Sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Publicat la data de: 29 Noiembrie 2007

Capitolul I - Dispozitii generale

Sus

HOTARARE nr. 1.825 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privindsstinerea familiei in vederea cresterii copilului (actualizata pana la data de 20 ianuarie 2006*).

ARTICOL UNIC -Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ARTICOLUL 1

Beneficiaza de drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, denumita in continuare ordonanta de urgenta, oricare dintre parintii firesti ai copilului, precum si persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei, care a adoptat copilul, care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore, denumite in continuare persoane indreptatite, daca acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt cetateni romani sau, dupa caz, cetateni straini ori apatrizi;
b) au domiciliul sau resedinta in Romania, conform legii;
c) locuiesc impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

ARTICOLUL 2

(1) Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului sau, dupa caz, stimulentul se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii incredintati in vederea adoptiei, adoptati sau aflati in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si pentru cei pentru care a fost instituita tutela.
(2) Alocatia de stat pentru copii se cuvine pentru fiecare dintre copiii rezultati in urma primelor 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii incredintati in vederea adoptiei, adoptati sau aflati in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si pentru cei pentru care a fost instituita tutela.
(3) In intelesul dispozitiilor alin. (1) si (2) prin nastere se intelege aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii vii.
(4) Situatia copilului nascut mort sau situatia in care acesta moare in perioada corespunzatoare concediului de maternitate nu se are in vedere la stabilirea primelor 3 nasteri pentru care se acorda drepturile prevazute de ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 3

Drepturile prevazute de ordonanta de urgenta se acorda pentru primele 3 nasteri survenite dupa data de 1 ianuarie 2006 inclusiv, fara a se lua in considerare numarul de nasteri anterioare acestei date.

Cuprins articol

 1. Capitolul I - Dispozitii generale
 2. Capitolul II - Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului
 3. Capitolul III - Stimulentul lunar
 4. Capitolul IV - Alocatia de stat pentru copii
 5. Capitolul V - Stabilirea si plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, stimulentului si alocatiei de stat pentru copii
 6. Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale
 7. Citeste pe aceeasi tema

Capitolul II - Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului

Sus

ARTICOLUL 4

(1) Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, prevazute de ordonanta de urgenta, se acorda persoanelor indreptatite, daca acestea au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, timp de 12 luni in ultimul an anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz, de la data la care s-a realizat incredintarea in vederea adoptiei, s-a aprobat adoptia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.
(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.
(3) In calculul celor 12 luni prevazute la alin. (1) se includ si fractiunile de luna in care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, precum si cele in care solicitantii s-au aflat in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta, considerate, in intelesul ordonantei de urgenta, luna intreaga.
(4) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si numai din perioadele prevazute la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta, daca persoana s-a aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) si-a insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
b) a beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
c) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
d) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
e) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru maternitate;
f) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
g) a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii de risc maternal;
h) a beneficiat de pensie de invaliditate;
i) a beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
j) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma. In sensul dispozitiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se ia in considerare intervalul cuprins intre ziua in care incepe si ziua in care se sfarseste fiecare an universitar, in conditiile legii;
k) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
l) a realizat in sistemul public de pensii, pana la data de 1 ianuarie 2006, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;
m) a beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului prevazuta de ordonanta de urgenta.
(5) In situatia in care nasterea se produce inainte de termen, perioada prevazuta la alin. (1) se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate.
-------------
Partea introductiva a alin. (4) al art. 4 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din HOTARAREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.

ARTICOLUL 5

In sensul prevederilor art. 1 alin. (3) din ordonanta de urgenta, veniturile din salarii, din activitati independente si din activitati agricole sunt cele reglementate de Codul fiscal la art. 55 alin. (1) si (2), art. 46 alin. (1)-(4) si la art. 71.

ARTICOLUL 6

(1) Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum si de acte doveditoare care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.
(2) Actele doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se prezinta in copie, certificate pentru conformitate cu originalul, si sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006;
b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca, pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
f) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii.
(3) Actele doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) dovada eliberata de angajator, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat venituri cu caracter salarial;
b) dovada eliberata de administratia financiara, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole ori care s-au aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 4 alin. (4), din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal;
c) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate acordat in conditiile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, pentru aplicarea art. 8 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta;
e) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului.
(4) Actele doveditoare privind atestarea situatiilor prevazute la art. 4 alin. (4) sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatia prevazuta la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta;
b) dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru situatiile prevazute la lit. b)-g);
c) dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatiile prevazute la lit. c)-h) si l);
d) dovada eliberata de angajator ori, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate, pentru situatiile prevazute la lit. i);
e) diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, pentru situatia prevazuta la lit. j);
f) livretul militar sau, dupa caz, adeverinta ori certificatul eliberat de centrul militar in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia prevazuta la lit. k).
(5) Alte acte doveditoare privind acordarea indemnizatiei lunare sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau stimulent;
b) declaratie pe propria raspundere a persoanei indreptatite ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
c) certificatul de incadrare intr-un grad de handicap al copilului;
d) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;
e) alte documente din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului.
(6) Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente prevazute la alin. (2).
(7) Abrogat.
(8) Abrogat.
---------------
Litera b) a alin. (4) al art. 6 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din HOTARAREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.
Alin. (7) si (8) ale art. 6 au fost abrogate de pct. 3 al articolului unic din HOTARAREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.

ARTICOLUL 7

(1) Concediul pentru cresterea copilului se acorda, pe baza de cerere, de catre angajatorul unde isi desfasoara activitatea persoana indreptatita.
(2) Pe durata concediului pentru cresterea copilului se acorda indemnizatia lunara.

ARTICOLUL 8

(1) In cazul in care persoana indreptatita, beneficiara a concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap, naste in aceasta perioada unul sau mai multi copii ori i se incredinteaza spre adoptie, i se incuviinteaza adoptia, i se da in plasament unul sau mai multi copii ori este numita tutore, concediul pentru cresterea copilului se prelungeste corespunzator pana la incheierea duratei de acordare pentru cel din urma copil, conform legii, a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se acorda o singura indemnizatie.

ARTICOLUL 9

(1) Drepturile prevazute de ordonanta de urgenta pot fi solicitate de catre persoana indreptatita sau, dupa caz, de reprezentantul legal ori mandatarul acestora imputernicit prin procura speciala.
(2) Reprezentantul legal este persoana desemnata, in conditiile legii, sa reprezinte persoana indreptatita in cazul in care aceasta este lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile.
(3) Mandatarul este persoana imputernicita prin procura speciala de catre persoana indreptatita, in vederea solicitarii si primirii drepturilor prevazute de aceasta.
(4) Procura speciala prevazuta la alin. (3) este autentificata, dupa caz, de notarii publici de pe teritoriul Romaniei, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, este valabila 6 luni si trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale persoanei indreptatite;
b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului;
c) obiectul mandatului (intocmirea dosarului pentru solicitarea si acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, deschiderea contului curent, incasarea drepturilor curente si restante, semnarea extrasului de cont);
d) precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin persoanei indreptatite, inclusiv pe cea de a anunta in termen directiei teritoriale orice schimbare intervenita in situatia persoanei indreptatite de natura sa suspende sau sa inceteze acordarea drepturilor, cu exceptia celei prevazute la art. 7 lit. c) din ordonanta de urgenta.

Capitolul III - Stimulentul lunar

Sus

ARTICOLUL 10

(1) Stimulentul prevazut la art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta se acorda lunar persoanelor indreptatite, in perioada in care acestea realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, sau se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 4 alin. (4).
(2) Pe perioada in care se acorda stimulentul, plata indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se suspenda.

ARTICOLUL 11

(1) Stimulentul se acorda pe baza de cerere, semnata de persoana indreptatita, insotita de dovada eliberata de angajator sau, dupa caz, de declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca aceasta realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal.
(2) La stabilirea dreptului la stimulent, cererea este insotita de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevazute la art. 6, precum si de alte documente justificative.
(3) In cazul persoanelor beneficiare de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, care solicita dreptul la stimulent, se iau in considerare si actele doveditoare depuse la solicitarea acesteia.

Capitolul IV - Alocatia de stat pentru copii

Sus

ARTICOLUL 12

(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, copiii in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap, beneficiaza de alocatia de stat pentru copii in cuantumul prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta.
(2) In situatia copiilor in varsta de peste 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap, alocatia de stat pentru copii se acorda in cuantumul prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata.

ARTICOLUL 13

(1) Alocatia de stat pentru copii se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de actul de identitate al solicitantului si certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, in original si in copie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum si de actele prevazute la art. 6 alin. (2) si alte documente justificative, dupa caz, si semnata de persoana indreptatita sau, dupa caz, de reprezentantul legal al acesteia.
(2) Pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 3 ani, alocatia de stat pentru copii in cuantumul prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta se acorda de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile teritoriale.
(3) Dupa implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 3 ani, plata alocatiei de stat pentru copii se acorda, in conditiile prevazute de Legea nr. 61/1993, republicata.

ARTICOLUL 14

Alocatia de stat pentru copii prevazuta la art. 12 alin. (1) se cumuleaza cu indemnizatia lunara pentru cresterea copilului sau, dupa caz, cu stimulentul, prevazute la art. 4, respectiv la art. 10.

Capitolul V - Stabilirea si plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, stimulentului si alocatiei de stat pentru copii

Sus

ARTICOLUL 15

(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, se depune, dupa caz, de una dintre persoanele indreptatite, la primaria localitatii sau, dupa caz, la primaria sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala are domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
(2) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se completeaza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 de catre persoanele indreptatite sa beneficieze de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului sau de stimulent.
(3) In situatia persoanelor indreptatite care solicita numai alocatia de stat pentru copii in cuantumul prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta, cererea se completeaza potrivit modelului prevazut in normele de aplicare a Legii nr. 61/1993, republicata, aprobate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, insotita de actele doveditoare prevazute la art. 13 alin. (1).
(4) Cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrate la platitorii de drepturi prevazuti de aceasta lege si nesolutionate pana la data de 31 decembrie inclusiv, se solutioneaza de directiile teritoriale, avandu-se in vedere realizarea conditiilor de stagiu de cotizare de 10 luni in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.
(5) Beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului si persoanele care, pana la data de 1 ianuarie 2006, ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
---------------
Alin. (5) al art. 15 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din HOTARAREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.

ARTICOLUL 16

(1) Primariile transmit directiilor teritoriale, pe baza de borderou, pana la data de 10 a fiecarei luni, cererile prevazute la art. 15 alin. (2) si inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative.
(2) Primariile au obligatia sa verifice documentatia depusa de solicitanti si sa transmita directiilor teritoriale numai dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzatoare dreptului solicitat, prevazute la art. 6 alin. (1)-(6).
(3) Cererile prevazute la art. 15 sunt certificate, prin semnatura si stampila, de catre primar sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de acesta.

ARTICOLUL 17

(1) Cererile prevazute la art. 15 se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la directia teritoriala, prin decizie de aprobare sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta, si se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexele nr. 2a) si 2b).
(3) In cazul respingerii cererii, decizia directorului executiv va fi insotita in mod obligatoriu de motivatie.
(4) Datele cuprinse in cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie lunara, stimulent sau alocatie de stat pentru copii si al intocmirii unor situatii statistice.

ARTICOLUL 18

(1) Persoanele care au beneficiat de concediul de maternitate si plata indemnizatiei aferente in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 beneficiaza de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului sau, dupa caz, de stimulent, incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza plata indemnizatiei de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data.
(2) Persoanele indreptatite care nu indeplinesc conditiile pentru acordarea concediului de maternitate si plata indemnizatiei aferente in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 beneficiaza de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului incepand cu data nasterii copilului sau, dupa caz, cu data aprobarii adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului ori incredintarii in vederea adoptiei, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data.
(3) Persoanele indreptatite care depun cererea peste termenele prevazute la alin. (1) si (2) beneficiaza de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului sau de stimulent de la data depunerii cererii.

ARTICOLUL 19

(1) Plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului si a alocatiei de stat pentru copii se efectueaza incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii prin decizie a directorului executiv.
(2) Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si al stimulentului aferent fractiunilor de luna se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.

ARTICOLUL 20

Plata drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se asigura lunar, prin mandat postal, la domiciliul persoanei indreptatite, al reprezentantului legal sau al mandatarului ori, la cererea acestora, in cont personal deschis la o unitate bancara.

ARTICOLUL 21

Directia teritoriala solicita Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei creditele bugetare corespunzatoare drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni.

ARTICOLUL 22

(1) In aplicarea prevederilor art. 11 si 12 din ordonanta de urgenta, autoritatile competente au obligatia de a transmite directiilor teritoriale, lunar, pana la data de 10 a fiecarei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate in situatii de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, precum si data la care acestea s-au produs.
(2) Autoritatile mentionate la alin. (1) sunt urmatoarele:
a) primaria, pentru situatiile prevazute la art. 11 lit. b) si la art. 12 alin. (1) lit. g) din ordonanta de urgenta, precum si pentru orice modificari cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri profesionale de catre beneficiari, de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta;
b) directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, pentru situatiile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a)-d) si f) din ordonanta de urgenta;
c) inspectoratul judetean de politie, pentru situatiile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. e) din ordonanta de urgenta.
---------------
Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTARAREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.
Litera a) a alin. (2) al art. 22 a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din HOTARAREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.

ARTICOLUL 23

(1) Plata drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se suspenda in conditiile prevazute de art. 12 din aceasta.
(2) Reluarea platii drepturilor suspendate se face in conditiile prevazute la art. 12 alin. (5) si (6) si art. 13 din ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 24

In cazul in care, 3 luni consecutiv, se inregistreaza mandate postale returate, plata drepturilor prevazute in ordonanta de urgenta se suspenda, urmand ca directia teritoriala sa verifice cauzele care au condus la aceasta situatie, prevederile art. 23 alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.

ARTICOLUL 25

Suspendarea sau, dupa caz, incetarea ori reluarea platii drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se face prin decizie a directorului executiv si se comunica beneficiarului in termen de 15 zile. Modelul deciziei este prevazut in anexele nr. 3a), 3b) si 3c).

Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale

Sus

ARTICOLUL 26

(1) In vederea asigurarii in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor beneficiare de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, directiile teritoriale au obligatia, lunar, sa vireze, caselor judetene de asigurari de sanatate contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si sa transmita tabelul nominal privind persoanele beneficiare.
(2) Directiile teritoriale transmit la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele beneficiare de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului.

ARTICOLUL 27

Beneficiaza de stimulent si persoanele care, la data de 1 ianuarie 2006, realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si care au fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 28

(1) Perioada in care se beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In vederea inregistrarii in sistemul public de pensii a perioadelor asimilate prevazute la alin. (1), directiile teritoriale au obligatia de a depune lunar, in termenul stabilit de lege, la casa teritoriala de pensii, Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, in formatul stabilit de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

ARTICOLUL 29

(1) In vederea asigurarii continuitatii platii indemnizatiilor pentru cresterea copilului, stabilite conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, platitorii acestui drept depun la directiile teritoriale din raza de domiciliu a beneficiarilor dosarele aferente indemnizatiilor pentru cresterea copilului, aflate in plata in luna decembrie 2005, inclusiv dosarele care contin cereri pentru care dreptul nu a fost inca stabilit.
(2) Dosarele prevazute la alin. (1) contin, in principal, urmatoarele documente in copie, certificate pentru conformitate cu originalul:
a) cererea de acordare a drepturilor, inregistrata la platitorul dreptului;
b) certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;
c) buletinul (cartea) de identitate;
d) certificatul privind incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap, dupa caz;
e) adeverinta din care sa reiasa indeplinirea conditiilor de stagiu de cotizare cerute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, situatia deschiderii dreptului la indemnizatia pentru cresterea copilului si a duratei acordarii acesteia, in cazul in care platitor este angajatorul. Modelul adeverintei este cel prevazut in anexa nr. 4.
(3) Pentru persoanele prevazute la art. 24 alin. (1) din ordonanta de urgenta, plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se efectueaza incepand cu data de 1 ianuarie 2006, in baza dosarelor transmise in conditiile alin. (1).
(4) In vederea indeplinirii conditiilor procedurale stabilite de ordonanta de urgenta, persoanele prevazute la alin. (3) depun la primaria din raza de domiciliu, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, numai cererea pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, prevazuta in anexa nr. 1.
(5) In situatia in care persoanele prevazute la alin. (3) nu depun cererea in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspenda. Reluarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului se va face aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 12 alin. (5) din ordonanta de urgenta.
---------------
ARTICOLUL 29
a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTARAREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.

ARTICOLUL 29 - 1
Pentru persoanele care pana la data de 31 decembrie 2005 au beneficiat de drepturile prevazute la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica procedura de stabilire si plata a drepturilor, prevazuta de prezentele norme metodologice.
---------------
ARTICOLUL 29 - 1 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din HOTARAREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.

ARTICOLUL 30

In aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei poate emite precizari sau instructiuni care se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

ARTICOLUL 31

Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


ANEXA 1

-------
la normele metodologice
------------------------

CERTIFICARE PRIMAR
L.S.

CERERE si DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE - pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului si alocatiei de stat pentru copii

Domnului director executiv

I. Subsemnata(ul),

Numele si prenumele ..........
Cod numeric ..............
Adresa: Str. ............................................. Nr.
Bl. ............... Sc. ........................ Ap................ Sector.............................
Mun./oras ............................................................
com.;sat ...............................................................
Judetul ..............................................................
Telefon ..........................................Fax ..........................................
E-mail ..........................................

Actul de identitate*1,*2) ..................... Seria ...................... Nr. ...............................
Eliberat de sectia de politie ...............................................................................................
Va rog sa-mi aprobati acordarea*):
- indemnizatiei pentru cresterea copilului
- acolatie de stat pentru copii
- stimulentului pentru cresterea copilului

Doresc sa primesc aceste drepturi*):
- la domiciliu prin mandat postal ................................................
- in cont personal ...................................................
deschis la banca ..............................................................

------------
*1) In cazul cetatenilor romani se va specifica tipul de act de identitate:
- B.I. - buletin de identitate
- C.I. - carte de identitate
- C.I.P. - carte de identitate provizorie
*2) Pentru cetatenii straini sau apatrizi:
- C.I. - carte de identitate
- L.S.T. - legitimatie de sedere temporara
- D.I. - document de identitate.
*) Se va marca cu "X" casuta corespunzatoare

Avand calitatea de*):
- parinte natural
- parinte adoptiv
- persoana care are in incredintare copil in vederea adoptiei
- tutore
- persoana care are copilul in plasament
- persoana care are copilul in plasament in regim de urgenta

Mentionez ca, in conformitate cu OUG nr. 148/2005, sunt*):
- persoana indreptatita
- reprezentant legal al persoanei indreptatite
- mandatar al persoanei indreptatite

II. Declar pe propria raspundere urmatoarele:

A. Referitor la copilul/copiii pentru care solicit dreptul:

1. Numele si prenumele ...................................................................
Cod numeric personal .....................................................................
Act de identitate/ .................. Seria ................. Nr. ...........................
act doveditor*3) .......................................................................

2. Numele si prenumele .................................................
Cod numeric personal ................................................
Act de identitate/ ..................... Seria ......................... Nr. .................
act doveditor*3) ...........................................................................

3. Numele si prenumele .................................................
Cod numeric personal ................................................
Act de identitate/ ..................... Seria ......................... Nr. .................
act doveditor*3) ...........................................................................

B. Referitor la copiii pe care ii am in intretinere:

1. Numele si prenumele .................................................
Cod numeric personal ................................................
Act de identitate/ ..................... Seria ......................... Nr. .................
act doveditor*3) ...........................................................................

Avand calitatea de copil*):
- Natural
- Incredintat in vederea adoptiei
- Adoptat
- Tutelat
- Dat in plasament
- Dat in plasament de urgenta

2. Numele si prenumele .................................................
Cod numeric personal ................................................
Act de identitate/ ..................... Seria ......................... Nr. .................
act doveditor*3) ...........................................................................

Avand calitatea de copil*):
- Natural
- Incredintat in vederea adoptiei
- Adoptat
- Tutelat
- Dat in plasament
- Dat in plasament de urgenta

3. Numele si prenumele .................................................
Cod numeric personal ................................................
Act de identitate/ ..................... Seria ......................... Nr. .................
act doveditor*3) ...........................................................................

Avand calitatea de copil*):
- Natural
- Incredintat in vederea adoptiei
- Adoptat
- Tutelat
- Dat in plasament
- Dat in plasament de urgenta

4. Numele si prenumele .................................................
Cod numeric personal ................................................
Act de identitate/ ..................... Seria ......................... Nr. .................
act doveditor*3) ...........................................................................

Avand calitatea de copil*):
- Natural
- Incredintat in vederea adoptiei
- Adoptat
- Tutelat
- Dat in plasament
- Dat in plasament de urgenta

5. Numele si prenumele .................................................
Cod numeric personal ................................................
Act de identitate/ ..................... Seria ......................... Nr. .................
act doveditor*3) ...........................................................................

Avand calitatea de copil*):
- Natural
- Incredintat in vederea adoptiei
- Adoptat
- Tutelat
- Dat in plasament
- Dat in plasament de urgenta

6. Numele si prenumele .................................................
Cod numeric personal ................................................
Act de identitate/ ..................... Seria ......................... Nr. .................
act doveditor*3) ...........................................................................

Avand calitatea de copil*):
- Natural
- Incredintat in vederea adoptiei
- Adoptat
- Tutelat
- Dat in plasament
- Dat in plasament de urgenta

7. Numele si prenumele .................................................
Cod numeric personal ................................................
Act de identitate/ ..................... Seria ......................... Nr. .................
act doveditor*3) ...........................................................................

Avand calitatea de copil*):
- Natural
- Incredintat in vederea adoptiei
- Adoptat
- Tutelat
- Dat in plasament
- Dat in plasament de urgenta

C. Referitor la situatia inainte de solicitarea drepturilor*):

- salariat/a ..............................................................................................
Denumire angajator ............................................................................
Cod fiscal ...............................................................................................
- beneficiar de indemnizatie de somaj
- perioada de stagiu de cotizare (concedieri colective)
- concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca
- concedii medicale pentru prevenirea imbolnavirilor
- concedii medicale pentru maternitate
- concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav
- concedii medicale de risc matemal
- beneficiar de pensie de invaliditate
- absolvent/a cursurile de zi ale invatamantului universitar
- militar in termen/termen redus
- stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala
- beneficiar al indemnizatiei prevazuta de OUG nr. 148/2005

D. Am beneficiat DA [] / NU [] de indemnizatie de maternitate/indemnizatie pentru cresterea copilului incepand cu data de ..........................

E. Declar ca ma ocup de cresterea si ingrijirea copilului, ca acesta locuieste impreuna cu mine si ca nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public.

F. Declar ca ma oblig ca, in termenul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, sa comunic in scris primariei orice modificare a situatiei mele cu privire la cresterea si ingrijirea copilului sau la realizarea de venituri profesionale, care poate conduce la incetarea sau suspendarea drepturilor.
--------------
Litera F de la punctul II din anexa 1 a fost introdusa de pct. 9 al articolului unic din HOTARAREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.

Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, respectiv declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar pe proprie raspundere ca datele si informatiile prezentate corespund realitatii.

Data Semnatura solicitantului
............ ..........................

III. DECLARATIE A CELUILALT PARINTE (SOT/SOTIE AL/A PERSOANEI SOLICITANTE)

Subsemnata(ul),

Numele si prenumele .........................................
Cod numeric ..........................................................
Adresa: Str. ...............
Nr. .................... Bl. .................... Sc. ........................ Ap. ............Sector
Localitatea .........................................................
Judetul ............................................................
Telefon ........................................... Fax ...................................................
E-mail .............................................
Actul de identitate*1) ................................ Seria................................ Nr. ....................
Eliberat de sectia de politie .................................................................
Declar urmatoarele*):
Beneficiez de indemnizatie pentru cresterea copilului
Nu beneficiez de indemnizatie pentru cresterea copilului

Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, respectiv declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar pe proprie raspundere ca datele si informatiile prezentate corespund realitatii.

Data Semnatura
........ ...............................................
------------
*3 Se vor specifica datele inscrise in certificatele de nastere ale copiilor

ANEXA 2a)
---------
la normele metodologice
------------------------

DIRECTIA DE MUNCA, SOLIDARITATE SOCIALA SI FAMILIE

DECIZIE
nr. ................ din...................
privind aprobarea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului lunar si alocatiei de stat pentru copii

Directorul executiv al directiei de munca, solidaritate sociala si familie a ......., numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. ........

Avand in vedere:
- art. 14 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile ulterioare,
- art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,
- art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,
- art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului aprobate prin Hotararea Guvernului nr. ......,
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului inregistrata cu nr. .........
- regulamentul de organizare si functionare al directiei de munca, solidaritate sociala si familie ..........

si in temeiul competentelor conferite de lege,

DECIDE

Art. 1 - Se aproba pentru dna/dnul ............... in calitate de titular a urmatoarelor drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului in cuantum de ....... lei (RON)
b) stimulent in cuantum de .......... lei (RON)
c) alocatie de stat pentru copii in cuantum de .......... lei (RON).

Art. 2 - (1) Drepturile prevazute la art. 1 se acorda incepand cu data de .......
(2) Plata drepturilor prevazute la art. 1 se efectueaza in perioada ......... ale fiecarei luni prin mandat postal/cont personal.

Decizia poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare, la directia de munca, solidaritate sociala si familie ............
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ......., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Director executiv
.................

ANEXA 2b)
---------
la normele metodologice
------------------------

DIRECTIA DE MUNCA, SOLIDARITATE SOCIALA SI FAMILIE

DECIZIE
nr. ............... din ..................
privind respingerea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului lunar si alocatiei de stat pentru copii

Directorul executiv al directiei de munca, solidaritate sociala si familie a ........, numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. ........

Avand in vedere:
- art. 14 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile ulterioare,
- art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,
- art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,
- art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului aprobate prin Hotararea Guvernului nr. ......,
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului inregistrata cu nr. .........
- regulamentul de organizare si functionare al directiei de munca, solidaritate sociala si familie ..........

si in temeiul competentelor conferite de lege,

DECIDE

Art. 1 - Se respinge pentru dna/dnul ........ acordarea drepturilor de:

a) indemnizatie pentru cresterea copilului
b) stimulent
c) alocatie de stat pentru copii

Art. 2 - Respingerea acordarii drepturilor are la baza urmatoarele motive, dupa caz :
a) solicitantul nu locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si nu se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;
b) solicitantul nu a realizat in ultimul an anterior datei nasterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si nici nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005;

Decizia poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare, la directia de munca, solidaritate sociala si familie ............
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ......., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Director executiv
.................

ANEXA 3a)
---------
la normele metodologice
------------------------

DIRECTIA DE MUNCA, SOLIDARITATE SOCIALA SI FAMILIE

DECIZIE
nr. ............. din ...............
privind suspendarea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului lunar si alocatiei de stat pentru copii

Directorul executiv al directiei de munca, solidaritate sociala si familie a ......., numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. ........

Avand in vedere:
- art. 14 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile ulterioare,
- art. 12 alin. (1)-(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,
- art. 23 si 24 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului aprobate prin Hotararea Guvernului nr. .........,
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului inregistrata cu nr. .........
- regulamentul de organizare si functionare al directiei de munca, solidaritate sociala si familie ..........

si in temeiul competentelor conferite de lege,

DECIDE

Art. 1 - Se suspenda pentru dna/dnul ............... in calitate de titular, acordarea urmatoarelor drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului in cuantum de ....... lei (RON)
b) stimulent in cuantum de .......... lei (RON)
c) alocatie de stat pentru copii in cuantum de .......... lei (RON).

Art. 2 - Suspendarea platii drepturilor prevazute la art. 1 se face incepand cu data de ..............
Art. 3 - Suspendarea acordarii drepturilor are la baza urmatoarele motive, dupa caz:
a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
g) beneficiarul a decedat;
h) 3 luni consecutiv, s-au inregistrat mandate postale returate.

Decizia poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare, la directia de munca, solidaritate sociala si familie ............
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ......., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Director executiv
.................

ANEXA 3b)
---------
la normele metodologice
------------------------

DIRECTIA DE MUNCA, SOLIDARITATE SOCIALA SI FAMILIE

DECIZIE
nr. ..................din ......................
privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului lunar si alocatiei de stat pentru copii

Directorul executiv al directiei de munca, solidaritate sociala si familie a ......., numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. ........

Avand in vedere:
- art. 14 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile ulterioare,
- art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,
- art. 25 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului aprobate prin Hotararea Guvernului nr. ........,
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului inregistrata cu nr. .........
- regulamentul de organizare si functionare al directiei de munca, solidaritate sociala si familie ..........

si in temeiul competentelor conferite de lege,

DECIDE

Art. 1 - Inceteaza pentru dna/dnul ............... in calitate de titular, acordarea urmatoarelor drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului in cuantum de ....... lei (RON)
b) stimulent in cuantum de .......... lei (RON)
c) alocatie de stat pentru copii in cuantum de .......... lei (RON).

Art. 2 - Incetarea platii drepturilor prevazute la art. 1 se face incepand cu data de ..............
Art. 3 - Incetarea acordarii drepturilor are la baza urmatoarele motive, dupa caz:
a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.

Decizia poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare, la directia de munca, solidaritate sociala si familie ............
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ......., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Director executiv
.................

ANEXA 3c)
---------
la normele metodologice
------------------------

DIRECTIA DE MUNCA, SOLIDARITATE SOCIALA SI FAMILIE

DECIZIE
nr. ...................din .................
privind reluarea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului lunar si alocatiei de stat pentru copii

Directorul executiv al directiei de munca, solidaritate sociala si familie a ......., numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. ........

Avand in vedere:
- art. 14 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile ulterioare,
- art. 12 alin. (4)-(6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,
- art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,
- art. 25 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului aprobate prin Hotararea Guvernului nr. .......,
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului inregistrata cu nr. .........
- regulamentul de organizare si functionare al directiei de munca, solidaritate sociala si familie ..........

si in temeiul competentelor conferite de lege,

DECIDE

Art. 1 - Se aproba pentru dna/dnul ............... in calitate de titular reluarea urmatoarelor drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului in cuantum de ....... lei (RON)
b) stimulent in cuantum de .......... lei (RON)
c) alocatie de stat pentru copii in cuantum de .......... lei (RON).

Art. 2 - (1) Drepturile prevazute la art. 1 se acorda incepand cu data de ......
(2) Plata drepturilor prevazute la art. 1 se efectueaza in perioada ........ ale fiecarei luni prin mandat postal/cont personal.

Decizia poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare, la directia de munca, solidaritate sociala si familie ............
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ......., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Director executiv
.................

ANEXA 4
-------
la normele metodologice
-----------------------

DENUMIRE ANGAJATOR
Elemente de identificare

ADEVERINTA
nr. .../....

Se adevereste prin prezenta ca d-na/dl ............... CNP. .............. domiciliata/domiciliat in loc ........., str. ..... nr. ...... bl. ...... sc. ...... etj. ...... ap. ......, sector/judet ........, angajat in unitatea noastra de la data de ....,

- In perioada de la ........ pana la ..... a beneficiat de indemnizatie de maternitate / indemnizatie pentru cresterea copilului.

- La data de ........ se implinesc cele 42 de zile din concediul de lauzie.*)

- A depus cerere, inregistrata cu nr. .../... pentru acordarea ......... incepand cu data de ..........**)

- Stagiul de cotizare care a fost avut in vedere la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului este urmatorul:

- de la (luna/zi)........ pana la (luna/zi) a avut calitatea de .... (ex:salariat cu contract individual de munca cu norma intreaga);
- de la (luna/zi) ......... pana la (luna/zi) a avut calitatea de .... (ex:somer);
- de la (luna/zi) ......... pana la (luna/zi) a avut calitatea de .... (ex:salariat cu contract de munca pe durata determinata, cu 1/2 norma).
- de la (luna/zi)......... pana la (luna/zi) a avut calitatea de ........ etc.

- Ultima zi/luna de plata a indemnizatiei de maternitate/ pentru cresterea copilului a fost .........
- Indemnizatie pentru cresterea copilului restanta, aferenta perioadei: de la (luna/zi) ........ pana la (luna/zi) ................

Subsemnatul ....... avand functia de ........ declar ca datele cuprinse in prezenta adeverinta sunt reale.

s.s. reprezentantul legal

*) se completeaza pentru situatiile in care persoanele se afla in concediu de maternitate si nu s-a deschis inca dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului;

**) se completeaza pentru situatiile in care cererile nu au putut fi solutionate pana la data de 31 decembrie 2005.
------------


Citeste si

Arhiva
 • Cresterea si dezvoltarea normala a copilului Cresterea si dezvoltarea normala a...

  Generalitati Cresterea si dezvoltarea copiilor reprezinta un proces extrem de dinamic, ce sufera de-a lungul evolutiei mai multe accelerari de ritm. Este impartit de specialisti in mai multe perioade postnatale, astfel: - prima copilarie: de la nastere pana...citeste mai mult

 • Sanatatea copilului vs inceperea scolii Sanatatea copilului vs inceperea scolii

  Intrebari si raspunsuri Reinceperea anului scolar poate determina teama in randul parintilor, mai ales cand vine vorba de siguranta si sanatatea copilului. Pentru multe familii, luna septembrie este caracterizata de agitatia si stresul provocate de schimbarea...citeste mai mult

Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate
Coronavirus Update