Coronavirus Update

Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar

Publicat la data de: 25 Noiembrie 2008
Autor: SfatulMedicului

CAPITOLUL I - Acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar

Sus

SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale

ARTICOLUL 1.

(1) Prin unitati de invatamant, in sensul prezentei metodologii, se au in vedere unitatile de invatamant cu personalitate juridica.

(2) In conformitate cu prevederile ARTICOLUL 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant poate beneficia de gradatia de merit, acordata prin concurs.

ARTICOLUL 2.

(1) Aceasta gradatie se acorda potrivit ARTICOLUL 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Numarul de gradatii care se vor acorda se calculeaza astfel: din numarul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice de predare, posturilor didactice auxiliare si de conducere se scade numarul de gradatii acordate in ultimii 3 ani, avandu-se in vedere ca gradatia de merit se acorda pe o perioada efectiva de 4 ani, fara a fi luate in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii in conditiile ARTICOLUL 101 alin. (1), (2), (4) si (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Pentru acordarea gradatiei de merit se vor avea in vedere numarul de posturi didactice de predare, didactice auxiliare si de conducere existente la nivelul inspectoratului scolar, precum si numarul de gradatii de merit acordate.

(4) In situatia in care personalului didactic, didactic auxiliar si celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si din palatele copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor, i se modifica locul de munca, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta isi pastreaza gradatia de merit.

(5) In situatia in care personalul didactic, didactic auxiliar si cel de conducere beneficiar al gradatiei de merit este detasat in alt judet, acesta isi pastreaza gradatia de merit, conform prevederilor ARTICOLUL 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) In situatia in care personalul didactic si cel de conducere beneficiar al gradatiei de merit este pretransferat/transferat in alt judet, acesta isi pastreaza gradatia de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care s-a pretransferat/transferat.

ARTICOLUL 3.

Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 1 iulie 2009.

ARTICOLUL 4.

(1) Personalul didactic, didactic auxiliar si cel de conducere care a beneficiat de gradatie de merit poate participa la un nou concurs.

(2) Personalul didactic, didactic auxiliar si cel de conducere nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.

SECTIUNEA a 2-a – Inscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit

ARTICOLUL 5.

(1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit pot participa:
a) personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, si suplinitorii, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de peste 3 ani, care au performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza nationala si internationala, in perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009, si calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar incheiat din perioada evaluarii;
b) personalul didactic de predare din invatamantul preuniversitar care desfasoara activitate de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar la casa corpului didactic, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza nationala si internationala, in perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009, care are calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar incheiat din perioada evaluarii si o vechime in invatamantul preuniversitar de peste 3 ani.

(2) Conditiile prevazute mai sus trebuie sa le indeplineasca si:
a) personalul didactic de predare de la centrele judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, centrele scolare pentru educatie incluziva, centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica si mediatorii scolari;
b) personalul didactic de predare si de conducere de la cluburile sportive scolare, cluburile si palatele copiilor cu statut de unitati de invatamant subordonate inspectoratului scolar, precum si cel de la Palatul National al Copiilor;
c) personalul didactic auxiliar din unitatile conexe din invatamantul preuniversitar.

(3) In cazul intreruperii activitatii la catedra in perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009, se evalueaza perioada de 4 ani, pana la 16 ianuarie 2009, in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea la catedra, fara a fi luate in calcul perioadele evaluate pentru obtinerea gradatiei de merit in sesiunile anterioare.

SECTIUNEA a 3-a - Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

ARTICOLUL 6.

(1) Activitatea din ultimii 4 ani a candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusa in raportul de autoevaluare, sustinuta prin documente doveditoare, se evalueaza pe baza unei fise elaborate de inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru palatele si cluburile copiilor, transmisa inspectoratelor scolare si Palatului National al Copiilor, tinandu-se seama de urmatoarele criterii care trebuie indeplinite de candidat in perioada 17 ianuarie 2005 - 16 ianuarie 2009 sau in perioada prevazuta la ARTICOLUL 5 alin. (3):
1. Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa, cum sunt:
a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si a elevilor in raport cu standardele curriculare de performanta, materializate in progresul elevilor la clasa, in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, teze cu subiect unic, rezultate obtinute cu clasa si individual pentru disciplinele de specialitate in invatamantul vocational (de exemplu, ponderea elevilor cu performante in clasa urmatoare);
b) initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL in cadrul scolii, daca exista conditiile tehnice necesare;
c) performante in pregatirea elevilor distinsi la concursuri de profil/olimpiade scolare, concursuri cultural-artistice si sportive recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, materializate in obtinerea premiilor (locurile I, II, III), mentiunilor si premiilor speciale la faza internationala si a premiilor (locurile I, II, III), mentiunilor si premiilor speciale la faza nationala, judeteana/municipiul Bucuresti si interjudeteana/regionala, precum si in obtinerea de premii speciale. Este indicat sa se precizeze numele cadrului didactic;
d) pregatirea loturilor olimpice pentru concursurile scolare, participarea, in calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene (incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului), nationale si internationale;
e) pregatirea loturilor olimpice, activitatea in unitati scolare vocationale, participarea, in calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale ori internationale; organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean; organizarea si participarea la spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean;
f) rezultate notabile/masurabile obtinute in activitatile culturale si educative organizate in scoala si finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, cu impact la nivel local/judetean/al municipiului Bucuresti/national/international;
g) activitatea si rezultatele obtinute in centrele de excelenta si centrele de pregatire zonala din cadrul unitatilor de invatamant vocationale (muzica, seminarii, scoli normale, teatru, coregrafie, arte plastice, arhitectura, sport etc.) sau cu elevi cu dificultati de invatare;
h) activitate desfasurata in vederea realizarii echitatii in educatie (activitati de remediere scolara, gradinita de vara, activitati de desegregare, de educatie incluziva, nediscriminatorie, de educatie multiculturala/interculturala, educatie pentru diversitate/alteritate, programe de educatie a parintilor recunoscute la nivel judetean/national);
i) rezultate masurabile/cuantificabile obtinute in desfasurarea unor activitati practice, educative, pentru formarea de abilitati de comunicare, antreprenoriale si tehnice;
j) rezultate masurabile/cuantificabile obtinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, la nivel local/judetean/national/international, si in activitati de voluntariat, la nivelul comunitatii locale;
k) activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare;
l) participarea la cursuri de formare;
m) coordonarea activitatilor din cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara;
n) integrarea copiilor cu cerinte educative speciale in scolile de masa si desfasurarea activitatilor de educatie remediala.

2. Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica, materializate in:
a) contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, dupa caz; carti in domeniul educational, inregistrate cu ISBN, crearea de softuri educationale in specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, insotite de suportul de curs; elaborarea de programe vizand curriculumul pentru optional integrat in dezvoltare locala;
b) elaborarea de carti si lucrari stiintifice publicate in domeniul didacticii, specialitatii si managementului educational, inregistrate cu ISBN;
c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate in domeniul sindical la nivel local/judetean/ national/international, participarea cu comunicari la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, in calitate de formatori, contributia la cercetari stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii invatamantului si educatiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durata de minimum 3 zile (24 de ore), care sa vizeze asigurarea calitatii si personalizarea concreta de comunicare cu familia si comunitatea privind participarea si contributia la activitatile mentionate;
d) activitate ca metodist, membru in consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si in comisia nationala de specialitate, coordonator de cerc pedagogic,
e) activitatea desfasurata in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, in cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social si in comisiile nationale de specialitate.

3. Criteriul privind participarea la proiecte, in cadrul programelor de reforma educationala, coordonate de inspectoratul scolar, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, de alti parteneri - Institutul Francez, British Council, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondiala, Centrul de limbi moderne de la Graz etc., proiectele PHARE, Socrates, Comenius, Arion, JIICA/JOCV, YOUTH, Kulturkontakt Austria, programul "A doua sansa" etc., recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitatii de invatamant/conexe, facand vizibile rezultatele acesteia in presa, pe site-urile educationale, prin sporirea calitatii actului educational, manifestata prin locul ocupat de scoala in ierarhia stabilita de inspectoratele scolare, ca urmare a:
a) contributiilor individuale si/sau in echipa la dezvoltarea practicii managementului educational si institutional, in contextul reformei invatamantului;
b) atragerii de finantari extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-materiale;
c) realizarii de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetara;
d) realizarii de parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al culturii (universitati, biblioteci, muzee, centre de cultura, case de cultura, asociatii, fundatii etc.) la nivel local, regional, national si international;
e) realizarilor in ceea ce priveste educatia adultilor si conversia profesionala (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de invatare).

(2) Punctajul grilei de evaluare pentru fiecare categorie de personal didactic si didactic auxiliar se va defalca pe discipline/domenii de activitate/tipuri de activitati. Pentru personalul de conducere din unitatile de invatamant se va elabora o grila specifica de evaluare. Pentru activitatile obligatorii cuprinse in fisa postului personalului didactic de predare si de conducere nu se acorda punctaj.

(3) Realizarea cerintelor prevazute la alin. (1) pct. 4 lit. a)-d) este obligatorie pentru personalul de conducere din unitatile de invatamant.

ARTICOLUL 7.

Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit sunt stabilite in fisa de evaluare a activitatii, elaborata de inspectoratul scolar pe baza fisei postului.

ARTICOLUL 8.

(1) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar, prin aplicarea criteriilor generale, detaliaza criteriile si stabileste punctajul, prin cate o grila specifica fiecarei categorii de cadre didactice si personal didactic auxiliar, punctajele cu ponderile aferente fiind separate pentru educatoare, invatatori, profesori si cadre didactice din invatamantul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, invatamantul special, personalul didactic auxiliar si personalul didactic de conducere din unitatile de invatamant, cu consultarea sindicatelor reprezentative din invatamant la nivel judetean/al municipiului Bucuresti. Pentru fiecare criteriu se atribuie punctajul maxim prevazut in anexa nr. 6.

(2) Pentru personalul didactic si personalul de conducere din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, punctajele cu ponderile aferente sunt detaliate in grilele din anexele nr. 4 si 5.

SECTIUNEA a 4-a - Procedura de acordare a gradatiei de merit

ARTICOLUL 9.

(1) Inspectorul scolar general numeste, prin decizie, comisia de coordonare a concursului in vederea acordarii gradatiei de merit.

(2) Comisia de coordonare a concursului in vederea acordarii gradatiei de merit este formata din:
a) presedinte - un inspector scolar general adjunct;
b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;
c) membri - inspectori scolari de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar.

(3) Pentru Palatul National al Copiilor, comisia de coordonare a concursului in vederea acordarii gradatiei de merit este formata din:
a) presedinte - un inspector de specialitate din Directia generala management invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
b) secretar - un inspector din Directia generala managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
c) membri - inspectori scolari de specialitate/metodisti din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

(4) Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative din invatamant la nivel judetean/al municipiului Bucuresti participa in calitate de observatori la toate lucrarile, au drept de acces la documentele comisiilor si dreptul sa solicite consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii.

ARTICOLUL 10.

In conformitate cu prevederile ARTICOLUL 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura de atribuire a gradatiei de merit prin concurs cuprinde urmatoarele etape:

1. Candidatul intocmeste si depune la conducerea unitatii de invatamant/conexe raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate, insotit de documente doveditoare, realizat in conformitate cu fisa de evaluare elaborata de inspectoratul scolar pentru acordarea gradatiei de merit la categoria de personal in care acesta se incadreaza.
2. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare si a documentelor doveditoare, formuleaza o apreciere sintetica asupra activitatii candidatului, consemnata in procesul-verbal de sedinta.

3. Directorul unitatii de invatamant/conexe depune la secretariatul inspectoratului scolar raportul de autoevaluare insotit de documentele doveditoare, aprecierea sintetica a consiliului profesoral, precum si propria apreciere, care trebuie sa fie obiectiva, cu referire si la deontologia profesionala, la abilitatile de comunicare ale candidatului in cadrul unitatii de invatamant in care isi desfasoara activitatea. Aprecierea directorului unitatii de invatamant/conexe, in situatia in care candideaza, se face de catre inspectorul de management si evaluare institutionala. In cazul Palatului National al Copiilor, aprecierea personalului de conducere se face de catre un inspector din Directia generala management invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Inspectorul de management si evaluare institutionala din Directia generala management invatamant preuniversitar are obligatia de a depune la dosarul candidatului aprecierea pana la data de 20 februarie 2009.

4. In urma consultarii consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul scolar de specialitate intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate, acordand punctajul ca suma a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fisa.

5. Comisia de coordonare a concursului in vederea acordarii gradatiei de merit primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului unitatii, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examineaza, stabileste punctajul final si intocmeste lista in ordinea descrescatoare a acestuia, pe posturi si discipline. Lista astfel intocmita va fi prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

6. In consiliul de administratie al inspectoratului scolar presedintele comisiei prezinta propunerile de acordare a gradatiilor de merit.

7. Consiliul de administratie aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, si o afiseaza la inspectoratul scolar, conform graficului prevazut in anexa nr. 1. In cazul Palatului National al Copiilor, comisia de coordonare a concursului din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afiseaza la sediul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, conform graficului prevazut in anexa nr. 1.

8. Cadrele didactice au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar, in conformitate cu graficul prevazut in anexa nr. 1. Contestatiile se rezolva in termen de 3 zile calendaristice de la data inregistrarii acestora de catre o comisie de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a inspectorului scolar general si formata din:

a) presedinte - inspectorul scolar general/director din Directia generala management invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru Palatul National al Copiilor;

b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare (altul decat cel din comisia de coordonare a concursului/un reprezentant al Directiei generale buget-finante, patrimoniu si investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru Palatul National al Copiilor;

c) membri - consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar si inspectorul scolar cu atributii privind managementul resurselor umane/inspectori de specialitate din cadrul Directiei generale management invatamant preuniversitar si seful Serviciului juridic din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru Palatul National al Copiilor, altii decat cei care au facut parte din comisia de coordonare a concursului.
Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi contestata numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de ARTICOLUL 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
La lucrarile comisiei de contestatii participa si reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramura invatamant, in calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele si pot solicita consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii.

9. a) Criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialitati/functii de conducere din unitatile de invatamant, precum si hotararea asupra rezultatului concursului (punctaj minim) se aproba in comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar.
Cadrele didactice care indeplinesc functii de conducere pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal de conducere, fie ca personal didactic, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului.
Cadrele didactice incadrate pe doua sau mai multe specializari pe perioada evaluarii pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica si stiintifica pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate.

b) Hotararea asupra rezultatului concursului, precum si ponderea pe diferite specialitati/functii de conducere din unitatile de invatamant apartin inspectorului scolar general, in baza listei intocmite in ordinea descrescatoare a punctajului pe posturi si discipline, care a fost aprobata de consiliul de administratie al inspectoratului scolar, cu conditia respectarii proportiei numarului de locuri pe discipline/domenii de activitate/functii de conducere din unitati de invatamant.

10. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar inainteaza lista candidatilor validati, la Directia generala managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisa la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu adresa de inaintare, contine:

a) numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti/Palatului National al Copiilor;

b) observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramura invatamant, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observatori;

c) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati, conform anexei nr. 2.

ARTICOLUL 11.

Directia generala managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului verifica incadrarea in numarul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradatiei de merit si elaboreaza ordinul ministrului pentru acordarea gradatiei de merit cadrelor didactice.

CAPITOLUL II - Acordarea salariului de merit in invatamantul preuniversitar

Sus

SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale

ARTICOLUL 12.

In conformitate cu prevederile ARTICOLUL 50 alin. (7) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic si didactic auxiliar poate beneficia de salariu de merit.

ARTICOLUL 13.

Numarul salariilor de merit pentru personalul didactic si didactic auxiliar se calculeaza la totalul posturilor didactice si didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului scolar si se distribuie pe unitati de invatamant, indiferent de numarul cadrelor didactice si didactice auxiliare al acestora, iar acordarea lor se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

ARTICOLUL 14.

(1) a) Pentru personalul de executie procentul de pana la 15% se aplica la suma salariului de baza al functiei didactice din grila, stabilit conform normelor de salarizare in vigoare, devenind baza de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi salariale care se calculeaza la salariul de baza.
b) Pentru personalul de conducere procentul de pana la 15% se aplica la suma salariului de baza al functiei didactice din grila, stabilit conform normelor de salarizare in vigoare, cu indemnizatia de conducere, devenind baza de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi salariale care se calculeaza la salariul de baza.

(2) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de stat, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata in anul precedent.

(3) Persoanele care solicita acordarea salariilor de merit vor depune la conducerea unitatii de invatamant o fisa-tip de autoevaluare.

(4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.

(5) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii al unitatilor de invatamant de la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie si cel mult o treime pentru functiile de conducere din unitatile de invatamant.

(6) In situatia in care personalului didactic, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si celui din palatele copiilor, i se modifica locul de munca, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta isi pastreaza salariul de merit.

(7) In situatia in care personalul didactic beneficiar al salariului de merit este detasat in alt judet, acesta isi pastreaza salariul de merit, conform prevederilor ARTICOLUL 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) In situatia in care personalul didactic beneficiar al salariului de merit este pretransferat/transferat in alt judet, acesta isi pastreaza salariul de merit, cu incadrarea in numarul maxim de salarii de merit la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care s-a pretransferat/transferat.

(9) In situatia in care persoana care a obtinut salariul de merit a renuntat la el ca urmare a obtinerii gradatiei de merit, chiar daca acesteia nu i-a incetat contractul individual de munca cu unitatea, salariul de merit poate fi redistribuit, incepand de la data de 1 a lunii urmatoare pe perioada ramasa, altei persoane din aceeasi unitate de invatamant, in ordinea descrescatoare a punctajului.

(10) In situatia in care beneficiarul salariului de merit isi desfasoara activitatea in doua sau mai multe unitati de invatamant, plata salariului de merit se face de catre unitatea de invatamant in care acesta indeplineste functia de baza.

ARTICOLUL 15.

Pentru directorii si directorii adjuncti, salariile de merit se aproba de consiliul de administratie al inspectoratului scolar din numarul salariilor repartizate unitatii respective.

ARTICOLUL 16.

Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.

ARTICOLUL 17.

Salariul de merit se acorda pe an calendaristic, incepand cu 1 ianuarie 2009, pe baza punctajului realizat in urma evaluarii activitatii desfasurate de candidat in anul calendaristic precedent, conform fisei de evaluare stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, in baza prezentei metodologii.

ARTICOLUL 18.

(1) Contestatiile se depun la conducerea unitatii de invatamant sau la inspectoratul scolar, dupa caz, in termen de 3 zile calendaristice lucratoare de la data comunicarii rezultatelor, in conformitate cu graficul prevazut in anexa nr. 3.

(2) Contestatiile se solutioneaza de o comisie numita prin decizie a directorului unitatii, respectiv a inspectorului scolar general.

(3) Hotararea comisiei de solutionare a contestatiilor este definitiva si poate fi contestata numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de ARTICOLUL 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 2-a - Criterii de baza pentru acordarea salariului de merit

ARTICOLUL 19.

(1) La concursul pentru acordarea salariului de merit poate participa personalul didactic de predare, didactic auxiliar si de conducere din unitatile de invatamant cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata si determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 6 luni si calificativul "Foarte bine" in anul scolar precedent.

(2) Criterii privind calitatea activitatii instructiv-educative (50 de puncte):
a) progrese inregistrate in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in urma testarilor si a examenelor de sfarsit de ciclu;
b) performante obtinute cu prescolarii/elevii la concursurile si olimpiadele scolare la nivel local/judetean si national;
c) activitate de sef de catedra/comisie metodica, metodist, coordonator de cerc pedagogic, membru in consiliul consultativ de specialitate, formator, mentor, presedinte/membru in comisia de evaluare si asigurare a calitatii;
d) activitate de profesor coordonator de proiecte si programe educative;
e) activitate desfasurata pentru amenajarea si organizarea centrelor de documentare si informare;
f) utilizarea Sistemului educativ informatizat, pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant in care acesta exista;
g) coordonarea activitatilor din cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara;
h) activitati educative desfasurate cu elevii care au cerinte educative speciale:
1. activitate de predare, invatare, evaluare, diagnosticare si terapie desfasurata cu copiii cu cerinte educative speciale in scolile de masa;
2. integrarea copiilor cu cerinte educative speciale in scolile de masa si desfasurarea activitatilor de educatie remediala;
3. rezultatele comunicarii cu parintii si cu autoritatile locale, concretizate in reducerea abandonului scolar, a delincventei juvenile, a comportamentelor marginale.

(3) Pentru personalul de conducere si cadrele didactice coordonatoare de proiecte si programe educative, evaluarea se va face pe baza unei fise speciale elaborate la nivelul inspectoratului scolar, care va cuprinde indicatori specifici.

ARTICOLUL 20.

(1) Criterii privind activitatea metodica, stiintifica si culturala (50 de puncte):
a) valorificarea competentelor dobandite in cadrul cursurilor de perfectionare, prin sustinerea de activitati demonstrative sau comunicari la sesiuni stiintifice de specialitate, in scoala;
b) sustinerea de activitati demonstrative sau comunicari la sesiuni stiintifice de specialitate, la nivel local/judetean/national;
c) elaborarea si publicarea unor studii si articole in reviste de specialitate, acreditate;
d) obtinerea unor rezultate cu elevii, in urma participarii la concursurile scolare, precum si la activitati cultural-artistice si sportive recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
e) responsabilitati suplimentare, neremunerate, desfasurate la nivel local/judetean/national (membru in comisia nationala de specialitate, indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare, coordonarea unor programe educationale in colaborare cu inspectoratul scolar, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, alti parteneri - Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe, Banca Mondiala, PHARE, MATRA, UNICEF, participarea la programele de reforma a invatamantului preuniversitar PHARE, initierea si derularea unor programe Socrates, Comenius etc.) recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
f) participarea la cursuri de formare;
g) contributii la cresterea prestigiului si a calitatii activitatii unitatii de invatamant prin forme de parteneriat cu reprezentanti ai comunitatii locale, operatori economici etc.;
h) realizarea unor proiecte de finantare din surse extrabugetare;
i) activitatea desfasurata in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, in cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social.

(2) Se vor puncta comunicarile si lucrarile elaborate si prezentate in perioada evaluata.

ARTICOLUL 21.

Fiecare unitate scolara, prin consiliul de administratie, va stabili o fisa cu punctaj defalcat, pentru fiecare categorie de personal angajat, in vederea intocmirii raportului de autoevaluare a activitatii, pe baza documentelor doveditoare, depuse pentru fiecare categorie de personal angajat. Fisa cu punctajul defalcat se va afisa la avizierul unitatii scolare, inainte de intocmirea dosarelor candidatilor, conform graficului prevazut in anexa nr. 3.

ARTICOLUL 22.

La toate etapele de acordare a salariului de merit participa, in calitate de observatori, liderul/liderii organizatiilor sindicale din unitate, respectiv reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile reprezentative la nivel de ramura invatamant, ale caror observatii se consemneaza in procesele-verbale, care au drept de acces la toate documentele si pot solicita consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii.

ARTICOLUL 23.

(1) Pentru personalul didactic auxiliar, salariul de merit se va acorda in urma evaluarii calitatii si eficientei activitatilor cuprinse in fisa postului de catre consiliul de administratie al unitatii scolare.

(2) Realizarea criteriilor prevazute la ARTICOLUL 20 alin. (1) lit. g) si h) din prezenta metodologie este obligatorie pentru personalul didactic de conducere.

ARTICOLUL 24.

Candidatii care au obtinut salariul de merit pot sa participe la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit. In cazul in care vor fi nominalizati sa obtina gradatie de merit, candidatii au obligatia sa opteze pentru una dintre cele doua, dupa emiterea ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului de aprobare a listei.

CAPITOLUL III - Dispozitii finale

Sus

ARTICOLUL 25.

Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta metodologie.

ARTICOLUL 26.

La data intrarii in vigoare a prezentei metodologii se abroga Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2.575/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 791 din 21 noiembrie 2007.

ANEXE la metodologie

Sus

De aici puteti downloada ANEXE la metodologie

Ordin Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 5730/2008 privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar

Sus

A fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 17.11.2008.

Sus

In baza consultarii federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura invatamant,
in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 50 alin. (3)-(9) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului emite prezentul ordin.

ARTICOLUL 1.

Se aproba Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 2.

Directia generala managementul resurselor umane, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 3.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului,
Anton Anton

Bucuresti, 27 octombrie 2008.


Medici specialisti Alergologie-Imunologie

Urmareste Sfatul Medicului

Aboneaza-te la Newsletter