (2).
Accesul comisiei si al asistentilor in centrele de examen

ARTICOLUL 20.

(1) Prezentarea comisiei sia asistentilor la centrul de examen se face intre orele 7 si 7,30; intrarea in centrul de examen se face pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate si a legitimatiei de serviciu (adeverinta).

(2) Asistentul care areasupra sa materiale nepermise in sala de examen (telefoane mobile, orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare, precum si ziare, reviste, carti) va primi un plic/o punga in care sa introduca toate materialele, impreuna cu un biletel/o eticheta pe care isi noteaza numele si prenumele; apoi va fi indrumat de catre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale. Sala de depozitare a obiectelor personale este supravegheata de o persoana desemnata de comisia de examen.
Accesul comisiei si al profesorilor evaluatori in centrul zonal de evaluare/centrul judetean/al municipiului Bucuresti sau regional de contestatii

ARTICOLUL 21.

(1) Prezentarea comisiei si a profesorilor evaluatori in centrele zonale de evaluare se face dupa cum urmeaza:
a) comisia din centrul de evaluarese prezinta zilnic, pe perioada evaluarii, intre orele 8 si 8,30, incepand cu ziua precedenta primei probe scrise;
b) profesorii evaluatori seprezinta in ziua probei la ora 16, iar in zilele urmatoare, pana la finalizarea corectarii, intre orele 8 si 8,30. Intrarea in centrul de examen de face pe baza buletinului/cartii de identitate si a legitimatiei de serviciu (adeverinta).

(2) In timpul desfasurariiactivitatii de evaluare, profesorii evaluatori vor preda telefoanelemobile, conform procedurii mentionate la ARTICOLUL 20 alin. (2).
Accesul candidatilor in centrul de examen

ARTICOLUL 22.

(1) Accesul candidatilor incentrul de examen la probele scrise se face in intervalul 7,30-8,30. La probele practice din cadrul profilului artistic, accesul candidatilor in centrul de examen se face cu cel putin o ora inainte de sustinerea probelor.

(2) Presedintele comisiei din centrul de examen desemneaza o comisie de control, formata din minimum doua cadre didactice (dintre asistenti) si personalul de paza de la intrarea in centrul de examen, pentru legitimarea fiecarui candidat la intrarea in centrul de examen si il indruma, daca este cazul, la sala unde se depoziteaza obiectele personale, care nu sunt permise in sala de examen.

(3) La accesul candidatilor in centrul de examen se procedeaza astfel:
- un cadru didactic si un membrual personalului de paza solicita la intrarea fiecarui candidat prezentarea actului de identitate si verifica daca fotografiile corespund;
- candidatii sunt indrumati spre zona din centrul de examen unde se gasesc salile de examen;
- candidatii sunt atentionati sa citeasca extrasele din metodologie afisate pe usa salii de examen si sa nu stationeze pe holuri mai mult de 5-7 minute;
- candidatii care au materiale/obiecte nepermise in sala de examen sunt indrumati spre sala de depozitare a acestora.

(4) Candidatul care are asupra sa materiale nepermise in sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notite, insemnari etc., precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poseta/geanta) va primi opunga/plic in care sa le introduca impreuna cu un biletel/eticheta pecare isi noteaza numele si prenumele si va fi indrumat de catre unmembru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

(5) Sala de depozitare aobiectelor personale se va afla cat mai aproape de intrarea in centrul de examen si este supravegheata de o persoana dintre asistenti, desemnata de comisia de examen.

(6) Este permis accesul candidatilor in centrul de examen la probele scrise ale examenului de bacalaureat cu dictionarul la disciplina Limba latina sau planul de conturi la disciplina contabilitate, in zilele desfasurarii probelor respective.

(7) Dupa ce au trecut depunctul de legitimare si de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise in sala de examen), candidatii se deplaseaza spre sala de examen, unde sunt repartizati conform tabelelor afisate pe usi.

G. Selectia cadrelor didactice care fac parte din comisiile de bacalaureat

ARTICOLUL 23.

(1) Presedintii comisiilorde bacalaureat se propun de catre universitati din randul cadrelor didactice avand titlul de doctor. La selectia presedintilor comisiilor, Comisia Nationala de Bacalaureat va tine cont de activitatea desfasurata in calitate de presedinte de comisie de bacalaureat, in sesiunile anterioare ale examenului.

(2) Vicepresedintii,secretarii, membrii comisiilor din centrele de examen, asistentii, profesorii examinatori/evaluatori vor fi selectionati din alte unitati scolare decat cele din care provin candidatii arondati centrelor. Aceeasi prevedere este valabila si pentru centrele zonale de evaluare, exceptand situatia in care in judet este organizat un singur centru de evaluare sau in care specializarea respectiva se preda intr-o singura unitate scolara din judet. In acest caz, daca nu se poate altfel, profesorii pot fi selectionati si din scolile arondate la centrul zonal de evaluare, dintre cei care nu au predat la clasa a XII-a si a XIII-a in anul scolar respectiv.

(3) Lista profesorilorexaminatori/evaluatori cuprinde profesori de specialitate care predaula clase de liceu. In situatii exceptionale, despre care va fi informata Comisia Nationala de Bacalaureat, pot fi numiti ca profesori examinatori/evaluatori si profesori ce predau la gimnaziu, dar care vorevalua in echipa cu un profesor de liceu.

(4) Informaticienii/Cadrele didactice cu abilitati de operare pe calculator, care fac parte incalitate de secretari sau de membri din comisiile de bacalaureat si care administreaza baza de date, vor fi nominalizati de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, cel mai tarziu pana la data de 15 aprilie pentru prima sesiune, si pana la 15 iulie pentru sesiunea a doua, de preferinta dintre cadrele didactice de specialitate/informaticienii din unitatea de invatamant in care se organizeaza centrul de examen, respectiv centrul zonal de evaluare.

ARTICOLUL 24.

(1) Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti stabileste, prin tragere la sorti, vicepresedintii si cadrele didactice care fac parte din comisiile dincentrele de examen si de evaluare, cu exceptia presedintilor. Tragerea la sorti se va efectua electronic in fiecare judet/in municipiul Bucuresti, cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea examenului, din lista aprobata de comisia judeteana de bacalaureat, urmand ca inspectorul scolar general sa emita decizii scrise. Lista se alcatuieste la nivel judetean, pe baza propunerilor transmise de licee, cuprinzand numele profesorilor care doresc sa participe la examenul de bacalaureat si care in sesiunile anterioare au respectat prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a examenului. Aceste propuneri vor fi transmise inspectoratelor scolare pana la data de 16 aprilie pentru prima sesiune, si pana la data de 16 iulie pentru a doua sesiune de examen. Comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti aproba lista profesorilor care vor participa la tragerea la sorti, cu cel putin doua saptamani inainte de inceperea examenului.

(2) Tragerea la sorti se efectueaza in sedinta publica. Repartizarea pe comisii a vicepresedintilor si a cadrelor didactice se consemneaza intr-un proces-verbal, in care se vor mentiona si persoanele apartinand societatii civile, care au participat la sedinta publica de tragere lasorti.

(3) In vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurarea corectitudinii desfasurarii examenului de bacalaureat, presedinti icomisiilor din centrele de bacalaureat vor solicita declaratii-tip scrise de la fiecare membru al comisiei. In declaratia-tip, cadrul didactic trebuie sa precizeze ca nu are sotul/sotia, o ruda sau un afin, de pana la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidatii careparticipa la examenul de bacalaureat in respectiva sesiune de examen, ca isi asuma responsabilitatea pentru respectarea intocmai aprevederilor legale si ca stie ca orice abatere este sanctionata.

III. Organizarea examenului national de bacalaureat

ARTICOLUL 25.

(1) Examenul national de bacalaureat se organizeaza in doua tipuri de centre de bacalaureat:centrele de examen, in care se desfasoara probele scrise, orale si, dupa caz, cele practice ale examenului, si centre zonale de evaluare.

(2) In fiecare centru de bacalaureat se organizeaza o comisie de bacalaureat, coordonata de un presedinte numit de M.E.C.T. prin ordin al ministrului; in functie de necesitati, se pot organiza si subcomisii, conduse de un vicepresedinte.

ARTICOLUL 26.

(1) Numarul candidatilor inscrisi intr-o comisie de examen va fi decis tinandu-se cont de necesitatea desfasurarii in conditii optime a examenului si va fi cuprins intre 250 si 450 de candidati.

(2) Pentru centrele de examen care au arondate unitati de invatamant situate la distanta mare de centru, se pot organiza subcomisii, care au un efectiv de cel putin 75 de candidati, si care isi pot desfasura activitatea in alta locatie sau chiar in alta localitate decat cea in care isi are sediul centrul de examen. Pentru aceste subcomisii, ca si pentru situatiile in care oparte din candidati sustin proba in alt local decat cel in care isi are sediul centrul de examen, vor fi desemnati cel putin un membru alc omisiei de examen si un delegat al comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, care se vor afla la locul desfasurarii probelor pe toata durata examenului.

(3) Centrele zonale de evaluare se organizeaza pentru minimum 750 de candidati.

(4) Organizarea de comisii, de subcomisii sau de centre zonale de evaluare sub sau peste efectivul prevazut de prezenta metodologie se poate face, in cazuri justificate, cu aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat, in urma unei cereri motivate, transmise la Comisia Nationala de Bacalaureat - Directia generala management invatamant preuniversitar.

(5) In a doua sesiune aexamenului de bacalaureat, in cazul in care numarul total de candidati pe judet este mai mic decat 250, se va organiza un singur centru de examen, fara a mai solicita aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat; in cazul in care numarul total de candidati pe judet este mai mic decat 750, se va organiza un singur centru zonal de evaluare, fara a mai solicita aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat.

ARTICOLUL 27.

Daca numarul candidatilor dintr-olocalitate este sub efectivul minim stabilit pentru a organiza ocomisie sau o subcomisie, acestia vor fi, de regula, repartizati de catre comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti la centre de examen din alte localitati, la care se organizeaza examenul de bacalaureat. In aceste cazuri, inspectoratul scolar judetean este obligat sa asigure, la cerere, pe toata durata examenului, cazarea candidatilor care se prezinta prima oara sau a doua oara la examen.

ARTICOLUL 28.

In cadrul comisiilor de examen se pot organiza subcomisii pe profiluri, respectiv pe specializari, eventual in functie de limba de predare. In fiecare comisie sau subcomisie, candidatii sunt inscrisi in ordine alfabetica, indiferent de forma de invatamant la care au absolvit ultima clasa.

ARTICOLUL 29.

In comisiile organizate pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale care au studiat in limba materna si care solicita sustinerea probelor de examen in limba respectiva - la disciplinele studiate in aceasta limba in liceu - vorfi numiti profesori de specialitate, care au predat disciplina respectiva in limba materna.

IV. Inscrierea candidatilor

ARTICOLUL 30.

(1) La examenul de bacalaureat se pot inscrie atat candidati din seria curenta, cat si dinseriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.

(2) Elevii romani care austudiat in strainatate se pot inscrie la examenul de bacalaureat numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferenta stabilite de M.E.C.T., prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.

(3) Candidatii provenitidin invatamantul particular se inscriu la centrul de examen desemnat de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti.

(4) Inscrierea candidatilorpentru bacalaureat se face, prin fisa-tip informatizata, la secretariatele liceelor, numai in perioada prevazuta in calendarul examenului, dupa cum urmeaza:
a) pentru candidatii din seria curenta, profesorii diriginti intocmesc tabele de inscriere la prima sesiune de bacalaureat, in conformitate cu evidentele din licee.Tabelele cuprind optiunile pentru probele de examen si semnatura elevilor. Odata cu tabelele, profesorii diriginti depun si fisa-tip informatizata, tiparita, pentru fiecare candidat, luand in calcul inclusiv optiunile elevilor care participa la sesiunea de corigente. Inscrierea se face la centrul de examen la care este arondata unitatea de invatamant, de catre director si de secretarul acesteia, conform unei programari stabilite de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti.
Pana la data de 16 martie, toti elevii din clasele liceale terminale isi vor exprima, in scris, optiunile pentru obiectele de studiu prevazute pentru probele la alegere, la care doresc sa sustina examenul de bacalaureat;
b) pentru candidatii din anii precedenti si pentru candidatii din seria curenta, in cazul celei de adoua sesiuni, inscrierea se face de catre secretariatul unitatii din centrul de examen la care este arondata unitatea scolara pe care candidatii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de acestia (certificat de nastere si, dupa caz, de casatorie, un act deidentitate, foaia matricola, adeverinta cu notele la probele pentru care solicita recunoasterea notelor);
c) pentru candidatii din seriileanterioare, in situatia schimbarii domiciliului in alta localitate, mentionata ca atare in buletinul/in cartea de identitate, candidatii se pot inscrie pentru a sustine bacalaureatul la o unitate de invatamant de acelasi profil, stabilita de comisia judeteana de bacalaureat din judetul in care se afla noul domiciliu al candidatului. In afara acestei situatii, inscrierea in alt judet este permisa numai cu aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat, in urma unei cereri motivate, transmisa la Directia generala management invatamantpreuniversitar.

ARTICOLUL 31.

Candidatii care au participat sia u fost respinsi la sesiunile de bacalaureat organizate incepand cu anul 2003 si care solicita recunoasterea unor probe promovate in aceste sesiuni vor prezenta la inscriere si o adeverinta, eliberata de unitatea de invatamant pe care candidatul a absolvit-o, din care sa reiasa rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat in sesiunile mentionate. Adeverinta va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina sustinuta si nota obtinuta la fiecare dintre probele A-F. In cazul incare candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi mentionat in adeverinta. Adeverinta va fi semnata de directorul si de secretarul unitatii de invatamant absolvite si va purta stampila acesteia.

ARTICOLUL 32.

(1) Recunoasterea unoradintre probele promovate, pentru sesiunea curenta, este conditionata desolicitarea scrisa de recunoastere a probelor promovate in sesiunile mentionate la ARTICOLUL 4, care se face in momentul inscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2009. Candidatii vor preciza in fisa de inscriere probele (A-F) la care doresc sa li se recunoasca rezultatele obtinute in sesiunile mentionate la ARTICOLUL 4, precum si disciplinele pe care solicita sa le sustina in cadrul fiecarei probe. In fisa de inscriere se specifica probele, respectiv disciplina pe care doresc sa o sustina la fiecare proba, precum si tipul de subiect pentru disciplina respectiva.

(2) Nedepunerea cererii de recunoastere a uneia dintre probele promovate intr-o sesiune, cumulata cu sustinerea din nou a acestei probe in alta sesiune, conduce la prescrierea dreptului de a solicita recunoasterea notei initiale. Prin urmare, in cazul in care candidatul a sustinut in sesiuni succesive aceeasi proba, la o eventuala noua cerere de recunoastere a probei respective i se va recunoaste ultima nota obtinuta la aceasta proba.

ARTICOLUL 33.

Directorii unitatilor deinvatamant liceal centralizeaza optiunile si transmit situatiacomisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti pana ladata de 31 martie.

ARTICOLUL 34.

(1) Tabelele de inscrierela prima sesiune a examenului de bacalaureat, pentru absolventii dinseria curenta, intocmite conform calendarului, se actualizeaza dupa incheierea semestrului al doilea prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata, exmatriculati, sau eventualele schimbari de optiuni si se transmit in termen de 3 zile dela incheierea cursurilor, semnate si stampilate de director, centruluide examen la care scoala este arondata. De corectitudinea datelor transmise centrului de examen raspunde directorul unitatii deinvatamant la care candidatii au absolvit cursurile liceale.

(2) Pentru a doua sesiune de bacalaureat, inscrierea candidatilor se face conform graficului anuntat. Pentru elevii de clasa a XII-a/a XIII-a care sustin examene de corigenta, se va stabili in graficul corigentelor o zi speciala de inscriere pentru sesiunea a doua de bacalaureat.

V. Continutul examenului de bacalaureat si stabilirea probelor

ARTICOLUL 35.

Disciplinele de studiu la care se organizeaza probele pentru examenul de bacalaureat sunt stabilite conform legii.

ARTICOLUL 36.

(1) Conform Legiiinvatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare, examenul national de bacalaureat consta in sustinerea a doua, respectiv a 3 probe comune si a 3 probe diferentiate, in functie de filiera si de profil.
Probele comune sunt urmatoarele:
proba A - limba si literatura romana - scris si oral;
proba B - una dintre limbile moderne de circulatie internationala, studiate in liceu - oral;
proba C - limba materna, scris si oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
- limba si literatura intr-o limbade circulatie internationala, scris si oral, pentru elevii care auurmat studiile liceale cu limba de predare in limba de circulatie internationala respectiva.
Probele de examen, diferentiate in functie de filiera, de profil, de specializare/calificare profesionala si de optiunea elevului, sunt urmatoarele:

Filiera teoretica

Profil umanist:
proba D - istorie sau geografie - proba scrisa;
proba E - o proba, la alegere, din aria curriculara corespunzatoare specializarii - proba scrisa;
proba F - o proba, la alegere, dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat celesustinute anterior - proba scrisa/proba practica.

Profil real:
proba D - matematica - proba scrisa;
proba E - o proba, la alegere, din aria curriculara corespunzatoare specializarii - proba scrisa;
proba F - o proba, la alegere, dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat celesustinute anterior - proba scrisa/proba practica.

Filiera tehnologica

proba D - matematica - pentru toate profilurile si specializarile - proba scrisa;
proba E - o proba, la alegere, din aria curriculara "Tehnologii", in functie de calificarea profesionala aelevului - proba scrisa;
proba F - o proba, la alegere, dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat celealese anterior - proba scrisa/proba practica.

Filiera vocationala

proba D - istorie sau geografie, respectiv matematica, in functie de profil - proba scrisa;
proba E - o proba, la alegere, din ariile curriculare specifice profilului si specializarii - proba scrisa/proba practica;
proba F - o proba, la alegere, dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele alese anterior - proba scrisa/proba practica.

(2) Aprobarea listei disciplinelor la alegere mentionate in lege, precum si a programelor disciplinelor de examen se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.

(3) Candidatii pot alege pentru probele D, E si F una dintre disciplinele studiate in liceu, din lista stabilita de M.E.C.T. pentru fiecare filiera/profil/specializare/calificare profesionala.

(4) La proba comuna B - unadintre limbile moderne de circulatie internationala studiate in liceu - elevii pot alege oricare limba moderna studiata in liceu, indiferent daca a fost studiata drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, daca a fost studiata in regim normal, intensiv, bilingv ori daca a fost disciplina obligatorie sau optionala. Examenul se sustine in conformitate cu programa de bacalaureat pentru limba aleasa, valabila pentru respectiva sesiune de bacalaureat si care corespundenivelului (L1, L2 sau L3) si formei in care a fost studiata de catre candidat limba respectiva (normal, intensiv, bilingv).

(5) Precizarile de la alin.(4) se aplica si in cazul in care candidatul opteaza pentru sustinerea unei limbi straine la proba scrisa E sau la proba F.

(6) In cadrul examenului de bacalaureat, elevii nu pot sustine o aceeasi disciplina la probe diferite.

ARTICOLUL 37.

(1) Pentru candidatii proveniti din promotiile anterioare se face asimilarea specializarii absolvite cu una dintre specializarile/calificarile profesionale in vigoare pentru promotia curenta.

(2) Pentru filiera teoretica, promotiile de la invatamant de zi, de pana in anul 2002 inclusiv, sau de la invatamant seral sau cu frecventa redusa, de pana in anul 2003 inclusiv, asimilarea specializarilor se face astfel:

Specializare/Specializare asimilata
Limbi moderne / Filologie/Limbi clasice
Istorie - stiinte sociale /Stiinte sociale

Matematica-fizica /Matematica-informatica
Fizica-chimie /Stiinte ale naturii/Chimie-biologie

(3) Pentru filierele tehnologica si vocationala, asimilarea specializarilor se face de catre comisia judeteana de bacalaureat, dupa analiza comparativa a planurilor-cadru parcurse de candidat si a planurilor-cadru in vigoare pentru absolventii promotiei 2009.

ARTICOLUL 38.

(1) Subiectele pentru probele scrise de examen se elaboreaza de catre Centrul National pentruCurriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar si se stabilesc tinandu-se seama de urmatoarele criterii:
a) sa fie in concordanta cu programele scolare si cu programele de bacalaureat, aprobate si publicate de M.E.C.T.;
b) sa fie proiectate astfel incat tratarea lor sa angajeze cat mai multe posibilitati de analiza, desinteza si de generalizare din partea candidatilor;
c) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate corespunzator continutului programelor scolare si al programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate in timpul stabilit, sa solicite demonstrarea competentelor prevazute in aceste programe;
d) sa permita tratarea lor in timpul acordat candidatilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore;
e) baremele de evaluare se elaboreaza astfel incat sa se asigure unitatea de evaluare la nivel national.

(2) Pentru fiecare probascrisa se elaboreaza categorii de itemi. Varianta pentru subiectulfiecarei probe scrise va fi generata prin combinarea categoriilor de itemi.

(3) Categoriile de itemi se posteaza pe site-ul M.E.C.T. la data de 1 martie.

ARTICOLUL 39.

(1) Subiectele pentru probele orale se elaboreaza de catre Centrul National pentru Curriculumsi Evaluare in Invatamantul Preuniversitar; subiectele cuprind teme si/sau texte corespunzatoare continuturilor asociate competentelor din programele pentru bacalaureat.

(2) Subiectele de pe biletele de examen oral vor avea un grad de complexitate care sa permita tratarea lor integrala in maximum 10-15 minute.

ARTICOLUL 40.

(1) Subiectele pentru examenul de bacalaureat se clasifica in categoria documentelor secret de serviciu din momentul demararii actiunii de elaborare a acestora si pana in momentul in care devin publice. Toate actiunile referitoare la elaborarea, traducerea si transmiterea catre centrele de examen vor fi mentionate intr-o procedura care se va elabora in concordanta culegislatia in vigoare.

(2) Modalitatea de transmitere a subiectelor la centrele de examen va fi reglementata printr-o procedura separata.

(3) Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar asigura traducerea variantelor de subiecte in limbile minoritatilor nationale.

(4) Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar va posta pe web-site structura subiectelor pentru probele scrise si a biletelor pentru probele orale, precum si precizarile metodologice referitoare lacerinte si la modalitatile de evaluare ale acestora la data de 30 noiembrie 2008.

VI. Organizarea si desfasurarea probelor

Probele orale

ARTICOLUL 41.

(1) La probele orale/practice, candidatii intra in sala de examen in ordinea afisata, respectandu-se criteriul alfabetic si ora prevazuta pentru fiecare grupa. La proba orala de limbi moderne, examinarea candidatilor se varealiza in ordinea categoriilor de subiecte, corespunzatoare nivelului de studiu specific disciplinelor respective. Fiecare candidat prezinta comisiei documentul de identitate si fisa individuala pentru consemnarea rezultatelor la examinarile orale si practice. Comisia debacalaureat verifica identitatea fiecarui candidat.

(2) Se interzice candidatilor sa patrunda in sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentrure zolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.

(3) La probele orale, candidatul extrage un bilet si primeste hartie stampilata pentruciorna. El are dreptul la un al doilea bilet, caz in care nota va fi scazuta cu un punct.

(4) Pentru elaborarea raspunsurilor se acorda fiecarui candidat 10-15 minute.
La examenul oral de limba si literatura maghiara (proba C) candidatii pot folosi culegeri de texte. Pentru a preveni eventuale fraude, acestea vor fi verificate inainte de inceperea examenului de catre comisia de examinare.

(5) Eventualele fraude sau tentative de frauda la probele orale/practice vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatului din examen.

(6) Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti va fi informata, imediat, despre orice situatie speciala.

ARTICOLUL 42.

Desfasurarea probelor orale arecaracter public. Persoanele straine care asista la desfasurarea acestor probe vor respecta procedurile prevazute la ARTICOLUL 20 alin. (2).

Probele scrise

ARTICOLUL 43.

(1) La probele scrise, salile vor fi, in prealabil, adaptate acestor activitati, prin:
a) dotarea corespunzatoare; se va avea in vedere amenajarea salilor, astfel incat in fiecare sala de examen sa existe cel putin 15 candidati;
b) eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe candidati in elaborarea raspunsurilor orale sau a lucrarilor scrise;
c) afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu candidatii repartizati in sala respectiva si a prevederilor metodologiei, care ii informeaza pe acestia ca patrunderea in sala cu materiale ajutatoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag eliminarea din examen;
d) afisarea pe usa fiecarei sali a prevederilor din metodologie, care ii informeaza pe elevi ca subiectele rezolvate pe ciorna sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau in considerare.

(2) Comisia din centrul de examen va lua toate masurile ca si in celelalte spatii la care au acces candidatii, inainte sau in timpul examenului, sa nu se afle materiale care pot ajuta candidatii la elaborarea raspunsurilor.

ARTICOLUL 44.

(1) Inaintea intrarii in sali, presedintele comisiei din centrul de examen instruieste asistentii in legatura cu indatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, cu informatiile pe care trebuie sa le furnizeze candidatilor aflati insali.

(2) La incheierea instructajului, participantii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva alaturi de celelalte documente ale examenului.

(3) Repartizarea in sali acelor 2 asistenti - cadre didactice de alta specialitate decat cea lacare se sustine examenul, din alta unitate de invatamant decat cea din care provin candidatii - se face de catre presedintele comisiei, prin tragere la sorti in ziua fiecarei probe, cu 3 sferturi de ora inainte de inceperea acesteia, luandu-se masuri sa nu ramana aceleasi formatii de asistenta in zile diferite si nici aceiasi asistenti pentru aceleasi sali, la probe diferite.

(4) Asistentii care intrain sali dupa ce au fost instruiti si au semnat fisa de atributii primesc din partea presedintelui listele cu candidatii, procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise, hartie tipizata pentru lucrari si hartie stampilata pentru ciorne. Numarul de coli de examen si numarul de coli pentru ciorne, primite pentru fiecare sala de examen, vor fi consemnate in procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent si de presedintele comisiei.

(5) Se interziceasistentilor sa patrunda in sala cu telefoane mobile sau cu mijloaceelectronice de calcul ori de comunicare, precum si cu ziare, reviste,carti.

ARTICOLUL 45.

(1) Accesul candidatilor in sali este permis pe baza actului de identitate, cel mai tarziu cu 30 deminute inainte de inceperea probei.

(2) Se interzice candidatilor sa patrunda in sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Candidatii pot introduce in sali si pot folosi intimpul examenului doar acele materiale a caror posibilitate de utilizare este mentionata explicit in metodologie si pe foaia care contine subiectul de examen, respectiv dictionar la disciplina limba latina sau planul de conturi la disciplina contabilitate. Asistentii vor verifica respectarea acestei prevederi inainte de aducerea subiectelor in sali. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, si, dupa caz, la sanctionarea asistentilor.

(3) Inainte de aducerea subiectelor in sali, asistentii vor explica elevilor modul dedesfasurare a probei si modul de completare a datelor personale pefoaia tipizata.

(4) Candidatii se aseazacate unul in banca, in ordine alfabetica, in functie de disciplina si de tipul de subiect primit, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o coala de hartie tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea incare sunt trecute in actul de identitate, si completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate va fi lipit, dupa distribuirea subiectelor in sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat identitatea candidatilor dupa completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata. Colturile lucrarilor vor fi lipite numai dupa ce candidatii au inceput sa scriepe foaia de concurs rezolvarea subiectelor. Procedura anterioara se repeta pentru toate colile tipizate utilizate de candidat pentru a redacta lucrarea. Candidatii vor primi atatea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila "Bacalaureat 2009 - C.E." cate le sunt necesare. Pentru lipirea coltului lucrarii se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante pentru toate centrele de examen dintr-un judet.
Presedintele comisiei aplica stampila-tip "Bacalaureat 2009 - C.E." peste coltul inchis si lipit al lucrarii. In cazul in care se organizeaza o subcomisie in alta locatie, stampila este aplicata de catre membrul comisiei din centrul de examen, desemnat pentru a participa la examen in acea subcomisie. Aceste operatii se vor incheia inaintea iesirii primului candidat din sala de examen.

(5) Inscrierea numelui candidatului pe foile tipizate in afara rubricii care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii atrag anularea lucrarii scrise respective.

ARTICOLUL 46.

(1) Dupa anuntarea variantei de subiect extrase de Comisia Nationala de Bacalaureat, se multiplica subiectele in numar egal cu numarul candidatilor, urmand ca acestea sa fie distribuite in sali. Candidatii care sustin probele in limbile minoritatilor nationale vor primi simultan subiectul atat inlimba materna, cat si in limba romana.

(2) Comisia de examen valua toate masurile pentru a pregati in mod corespunzator operatia de multiplicare, astfel incat sa fie asigurat in cel mai scurt timp posibil cate un subiect pentru fiecare candidat.

(3) Asistentii primesc subiectele multiplicate in plicuri sigilate de la presedinte, vicepresedinte, secretar sau un membru al comisiei si le distribuie fiecarui candidat. La incheierea acestor operatiuni incepe rezolvarea subiectelor de catre candidati.

(4) Asistentii verificaprimirea de catre fiecare candidat a tipului de subiect, corespunzator filierei, profilului, specializarii/calificarii profesionale si optiunii, la care are dreptul conform prevederilor prezentei metodologii.

(5) Niciun membru alcomisiei nu poate parasi centrul de examen pana la incheierea probei, exceptand cazurile speciale - cazuri medicale, accidente, situatii de forta majora. Candidatii care doresc sa predea lucrarile inainte de expirarea timpului maxim prevazut de prezenta metodologie pentrurezolvarea subiectelor pot parasi centrul de examen cel mai devreme dupa o ora si jumatate de la distribuirea subiectelor in sali.

ARTICOLUL 47.

(1) Presedintele,vicepresedintele, secretarul sau un membru al comisiei verifica intoate salile de examen daca subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv daca ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea/calificarea profesionala si cuoptiunea candidatului.

(2) Se interzice presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si membrilor comisiei sadea candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, safaca modificari ale subiectelor sau ale baremelor de evaluare.

(3) Din momentul distribuirii subiectelor niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala, decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia.

(4) In cazuri exceptionale, daca un candidat se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistenti pana la inapoierea in sala de examen; in aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu vafi prelungit.

ARTICOLUL 48.

(1) Timpul destinatelaborarii unei lucrari scrise este de 3 ore, socotit din momentul incare s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
Pentru elaborarea lucrarii scrise candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele "Matematica" si "Geografie", candidatii pot sa utilizeze instrumente de desen.

(2) Se interzice folosireain timpul probelor scrise a mijloacelor de calcul. Se foloseste numaihartia distribuita candidatilor de catre asistenti.

(3) Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. In cazul in care unii candidati, din diferite motive, doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre asistenti, mentionandu-se pe ele "Anulat", se semneaza de catre asistenti si sepastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.

ARTICOLUL 49.

(1) In timpul desfasurarii probelor scrise, asistentii nu dau candidatilor nicio indicatie, nu discuta intre ei si nu rezolva subiectul de examen. Unul dintre asistenti sta in fata clasei, celalalt in spatele clasei si nu au alte preocupari in afara de supraveghere. In cazul in care acestia incalca aceste dispozitii, presedintele comisiei poate decide inlocuirea lor si, daca este cazul, poate face si propunere de incepere a proceduriide cercetare disciplinara.

(2) In timpul desfasurariiprobelor scrise, asistentii raspund de asigurarea ordinii si a linistiiin sala de clasa, de respectarea de catre candidati a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistentii au obligatia sa verifice daca elevii au patruns in sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite ori facilita rezolvarea subiectelor de examen si sa ia masurile ce se impun, conform prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, asistentii nu permit candidatilor sa comunice in niciun fel intre ei sau cu exteriorul sisesizeaza presedintele comisiei asupra oricarei incalcari a prezenteimetodologii.

(3) Eventualele fraude sautentative de frauda, alte nereguli in desfasurarea examenului,semnalate asistentilor de catre candidati ori sesizate de vicepresedinte, secretar, membrii comisiei, de asistenti sau de catre delegatii Comisiei Nationale ori ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei. Acestaeste obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatului din examen.

(4) Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti va fi informata, imediat, despre orice situatie speciala.

(5) In timpul desfasurarii probelor scrise, in salile de examen au voie sa intre numai:
a) presedintele, vicepresedintele, secretarul si membrii comisiei din centrul de examen;
b) persoane delegate de Comisia Nationala de Bacalaureat sau de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti pentru a controla desfasurarea corecta a examenului.

ARTICOLUL 50.

(1) Dupa ce isi incheielucrarile, candidatii numeroteaza foile, sub indrumarea asistentilor,numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris in total 5 pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiindbarata de catre asistenti. Dupa incheierea numerotarii, candidatii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.

(2) La expirarea celor 3 ore acordate, candidatii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. 3 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.

(3) La predarea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza candidatii, precum si in rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.

(4) Ciornele si lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza in centrul de examen.

(5) La finalizarea probei scrise, asistentii predau, sub semnatura, lucrarile scrisepresedintelui si celorlalti membri ai comisiei. Acestia verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise, daca numarul de paginial fiecarei lucrari coincide cu cel inscris pe lucrare si inprocesul-verbal si daca au fost barate spatiile nescrise.

(6) In cazul in care uncandidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cei 2 asistenti si atrage eliminarea candidatului din examen.

VII. Evaluarea candidatilor

ARTICOLUL 51.

(1) Examinarea orala/practica se realizeaza de catre cei 2 profesori examinatori de specialitate, membri ai comisiei.

(2) La probele oraleprofesorii examinatori pot interveni cu intrebari lamuritoare sau suplimentare, de regula dupa ce candidatul si-a prezentat raspunsurile.

(3) Examinarea la probele orale/practice se desfasoara in prezenta a cel putin 3 candidati.

ARTICOLUL 52.

(1) Fiecare profesorexaminator evalueaza raspunsul candidatului de la probeleorale/practice cu note intregi de la 1 la 10, in functie de baremul de evaluare, astfel incat diferenta dintre notele celor 2 profesori evaluatori sa nu depaseasca un punct. Fiecare profesor trece in borderoul propriu nota acordata.

(2) Nota finala acandidatului la proba respectiva se calculeaza ca medie aritmetica cudoua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de examinatori.

(3) Notele acordate deprofesorii examinatori si nota finala la proba orala/practica se inregistreaza in fisa individuala a candidatului, cu semnatura profesorilor examinatori, imediat dupa incheierea sustinerii probei decatre candidat. La fiecare proba orala/practica, fisa individuala pentru consemnarea rezultatelor la examinarile orale si practice si actul de identitate se inmaneaza candidatului, dupa consemnarea notei. Examinatorii vor verifica, inainte de inmanarea fisei individuale, concordanta dintre notele consemnate in borderourile proprii si notadin fisa individuala.

(4) Dupa sustinerea probei orale, candidatul preda biletul de examen si ciorna semnata.

(5) Un candidat se considera promovat la proba orala/practica daca a obtinut minimum nota finala 5 (cinci) la respectiva proba. In caz contrar, candidatul este declarat "respins" la proba orala/practica respectiva.

(6) Probele orale sunt eliminatorii. Candidatul care a obtinut o nota sub 5 (cinci) sau nu s-aprezentat la o proba orala este declarat "respins", respectiv" neprezentat" la examenul de bacalaureat si nu mai participa la probele urmatoare.

ARTICOLUL 53.

Notele finale de la probeleorale/practice se inregistreaza in catalogul electronic imediat dupa incheierea sustinerii probei din ziua respectiva si se afiseaza la avizierul centrului de examen.

ARTICOLUL 54.

Pe masura ce se incheie sustinerea probelor scrise, toate lucrarile scrise se transporta si se predau de catre presedinte, insotit de vicepresedinte, de secretar sau de un membru al comisiei centrului de examen, pe baza de proces verbal, presedintelui si vicepresedintelui din centrul zonal de evaluare. Dupa incheierea ultimei probe, se preda la centrul zonal de evaluare sicatalogul electronic.

ARTICOLUL 55.

(1) Presedintele si vicepresedintele din centrul zonal de evaluare primesc, pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate.

(2) Toate lucrarile primitein centrul zonal de evaluare la aceeasi disciplina, din cadrulaceleiasi probe de examen, avand acelasi tip de subiect, sunt amestecate de catre presedintele si vicepresedintele comisiei, apoisunt grupate in pachete si numerotate de la 1 la n. De regula, pachetele cuprind cate 100 de lucrari. Pachetele de lucrari se introducin dosare/plicuri, dupa ce pe fiecare lucrare s-a scris si numarul deordine al dosarului/plicului.

(3) Dosarele cu lucrarilenumerotate sunt predate de presedinte sau de vicepresedinte, cuproces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnati depresedinte. Procesul-verbal contine data, ora, numele persoanelor carepredau/preiau lucrari, disciplina de examen, numarul lucrarilorpredate/preluate si numerele de ordine ale acestora.

(4) Inainte de incepereacorectarii, presedintele si vicepresedintele din centrul zonal de evaluare au obligatia de a asigura, pentru fiecare disciplina la carese organizeaza evaluarea, o sesiune de instruire pentru evaluatori. Scopul acestei instruiri este de a diminua diferentele dintre evaluatori in aplicarea baremului de evaluare.

(5) Evaluarea lucrarilorscrise din fiecare pachet se efectueaza, pe baza baremului de evaluare,in cadrul centrului zonal de evaluare, de 2 profesori evaluatori, care lucreaza in mod obligatoriu in sali separate, stabilite de presedintele comisiei. In fiecare sala se afla cel putin 3 profesori evaluatori. Schimbarea lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers se va face in prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui comisiei, mentionandu-se datele de identificare a evaluatorului: numele sinumerele lucrarilor corectate.

(6) Pe perioada evaluarii au voie sa intre in sali, in afara evaluatorilor insisi, doarpresedintele si vicepresedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, presedintele si vicepresedintele centrului zonal de evaluare, reprezentantii Comisiei Nationale de Bacalaureat, persoane delegate de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru a controla desfasurarea bacalaureatului.

(7) Toate borderourile,insotite de listele cu numerele lucrarilor si cu distributia acestora pe evaluatori se arhiveaza de catre vicepresedintele comisiei si vor fi puse la dispozitia Comisiei Nationale de Bacalaureat pentru sondaje si analize postexamen.

(8) Lucrarile se evalueazasi se apreciaza de fiecare evaluator, separat, respectandu-se baremelede evaluare stabilite de catre Comisia Nationala de Bacalaureat - Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar. La evaluarea lucrarilor scrise, profesorii evaluatorinu vor face sublinieri sau mentiuni pe acestea. Evaluarea pe bazabaremului se inregistreaza in borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator.

(9) Zilnic, dupa terminareaprogramului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari siborderourile individuale de notare, inchise in plicuri sigilate, sepredau, cu proces-verbal asemanator celui de la alin. (3), presedintelui sau vicepresedintelui, pentru a fi pastrate in case de fier sau in dulapuri metalice, inchise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza in acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele in care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi pastrate separat de catre presedinte/vicepresedinte si de unul dintre membrii comisiei.

ARTICOLUL 56.

(1) Dupa incheierea decatre ambii profesori a actiunii de evaluare, borderourile intocmite sisemnate de fiecare profesor evaluator sunt predate presedintelui comisiei, odata cu lucrarile evaluate. Dupa ce presedintele comisiei se asigura ca intre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori este odiferenta de cel mult un punct, notele obtinute se trec pe fiecare lucrare in parte, cu cerneala rosie, de catre profesorii evaluatori sise semneaza de acestia. Media finala se trece pe lucrare, in prezenta profesorilor evaluatori, de catre presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculeaza media finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, si semneaza.

(2) In cazul in care seconstata o diferenta mai mare de un punct intre notele acordate de cei2 evaluatori, presedintele repartizeaza lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, in prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finala a lucrarii. Nota rezultata in urmare evaluarii este nota care se trece pe lucrare; sub nota vor semna cei 3 evaluatori si presedintele comisiei. Numarul pachetului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate intr-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior. ARTICOLUL 57. -(1) Dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost evaluate si notate, acestea se deschid in prezenta presedintelui, a vicepresedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare si a profesorilor evaluatori, iar notele finale se inregistreaza imediat in catalogul electronic.

(2) Catalogul electronic,in forma tiparita, se preda de la centrul zonal de evaluare la centrulde examen. Predarea-primirea se face intre presedintii/vicepresedintii/membrii comisiilor. Forma tiparita acatalogului electronic complet, in doua exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala, stampilat si semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevazuta in acest scop, si de presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se preda, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegatal comisiei din centrul de examen.

VIII. Stabilirea rezultatelor finale si rezolvarea contestatiilor

ARTICOLUL 58.

(1) Dupa incheiereaprobelor din cadrul examenului de bacalaureat si dupa evaluarea sinotarea tuturor lucrarilor scrise, se comunica rezultatele finalepentru toti candidatii.

(2) Pentru fiecare candidatcare a obtinut cel putin nota 5 (cinci) la toate probele orale, scrise sau practice de examen, se calculeaza media generala de bacalaureat camedie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinutela respectivele probe.

(3) Pentru candidatii din seriile precedente, care au solicitat recunoasterea unor probe orale care au fost evaluate cu calificativul "admis", si care au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la fiecare din celelalte probe, se calculeaza media generala de bacalaureat ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la probele orale, scrise saupractice de examen, care au fost apreciate cu note.

(4) Nu se calculeaza mediagenerala pentru candidatii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele ori care au fost eliminati la oproba.

(5) Se considera promovatla examenul de bacalaureat, candidatul care a obtinut cel putin nota 5 sau calificativul "admis" la fiecare proba orala, a obtinut cel putin nota 5 la fiecare proba scrisa ori practica de examen si are media generala minimum 6 (sase). In acest caz, candidatul este declarat "reusit". Pentru candidatii care obtin media generala 5,99, mediagenerala se rotunjeste la 6,00.

(6) Candidatii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu indeplinesc simultan conditiile mentionate la alin. (5), precum si candidatii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen, sunt declarati "respinsi".

(7) Candidatii care au fost eliminati de la o proba nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati "eliminati din examen", fara posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii. Se considera ca acesti candidati nu au promovat examenul de bacalaureat.

(8) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale bacalaureatului se intocmesc si se afiseaza liste nominale care cuprind: numele si prenumele candidatilor, notele obtinute la fiecare proba scrisa, practica sau orala, media generala, acolo unde este cazul, si rezultatul final:"reusit"/"respins"/"neprezentat"/"eliminat din examen".

ARTICOLUL 59.

Pentru candidatii proveniti de la alte licee decat cel in care este organizat centrul de examen, comisia de examen intocmeste extrase din catalog, care cuprind situatia lor la examen, si le transmit liceelor respective in vederea completarii diplomelor de bacalaureat.

ARTICOLUL 60.

(1) La probele orale sipractice nu se admit contestatii, cu exceptia probei de dicteu melodic si armonic de la profilul artistic - muzica.

(2) Contestatiile laprobele scrise se depun si se inregistreaza la centrul de examen in perioada prevazuta de calendarul examenului de bacalaureat.

(3) Presedintele impreuna cu unul dintre vicepresedinti, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen primesc contestatiile si le inregistreaza.

(4) Cererile prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, insotite de un borderou in care se precizeaza numele contestatarilor si probele, respectiv disciplina/disciplinele pentru care este depusa contestatia, seinainteaza comisiei din centrul zonal de evaluare de catre un delegatal comisiei din centrul de examen.

(5) Dupa centralizareacererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, lucrarile se secretizeaza. Secretizarea se face in toate centrelezonale de evaluare din judet cu acelasi tip de hartie pusa ladispozitie de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti.
Dupa aceasta, se aplica stampila "Bacalaureat 2009 - C.Z.E.", iar lucrarile se inainteaza, prin delegat,comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. Aceasta numeroteaza lucrarile contestate, pentru fiecare proba scrisa, disciplina si tip de subiect, si le transmite comisiei judetene/a municipiul Bucuresti/regionale de contestatii, singura in masura sa acorde o noua nota lucrarii. Totodata, se transmite un borderou in care se mentioneaza proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare contestata.

(6) Comisia Nationala deBacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestatii la nivelregional. Componenta comisiei de contestatii din centrele regionale este stabilita de comisia judeteana de bacalaureat din judetul unde afost stabilit sediul centrului de contestatii, cu acordul Comisiei Nationale de Bacalaureat.

ARTICOLUL 61.

(1) Comisiile judetene/a municipiul Bucuresti/regionale de contestatii reevalueaza lucrarile primite si acorda note lucrarilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.

(2) Toate procedurile privind desfasurarea activitatii in centrele zonale de evaluare suntrespectate si in cazul comisiei judetene de contestatii.

(3) Dupa terminarea evaluarii si deschiderea lucrarilor, presedintele comisiei decontestatii analizeaza notele acordate dupa reevaluare, in comparatie cu cele acordate initial. In situatia in care se constata diferente denotare mai mari de 1,50 puncte, in plus sau in minus, intre notele de la evaluarea initiala si cele de la contestatii, presedintele comisieide contestatii decide reevaluarea lucrarilor respective de catre o a treia comisie, formata din alti profesori cu experienta, altii decat cei care au evaluat initial lucrarile in centrul de contestatii. Reevaluarea se va face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectandcu strictete baremul de evaluare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia comisie este nota care va fi acordata de comisia decontestatii.

(4) Hotararile comisiei judetene de contestatii/a municipiului Bucuresti se consemneaza intr-un proces-verbal care se semneaza de catre membrii comisiei si de presedinte.

(5) Lucrarile scrise serestituie centrelor zonale de evaluare, impreuna cu o copie de peprocesul-verbal. In cazul organizarii centrelor regionale de contestatii, documentele sunt predate delegatilor comisiilor judetene/amunicipiului Bucuresti de bacalaureat din judetele arondate centrului respectiv de contestatii. O copie a procesului-verbal in care suntconsemnate deciziile comisiei de contestatii este predata de comisiadin centrul de evaluare, respectiv de comisia judeteana de bacalaureat delegatului fiecarui centru de examen care a inaintat cereri de reevaluare a lucrarilor scrise. Borderourile de evaluare de la comisia de contestatii si procesul-verbal se pastreaza la sediul inspectoratului scolar respectiv timp de 2 ani.

ARTICOLUL 62.

(1) Pentru lucrarile careau primit initial note cuprinse intre 4,50-4,99, inclusiv notele de4,50 si 4,99, sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota acordata de catre comisia de contestatii.

(2) Pentru lucrarile careau primit initial la comisia din centrul zonal de evaluare alte note decat cele mentionate la alin. (1), nota definitiva este nota acordata de comisia judeteana de contestatii/a municipiului Bucuresti, daca intre nota initiala si nota acordata la contestatii se constata o diferenta de cel putin 0,50 puncte. Daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota definitiva este nota initiala, acordata de comisia din centrul zonal de evaluare.

(3) Nota definitiva, acordata in conformitate cu procedura mentionata la alin. (1) si (2),nu mai poate fi modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.

(4) Comisiile de bacalaureat din centrele de examen opereaza in catalogul electronic schimbarile care se impun dupa aflarea rezultatelor la contestatii, recalculeaza, dupa caz, media generala de bacalaureat si rectifica in mod corespunzator rezultatul examenului.

(5) Rezultatele la contestatii se comunica celor in drept prin afisare la avizierul centrului de examen, conform calendarului.

IX. Raspunderea disciplinara

ARTICOLUL 63.

(1) Respectarea intocmai ametodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate in aceasta activitate. Incalcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinara. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si de control din invatamant, implicat in desfasurarea examenului de bacalaureat, raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor carele revin, precum si pentru incalcarea normelor de comportare, prin care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei.

(2) In cazul in care seconstata diferente mai mari de 1,50 puncte - in plus sau in minus -intre nota initiala si nota obtinuta la contestatii, inspectoratele scolare analizeaza situatia in termen de 5 de zile de la terminarea contestatiilor. In situatii justificate, se va declansa procedura decercetare disciplinara, conform prezentei metodologii, pentrusanctionarea celor care se fac vinovati de comiterea abaterilor.

ARTICOLUL 64.

(1) Sanctiuniledisciplinare care se pot aplica personalului implicat in comisiile de bacalaureat, in raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) observatie scrisa;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de baza,cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, de indrumare side control, cu pana la 15%, pe o perioada de 1-6 luni;
d) neselectionarea cadrelor didactice respective in vederea participarii la comisiile de examen in sesiunile urmatoare;
e) destituirea din functia de conducere, de indrumare si de control din invatamant;
f) desfacerea disciplinara a contractului de munca.

(2) Cadrele didactice carein perioada examenului comit fapte cu caracter infractional, respectiv furnizarea solutiilor problemei, inlocuiri de lucrari, falsificari delucrari etc., care permit sau favorizeaza fraudarea examenului ori care au manifestari care atesta neglijenta in indeplinirea atributiilor ce le revin sunt sanctionate in conformitate cu prevederile prezentei metodologii sau ale Codului penal. In astfel de cazuri, ComisiaNationala de Bacalaureat sau, dupa caz, comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti va sesiza in scris organele decercetare penala.

(3) Prevederile alin. (2)se aplica si persoanelor care au contribuit la elaborarea sau transmiterea subiectelor/baremelor de evaluare pentru probele orale sau scrise si au intreprins actiuni care au constat in divulgarea partialaori integrala a subiectelor/baremelor de evaluare.

ARTICOLUL 65.

(1) Sanctiunea disciplinarase aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate, avand labaza procesul-verbal al comisiei de control, audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta in aparare.

(2) Pentru cercetareaabaterilor savarsite de personalul didactic prevazut la ARTICOLUL 78 seconstituie comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. In comisiile de cercetare a abaterilor personalului didacticdin invatamantul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari de specialitate.

(3) Comisiile de cercetaresunt numite de ministrul educatiei, cercetarii si tineretului, pentru functiile prevazute la ARTICOLUL 25 lit. b) din Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, si/respectiv, de catre inspectorul scolar general pentrucelelalte cadre didactice.

ARTICOLUL 66.

(1) Punctul de plecare alcercetarii este procesul-verbal alcatuit de organele de control. Incadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora in imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, desi a fostinstiintat in scris cu minimum 48 de ore inainte, precum si de a da declaratii scrise se constata prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa isi produca probe in aparare.

(2) Inspectoratul scolar vaface comunicarea, prin decizie scrisa catre unitatea de invatamant de la care provine cadrul didactic respectiv, in care se precizeaza abaterea constatata si sanctiunea dispusa, urmand ca unitatea deinvatamant respectiva sa duca la indeplinire aplicarea acesteia.

(3) Abaterile savarsite decadrele didactice in timpul participarii la comisiile pentru examenul de bacalaureat sunt luate in considerare la acordarea calificativului anual.

ARTICOLUL 67.

(1) Constatarea de nereguli grave sau repetate in desfasurarea activitatii unei comisii de bacalaureat atrage diminuarea cu 20-70% a indemnizatiei vicepresedintelui si a presedintelui. De asemenea, constatarea de nereguli grave duce la inlocuirea din comisie a vinovatilor. In cazul inlocuirii din comisie pentru abateri grave, persoana inlocuita nu primeste indemnizatia cuvenita respectivei functii din comisia de bacalaureat.

(2) Presedintii de comisii, cadre didactice universitare, care nu isi indeplinesc obligatiile ce lerevin in conformitate cu prezenta metodologie, nu vor mai participa la sesiunile urmatoare ale examenului de bacalaureat.

ARTICOLUL 68.

(1) In vederea respectariiprevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurareacorectitudinii desfasurarii examenului de bacalaureat, presedintii comisiilor din centrele de bacalaureat vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. In declaratia-tip, cadrul didactic precizeaza ca nu are sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea printre candidatii care participa la examenul de bacalaureatin centru de examen unde isi desfasoara activitatea si isi asuma responsabilitatea pentru respectarea intocmai a prevederilor legale.

(2) De asemenea, declaratiacadrului didactic cuprinde mentiunea ca, in cazul constatarii unor nereguli in activitatea sa din cadrul comisiei, stie ca se vor lua masuri de sanctionare, care pot merge pana la excluderea din invatamant, in functie de gravitatea abaterii, in conformitate cu ARTICOLUL 292 din Codul penal.

X. Dispozitii finale

ARTICOLUL 69.

Absolventii promotiilor anterioareanului 2009 vor sustine examenul de bacalaureat in conformitate cu programele scolare aprobate prin prezentul ordin.

ARTICOLUL 70.

Comisiile de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, precum si comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti au obligatia sa informeze telefonic, in cel mai scurt timp, Comisia Nationala de Bacalaureat cu privire la neregulile care apar in organizarea si desfasurarea bacalaureatului, precum si despre neprezentarea unor presedinti, in vederea inlocuirii acestora.

ARTICOLUL 71.

(1) Toate documentele intocmite in centrul de examen pentru bacalaureat se pastreaza in arhiva unitatii scolare in care a fost organizat centrul de examen, pana la sfarsitul anului scolar urmator.

(2) Lucrarile scrise si borderourile de notare, semnate de evaluatori, se predau, cu proces-verbal, directorului unitatii de invatamant in care s-a organizat centrul zonal de evaluare si se pastreaza pana la sfarsitul anului scolar urmator.

ARTICOLUL 72.

(1) Diplomele debacalaureat se completeaza cu datele din catalogul electronic numai de catre secretarii liceelor la care absolventii au promovat ultima clasasi vor fi semnate de catre acestia si de catre presedintele comisiei din centrul de examen in termen de cel mult 10 de zile de la terminarea examenului de bacalaureat.

(2) In cazuri justificate, diplomele pot fi semnate de catre presedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. Diplomele candidatilor care ausustinut examenul de bacalaureat in sesiunea speciala prevazuta la ARTICOLUL 1 alin. (4) vor fi semnate de catre presedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti din judetul in care se afla unitatea de invatamant absolvita de catre acestia.

(3) Pentru candidatii careau sustinut examenul de bacalaureat in alt centru de examen decat candidatii din unitatea de invatamant absolvita, inclusiv pentru cei care au sustinut bacalaureatul in alt judet, completarea diplomei se face de catre secretarul unitatii de invatamant la care candidatul a absolvit ultima clasa de liceu, in baza extrasului din forma tiparita a catalogului electronic primit de la centrul de examen la care candidatul a sustinut bacalaureatul. Diploma va fi semnata de secretarul unitatii de invatamant la care candidatul a absolvit clasa aXII-a/a XIII-a si de catre presedintele din centrul de examen la care a fost arondata unitatea scolara la care candidatul a absolvit cursurile liceale.

ARTICOLUL 73.

(1) Pana la data de 1octombrie, inspectoratele scolare vor alcatui un raport special despreexamenul national de bacalaureat din anul in curs, care va fi trimis incopie si la M.E.C.T., la Directia generala management invatamantpreuniversitar. Raportul anual va fi facut public.

(2) Raportul va cuprindeinformatii despre monitorizarea desfasurarii acestui examen, inclusivdate despre esantioanele de lucrari reevaluate la decizia comisiei nationale sau judetene. Comisia judeteana va decide reevaluarea delucrari la cel putin 3 discipline de examen, pentru examenul debacalaureat. Numarul minim de lucrari reevaluate la o disciplina va fide 50, iar criteriile de selectare a lucrarilor vor fi stabilite de inspectoratul scolar. Inspectorii scolari de specialitate vor coordona evaluarea esantioanelor si vor prezenta in scris inspectorului scolargeneral concluziile acestei reevaluari.

ARTICOLUL 74.

(1) La organizarea sid esfasurarea bacalaureatului in unitatile de invatamant cu sectiile de liceu pentru elevii cu deficiente vizuale, motorii si auditive se fac urmatoarele precizari speciale:
a) pentru un numar de candidaticare corespunde cel putin efectivului unei clase speciale de liceu se organizeaza subcomisii de bacalaureat;
b) presedintele comisiei de bacalaureat va fi, de regula, un cadru didactic universitar cu specialitatea psihopedagogie speciala, pedagogie, psihologie sau unprofesor cu gradul didactic I sau II, avand una dintre specialitatile mentionate anterior;
c) comisiile de bacalaureat vorasigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cudeficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele deconcurs unice, in functie de particularitatile individuale si de celespecifice deficientei respective.

(2) Exemple de asemenea adaptari sunt:
a) asigurarea posibilitatii decomunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevazatori,respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
b) marirea cu 1-1,5 ore a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre candidatii cu deficiente motorii sau neuromotorii, care ii impiedica sa scrie normal, sau de catre cei cu deficiente vizuale grave;
c) asigurarea scrisului cu caractere marite la candidatii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzatoare subiectelor de examen afisate/prezentate vizual;
e) realizarea probei scrise prindictarea continutului acesteia de catre candidatul cu deficiente catre un profesor asistent, de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba respectiva.

(3) Candidatii cudeficiente din liceele obisnuite pot beneficia, dupa caz, deprevederile punctului anterior, in baza certificatului de handicapat sau a unei adeverinte medicale. Acolo unde nu se pot realiza conditiide egalizare a sanselor, candidatii vor fi orientati spre comisia de bacalaureat dintr-o unitate de invatamant cu sectie de liceu deinvatamant special.

(4) Comisia Nationala deBacalaureat poate aproba si alte proceduri de sustinere a examenului debacalaureat pentru candidatii cu deficiente/handicap, la propunereacomisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti.

ARTICOLUL 75.

(1) In situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv, pentru cei scolarizati la domiciliu, ca si pentru cei care sufera de boli contagioase, comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti pot organiza sustinerea probelor la locul imobilizarii, simultan cu toti candidatii din tara.

(2) Organizarea acestorprobe se face cu avizul Comisiei Nationale de Bacalaureat, la cererea candidatului si in baza unui document medical care sa ateste imposibilitatea deplasarii sau a sustinerii probei in colectivitate.

ARTICOLUL 76.

In situatia in care in comisiilede examen sau de evaluare sunt cadre didactice cu domiciliul in altalocalitate, comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti va lua toate masurile pentru a asigura, la cererea acestora, cazarea inspatii apartinand sistemului de invatamant ori in alte spatii care sa permita incadrarea in baremul prevazut pentru cazare, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 77.

(1) Candidatul poatesolicita comisiei judetene/a municipiului Bucuresti sa isi vada lucrarea/lucrarile numai dupa afisarea rezultatelor finale dupa contestatii. Aceasta solicitare nu poate conduce la modificarea notelor acordate lucrarii/lucrarilor.

(2) Cu exceptiacandidatului, pot solicita sa vada lucrarea/lucrarile doar membrii comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau ai Comisiei Nationale de Bacalaureat, in scopul reevaluariia cesteia/acestora, conform prevederilor ARTICOLUL 8 pct. 11, aleARTICOLUL 11 pct. 12 si ale ARTICOLUL 73 alin. (2).

ARTICOLUL 78

(1) Se interzice cu desavarsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unorfonduri materiale ori banesti de la candidati, de la parintii acestorasau de la orice persoana care are rude in randul candidatilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea cazarii, a meselor ori a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de testare sau de evaluare.

(2) Conducerile unitatilor de invatamant vor lua toate masurile pentru informarea cadrelordidactice, elevilor si parintilor referitor la prevederile mentionatela alin. (1) si pentru a nu permite incalcarea acestora.

ANEXA Nr. 3

Sus

ATRIBUTIILE MEMBRILOR COMISIILOR DE BACALAUREAT

I. Comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti

1. Presedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:

1. controleaza si raspunde de organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;

2. poate decide asupra organizarii de centre de bacalaureat fie pe grupuri de licee, fie pe filiere, profiluri, specializari/calificari profesionale;

3. ia masuri de solutionare a problemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

4. ia masuri pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile si logistica necesara pentru buna desfasurare a examenului si a evaluarii: copiatoare in stare de functionare, care sa permita multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fiset metalic etc.;

5. poate delega inspectori scolari de specialitate, reprezentanti ai comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea desfasurarii examenului in centrele de bacalaureat;

6. se adreseaza in scris autoritatilor judetene de sanatate pentru a asigura prezenta personalului medical in fiecare centru in care se sustin probe in cadrul examenului de bacalaureat, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie electrica, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc. in scopul asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru desfasurarea examenului;

7. se adreseaza in scris organelor Ministerului Internelor si Reformei Administratiei, de politie si de jandarmerie, de la nivel judetean, primariilor pentru a asigura prezenta politistilor din politia comunitara sau a jandarmilor la sediul comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si la centrele de bacalaureat, pentru paza lucrarilor scrise, pentru pastrarea ordinii publice la centrele de examen si la centrele zonale de evaluare. Prezenta acestora va fi solicitata si pentru transportul lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de contestatii si invers;

8. numeste profesorii examinatori/evaluatori, asistentii, secretarii, vicepresedintii si membrii comisiilor de bacalaureat;

9. coordoneaza instruirea presedintilor si a vicepresedintilor comisiilor din centrele de examen, cu cel mult 48 ore inaintea primei probe a examenului de bacalaureat; pentru presedintii si vicepresedintii comisiilor din centrele zonale de evaluare, instruirea se face cu cel mult 48 de ore inaintea primei probe scrise;

10. opereaza, daca este cazul, schimbari ale vicepresedintilor, ale membrilor, ale profesorilor examinatori/evaluatori, ale secretarilor sau ale asistentilor care fac parte din comisiile din centrele de examen ori din centrele zonale de evaluare. Aceste schimbari vor fi aduse la cunostinta, dupa caz, Comisiei Nationale de Bacalaureat. Poate propune Comisiei Nationale de Bacalaureat, in cazuri justificate, schimbarea unor presedinti de comisie;

11. poate decide reevaluarea unor lucrari in perioada desfasurarii examenului sau ulterior si informeaza Comisia Nationala de Bacalaureat despre rezultatele acestor reevaluari;

12. sesizeaza imediat Comisiei Nationale de Bacalaureat orice situatie a carei rezolvare nu este prevazuta in metodologie si solicita, in cazuri justificate, subiecte de rezerva;

13. organizeaza centrul judetean/regional de contestatii si numeste comisia judeteana de contestatii/a municipiului Bucuresti;

14. organizeaza transportul, in conditii de securitate, a lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, de la preluarea lor de la una dintre comisii, pana la predarea lor catre cealalta comisie;

15. coordoneaza activitatea de primire a lucrarilor scrise contestate de la comisiile din centrele zonale de evaluare, precum si centralizarea si numerotarea acestora, pentru fiecare proba scrisa, disciplina si tip de subiect, si organizeaza transportul lor, in deplina securitate, la si de la comisia judeteana/regionala de contestatii; primeste lucrarile scrise reevaluate de comisia judeteana/regionala de contestatii si le transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare;

16. elaboreaza si transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Directia generala management invatamant preuniversitar, in termen de 10 zile de la incheierea sesiunii respective a bacalaureatului, raportul final, care va cuprinde:
a) situatia numerica a tuturor candidatilor, pe ansamblu si la fiecare proba de examen; situatia elevilor promovati, pe transe de medii;
b) semnalarea situatiilor deosebite - folosirea subiectelor de rezerva, inlocuirea unor presedinti si a unor membri ai comisiei, alte situatii;
c) sugestii si solutii pentru perfectionarea organizarii si a desfasurarii examenului de bacalaureat;
d) analiza modului de desfasurare a contestatiilor si rezultatele statistice ale acestora, concluzii si propuneri;
e) informatii despre sanctiunile aplicate si numele persoanelor sanctionate, inclusiv despre personalul didactic caruia comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti a decis sa-i retraga dreptul de a mai participa la examenele nationale.

2. Vicepresedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:

1. raspunde, impreuna cu presedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, de organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;

2. sprijina presedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti in solutionarea problemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

3. ia masuri, impreuna cu presedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile si logistica necesara pentru buna desfasurare a examenului si a evaluarii: copiatoare in stare de functionare, care sa permita multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fiset metalic etc.;

4. realizeaza, impreuna cu presedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si membrii comisiei, instruirea presedintilor si a vicepresedintilor comisiilor din centrele de examen, cu cel mult 48 ore inaintea primei probe a examenului de bacalaureat; pentru presedintii si vicepresedintii comisiilor din centrele zonale de evaluare, instruirea se face cu cel mult 48 de ore inaintea primei probe scrise;

5. sprijina presedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti in organizarea centrului judetean/regional de contestatii si in numirea comisiei judetene de contestatii/a municipiului Bucuresti;

6. organizeaza, impreuna cu presedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si membrii comisiei, transportul, in conditii de securitate, a lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, de la preluarea lor de la una dintre comisii pana la predarea lor catre cealalta comisie;

7. primeste, impreuna cu presedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, lucrarile scrise contestate de la comisiile din centrele zonale de evaluare, le centralizeaza si numeroteaza, pentru fiecare proba scrisa, disciplina si tip de subiect, si organizeaza transportul lor, in deplina securitate, la si de la comisia judeteana/regionala de contestatii; primeste lucrarile scrise reevaluate de comisia judeteana de contestatii/regionala si le transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare.

3. Secretarul comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:

1. transmite in format electronic Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar, spre aprobare, lista centrelor de examen si a centrelor zonale de evaluare din judet (municipiul Bucuresti), pana la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si pana la data de 24 iulie, pentru a doua sesiune;

2. comunica zilnic Comisiei Nationale de Bacalaureat - Directia generala management invatamant preuniversitar - situatiile speciale din ziua respectiva;

3. transmite, la sfarsitul fiecarei zile in care se organizeaza probe orale sau practice, Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar, date legate de numarul de candidati inscrisi la proba, numarul de candidati prezenti, numarul candidatilor promovati, pe transe de medii, numarul de candidati eliminati, procentajul de prezenta;

4. transmite, la sfarsitul fiecarei probe scrise, Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar, date legate de numarul de candidati inscrisi la proba, numarul de candidati prezenti, numarul de candidati eliminati, procentajul de prezenta;

5. transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar, rezultatele examenului de bacalaureat, imediat dupa afisarea acestora (atat inainte, cat si dupa contestatii), astfel: numar de candidati inscrisi pentru fiecare proba si in total pe judet, numar de candidati prezentati, numar de candidati eliminati din examen, numar de candidati respinsi, numar de candidati promovati, procentul de promovabilitate (dintre cei prezenti) si repartitia acestora pe transe de medii.

4. Membrii comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:

1. nominalizeaza, impreuna cu presedintele si vicepresedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pana la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si pana la data de 24 iulie, pentru a doua sesiune, centrele de examen, unitatile scolare arondate acestora, precum si centrele zonale de evaluare;

2. transmit in format electronic Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar, spre aprobare, lista centrelor de examen si a centrelor zonale de evaluare din judet (municipiul Bucuresti), pana la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si pana la data de 24 iulie, pentru a doua sesiune;

3. asigura, impreuna cu presedintele si vicepresedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, confectionarea stampilelor-tip pentru examenul de bacalaureat. Se confectioneaza doua tipuri de stampile rotunde, care vor avea urmatorul continut:
a) stampila pentru centrele de examen: "Bacalaureat 2009 - C.E.";
b) stampila pentru centrele zonale de evaluare: "Bacalaureat 2009 - C.Z.E".
Stampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm, si nu vor fi numerotate.
In situatia in care un centru de examen are organizata o subcomisie intr-o alta localitate, se confectioneaza o stampila separata pentru subcomisia respectiva;

4. organizeaza, impreuna cu presedintele si vicepresedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, transportul, in conditii de securitate, a lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, de la preluarea lor de la una dintre comisii pana la predarea lor catre cealalta comisie;

5. realizeaza, impreuna cu presedintele si vicepresedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, instruirea presedintilor si a vicepresedintilor comisiilor din centrele de examen, cu cel mult 48 ore inaintea primei probe a examenului de bacalaureat; pentru presedintii si vicepresedintii comisiilor din centrele zonale de evaluare, instruirea se face cu cel mult 48 de ore inaintea primei probe scrise;

6. iau masuri, impreuna cu presedintele si vicepresedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile si logistica necesara pentru buna desfasurare a examenului si a evaluarii: copiatoare in stare de functionare, care sa permita multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fiset metalic etc.;

7. monitorizeaza modul de organizare si desfasurare a probelor de examen pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;

8. monitorizeaza calitatea evaluarii, inclusiv prin reevaluarea unor lucrari;

9. elaboreaza, la termenele stabilite, rapoartele solicitate de Comisia Nationala de Bacalaureat sau prevazute in prezenta metodologie.

II. Comisia de bacalaureat din centrul de examen

1. Presedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen are urmatoarele atributii:

1. organizeaza si raspunde de desfasurarea examenului de bacalaureat in centrul respectiv;

2. controleaza si indruma activitatea tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

3. participa la instructajul organizat de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, la data si ora anuntate si preia de la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti: stampila de examen, listele cu membrii comisiei, listele cu asistenti, alte documente;

4. preia, cu proces-verbal, de la directorul unitatii de invatamant in care se afla centrul de examen:
- documentele necesare desfasurarii examenului de bacalaureat;
- logistica de examen: sali de examen, imprimante pentru lucrarile scrise, calculatoare, fotocopiatoare, fisete pentru pastrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax, radio, televizor etc.;
- tabelele de inscriere pentru absolventii din seria curenta, actualizate dupa incheierea cursurilor, semnate si stampilate de catre directorii scolilor arondate la centrul de examen;

5. verifica, impreuna cu vicepresedintele, autenticitatea actelor de inscriere, respectarea conditiilor de participare la examen si intocmirea listelor de inscriere;

6. deleaga secretarul comisiei sa completeze catalogul electronic cu numele, initiala tatalui si prenumele candidatilor, disciplinele de examen pe care acestia le sustin si sa verifice corectitudinea datelor trecute in catalogul electronic;

7. asigura, prin secretarul comisiei, alcatuirea si afisarea listei alfabetice a candidatilor pentru probele orale si practice, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte candidatii;

8. asigura, prin secretarul comisiei, intocmirea listelor cu repartizarea candidatilor pe sali, pentru probele scrise, in ordine alfabetica, si afisarea listelor respective, cu 24 de ore inainte de prima proba, la avizierul unitatii de invatamant, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte candidatii, 7,30-8,30;

9. asigura, prin secretarul comisiei, afisarea pe usile salilor in care se desfasoara probele a urmatoarelor documente:
- listele cu numele candidatilor repartizati in sala respectiva;
- prevederile metodologiei care stipuleaza ca patrunderea in sala de examen cu materiale ajutatoare, frauda sau tentativa de frauda atrage eliminarea din examen si ca subiectele rezolvate pe ciorna/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau in considerare;

10. ia toate masurile pentru a pregati in mod corespunzator operatia de multiplicare, astfel incat subiectele sa ajunga in cel mai scurt timp in salile de examen (numar suficient de copiatoare, verificarea starii de functionare si probarea acestora);

11. se asigura ca in centrul de bacalaureat sunt prezente personalul medical, personalul organelor de politie si de jandarmerie;

12. verifica, impreuna cu vicepresedintele, salile de examen, asigurandu-se ca:
- exista dotarea corespunzatoare (numarul de locuri permite asezarea cate unui elev in banca etc.);
- au fost eliminate materialele didactice care i-ar putea influenta pe candidati in elaborarea raspunsurilor orale sau a lucrarilor scrise;

13. asigura, prin profesorii examinatori, intocmirea biletelor de examen, in preziua inceperii probelor orale, in cate doua exemplare, pentru fiecare subcomisie de examinare;

14. deleaga secretarul sa completeze notele de la probele orale si practice in catalogul electronic si notele obtinute in sesiunile anterioare de absolventii din seriile anterioare; verifica, de asemenea, corectitudinea inscrierii notelor la diferitele probe;

15. verifica, controleaza, indruma si asigura organizarea si desfasurarea corespunzatoare a probelor orale/practice si scrise;

16. la probele orale, in unele situatii poate dispune intreruperea examinarii si eliminarea din sala a persoanelor cu atitudine si comportament necorespunzatoare;

17. se asigura asupra continutului dosarului pentru fiecare sala de examen, pentru proba scrisa. Acest dosar trebuie sa contina:
- lista cu candidatii;
- modelul procesului-verbal de predare/primire a lucrarilor scrise;
- hartie tipizata pentru lucrari;
- hartie stampilata pentru ciorne.

18. instruieste asistentii inaintea intrarii in sali, cu privire la indatoririle ce le revin, la prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, la informatiile pe care trebuie sa le furnizeze candidatilor aflati in sali;

19. repartizeaza in sali cate 2 asistenti - cadre didactice de alta specialitate decat disciplina la care se sustine proba, din alta unitate de invatamant decat cea din care provin candidatii - prin tragere la sorti, in ziua fiecarei probe, cu 3 sferturi de ora inainte de inceperea acesteia, luand masuri sa nu ramana aceleasi formatii de asistenta in zile diferite si nici aceiasi asistenti pentru aceleasi sali, la probe diferite;

20. solicita membrilor comisiei de examen declaratii scrise. In declaratia-tip cadrul didactic precizeaza ca nu are sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea printre candidatii care participa la examenul de bacalaureat in respectiva sesiune de examen, ca isi asuma responsabilitatea pentru respectarea intocmai a prevederilor legale si ca a luat cunostinta de faptul ca in cazul constatarii unor nereguli in activitatea sa din cadrul comisiei se vor lua masuri de sanctionare, care pot merge pana la excluderea din invatamant, in functie de gravitatea abaterii;

21. distribuie asistentilor, dupa ce acestia au semnat fisa de atributii, listele cu candidatii, modelul procesului-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise, hartie tipizata pentru lucrari si hartie stampilata pentru ciorne. Numarul de coli de examen si numarul de coli pentru ciorne, repartizate pentru fiecare sala de examen, vor fi consemnate in procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent in parte si de presedintele comisiei;

22. imediat dupa comunicarea variantei de examen extrase, controleaza operatia de multiplicare a subiectelor, in numar egal cu numarul candidatilor, introduce subiectele in plicuri si le sigileaza;

23. distribuie asistentilor, impreuna cu vicepresedintele, cu secretarul/cu alt membru al comisiei, subiectele multiplicate, in plicuri sigilate;

24. verifica in toate salile de examen, impreuna cu vicepresedintele sau cu secretarul/cu alt membru al comisiei, daca subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv daca ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea si cu optiunea candidatului; verifica, dupa caz, primirea de catre candidati si a subiectului tradus;

25. aplica stampila-tip "Bacalaureat 2009 - C.E." peste coltul inchis si lipit al lucrarii. In cazul in care se organizeaza o subcomisie in alta locatie, desemneaza un membru al comisiei de examen pentru a aplica stampila-tip "Bacalaureat 2009 - C.E." in acea subcomisie. Aceste operatii se vor incheia inaintea iesirii primului candidat din sala de examen;

26. are dreptul de a intra in salile de examen in timpul desfasurarii probelor scrise, pentru a controla desfasurarea examenului;

27. verifica sesizarile facute de asistenti, referitoare la eventualele tentative de frauda sau la alte nereguli in desfasurarea examenului, si ia masurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatului din examen;

28. sesizeaza imediat comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat orice situatie deosebita, aparuta in timpul desfasurarii examenului, si solicita, daca este cazul, subiecte de rezerva;

29. ia masuri ca in spatiile in care se desfasoara activitatea comisiei de examen sau probele scrise sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti ori de Comisia Nationala de Bacalaureat sau care nu sunt prevazute in procedura;

30. la finalizarea probei scrise, preia, impreuna cu vicepresedintele, de la asistenti, sub semnatura, lucrarile scrise si verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise si daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel inscris pe lucrare si in procesul-verbal. Se asigura ca ciornele si lucrarile anulate sunt stranse separat de lucrarile scrise;

31. in fiecare zi cand se incheie sustinerea probelor scrise, asigura, insotit de vicepresedinte sau de secretar/de un membru al comisiei, transportul in deplina siguranta si predarea cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrarilor scrise. Dupa incheierea primei probe scrise, preda la centrul zonal de evaluare si catalogul electronic, completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplina si tip de subiect, pentru care s-a sustinut proba scrisa in centrul respectiv de examen, se asigura, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;

32. asigura, prin secretar sau printr-un membru al comisiei, afisarea baremului de evaluare, la finalul fiecarei probe scrise;

33. primeste de la centrul zonal de evaluare, cu proces-verbal, impreuna cu vicepresedintele si secretarul sau un membru al comisiei din centrul de examen, catalogul electronic si doua exemplare din forma tiparita a catalogului electronic, asigurand transportul acestuia in deplina siguranta la centrul de examen; se asigura ca forma tiparita a catalogului electronic complet, in doua exemplare, contine notele de la probele orale si scrise si media generala pentru fiecare candidat si ca este stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevazuta in acest scop, precum si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare;

34. deleaga secretarul sa afiseze zilnic rezultatele obtinute la probele orale, precum si rezultatele finale, la incheierea evaluarii tuturor lucrarilor;

35. primeste si inregistreaza, impreuna cu vicepresedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei, contestatiile la probele scrise, in perioada prevazuta in calendarul examenului de bacalaureat;

36. transmite comisiei din centrul zonal de evaluare, prin intermediul unui delegat al centrului de examen, cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala, insotite de un borderou in care se precizeaza numele contestatarilor si disciplina/disciplinele pentru care este depusa contestatia la comisia din centrul zonal de evaluare;

37. primeste, prin delegatul centrului de examen, o copie a procesului-verbal in care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii;

38. opereaza in catalogul electronic schimbarile care se impun dupa aflarea rezultatelor la contestatii, recalculeaza, dupa caz, media generala si rectifica in mod corespunzator rezultatul examenului;
39. afiseaza, conform calendarului, la avizierul centrului de examen, rezultatele definitive, dupa rezolvarea contestatiilor la comisia de contestatii;

40. intocmeste extrase tiparite din catalogul electronic, ce cuprind situatia la examen a candidatilor proveniti din alte licee decat cel in care este organizat centrul de examen, si le transmite liceelor respective in vederea completarii diplomelor de bacalaureat;

41. preda directorului unitatii de invatamant in care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, catalogul electronic si forma tiparita a catalogului electronic, semnat si stampilat, in doua exemplare, celelalte documente intocmite pentru organizarea examenului, precum si logistica de examen;

42. elaboreaza, impreuna cu vicepresedintele, rapoarte privind organizarea si desfasurarea examenului, pe care le transmite comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat in termen de 4 zile de la incheierea respectivei sesiuni de examen;

43. semneaza diplomele de bacalaureat (completate cu datele din catalogul de examen de catre secretarii liceelor la care absolventii au promovat ultima clasa) in termen de cel mult 10 zile de la terminarea examenului de bacalaureat.

2. Vicepresedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen are urmatoarele atributii:

1. sprijina presedintele in organizarea examenului de bacalaureat, in centrul respectiv;

2. verifica, impreuna cu presedintele comisiei de examen, autenticitatea actelor de inscriere, respectarea conditiilor de participare la examen si intocmirea listelor de inscriere;

3. semnaleaza comisiei judetene/a municipiului Bucuresti orice problema legata de prezenta asistentilor sau a profesorilor examinatori;

4. verifica, impreuna cu presedintele comisiei, salile de examen, asigurandu-se ca:
- exista dotarea corespunzatoare;
- au fost eliminate materialele didactice care i-ar putea influenta pe candidati in elaborarea raspunsurilor orale sau a lucrarilor scrise;

5. verifica stampilarea colilor ce vor fi folosite drept ciorne pentru probele orale cu stampila "Bacalaureat 2009 - C.E.";

6. verifica stampilarea colilor tipizate si a celor ce vor fi folosite ca ciorne pentru probele scrise cu stampila "Bacalaureat 2009 - C.E.";

7. distribuie asistentilor, impreuna cu presedintele comisiei de examen, cu secretarul sau cu alt membru al comisiei, subiectele multiplicate, in plicuri sigilate;

8. verifica in toate salile de examen, impreuna cu presedintele sau cu secretarul/cu alt membru al comisiei, daca subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv daca ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea si cu optiunea candidatului;

9. la finalizarea probei scrise preia, impreuna cu presedintele, de la asistenti, sub semnatura, lucrarile scrise si verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise si daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel inscris pe lucrare si in procesul-verbal. Se asigura ca ciornele si lucrarile anulate sunt stranse separat de lucrarile scrise;

10. dupa ce se incheie sustinerea probelor scrise, asigura, impreuna cu presedintele, secretarul sau un membru al comisiei, transportul in deplina siguranta si predarea, cu proces-verbal, la centrul zonal de evaluare a lucrarilor scrise. Dupa incheierea ultimei probe orale, preda la centrul zonal de evaluare si catalogul electronic completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor ce vor fi sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplina si tip de subiect, pentru care s-a sustinut proba scrisa in centrul respectiv de examen, asigura pentru centrul zonal de evaluare o copie a subiectului;

11. afiseaza baremele de evaluare in centrul de examen, dupa incheierea fiecarei probe scrise;

12. primeste, impreuna cu presedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei din centrul de examen, de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic si forma tiparita, in doua exemplare, a catalogului electronic, asigurand transportul acestuia in deplina siguranta la centrul de examen; se asigura ca forma tiparita a catalogului electronic complet, in doua exemplare, contine notele de la probele scrise si media generala pentru fiecare candidat, ca este stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevazuta in acest scop, precum si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare;

13. primeste si inregistreaza, impreuna cu presedintele sau cu secretarul/cu un membru al comisiei, contestatiile la probele scrise, in perioada prevazuta in calendarul examenului de bacalaureat;

14. elaboreaza, impreuna cu presedintele, si transmite comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, in termen de 4 zile de la incheierea respectivei sesiuni de examen, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia;

15. in situatii de forta majora, care impun parasirea centrului de examen de catre presedinte, preia atributiile acestuia pana in momentul numirii unui alt presedinte.

3. Profesorul examinator la probele orale si la probele practice are urmatoarele atributii:

1. intocmeste in preziua inceperii probelor orale biletele de examen, astfel ca acestea:
- sa respecte tematica si structura din programele pentru bacalaureat;
- sa fie conforme cu cerintele detaliate/instructiunile facute publice cu minimum 15 zile inaintea inceperii probelor;
- sa aiba un grad de complexitate care sa permita tratarea lor integrala in maximum 10-15 minute;

2. verifica identitatea fiecarui candidat care intra in sala de examen;

3. se asigura ca examinarea se desfasoara in prezenta a cel putin 3 candidati;

4. pune la dispozitia candidatului biletele de examen si hartie stampilata pentru ciorne;

5. acorda fiecarui candidat, pentru elaborarea raspunsurilor, 10-15 minute;

6. examineaza candidatii in ordinea afisata, respectandu-se ora prevazuta pentru fiecare grupa. Examinarea orala se realizeaza de catre cei 2 profesori examinatori, membri ai comisiei. Profesorii examinatori pot interveni cu intrebari lamuritoare sau suplimentare, de regula dupa ce candidatul si-a prezentat raspunsurile, dar care vor respecta intru totul sensul/spiritul cerintelor detaliate/al instructiunilor care insotesc subiectele pentru probele orale/practice;

7. evalueaza raspunsul candidatului de la probele orale cu note de la 10 la 1; verifica punctajul acordat de cel de-al doilea evaluator, asigurandu-se ca diferenta nu este mai mare de un punct;

8. permite, la solicitarea candidatului, extragerea unui al doilea bilet si il avertizeaza pe acesta ca nota va fi scazuta cu un punct;

9. profesorul de educatie fizica inregistreaza rezultatele obtinute de candidati, face evaluarea conform normelor cuprinse in anexa nr. 1 din Programa de bacalaureat - 2009 pentru educatie fizica si calculeaza nota finala;

10. calculeaza nota finala ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de cei 2 examinatori;

11. trece nota finala acordata la probele orale sau practice in urmatoarele documente:
- fisa individuala de notare a candidatului (semnand alaturi de celalalt profesor examinator) si inmaneaza candidatului fisa dupa consemnarea notei la fiecare proba. Notele de la probele practice se trec in fisa individuala a candidatului, imediat dupa incheierea sustinerii probei de catre acesta. Apoi, fisa se inmaneaza candidatului;
- borderou;
- catalog (semnand alaturi de celalalt profesor examinator); verifica daca nota din borderou corespunde cu nota din fisa individuala; verifica si corespondenta notelor din borderou si din catalog;

12. preia de la candidat, dupa sustinerea probei orale, biletul de examen si ciorna semnata.

4. Asistentul are urmatoarele atributii:

1. se prezinta la centrul de examen in intervalul de timp anuntat, 7-7,30;

2. participa la instruirea efectuata de catre presedintele comisiei in legatura cu indatoririle ce ii revin, cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, cu informatiile pe care trebuie sa le furnizeze candidatilor si participa la tragerea la sorti a salii;

3. semneaza procesul-verbal de instruire, completeaza si semneaza declaratia-tip;

4. primeste din partea presedintelui listele cu candidati, modelul procesului-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise, hartie tipizata pentru lucrari si hartie stampilata pentru ciorne; semneaza procesul-verbal in care se consemneaza numarul de coli de examen si numarul de coli pentru ciorne;

5. permite accesul candidatilor in sali pe baza actului de identitate (buletin, carte de identitate sau pasaport), cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probei;

6. verifica asezarea candidatilor cate unul in banca, in ordine alfabetica, conform listelor primite de la presedintele comisiei;

7. verifica inainte de aducerea subiectelor in sali sa nu existe asupra candidatilor materiale ajutatoare: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare;

8. permite candidatilor sa poata introduce in sali si folosi in timpul examenului doar acele materiale a caror posibilitate de utilizare este mentionata explicit in metodologie si pe foaia care contine subiectul de examen: dictionar la disciplina limba latina sau planul de conturi la disciplina contabilitate; ii atentioneaza pe acestia ca nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu; aceasta poate duce, dupa caz, la sanctionarea asistentilor;

9. explica elevilor modul de desfasurare a probei, modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata, inainte de aducerea subiectelor in sali;

10. distribuie fiecarui candidat cate o coala de hartie tipizata, pe care candidatul isi scrie cu majuscule: numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea in care sunt trecute in actul de identitate, si completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit; atrage atentia ca inscrierea numelui candidatului pe foile tipizate in afara rubricii care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii atrag anularea lucrarii scrise respective;

11. verifica identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute pe coltul colii tipizate;

12. semneaza in interiorul portiunii de pe coltul colii ce urmeaza a fi sigilat;

13. permite candidatilor sa lipeasca coltul colii tipizate dupa distribuirea subiectelor in sali si dupa ce candidatii au inceput sa scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor si numai dupa ce a verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilate;

14. distribuie candidatilor atatea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila "Bacalaureat 2009 - C.E." cate le sunt necesare; candidatii vor completa pe fiecare dintre acestea datele personale, in coltul care urmeaza sa fie lipit (pentru lipirea coltului lucrarii se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru toate centrele de examen dintr-un judet);

15. primeste subiectele multiplicate, in plicuri sigilate, de la presedinte, insotit de vicepresedinte sau de secretar/de un membru al comisiei, verifica integritatea acestora, le deschide si le distribuie fiecarui candidat;

16. distribuie candidatilor care sustin probele in limbile minoritatilor nationale, simultan, subiectul atat in limba materna, cat si in limba romana;

17. raspunde de asigurarea ordinii si a linistii in sala de examen, de respectarea de catre candidati a tuturor prevederilor metodologiei de examen, in timpul probelor scrise;

18. informeaza candidatii ca timpul de lucru este de 3 ore din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat;

19. se asigura ca din momentul distribuirii subiectelor niciun candidat sa nu paraseasca sala, decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia, dar nu mai devreme de o ora si jumatate de la distribuirea subiectelor in sali;

20. in cazuri exceptionale, daca un candidat se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, il insoteste pe acesta pana la inapoierea in sala de examen; in aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit;

21. explica elevilor modul de desfasurare a probei si reaminteste candidatilor ca:
- timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de 3 ore, socotit din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat;
- pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii trebuie sa foloseasca numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor trebuie sa foloseasca numai creion negru; pentru proba scrisa "D" la disciplina "Matematica", candidatii pot sa utilizeze instrumente de desen;
- este interzisa folosirea in timpul probelor scrise a mijloacelor de calcul;
- trebuie sa foloseasca numai hartia distribuita de catre asistenti;
- subiectele rezolvate pe ciorna sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau in considerare;
- daca doresc sa corecteze o greseala, trebuie sa taie cu o linie orizontala fiecare rand din pasajul gresit;

22. distribuie coli tipizate candidatilor care, din diferite motive, doresc sa isi transcrie lucrarea, fara a depasi timpul stabilit. Consemneaza distribuirea in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise, anuleaza pe loc vechea lucrare scrisa mentionand pe coala "Anulat"; semneaza lucrarile anulate (acestea se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise);

23. supravegheaza candidatii in timpul desfasurarii probelor scrise, astfel incat unul dintre asistenti sta in fata clasei, celalalt in spatele clasei; nu are alte preocupari in afara de supraveghere;

24. interzice candidatilor sa comunice intre ei sau cu exteriorul si sesizeaza presedintele comisiei cu privire la orice incalcare a prezentei metodologii;

25. comunica imediat presedintelui comisiei eventualele tentative de frauda, alte nereguli in desfasurarea examenului, semnalate asistentilor de catre candidati sau sesizate chiar de acestia;

26. preia lucrarile candidatilor la expirarea celor 3 ore acordate; candidatii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Se asigura ca 3 candidati sa ramana in sala pana la predarea ultimei lucrari;

27. instruieste elevii, ca la incheierea lucrarilor acestia sa numeroteze toate paginile pe care au scris, inclusiv acelea pe care elevul a scris doar cateva randuri: numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini (de exemplu, sub forma 3/5 pentru pagina a treia, daca elevul a scris in total 5 pagini);

28. bareaza, la primirea lucrarilor, spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trece in procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza candidatii, precum si in rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii;

29. consemneaza in procesul-verbal de primire-predare a lucrarilor scrise numarul colilor anulate, inclusiv in cazul transcrierii lucrarilor cu numeroase corecturi;

30. strange separat ciornele si lucrarile anulate; acestea se pastreaza in centrul de examen;

31. transporta, insotit de celalalt asistent, lucrarile scrise, din sala de examen in sala in care acestea se predau, sub semnatura, presedintelui si celorlalti membri ai comisiei, care verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise si daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel inscris pe lucrare si in procesul-verbal;

32. asigura ordinea la intrarea in centrul de examen, daca este delegat de comisia de bacalaureat, conform procedurilor.
Asistentilor le este interzis:
- sa patrunda in sala cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum si cu ziare, reviste, carti;
- sa paraseasca centrul de examen sau sa comunice in exterior continutul subiectelor de examen, pana la incheierea probei de examen;
- sa discute intre ei in timpul desfasurarii probelor de examen, sa dea indicatii candidatilor, sa rezolve subiectul de examen sau sa aiba alte preocupari;
- sa permita candidatilor sa comunice intre ei sau cu exteriorul;
- sa permita in timpul desfasurarii probelor scrise de examen sa patrunda in sala de examen persoane straine, neautorizate de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, de Comisia Nationala de Bacalaureat sau neprevazute in prezenta metodologie.

5. Secretarul comisiei de bacalaureat din centrul de examen are urmatoarele atributii:

1. sprijina presedintele, in organizarea examenului de bacalaureat in centrul respectiv;

2. completeaza cataloagele electronice cu numele, initiala tatalui si prenumele candidatilor, cu disciplinele de examen pe care acestia le sustin;

3. alcatuieste si afiseaza lista alfabetica a candidatilor pentru probele orale si practice, cu precizarea orei la care acestia trebuie sa se prezinte;

4. alcatuieste listele cu repartizarea candidatilor pe sali, pentru probele scrise, in ordine alfabetica, cu precizarea orei la care acestia trebuie sa se prezinte si le afiseaza cu 24 de ore inainte de prima proba, la avizierul unitatii de invatamant si pe usile salilor in care se desfasoara probele; pentru probele D, E si F repartizarea pe sali se va face in ordine alfabetica, indiferent de optiunile candidatilor pentru disciplinele de examen aprobate pentru fiecare proba;

5. afiseaza pe usile salilor in care se desfasoara probele scrise:
- listele cu repartizarea candidatilor, in ordine alfabetica, pe sali;
- prevederile metodologiei care stipuleaza ca nu este permisa patrunderea in sala de examen cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, ca frauda si tentativa de frauda atrag eliminarea din examen si ca subiectele rezolvate pe ciorna/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau in considerare;

6. participa, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, la multiplicarea subiectului pentru proba scrisa, imediat dupa extragerea numarului variantei de subiect de Comisia Nationala de Bacalaureat; multiplicarea se face in numar egal cu numarul candidatilor. Candidatii care sustin probele in limbile minoritatilor nationale vor primi simultan subiectul atat in limba materna, cat si in limba romana;

7. introduce, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, subiectele multiplicate in plicuri, pe care apoi le sigileaza;

8. distribuie asistentilor, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, plicurile cu subiecte pentru probele scrise;

9. verifica la cererea presedintelui, in toate salile de examen, daca subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv daca ele corespund cu filiera, profilul, specializarea si optiunea candidatului;

10. are dreptul ca, impreuna cu presedintele sau cu vicepresedintele/cu membrii comisiei, sa intre in toate salile de examen in timpul desfasurarii probelor scrise, pentru a controla desfasurarea acestora;

11. preia la finalizarea probei scrise, impreuna cu presedintele/cu vicepresedintele comisiei si la cererea acestuia, lucrarile scrise de la asistenti si verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise si daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel inscris pe lucrare si in procesul-verbal. Se asigura ca ciornele si lucrarile anulate sunt stranse separat de lucrarile scrise;

12. listeaza si afiseaza la finalul fiecarei probe, la cererea presedintelui, baremele de evaluare;

13. participa, impreuna cu presedintele si cu vicepresedintele, la indrumarea activitatii tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

14. ia masuri, impreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, ca in spatiile in care se desfasoara activitatea comisiei de examen sau probele scrise sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti ori de Comisia Nationala de Bacalaureat;

15. inregistreaza in catalogul electronic nota fiecarui candidat la probele orale si practice;

16. afiseaza zilnic rezultatele la probele orale si la cele practice, precum si rezultatele finale, la incheierea evaluarii tuturor lucrarilor scrise;

17. inregistreaza in catalogul electronic notele obtinute la probele pe care candidatii le-au sustinut in sesiunile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la care candidatii au obtinut premii la concursurile/olimpiadele scolare internationale si pentru care acestia au solicitat recunoasterea in sesiunea respectiva, conform ARTICOLUL 4 din metodologie. Inregistrarea in catalogul electronic a acestor note se face pe baza adeverintelor depuse de candidati la inscriere. Adeverintele raman anexa la forma tiparita a catalogului electronic si se pastreaza permanent. Notele recunoscute din sesiunile anterioare sau echivalate se marcheaza in catalogul electronic cu un asterisc si se va preciza, ca nota de subsol, ca au fost obtinute in sesiunile anterioare ori echivalate;

18. asigura, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, transportul in deplina siguranta si predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrarilor scrise si a catalogului electronic, completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplina si tip de subiect, pentru care s-a sustinut proba scrisa in centrul respectiv de examen, se asigura pentru centrul zonal de evaluare o copie a subiectului;

19. primeste impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic si doua exemplare din forma tiparita a catalogului electronic, cu notele obtinute de candidati, asigurand transportul acestora in deplina siguranta la centrul de examen. Forma tiparita a catalogului electronic complet, in doua exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala, stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevazuta in acest scop si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se preda, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen;

20. afiseaza listele cu rezultatele obtinute de candidati, dupa primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;

21. primeste si inregistreaza, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, eventualele contestatii la probele scrise;

22. transmite, ca delegat al comisiei de examen, la cererea presedintelui, comisiei din centrul zonal de evaluare cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala, insotite de un borderou in care se precizeaza numele contestatarilor si probele, respectiv disciplina/disciplinele pentru care este depusa contestatia;

23. opereaza in catalogul electronic schimbarile care se impun dupa rezolvarea contestatiilor, recalculeaza media generala si rectifica in mod corespunzator rezultatul examenului;

24. afiseaza, conform calendarului, la avizierul centrului de examen rezultatele definitive, dupa rezolvarea contestatiilor;

25. extrage din catalogul electronic situatia la examen a candidatilor proveniti de la alte licee decat cel in care este organizat centrul de examen si o transmite liceelor respective in vederea completarii diplomelor de bacalaureat;

26. semneaza printul catalogului electronic, in doua exemplare, precum si celelalte documente intocmite pentru organizarea examenului.

6. Membrii comisiei de bacalaureat din centrul de examen au urmatoarele atributii:

1. sprijina presedintele in organizarea examenului de bacalaureat in centrul respectiv;

2. se afla impreuna cu un delegat al comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti la locul desfasurarii probelor, pe toata durata examenului, in situatia in care:
- se organizeaza subcomisii pentru centrele de examen care au arondate unitati de invatamant situate la distanta mare de centru;
- candidatii sustin proba in alt local decat cel in care isi are sediul centrul de examen;

3. participa, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, la multiplicarea subiectului pentru proba scrisa, imediat dupa extragerea variantei de subiect de catre Comisia Nationala de Bacalaureat; multiplicarea se face in numar egal cu numarul candidatilor. Multiplica subiectele pentru proba scrisa in limbile minoritatilor nationale, astfel incat candidatii care sustin probele in limbile minoritatilor nationale sa primeasca simultan subiectul atat in limba materna, cat si in limba romana;

4. introduc, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, subiectele multiplicate in plicuri, pe care apoi le sigileaza;

5. supravegheaza obiectele depuse in sala de depozitare, daca este desemnat de comisia de examen;

6. distribuie asistentilor, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, plicurile cu subiecte pentru probele scrise;

7. verifica la cererea presedintelui comisiei, in toate salile de examen, daca subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si lizibile, respectiv daca ele corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea si cu optiunea candidatului;

8. au dreptul ca, impreuna cu presedintele sau cu vicepresedintele/cu secretarul comisiei, sa intre in toate salile de examen in timpul desfasurarii probelor scrise, pentru a controla desfasurarea acestora;

9. preiau la finalizarea probei scrise, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, lucrarile scrise de la asistenti si verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise si daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel inscris pe lucrare si in procesul-verbal. Se asigura ca ciornele si lucrarile anulate sunt stranse separat de lucrarile scrise;

10. participa, impreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu secretarul comisiei, la indrumarea activitatii tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

11. participa la pregatirea documentelor comisiei (a mapelor de examen, pentru probele scrise, la completarea proceselorverbale, a borderourilor etc.);

12. iau masuri, impreuna cu presedintele sau cu vicepresedintele/cu secretarul comisiei, ca in spatiile in care se desfasoara activitatea comisiei de examen ori probele scrise sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti si Comisia Nationala de Bacalaureat; insotesc, conform procedurii, la cererea acestora, persoanele autorizate sa efectueze control in centrul de examen;

13. afiseaza, la cererea presedintelui, baremele de evaluare la finalul fiecarei probe scrise;

14. asigura, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, transportul in deplina siguranta si predarea, cu procesverbal, la centrul zonal de evaluare, a lucrarilor scrise si a catalogului electronic, completat cu numele candidatilor si cu denumirea probelor sustinute de acestia. Pentru fiecare disciplina si tip de subiect, pentru care s-a sustinut proba scrisa in centrul respectiv de examen, se asigura pentru centrul zonal de evaluare o copie a subiectului;

15. primesc, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, de la centrul zonal de evaluare, cu proces-verbal, catalogul electronic cu notele obtinute de candidati, forma tiparita a catalogului electronic complet, in doua exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala, stampilat si semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevazuta in acest scop, si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, asigurand transportul acestora in deplina siguranta la centrul de examen;

16. afiseaza listele cu rezultatele obtinute de candidati, dupa primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;

17. primesc si inregistreaza, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, eventualele contestatii la probele scrise;

18. transmit, la cererea presedintelui, comisiei din centrul zonal de evaluare cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala, insotite de un borderou in care se precizeaza numele contestatarilor si probele, respectiv disciplina/disciplinele pentru care este depusa contestatia;

19. pot primi, la cererea presedintelui, ca delegati ai comisiei de examen, in situatia in care s-au inaintat cereri de reevaluare a lucrarilor scrise, o copie a procesului-verbal in care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii.

III. Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare

1. Presedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are urmatoarele atributii:

1. organizeaza si raspunde de desfasurarea activitatii in centrul respectiv;

2. controleaza si indruma activitatea tuturor persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea bacalaureatului;

3. participa la instructajul organizat de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, la data si ora anuntate, si preia de la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti: stampila de examen, listele cu membrii comisiei, listele cu evaluatori, alte documente;

4. preia, cu proces-verbal, de la directorul unitatii de invatamant in care se afla centrul de evaluare logistica de examen: sali, imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, fisete pentru pastrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax, radio, televizor etc.;

5. se asigura ca in centrul de bacalaureat este prezent personalul organelor de politie si de jandarmerie;

6. solicita declaratii scrise de la vicepresedinti, secretari, membri si profesori evaluatori, prin care cadrul didactic precizeaza ca nu are sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea printre candidati si isi asuma responsabilitatea pentru respectarea intocmai a prevederilor legale;

7. raspunde, impreuna cu vicepresedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei si cu profesorii evaluatori, de securitatea lucrarilor scrise, pe perioada cat acestea se afla in centrul zonal de evaluare;

8. in zilele in care se sustin probele scrise, primeste, impreuna cu vicepresedintele din centrul zonal de evaluare, pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise, aduse de la fiecare centru de examen arondat spre a fi evaluate, copie dupa subiectele de examen si baremele de evaluare;

9. pregateste pentru evaluare, impreuna cu vicepresedintele comisiei, pachetele de lucrari, astfel: amesteca toate lucrarile primite in centrul zonal de evaluare la aceeasi disciplina, din cadrul aceleiasi probe de examen, avand acelasi tip de subiect, apoi le grupeaza in pachete si le numeroteaza de la 1 la n. De regula, pachetele cuprind 100 de lucrari. Introduce pachetele de lucrari in dosare/plicuri, dupa ce pe fiecare lucrare a fost scris si numarul de ordine al dosarului/plicului;

10. asigura, impreuna cu vicepresedintele din centrul zonal de evaluare, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza evaluarea, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori in aplicarea baremului de evaluare;

11. stabileste salile in care lucreaza profesorii evaluatori, tinand cont ca 2 profesori care evalueaza acelasi set de lucrari trebuie sa lucreze in sali diferite si ca in fiecare sala trebuie sa se afle cel putin 3 profesori evaluatori;
12. preda, impreuna cu vicepresedintele, dosarele/plicurile cu lucrarile numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrarile, disciplina de examen, numarul lucrarilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora;

13. asista, impreuna cu vicepresedintele, la schimbarea lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers, notand datele de identificare a evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrarilor corectate;

14. ia masuri ca pe perioada evaluarii sa nu intre in sali, in afara evaluatorilor insisi, decat presedintele si vicepresedintele comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, vicepresedintele centrului zonal de evaluare, reprezentantii Comisiei Nationale de Bacalaureat, persoane delegate de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru a controla desfasurarea examenului de bacalaureat, in conformitate cu prevederile procedurii;

15. preia zilnic, impreuna cu vicepresedintele, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari si borderourile individuale de notare, inchise in plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi pastrate in case de fier sau in dulapuri metalice, inchise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza in acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele in care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi pastrate separat de catre presedinte/vicepresedinte si de unul dintre membrii comisiei;

16. preia dupa incheierea actiunii de evaluare borderourile intocmite si semnate de fiecare profesor evaluator, lucrarile evaluate si compara notele acordate de cei 2 profesori evaluatori:
- daca se constata ca este o diferenta de cel mult un punct intre notele celor 2 evaluatori, atunci notele obtinute se trec pe fiecare lucrare in parte, cu cerneala rosie, de catre profesorii evaluatori si se semneaza de catre acestia. Media finala se trece pe lucrare, in prezenta profesorilor evaluatori, de catre presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculeaza media finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, si semneaza alaturi de evaluatori;
- in cazul in care se constata o diferenta mai mare de un punct intre notele celor 2 evaluatori, repartizeaza lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, in prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finala a lucrarii. Nota rezultata in urma reevaluarii este nota care se trece pe lucrare; sub nota vor semna cei 3 evaluatori si presedintele comisiei. Numarul pachetului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate intr-un proces-verbal semnat de cei amintiti anterior.

17. dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost evaluate si notate, coordoneaza activitatea de deschidere a lucrarilor, in prezenta vicepresedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare si a profesorilor evaluatori, si de inregistrare imediata a notelor finale in catalogul electronic; verifica daca toate notele au fost transcrise corect de pe lucrari in catalog;

18. preda, impreuna cu vicepresedintele, catalogul electronic si in forma tiparita, de la centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face intre presedintii/vicepresedintii/membrii comisiilor. Forma tiparita a catalogului electronic complet, in doua exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala, stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevazuta in acest scop si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare se preda, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen;

19. preia, impreuna cu vicepresedintele, de la delegatii centrelor de examen cererile de contestatii insotite de borderouri; dupa centralizarea cererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, coordoneaza activitatea de secretizare a lucrarilor. Secretizarea se face, in toate centrele zonale de evaluare din judet, pe acelasi tip de hartie, pusa la dispozitie de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. Dupa secretizare, aplica stampila "Bacalaureat 2009 - C.Z.E.";

20. transmite in deplina siguranta, prin intermediul unui delegat, comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat lucrarile secretizate impreuna cu un borderou in care se mentioneaza proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare contestata;

21. preia de la comisia judeteana de contestatii, prin intermediul unui delegat, lucrarile scrise ale caror note au fost contestate, impreuna cu o copie a procesului-verbal in care sunt consemnate hotararile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii;

22. preda, impreuna cu vicepresedintele, cu proces-verbal, lucrarile scrise, borderourile de evaluare originale, celelalte documente de examen si logistica de examen catre directorul unitatii de invatamant in care s-a organizat centrul zonal de evaluare;

23. are obligatia sa informeze telefonic, in cel mai scurt timp, Comisia Nationala de bacalaureat cu privire la neregulile care apar in desfasurarea examenului de bacalaureat;

24. se asigura ca toate persoanele care fac parte din componenta comisiei nu fac publice informatii cu privire la continutul lucrarilor scrise evaluate in cadrul centrului respectiv.

2. Vicepresedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are urmatoarele atributii:

1. sprijina presedintele in organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat in centrul respectiv;

2. participa, impreuna cu presedintele si cu membrii comisiei, la indrumarea activitatii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

3. raspunde, impreuna cu presedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei si cu profesorii evaluatori, de securitatea lucrarilor scrise si de asigurarea confidentialitatii cu privire la continutul acestora, pe perioada cat acestea se afla in centrul zonal de evaluare;

4. in zilele in care se sustin probele scrise, primeste, impreuna cu presedintele din centrul zonal de evaluare, pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate;

5. pregateste pentru evaluare, impreuna cu presedintele comisiei, pachetele de lucrari, astfel: amesteca toate lucrarile primite in centrul zonal de evaluare la aceeasi disciplina, din cadrul aceleiasi probe de examen, avand acelasi tip de subiect, apoi le grupeaza in pachete si le numeroteaza de la 1 la n. De regula, pachetele cuprind 100 de lucrari. Introduce pachetele de lucrari in dosare/plicuri, dupa ce, pe fiecare lucrare, a fost scris si numarul de ordine al dosarului/plicului;

6. asigura, impreuna cu presedintele din centrul zonal de evaluare, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza evaluarea, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori in aplicarea baremului de evaluare;

7. preda, impreuna cu presedintele, dosarele/plicurile cu lucrarile numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnati de presedinte. Procesul-verbal va contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrari, disciplina de examen, numarul lucrarilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora;

8. participa, impreuna cu presedintele, la schimbarea lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers, notand datele de identificare a evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrarilor corectate;

9. preia zilnic, impreuna cu presedintele, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari si borderourile individuale de notare, inchise in plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi pastrate in case de fier sau in dulapuri metalice, inchise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza in acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele in care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi pastrate separat de catre presedinte/vicepresedinte si de unul dintre membrii comisiei;

10. arhiveaza toate borderourile de evaluare, insotite de listele cu numerele lucrarilor si distributia acestora pe evaluatori, pentru a fi puse la dispozitia Comisiei Nationale de Bacalaureat pentru sondaje si analize postexamen;

11. dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost evaluate si notate, participa la deschiderea lucrarilor, in prezenta presedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare si a profesorilor evaluatori, si la inregistrarea imediata a notelor finale in catalogul electronic;

12. preda, impreuna cu presedintele, catalogul electronic si in forma tiparita, de la centrul zonal de evaluare la centrul de examen. Predarea-primirea se face intre presedintii/vicepresedintii/membrii comisiilor. Forma tiparita a catalogului electronic complet, in doua exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala, stampilat si semnat de profesorii evaluatori la rubrica prevazuta in acest scop si de presedintele, de vicepresedintele si de secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se preda, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen;

13. preia, impreuna cu presedintele, de la delegatii centrelor de examen cererile de contestatii insotite de borderouri; dupa centralizarea cererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, participa la activitatea de secretizare a lucrarilor. Secretizarea se face, in toate centrele zonale de evaluare din judet, pe acelasi tip de hartie pusa la dispozitie de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti. Dupa secretizare, aplica stampila "Bacalaureat 2009 - C.Z.E.";

14. preda, impreuna cu presedintele, cu proces-verbal, lucrarile scrise, borderourile de evaluare originale si celelalte documente de examen catre directorul unitatii de invatamant in care s-a organizat centrul zonal de evaluare;

15. in situatii de forta majora care impun parasirea centrului zonal de evaluare de catre presedinte, preia atributiile acestuia pana in momentul numirii unui alt presedinte.

3. Profesorul evaluator are urmatoarele atributii:

1. se prezinta la centrul zonal de evaluare in intervalul orar 8-8,30;

2. participa la instruirea pe care o organizeaza presedintele si vicepresedintele din centrul zonal de evaluare, inainte de inceperea corectarii, pentru fiecare disciplina. Scopul instruirii este de a diminua diferentele dintre evaluatori in aplicarea baremului de evaluare. Semneaza procesul-verbal de instruire si declaratia-tip;

3. preia de la presedintele/vicepresedintele centrului de examen dosarele cu lucrarile numerotate si baremele de evaluare, cu proces-verbal de predare-primire (procesul-verbal contine: data, ora, numele si prenumele persoanelor care preiau/predau lucrarile, disciplina de examen, numarul lucrarilor preluate/predate si numerele de ordine ale acestora);

4. evalueaza si noteaza lucrarile repartizate, independent de evaluatorul care acorda a doua nota a lucrarii, conform prezentei metodologii;

5. corecteaza si inregistreaza punctajele si notele in borderouri de evaluare separat, defalcate unitar la nivel de disciplina in cadrul centrului zonal de evaluare, respectand baremul de evaluare (cei 2 profesori evaluatori lucreaza in mod obligatoriu in sali separate, stabilite de presedintele comisiei; in fiecare sala trebuie sa se afle cel putin 3 profesori evaluatori);

6. schimba setul de lucrari cu al doilea evaluator in prezenta presedintelui/vicepresedintelui, mentionand datele de identificare ale evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrarilor corectate;

7. preda, cu proces-verbal, presedintelui sau vicepresedintelui, zilnic, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari si borderourile individuale de notare, inchise in plicuri sigilate, pentru a fi pastrate in case de fier ori in dulapuri metalice, inchise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza in acelasi regim cu lucrarile scrise;

8. preda, cu proces-verbal, presedintelui sau vicepresedintelui, dupa incheierea actiunii de evaluare, impreuna cu celalalt profesor evaluator, seturile de lucrari scrise, borderourile individuale originale de notare, semnate de fiecare profesor evaluator, inchise in plicuri sigilate;

9. trece notele obtinute de candidati, pe fiecare lucrare in parte, cu cerneala rosie si semneaza numai dupa ce presedintele comisiei se asigura ca intre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori este o diferenta de cel mult un punct;

10. asista la trecerea mediei finale pe lucrare de catre presedintele comisiei si semneaza, alaturi de celalalt profesor evaluator, media finala;

11. asista la reevaluarea de catre al treilea evaluator, care este un alt profesor de specialitate numit de presedinte (in cazul in care presedintele constata o diferenta mai mare de un punct intre notele celor 2 evaluatori). Semneaza sub nota data la reevaluare, care devine nota finala a lucrarii si care se trece pe lucrare; semneaza procesul-verbal in care sunt consemnate numarul setului de lucrari si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare;

12. asista la deschiderea lucrarilor, in prezenta presedintelui, a vicepresedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare, dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost evaluate si notate;

13. verifica la cererea presedintelui corectitudinea transcrierii notelor de pe lucrari in catalog;

14. semneaza cataloagele (in forma tiparita a catalogului electronic), completate cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagina, la rubrica prevazuta in acest scop;

15. asigura confidentialitatea cu privire la continutul lucrarilor scrise care i-au fost repartizate spre evaluare.

4. Secretarul comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are urmatoarele atributii:

1. sprijina presedintele in organizarea bacalaureatului in centrul respectiv;

2. participa, impreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, la indrumarea activitatii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

3. primeste in zilele in care se sustin probe scrise, prin proces-verbal pe care-l semneaza alaturi de presedinte si la cererea acestuia, lucrarile scrise aduse de delegatii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate;

4. raspunde, impreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, de securitatea lucrarilor scrise si de asigurarea confidentialitatii cu privire la continutul acestora, pe perioada in care acestea se afla in centrul zonal de evaluare;

5. participa, impreuna cu presedintele, cu vicepresedintele, cu membrii comisiei din centrul zonal de evaluare si cu profesorii evaluatori, la deschiderea lucrarilor, dupa ce toate lucrarile scrise de la o disciplina au fost evaluate si notate, si inregistreaza imediat notele finale in catalogul electronic, pentru fiecare candidat arondat centrului;

6. semneaza, alaturi de presedinte, de vicepresedinte si de profesorii evaluatori, forma tiparita a catalogului electronic complet, in doua exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala;

7. primeste, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, de la delegatii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;

8. participa, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, la secretizarea lucrarilor pe acelasi tip de hartie, pusa la dispozitie de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, dupa centralizarea cererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, dupa care se aplica stampila "Bacalaureat 2009 - C.Z.E.";

9. transmite, la cererea presedintelui, in deplina siguranta, comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, lucrarile scrise sigilate, ale caror note initiale au fost contestate, inclusiv un borderou in care se mentioneaza proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare contestata;

10. primeste, la cererea presedintelui, de la comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti lucrarile scrise care au fost reevaluate de comisia judeteana de contestatii si o copie a procesului-verbal cuprinzand deciziile acesteia.

5. Membrii comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare au urmatoarele atributii:

1. participa, impreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu secretarul comisiei, la indrumarea activitatii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

2. primesc, alaturi de presedinte si la cererea acestuia, in zilele in care se sustin probe scrise, prin proces-verbal, lucrarile scrise aduse de delegatii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate;

3. raspund, impreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu secretarul comisiei, de securitatea lucrarilor scrise si de asigurarea confidentialitatii cu privire la continutul acestora, pe perioada in care acestea se afla in centrul zonal de evaluare;

4. pastreaza, separat de presedinte, cheile si sigiliul de la fisetele in care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de bacalaureat;

5. participa, impreuna cu presedintele, cu vicepresedintele, cu secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare si cu profesorii evaluatori, la deschiderea lucrarilor, dupa ce toate lucrarile scrise de la o disciplina au fost evaluate si notate, si inregistreaza imediat notele finale in catalogul electronic, pentru fiecare candidat arondat centrului;

6. calculeaza mediile generale si le inregistreaza in catalogul electronic;

7. participa, alaturi de presedintele comisiei si la cererea acestuia, la predarea, cu proces-verbal, a catalogului electronic, completat cu notele de la probele scrise si cu media generala, si a formei tiparite a catalogului electronic, in doua exemplare, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei de examen, in cazul in care acest al doilea delegat are calitatea de membru in comisia din centrul de examen;

8. primesc, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, de la delegatii centrelor de examen arondate centrului zonal de evaluare cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;

9. participa, impreuna cu presedintele comisiei si la cererea acestuia, la secretizarea lucrarilor pe acelasi tip de hartie pusa la dispozitie de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, dupa centralizarea cererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, dupa care se aplica stampila "Bacalaureat 2009 - C.Z.E.";

10. pot transmite, la cererea presedintelui, in deplina siguranta, comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, lucrarile scrise sigilate, ale caror note initiale au fost contestate, inclusiv un borderou in care se mentioneaza proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare contestata;

11. pot primi, la cererea presedintelui, de la comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti lucrarile scrise care au fost reevaluate de comisia judeteana de contestatii si o copie a procesului-verbal cuprinzand deciziile acesteia.

IV. Comisia judeteana/regionala de contestatii

1. Presedintele comisiei judetene/regionale de contestatii are urmatoarele atributii:

1. organizeaza si raspunde de desfasurarea activitatii in centrul de contestatii;

2. participa la instructajul organizat de comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, la data si ora anuntate, si preia de la comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti lista cu componenta comisiei judetene de contestatii;

3. preia, cu proces-verbal, de la directorul unitatii de invatamant in care se afla centrul de contestatii logistica de examen: sali, imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, fisete pentru pastrarea documentelor de bacalaureat, telefon, fax etc.;

4. solicita declaratii scrise de la vicepresedinte, secretari, membri, prin care acestia precizeaza ca nu au sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea printre candidati si ca isi asuma responsabilitatea pentru respectarea intocmai a prevederilor legale;

5. primeste, impreuna cu vicepresedintele, pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise aduse de delegatul comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, spre a fi reevaluate, o copie dupa subiectele de examen si baremele de evaluare;

6. raspunde, impreuna cu vicepresedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei (profesorii evaluatori), de securitatea lucrarilor scrise si de pastrarea confidentialitatii cu privire la continutul acestora, pe perioada cat acestea se afla in centrul de contestatii;

7. pregateste pentru reevaluare, impreuna cu vicepresedintele comisiei, pachetele de lucrari, astfel: amesteca toate lucrarile primite in centrul de solutionare a contestatiilor la aceeasi disciplina, din cadrul aceleiasi probe de examen, avand acelasi tip de subiect, apoi le grupeaza in pachete si le numeroteaza de la 1 la n. De regula, pachetele cuprind 100 de lucrari. Introduce pachetele de lucrari in dosare/plicuri, dupa ce pe fiecare lucrare a fost scris si numarul de ordine al dosarului/plicului;

8. asigura, impreuna cu vicepresedintele din centrul de contestatii, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza reevaluarea, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori in aplicarea baremului de evaluare;

9. stabileste salile in care lucreaza profesorii evaluatori, tinand cont ca 2 profesori care reevalueaza acelasi set de lucrari trebuie sa lucreze in sali diferite si ca in fiecare sala trebuie sa se afle cel putin 3 profesori evaluatori;

10. preda, impreuna cu vicepresedintele, dosarele/plicurile cu lucrarile numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrarile, disciplina de examen, numarul lucrarilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora;

11. asista, impreuna cu vicepresedintele, la schimbarea lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers, notand datele de identificare a evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrarilor corectate;

12. ia masuri ca pe perioada reevaluarii sa nu intre in sali, in afara evaluatorilor insisi, decat presedintele si vicepresedintele comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, vicepresedintele centrului de contestatii, reprezentantii Comisiei Nationale de Bacalaureat, persoane delegate de catre comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti pentru a controla desfasurarea examenului de bacalaureat, in conformitate cu prevederile procedurii;

13. preia zilnic, impreuna cu vicepresedintele, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari si borderourile individuale de notare, inchise in plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi pastrate in case de fier sau in dulapuri metalice, inchise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza in acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele in care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi pastrate separat de catre presedinte/vicepresedinte si de catre secretarul comisiei;

14. preia, dupa incheierea actiunii de reevaluare borderourile intocmite si semnate de fiecare profesor evaluator, lucrarile reevaluate si compara notele acordate de cei 2 profesori evaluatori:
- daca se constata ca este o diferenta de cel mult un punct intre notele celor 2 evaluatori, atunci notele obtinute se trec pe fiecare lucrare in parte, cu cerneala rosie, de catre profesorii evaluatori si se semneaza de catre acestia. Media finala se trece pe lucrare, in prezenta profesorilor evaluatori, de catre presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculeaza media finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, si semneaza alaturi de evaluatori;
- in cazul in care se constata o diferenta mai mare de un punct intre notele celor 2 evaluatori, repartizeaza lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, in prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finala a lucrarii. Nota rezultata in urma reevaluarii este nota care se trece pe lucrare; sub nota vor semna cei 3 evaluatori si presedintele comisiei. Numarul pachetului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate intr-un proces-verbal semnat de cei amintiti anterior;

15. dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost reevaluate si notate, coordoneaza activitatea de deschidere a lucrarilor in prezenta vicepresedintelui, a secretarului si a membrilor comisiei;

16. analizeaza notele acordate dupa reevaluare, in comparatie cu cele acordate initial;

17. in situatia in care se constata diferente de notare mai mari de 1,50 puncte, in plus sau in minus, intre notele de la evaluarea initiala si cele de la contestatii, decide reevaluarea lucrarilor respective de catre o a treia comisie formata din alti profesori cu experienta, altii decat cei care au evaluat initial lucrarile in centrul de contestatii. Reevaluarea se va face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectand cu strictete baremul de evaluare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia comisie este nota care va fi acordata de comisia de contestatii;

18. stabileste nota definitiva astfel:
a) pentru lucrarile care au primit initial, la comisia din centrul zonal de evaluare, note cuprinse intre 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota acordata de catre comisia de contestatii;
b) pentru lucrarile care au primit initial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decat cele mentionate la paragraful a), nota definitiva este nota acordata de comisia judeteana de contestatii/a municipiului Bucuresti, daca intre nota initiala si nota acordata la contestatii se va constata o diferenta de cel putin 0,50 puncte. Daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota definitiva este nota initiala, acordata de comisia din centrul zonal de evaluare;

19. solicita inregistrarea in procesul-verbal a notelor la fiecare proba scrisa, pentru fiecare lucrare contestata, si verifica daca toate notele au fost transcrise corect de pe lucrari in borderoul de evaluare si in procesul-verbal;

20. semneaza si stampileaza procesul-verbal, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagina, la rubrica prevazuta in acest scop;

21. preda, impreuna cu vicepresedintele, cu proces-verbal, comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti lucrarile scrise ale caror note au fost contestate, doua copii ale procesului-verbal in care sunt consemnate hotararile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii;

22. preda, impreuna cu vicepresedintele, cu proces-verbal, borderourile de evaluare de la comisia judeteana/regionala de contestatii si procesul-verbal in care sunt consemnate hotararile acesteia, presedintelui/vicepresedintelui comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru a fi pastrate la sediul inspectoratului scolar respectiv timp de 2 ani.

2. Vicepresedintele comisiei judetene/regionale de contestatii are urmatoarele atributii:

1. sprijina presedintele in organizarea activitatii in centrul de contestatii;

2. primeste, impreuna cu presedintele, pe baza de procesverbal, lucrarile scrise aduse de delegatul comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, spre a fi reevaluate, o copie dupa subiectele de examen si baremele de evaluare;

3. raspunde, impreuna cu presedintele, cu secretarul, cu membrii comisiei (profesorii evaluatori), de securitatea lucrarilor scrise si de pastrarea confidentialitatii cu privire la continutul acestora, pe perioada cat acestea se afla in centrul de contestatii;

4. pregateste, pentru reevaluare, impreuna cu presedintele comisiei, pachetele de lucrari, astfel: amesteca toate lucrarile primite in centrul de contestatii la aceeasi disciplina, din cadrul aceleiasi probe de examen, avand acelasi tip de subiect, apoi le grupeaza in pachete si le numeroteaza de la 1 la n. De regula, pachetele cuprind 100 de lucrari. Introduce pachetele de lucrari in dosare/plicuri, dupa ce pe fiecare lucrare a fost scris si numarul de ordine al dosarului/plicului;

5. asigura, impreuna cu presedintele din centrul de contestatii, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza reevaluarea, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori in aplicarea baremului de evaluare;

6. preda, impreuna cu presedintele, dosarele/plicurile cu lucrarile numerotate, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori. Procesul-verbal va contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrari, disciplina de examen, numarul lucrarilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora;

7. asista, impreuna cu presedintele, la schimbarea lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers, notand datele de identificare a evaluatorului (numele si prenumele acestuia) si numerele lucrarilor corectate;

8. preia zilnic, impreuna cu presedintele, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari si borderourile individuale de notare, inchise in plicuri sigilate, cu proces-verbal, pentru a fi pastrate in case de fier sau in dulapuri metalice, inchise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza in acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele in care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi pastrate separat de catre presedinte/vicepresedinte si de secretar;

9. dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost evaluate si notate, participa la activitatea de deschidere a lucrarilor, in prezenta presedintelui, a secretarului si a membrilor comisiei;

10. semneaza procesul-verbal in care sunt consemnate hotararile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagina, la rubrica prevazuta in acest scop;

11. preda, impreuna cu presedintele, pe baza de proces-verbal, comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti lucrarile scrise ale caror note au fost contestate si doua copii ale procesului-verbal in care sunt consemnate hotararile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii;

12. preda, impreuna cu presedintele, pe baza de procesverbal, borderourile de evaluare de la comisia de contestatii si procesul-verbal in care sunt consemnate hotararile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii presedintelui/vicepresedintelui comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru a fi pastrate la sediul inspectoratului scolar respectiv timp de 2 ani.

13. in situatii de forta majora, care impun parasirea centrului de contestatii de catre presedinte, preia atributiile acestuia pana in momentul numirii unui alt presedinte.

3. Profesorul evaluator din comisia judeteana/regionala de contestatii are urmatoarele atributii:

1. se prezinta la centrul de contestatii in intervalul orar 8-8,30;

2. participa la instruirea pe care o organizeaza presedintele si vicepresedintele din centrul de contestatii, inainte de inceperea corectarii, pentru fiecare disciplina. Scopul instruirii este de a diminua diferentele dintre evaluatori in aplicarea baremului de evaluare. Semneaza procesul-verbal de instruire si declaratia-tip;

3. preia de la presedintele/vicepresedintele centrului de contestatii dosarele cu lucrarile numerotate si baremele de evaluare, cu proces-verbal de predare-primire (procesul-verbal contine: data, ora, numele si prenumele persoanelor care preiau/predau lucrari, disciplina de examen, numarul lucrarilor preluate/predate si numerele de ordine ale acestora);

4. corecteaza si inregistreaza punctajele si notele in borderouri de evaluare separat, defalcate unitar la nivel de disciplina, respectand baremul de evaluare (cei 2 profesori evaluatori lucreaza in mod obligatoriu in sali separate, stabilite de presedintele comisiei; in fiecare sala trebuie sa se afle cel putin 3 profesori evaluatori);

5. schimba setul de lucrari cu al doilea evaluator, in prezenta presedintelui si a vicepresedintelui;

6. preda, cu proces-verbal, presedintelui si vicepresedintelui, zilnic, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari si borderourile individuale de notare, inchise in plicuri sigilate, pentru a fi pastrate in case de fier sau in dulapuri metalice, inchise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza in acelasi regim cu lucrarile scrise;

7. preda, cu proces-verbal, presedintelui/vicepresedintelui, dupa incheierea actiunii de reevaluare, impreuna cu celalalt profesor evaluator, seturile de lucrari scrise, borderourile individuale originale de notare, semnate, inchise in plicuri sigilate;

8. trece notele obtinute de candidati, pe fiecare lucrare in parte, cu cerneala rosie si semneaza, numai dupa ce presedintele comisiei se asigura ca intre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori este o diferenta de cel mult un punct;

9. asista la trecerea mediei finale pe lucrare de catre presedintele comisiei si semneaza, alaturi de celalalt profesor evaluator, media finala, incheiata de presedintele comisiei;

10. asista la reevaluarea de catre al treilea evaluator, care este un alt profesor de specialitate numit de presedinte (in cazul in care presedintele constata o diferenta mai mare de un punct intre notele celor 2 evaluatori). Semneaza sub nota data la reevaluare, care devine nota finala a lucrarii si care se trece pe lucrare; semneaza procesul-verbal in care sunt consemnate numarul setului de lucrari si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare;

11. asista la deschiderea lucrarilor in prezenta presedintelui, a vicepresedintelui si a secretarului;

12. semneaza procesul-verbal, completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagina, la rubrica prevazuta in acest scop;

13. asigura confidentialitatea cu privire la continutul lucrarilor scrise care i-au fost repartizate spre evaluare.

4. Secretarul comisiei judetene/regionale de contestatii are urmatoarele atributii:

1. participa, impreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, la indrumarea activitatii persoanelor din centru, care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;

2. raspunde, impreuna cu presedintele, cu vicepresedintele si cu membrii comisiei, de securitatea lucrarilor scrise si de pastrarea confidentialitatii cu privire la continutul acestora, pe perioada in care acestea se afla in centrul de contestatii;

3. dupa ce toate lucrarile scrise de la o disciplina au fost evaluate si notate, participa, impreuna cu presedintele, cu vicepresedintele, cu membrii comisiei din centrul de contestatii, la deschiderea lucrarilor;

4. semneaza, alaturi de presedinte, de vicepresedinte si de profesorii evaluatori, procesul-verbal completat cu notele de la probele scrise, pe fiecare pagina, la rubrica prevazuta in acest scop;

5. pastreaza, separat de presedinte, cheile si sigiliul de la fisetele in care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de bacalaureat.


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate