Cauta afectiune/simptom/conditie medicala
Cere sfatul medicului
Cere sfatul
medicului

Documentele pentru dobandirea calitatii de asigurat respectiv de asigurat fara plata contributiei. Executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

Actualizat la data de: 30 Octombrie 2018

ORDIN nr. 754 din 02.10.2008

Sus

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Avand in vedere:
- Hotararea Consiliului de Administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 17/11.09.2008,

- Referatul de aprobare al Directiei Generale Economice, Directiei Juridic si Contencios si al Directiei Tehnologia Informatiei nr. DGAIII/1567/02.10.2008, nr. VII1160/01.10.2008 si nr. DTI/1548/02.10.2008.
In temeiul:

- dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
emite urmatorul:

ORDIN

ARTICOLUL I

Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11 Persoana asigurata are obligatia platii contributiei asupra veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) – e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, venituri din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, precum si venituri prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege; baza de calcul a contributiei nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.”

2. Articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ (1) Veniturile din dividende si dobanzi prevazute la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege reprezinta veniturile din investitii, asa cum sunt definite acestea in Codul fiscal.”

3. Articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Dovada calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate se realizeaza printr-un document justificativ - adeverinta, eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii de persoane, pe baza urmatoarelor documente:

a) pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de nastere, dupa caz;

b) pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani: act de identitate, declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student;

c) pentru tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului: act de identitate, document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social;

d) sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate: act de identitate, documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii, precum si o declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva;

e) beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin.

(1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare: act de identitate, documente doveditoare ca se incadreaza in una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele prevazute de legile speciale sau pensii;

f) pentru persoanele cu handicap: act de identitate, certificat de incadrare intrun grad de handicap, declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, in afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate;

g) pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni: act de identitate, adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate, declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

h) pentru femeile insarcinate sau lauze: act de identitate, adeverinta medicala, certificat de nastere a copilului - pentru lauze, precum si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;

i) pentru persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, pe baza actului de identitate si a deciziei emise de directiile judetene de munca, familie si egalitate de sanse, respectiv de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti;

j) pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, pe baza actului de identitate si a carnetului si/sau adeverintei eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;

k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii, pe baza adeverintei eliberate de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie;

l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza actului de identitate si a adeverintei eliberate de catre primaria localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;

m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari: pe baza actului de identitate, a cuponului mandatului postal de achitare a drepturilor sau a talonului de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara, precum si a declaratiei pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele realizate din pensii. In cazul pierderii acestor documente sau pana la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;

n) pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, pe baza adeverintei emise de institutia respectiva sau de institutia in grija careia se afla persoana.”

4. La articolul 20, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31) cu urmatorul cuprins:
„(31) Persoanele incadrate la alin. (1) lit. b), c), d), e), f), g), h) si m), beneficiaza de adeverinta de asigurat, eliberata de CAS, pe baza documentelor prevazute la categoria din care fac parte, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) nu figureaza in baza de date a CAS, precum si in baza de date transmisa de ANAF in baza protocolului incheiat cu CNAS, cu venituri impozabile pentru care au obligatia platii contributiei. In situatia in care se constata ca realizeaza astfel de venituri, pentru care platesc contributia curenta sau nu realizeaza venituri la data verificarii, se elibereaza adeverinta de asigurat.

b) in cazul in care persoanele solicitante realizeaza venituri, pentru care nu au inceput plata contributiei, nu se elibereaza adeverinta de asigurat pana ce acestea nu incep sa plateasca contributia curenta.”

5. Articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Listele nominale se depun la casele de asigurari de sanatate si de catre directiile de asistenta sociala pentru familiile pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, directiile judetene de munca si protectie sociala, respectiv de Directia de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti, pentru persoanele asigurate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, precum si de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca pentru persoanele beneficiare a indemnizatiei de somaj. Titularii ajutorului social, persoanele beneficiare de indemnizatie pentru crestere copil pana la varsta de 2 ani, respectiv beneficiarii de indemnizatie de somaj, vor fi inscrisi pe anexa 2a), iar coasiguratii acestora vor fi inscrisi pe anexa 2b).”

6. La articolul 32 alineatul (3) se abroga.

7. Dupa articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 44, cu urmatorul cuprins:
„ Art. 44. – (1) Evidenta asiguratilor la nivelul CAS se realiza pe baza codului numeric personal.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), persoanele carora nu li s-a atribuit codul numeric personal de catre organele de specialitate ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, dar care trebuie luate in evidenta de catre casele de asigurari de sanatate, li se atribuie in acest sens un numar unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

(3) Pentru categoriile de persoane prevazute la alin. (2) adeverinta de asigurat se elibereaza pe baza numarului unic de identificare atribuit in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

(4) Numarul de identificare mentionat la alin.(2) se compune dupa urmatoarea formula:

a) cuprinde 13 caractere numerice;

b) primul caracter este 1, 2, 3 sau 4 in functie de sexul persoanei si secol (1 pentru persoane de sex masculin nascute inainte de anul 2000, 2 pentru persoane de sex feminin nascute inainte de anul 2000, 3 pentru persoane de sex masculin nascute dupa anul 2000, 4 pentru persoane de sex feminin nascute dupa anul 2000);

c) urmatoarele 2 caractere reprezinta ultimele doua cifre ale anului de nastere;

d) urmatoarele 2 caractere reprezinta luna nasterii;

e) urmatoarele 2 caractere reprezinta ziua nasterii;

f) urmatoarele 2 caractere reprezinta numarul de identificare al CAS;

g) urmatoarele 3 caractere reprezinta numarul de evidenta al persoanei;

h) ultima cifra reprezinta cifra de control.

Numarul de identificare al CAS :

| Cod judet | Denumire judet |

| 53 | Alba |

| 54 | Arad |

| 55 | Arges |

| 56 | Bacau |

| 57 | Bihor |

| 58 | Bistrita |

| 59 | Botosani |

| 60 | Brasov |

| 62 | Braila |

| 63 | Buzau |

| 64 | Caras-Severin |

| 65 | Cluj |

| 66 | Constanta |

| 67 | Covasna |

| 68 | Dambovita |

| 69 | Dolj |

| 70 | Galati |

| 71 | Gorj |

| 72 | Harghita |

| 73 | Hunedoara |

| 74 | Ialomita |

| 75 | Iasi |

| 76 | Giurgiu |

| 77 | Maramures |

| 78 | Mehedinti |

| 79 | Mures |

| 81 | Neamt |

| 82 | Olt |

| 83 | Prahova |

| 84 | Satu Mare |

| 85 | Salaj |

| 86 | Sibiu |

| 87 | Suceava |

| 88 | Teleorman |

| 89 | Timis |

| 90 | Tulcea |

| 91 | Vaslui |

| 92 | Valcea |

| 93 | Vrancea |

| 94 | Calarasi |

| 95 | Bucuresti |

| 96 | Ilfov |

| 97 | CAS OPSNAJ |

| 98 | CAS MTCT |
Exemplu: un cetatean din Republica Ungaria, barbat si nascut in 14 mai 1970, care isi desfasoara activitatea la o firma din Romania si care nu are domiciliul sau resedinta in Romania, dar contribuie la fond urmare a activitatii desfasurate si trebuie luat in evidenta de CAS Arad va avea un numar de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate dupa cum urmeaza: 1700514540011.

8. La Anexa nr. 2a la Normele metodologice, a doua nota de subsol se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„** se va mentiona categoria de salariat: S - salariat, CM - concedii medicale in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, AM - accident de munca, CT - cenzori, membri in consiliul de administratie, alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor, SOM – somer, CIC - concediu de crestere copil pana la varsta de 2 ani, DIS - persoana disponibilizata cu plati compensatorii acordate in baza in baza unor acte normative, DCM- persoana disponibilizata cu plati compensatorii acordate in baza contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, TAS - persoana beneficiara de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001, SCS- salariat care nu are domiciliu sau resedinta in Romania (numai pentru persoanele care intra in campul personal de aplicare al Regulamentelor CEE nr. 1408/71 si 574/72).”

9. Anexele nr. 3 si nr. 4 la Normele metodologice se abroga.

10. La anexa nr. 5 a normelor metodologice litera E, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“5. Alte venituri conform art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006”

ARTICOLUL II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRESEDINTE,
Vasile CIURCHEA


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate