Cauta afectiune/simptom/conditie medicala
Cere sfatul medicului
Cere sfatul
medicului

Vanzarea cabinetelor medicale

Actualizat la data de: 15 Octombrie 2018

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Sus

Ordonanta de Urgenta privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

urgenta adoptarii prezentului act normativ rezulta din necesitatea accelerarii procesului de reforma a asistentei medicale ambulatorii, componenta de baza a sistemului sanitar romanesc cat si din faptul ca prin Decizia Curtii Constitutionale nr.871/2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 236/2006 a fost declarat neconstitutional actul normativ care reglementa acest domeniu

in temeiul ARTICOLUL 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 1

(1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, functioneaza unitati medicale infiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001.

(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin spatiu medical se intelege spatiul in care se desfasoara efectiv activitate medicala si activitate medicala conexa, precum si cota indiviza corespunzatoare din spatiul comun.

ARTICOLUL 2

(1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si spatiilor medicale situate in imobilele aflate in zona de protectie a unui monument istoric. Vanzarea acestor spatii se poate face numai cu avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

(2) Pana la adoptarea unei legi speciale privind regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitatilor minoritatilor nationale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, este interzisa instrainarea spatiilor medicale situate in imobilele in cauza ori schimbarea destinatiei acestora.

(3) Spatiile medicale situate in imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile ulterioare, pot fi vandute dupa definitivarea situatiei juridice a acestora, potrivit legislatiei in vigoare.

ARTICOLUL 3

(1) Au dreptul de a cumpara spatiile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta medicii, medicii dentisti, dentistii, biologii, biochimistii, fizicienii, tehnicienii dentari si celelalte persoane fizice cu drept de libera practica ce desfasoara activitati conexe actului medical si care detin in mod legal spatiul respectiv, precum si persoanele juridice/institutiile de invatamant superior medical, care, detinand in mod legal spatiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale sau desfasoara activitati de invatamant superior medical.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1), care doresc cumpararea spatiului in care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisa de cumparare la sediul vanzatorului, in termen de 45 de zile de la publicarea/afisarea listelor aprobate potrivit ARTICOLUL 4 sau la expirarea termenului prevazut la alin. (4).

(3) Spatiile medicale care se afla in sediile consiliilor locale si judetene, regiilor si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, scolilor si altor institutii publice pot fi vandute numai cu acordul expres al proprietarului.

(4) Spatiile medicale concesionate in temeiul Hotararii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, pentru care concesionarii nu si-au exprimat intentia de cumparare in termenul prevazut la alin. (2), vor fi folosite in continuare de acestia pana la expirarea duratei pentru care s-a incheiat contractul.

Cuprins articol

  1. CAPITOLUL I - Dispozitii generale
  2. CAPITOLUL II - Reguli privind vanzarea spatiilor medicale
  3. CAPITOLUL III - Vanzarea spatiilor medicale prin licitatie publica cu strigare
  4. CAPITOLUL IV - Dispozitii tranzitorii si finale
  5. NOTA DE FUNDAMENTARE
  6. Citeste pe aceeasi tema

CAPITOLUL II - Reguli privind vanzarea spatiilor medicale

Sus

ARTICOLUL 4

(1) Consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, pot aproba prin hotarare lista spatiilor din proprietatea privata a acestora ori din proprietatea privata a statului si care se afla in administrarea lor, ce urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta. Listele astfel aprobate vor fi afisate in mod obligatoriu la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul consiliului judetean.

(2) Institutiile proprietare ale spatiilor medicale au obligatia de a comunica actualilor utilizatori, prin scrisoare cu confirmare de primire, faptul ca spatiul respectiv face obiectul prezentei ordonante de urgenta, utilizatorii beneficiind de dreptul de preemtiune asupra spatiilor respective.

(3) In cazul municipiului Bucuresti, lista spatiilor supuse vanzarii se aproba pe sectoare de catre consiliile locale ale sectoarelor, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru spatiile aflate in proprietatea ori administrarea acestuia.

ARTICOLUL 5

(1) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, in fiecare comuna, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti sau judet in care exista spatii ce cad sub incidenta prezentei ordonante de urgenta se constituie o comisie pentru vanzarea spatiilor medicale, denumite in continuare comisie.

(2) Comisia se constituie prin dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, si va fi formata din urmatorii membri:
a) 2 reprezentanti ai consiliului local sau, dupa caz, ai consiliului judetean in a carui proprietate, respectiv administrare, se afla spatiul medical;
b) un reprezentant al directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;
c) un reprezentant al Colegiului Medicilor din Romania si, dupa caz, un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
d) un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, desemnat de directorul general.

(3) In cazul imposibilitatii membrilor titulari de a participa la lucrarile comisiei, acestia vor fi inlocuiti de membrii supleanti stabiliti prin decizie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean.

(4) In termen de 15 zile de la data primirii solicitarii din partea consiliilor locale, respectiv a consiliilor judetene, institutiile prevazute la alin. (2) au obligatia de a-si desemna reprezentantii si/sau, dupa caz, inlocuitorii acestora.

(5) Membrii comisiei isi desemneaza un presedinte. Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.

(6) Membrii comisiei nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la o persoana juridica. Membrii comisiei nu pot solicita cumpararea de spatii medicale si nu pot fi sot/sotie, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpararea spatiilor medicale. in caz de incompatibilitate, in termen de 5 zile comisia se completeaza cu alti membri din randul supleantilor.

(7) Activitatea desfasurata de membrii comisiei este atributie de serviciu, cu caracter temporar, pana la epuizarea tuturor activitatilor pe care le impune aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

ARTICOLUL 6

(1) Comisia are urmatoarele atributii:
a) desemneaza la prima sedinta presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei;
b) tine evidenta spatiilor care cad sub incidenta prezentei ordonante de urgenta;
c) aproba vanzarea spatiilor medicale in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
d) organizeaza licitatia publica cu strigare, daca este cazul.

(2) Hotararile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

ARTICOLUL 7

Pretul de vanzare al spatiului medical se stabileste prin negociere directa intre cumparator si comisie, pornindu-se de la pretul de vanzare din raportul de evaluare, raport care va evidentia si valoarea investitiilor efectuate de catre solicitant pe baza de acte justificative. Valoarea investitiilor efectuate se poate deduce numai daca acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, al detinatorului dreptului de administrare sau in baza contractului de concesiune, dupa caz, valoare ce nu poate depasi jumatate din pretul stabilit in raportul de evaluare.

ARTICOLUL 8

(1) La finalizarea procedurii de vanzare a fiecarui spatiu, comisia incheie un proces-verbal cuprinzand datele cu privire la desfasurarea procedurii de vanzare si pretul obtinut pentru spatiul vandut.

(2) Procesul-verbal se depune la sediul vanzatorului, prin grija secretarului comisiei.

(3) Refuzul de a incheia procesul-verbal sau incheierea acestuia prin nerespectarea dispozitiilor legale poate fi contestata la sectia de contencios administrativ a tribunalului de catre partea interesata.

ARTICOLUL 9

(1) Contractul de vanzare-cumparare a spatiului medical se incheie in termen de maximum 15 zile de la data incheierii procedurii de solutionare a contestatiilor, potrivit prezentei ordonante de urgenta, si se semneaza, din partea vanzatorului, de presedintele consiliului judetean ori de primar, dupa caz.

(2) In cazul in care proprietarul spatiului si terenului aferent nu detine intreaga documentatie necesara vanzarii, termenul prevazut la alin. (1) se prelungeste pana la maximum 60 de zile.

ARTICOLUL 10

(1) Pretul de vanzare al spatiilor se va plati de cumparator la incheierea contractului sau, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in rate.

(2) Spatiile dobandite in conditiile prezentei ordonante de urgenta nu pot fi instrainate, inchiriate sau folosite de cumparator pentru alte activitati decat in scopul desfasurarii activitatii medicale, activitatii de invatamant superior medical si/sau activitatilor conexe actului medical.

(3) Anual, o comisie formata din 2 reprezentanti ai vanzatorului si un reprezentant al colegiului medicilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2).

ARTICOLUL 11

(1) In cazul in care un cumparator, persoana fizica sau juridica, se afla in situatia de a cumpara, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, doua sau mai multe spatii medicale situate in aceeasi comuna, oras sau municipiu ori in unitati administrativ-teritoriale diferite, comisia poate aproba vanzarea doar pentru unul dintre spatii, la alegerea cumparatorului.

(2) In acest scop cumparatorul va semna o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu este beneficiarul unui alt contract de cumparare in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

ARTICOLUL 12

(1) Vanzarea spatiilor medicale se poate face cu plata in rate catre cumparatorii prevazuti la ARTICOLUL 3 in urmatoarele conditii:
a) avans de 15% din pretul de vanzare;
b) rate lunare esalonate pe un termen intre 10 ani si maximum 15 ani, cu posibilitatea cumparatorului de a obtine acordarea unui termen de gratie de un an; cumparatorul poate opta pentru un termen mai mic de plata sau pentru achitarea anticipata.

(2) in cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta 4 rate succesive, contractul de vanzare-cumparare se considera rezolvit de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alta formalitate.

ARTICOLUL 13

(1) Terenul aferent spatiului medical se vinde o data cu acesta, daca este clarificata situatia sa juridica si daca sunt indeplinite conditiile legale. Pretul de vanzare al terenului aferent se determina potrivit ARTICOLUL 7.

(2) Terenul a carui situatie juridica se clarifica dupa data vanzarii spatiului medical, cu exceptia celor care sunt proprietate publica a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale, va fi vandut cumparatorului spatiului, la cererea acestuia, prin negociere directa, la pretul stabilit conform ARTICOLUL 7.

(3) Persoanele fizice sau juridice straine care indeplinesc conditiile ARTICOLUL 3 alin. (1) pot cumpara terenurile aferente spatiului medical numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute de lege.

ARTICOLUL 14

Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea, sunt suportate de vanzator din bugetul propriu, iar in cazul incheierii contractului de vanzare-cumparare cheltuielile se deduc din incasarile obtinute.

ARTICOLUL 15

Sumele obtinute din vanzarea spatiilor medicale in conditiile prezentei ordonante de urgenta se fac venit la bugetul de stat in cota de 10%, diferenta fiind virata la bugetele locale respective, intr-un cont special, si utilizata pentru realizarea unor proiecte de interes public, aprobate de consiliile judetene sau de consiliile locale vanzatoare.

ARTICOLUL 16

(1) In situatia existentei mai multor furnizori de servicii medicale care detin impreuna un spatiu medical ce urmeaza sa fie vandut, daca unul dintre acestia si-a exprimat intentia de cumparare potrivit ARTICOLUL 3 alin. (2), comisia va solicita in scris de la fiecare codetinator exprimarea intentiei de cumparare sau nu a spatiului, care trebuie sa fie comunicata in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii comunicarii de la comisie.

(2) In cazul in care nu toti codetinatorii cabinetului medical sau ai spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical doresc cumpararea, insa cel putin unul a solicitat ferm acest lucru, vanzarea se va face exclusiv catre solicitant pentru intregul spatiu detinut in comun.

(3) In situatia in care doar unul dintre codetinatorii spatiului il cumpara, raporturile dintre cumparator si ceilalti codetinatori se stabilesc potrivit conventiei dintre acestia, conform legislatiei in vigoare.

(4) In situatia in care mai multi codetinatori solicita cumpararea spatiului medical, respectivul spatiu se va vinde acestora.

ARTICOLUL 17

Comisia comunica solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, in termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

CAPITOLUL III - Vanzarea spatiilor medicale prin licitatie publica cu strigare

Sus

ARTICOLUL 18

Spatiile medicale nevandute in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 7, altele decat cele aflate in situatia mentionata la ARTICOLUL 3 alin. (4), se vand prin licitatie publica cu strigare.

ARTICOLUL 19

(1) Comisia va face public anuntul de vanzare a spatiilor prevazute in lista aprobata potrivit ARTICOLUL 4, in termen de 15 zile de la aprobarea acesteia.

(2) Anuntul de vanzare va cuprinde:
a) denumirea si sediul vanzatorului, precum si datele de identificare a spatiului supus vanzarii;
b) locul, data si ora inceperii licitatiei;
c) numele, prenumele si numarul de telefon ale persoanei desemnate sa dea relatii suplimentare;
d) documentele necesare pentru participarea la licitatie;
e) garantia de participare la licitatie, constituita potrivit legii; garantia de participare la licitatie nu poate fi mai mica decat suma cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare;
f) taxa de participare la licitatie.

(3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitatie:
A. pentru persoane juridice:
a) copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala;
b) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca comerciala romana;
c) dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent;
d) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:
a) copie de pe actul de identitate;
b) copie de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz;
c) copie de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent.

(4) Anuntul de vanzare se publica in unul sau mai multe cotidiene locale si nationale de larga circulatie si se afiseaza la sediul vanzatorului, cu cel mult 30 de zile, dar nu mai putin de 15 zile inainte de data tinerii licitatiei.

ARTICOLUL 20

(1) Licitatia are loc la data stabilita in anuntul de vanzare si este valabila daca s-au prezentat cel putin 3 ofertanti.

(2) Pretul minim de pornire este cel stabilit de comisia de evaluare.

(3) in cazul in care nu se ofera pretul minim de vanzare, licitatia va fi reluata dupa publicarea unui nou anunt de vanzare, in termen de 5 zile de la desfasurarea primei licitatii, dar nu mai putin de 7 zile inainte de data tinerii celei de-a doua licitatii.

(4) A doua licitatie este valabila daca s-au prezentat cel putin 2 ofertanti. Daca acestia ofera un pret care nu este mai mic de 50% din pretul minim de vanzare, comisia poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu pretul in rate.

(5) Pretul de vanzare nu poate scadea sub 50% din pretul minim de vanzare nici in cazul vanzarii in rate.

CAPITOLUL IV - Dispozitii tranzitorii si finale

Sus

ARTICOLUL 21

Presedintii consiliilor judetene si primarii vor comunica lunar Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Sanatatii, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de vanzare a spatiilor medicale, proprietate privata a statului, aflate in administrarea lor.

ARTICOLUL 22

In localitatile in care exista un singur spatiu medical cu destinatia medicina de familie, acesta isi va mentine destinatia in cazul instrainarii.

ARTICOLUL 23

(1) instrainarea spatiilor si a terenurilor dobandite in conditiile prezentei ordonante de urgenta prin vanzare se poate face prin exercitarea dreptului de preemptiune.

(2) Dreptul de preemptiune la instrainare a imobilelor prevazute la alin. (1) revine coproprietarilor, daca este cazul, si apoi proprietarilor vecini si se exercita prin Colegiul Medicilor din Romania sau prin Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, dupa caz.

(3) Proprietarul spatiului si terenului care urmeaza sa fie vandute este obligat sa incunostinteze Colegiul Medicilor din Romania sau Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, dupa caz, iar acesta va comunica in scris persoanelor prevazute la alin. (2) despre intentie, in termen de 15 zile de la data cand a fost incunostintat.

(4) Titularii dreptului de preemptiune sunt obligati sa se pronunte asupra exercitarii acestuia in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii.

(5) Dupa indeplinirea acestui termen, dreptul de preemptiune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se considera stins.

ARTICOLUL 24

(1) Spatiile medicale si terenurile aferente in care functioneaza unitati medicale infiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001, care apartin domeniului public al statului, trec in domeniul privat al statului si in administrarea consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale, dupa caz, prin hotarare a Guvernului.

(2) Inventarierea spatiilor prevazute la alin. (1) se face conform prevederilor legale in vigoare.

ARTICOLUL 25

Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice dispozitie contrara se abroga.

ARTICOLUL 26

Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala.

ARTICOLUL 27

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
Calin Popescu-Tariceanu

NOTA DE FUNDAMENTARE

Sus

SECTIUNEA 1 - Titlul proiectului de act normativ

Ordonanta de Urgenta privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

SECTIUNEA 2 - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuale Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.110/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr.236/2006 s-a aprobat vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical.
Decizia Curtii Constitutionale nr.871/2007 a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 236/2006.
Prezentul proiect de act normativ reglementeaza vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, in acord cu dizpozitile Curtii Constitutionale.

2. Schimbari preconizate Posibilitatea de a realiza vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, in situatia in care, consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, aproba prin hotarare lista spatiilor din proprietatea privata a acestora ori din proprietatea privata a statului si care se afla in administrarea lor ce urmeaza sa fie vandute.

3. Alte informatii
Nu este cazul

SECTIUNEA 3 - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Nu exista

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proprietatea medicului asupra spatiului in care isi desfasoara activitatea va stimula investitiile acestora in echipamente si cresterea gradului de confort la nivelul cabinetelor medicale. Acest fapt va duce la stimularea liberei concurente ca urmare a faptului ca in functie de conditiile pietei de servicii medicale, medicii isi pot dezvolta cabinetele in concordanta cu necesitatile comunitatilor, masura ce se va reflecta si asupra calitatii actului medical, in sensul cresterii acesteia.

3. Impactul social Cresterea accesibilitatii si adresabilitatii populatiei la serviciile medicale si atragerea personalului medical catre zonele defavorizate

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul

5. Alte informatii Nu este cazul

SECTIUNEA 4 - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

-mii lei-
Indicatori Anul Curent Urmatorii 4 ani Media pe 5 ani
1 2 3 4 5 6 7

1. Modificari ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) contributii de asigurari

2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea cresterii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

6. Ca1cule detaliate privind fundamentarea modificarilor veniturilor si/sau cheltuielilor

7. Alte informatii

SECTIUNEA 5 - Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare Nu este cazul

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in rnaterie Nu este cazul

3. Decizii ale Curtii Europene de Justitie si alte documente Nu este cazul

4. Evaluarea conformitatii: Nu este cazul
Denumirea actului sau documentului comunitar, numarul, data adoptarii si data publicarii Gradul de conformitate
(se conformeaza/nu se conformeaza) Comentarii

5. Alte acte normative si/sau documente intemationale din care decurg angajamente Nu este cazul

6. Alte informatii Nu este cazul

SECTIUNEA 6 - Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatii neguvemamentale, institute de cercetare si alte organisme implicate Nu este cazul

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea, precum si a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act normativ Nu este cazul

3.Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situatia in care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, in conditiile Hotaririi Guvemului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Asociatia Primarilor de Comune din Romania care a specificat oportunitatea de a acorda posibilitatea si nu obligativitatea vanzarilor cabinetelor.
Un punct de vedere al unui presedinte de asociatie judeteana a primarilor de comune a accentuat necesitatea evaluarii activitatii medicilor in vederea acordarii posibilitatii de cumparare a cabinetelor medicale.

4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale, in conformitate cu prevederile Hotaririi Guvemului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Nu este cazul

5. Informatii privind avizarea de catre
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a tarii
c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi Nu este cazul

6. Alte informatii Nu este cazul

SECTIUNEA 7 - Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ A fost efectuata procedura transparentei decizionale potrivit Legii nr. 52/2003
2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii si securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice Proiectul de act normativ a fost afisat pe site-ul Ministerului Sanatatii Publice
3. Alte informatii Nu este cazul

SECTIUNEA 8 - Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile administratiei publice centrale si/sau locale - infiintarea unor noi organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente Nu este cazul
2. Alte informatii Nu este cazul

Avand in vedere cele mai sus mentionate a fost inaintat prezentul proiect de act normativ pe care il supunem spre aprobare.

Ministrul Sanatatii Publice Ministrul Internelor si Reformei Administrative
Eugen Nicolaescu Cristian David

AVIZAM FAVORABIL

MINISTRUL JUSTITIEI,
Chiuariu Tudor


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate