Protectia maternitatii la locul de munca

Conventia Numarul 183/2000

Sus
Conventia Nr. 183/2000 privind revizuirea Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952, adoptata la cea de-a 88-a sesiunea a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000*)

Conferinta Generala a OrganizatieiInternationale a Muncii, convocata la Geneva de Consiliul deadministratie al Biroului International al Muncii si reunindu-se aicila 30 mai 2000, in cea de-a 88-a sesiune a sa, luand nota de necesitatearevizuirii Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din1952, precum si a Recomandarii privind protectia maternitatii, 1952, cuscopul de a promova intr-o mai mare masura egalitatea tuturor femeilorcare muncesc, precum si sanatatea si securitatea mamei si copilului sicu scopul de a recunoaste diversitatea dezvoltarii economice si socialea membrilor, precum si diversitatea intreprinderilor si a evolutieiprotectiei maternitatii in legislatiile si practicile nationale, luand nota de prevederileDeclaratiei Universale a Drepturilor Omului (1948), ConventieiNatiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminarefata de femei (1979), Conventiei Natiunilor Unite cu privire ladrepturile copiilor (1989), Declaratiei si Programului de actiune de laBeijing (1995), Declaratiei Organizatiei Internationale a Munciiprivind egalitatea de sanse si de tratament a lucratoarelor (1975),Declaratiei Organizatiei Internationale a Muncii cu privire laprincipiile si drepturile fundamentale la locul de munca si urmarireaaplicarii acesteia (1998), precum si ale conventiilor si recomandarilorinternationale asupra muncii, care vizeaza garantarea egalitatii desanse si de tratament a lucratorilor si lucratoarelor, in specialConventia privind lucratorii cu responsabilitati familiale (1981), tinand seama de situatia femeilorcare muncesc si luand act de necesitatea de a asigura protectiagraviditatii, care este o responsabilitate comuna a autoritatilorpublice si a societatii, dupa ce a decis sa adoptediferitele propuneri cu privire la revizuirea Conventiei (revizuita) sia Recomandarii privind protectia maternitatii, 1952, chestiune ceconstituie al patrulea punct de pe ordinea de zi a sesiunii, dupa ce a decis ca aceste propuneri vor lua forma unei conventii internationale, adopta in aceasta zi, 15 iunie 2000, urmatoarea conventie care va fi denumita Conventia privindprotectia maternitatii, 2000.

DOMENIUL DE APLICARE

ARTICOLUL 1

In sensul prezentei conventii,termenul femeie desemneaza toate persoanele de sex feminin, fara nici odiscriminare, iar termenul copil, orice copil, fara nici o discriminare.

ARTICOLUL 2

1. Prezenta conventie se aplica tuturor femeilor angajate, inclusiv femeilor care se afla in forme atipice de munca dependenta.
2. Totusi, dupa consultareaorganizatiilor reprezentative patronale si sindicale interesate,fiecare membru care ratifica prezenta conventie poate sa excluda totalsau partial din domeniul de aplicare a acesteia categorii limitate delucratori, atunci cand aplicarea conventiei in cazul acestor categoriiar ridica probleme speciale de o importanta deosebita.
3. Orice membru care face uz deposibilitatea prevazuta la paragraful precedent trebuie sa indice inprimul sau raport referitor la aplicarea prezentei conventii, intocmitin baza art. 22 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii,categoriile de lucratori astfel excluse, precum si motivele excluderiilor. In rapoartele ulterioare fiecare membru trebuie sa descriemasurile luate pentru a extinde progresiv aplicarea prevederilorprezentei conventii la aceste categorii.

PROTECTIA SANATATII

ARTICOLUL 3

Dupa consultarea organizatiilorreprezentantive ale patronilor si lucratorilor fiecare membru trebuiesa adopte masurile necesare pentru ca femeile insarcinate sau carealapteaza sa nu fie constranse sa efectueze o munca ce a fost declaratade autoritatea competenta ca fiind daunatoare sanatatii lor sau acopilului ori despre care s-a stabilit printr-o evaluare ca prezinta unrisc semnificativ pentru sanatatea mamei sau a copilului.

CONCEDIUL DE MATERNITATE

ARTICOLUL 4

1. La prezentarea unui certificatmedical sau a unui alt certificat corespunzator care sa indice dataprobabila a nasterii, stabilit conform legislatiei si practiciinationale, orice femeie careia i se aplica prevederile prezenteiconventii are dreptul la un concediu de maternitate cu durata de celputin 14 saptamani.
2. Durata concediului mentionatamai sus trebuie sa fie specificata de fiecare membru intr-o declaratiecare insoteste ratificarea prezentei conventii.
3. Ulterior orice membru poate sadepuna la directorul general al Biroului International al Muncii o nouadeclaratie care sa extinda durata concediului de maternitate.
4. Luand strict in calculprotectia sanatatii mamei si copilului, concediul de maternitatetrebuie sa includa o perioada de 6 saptamani de concediu obligatoriudupa nastere, exceptand cazul in care, la nivel national, guvernul siorganizatiile reprezentative ale patronilor si lucratorilor au convenitaltfel.
5. Durata concediului dematernitate prenatal trebuie sa fie prelungita cu un concediuechivalent cu durata cuprinsa intre data prezumata a nasterii si dataefectiva a nasterii, fara reducerea duratei concediului postnatalobligatoriu.

CONCEDIUL IN CAZ DE BOALA SAU COMPLICATII

ARTICOLUL 5

In caz de boala, complicatii saurisc de complicatii rezultate ca urmare a sarcinii ori a nasterii, laprezentarea unui certificat medical trebuie sa se acorde un concediu,inainte sau dupa perioada concediului de maternitate. Forma si duratamaxima ale acestui concediu pot fi stabilite conform legislatiei sipracticii nationale.
PRESTATII

ARTICOLUL 6

1. Conform legislatiei nationalesau in orice alt mod conform practicii nationale, trebuie sa se asigureprestatii in bani femeilor care absenteaza de la munca, fiind inconcediul prevazut la art. 4 sau 5.
2. Prestatiile in bani trebuie safie stabilite la un nivel care sa permita femeii sa poata sa seintretina singura si sa intretina copilul in conditii bune de sanatatesi la un nivel de viata corespunzator.
3. In cazul in care legislatia saupractica nationala prevede ca prestatiile in bani, platite pentruconcediul prevazut la art. 4, sa fie stabilite pe baza venituluianterior, suma acestor prestatii nu trebuie sa fie mai mica de douatreimi din venitul anterior al femeii sau al venitului luat inconsiderare pentru calculul prestatiilor.
4. In cazul in care legislatia saupractica nationala prevede ca prestatiile in bani, platite pentruconcediul prevazut la art. 4, sa fie stabilite prin alte metode, sumaacestor prestatii trebuie sa aiba acelasi ordin de valoare ca aceeacare rezulta in medie prin aplicarea paragrafului precedent.
5. Orice membru trebuie sagaranteze faptul ca aceste conditii impuse pentru a beneficia deprestatii in bani pot fi indeplinite de marea majoritate a femeilorcarora li se aplica prevederile prezentei conventii.
6. In cazul in care o femeie nuindeplineste conditiile prevazute de legislatia nationala sau prevazutein orice alt mod, conform practicii nationale, pentru a beneficia deprestatiile in bani, aceasta are dreptul la prestatii corespunzatoarefinantate din fondurile de asistenta sociala, sub rezerva unui controlal nivelului veniturilor impus pentru acordarea acestor prestatii.
7. In conformitate cu legislatianationala sau cu orice alt mod, conform practicii nationale, mamei sicopilului trebuie sa li se asigure prestatii medicale. Prestatiilemedicale trebuie sa includa ingrijirile prenatale, ingrijirile legatede nastere, ingrijirile postnatale si spitalizarea atunci cand aceastaeste necesara.
8. Pentru a proteja situatiafemeilor pe piata muncii, prestatiile aferente concediului prevazut laart. 4 si 5 trebuie sa fie asigurate printr-o asigurare socialaobligatorie sau prelevari din fondurile publice ori in alt mod stabilitde legislatia si practica nationale. Angajatorul nu este personalresponsabil de costul direct al oricarei prestatii financiare de acestgen, datorata uneia dintre femeile angajate, fara a consimti expres laaceasta, cu exceptia cazului in care:
a) acest lucru a fost prevazut depractica sau de legislatia in vigoare in statul membru inainte deadoptarea prezentei conventii de catre Conferinta Internationala aMuncii; sau
b) a fost astfel convenitulterior, la nivel national, de catre guvern si de organizatiilereprezentative ale patronilor si lucratorilor.

ARTICOLUL 7

1. Orice membru ale carui economiesi sistem de securitate sociala sunt insuficient dezvoltate esteconsiderat ca respecta prevederile art. 6 paragrafele 3 si 4 dacaprestatiile in bani au un nivel cel putin egal cu valoarea prestatiilorde boala sau de incapacitate temporara prevazuta de legislatianationala.
2. Orice membru care face uz deposibilitatea prevazuta la paragraful precedent trebuie sa explicemotivele si sa precizeze nivelul la care sunt platite prestatiile inbani, in cadrul primului raport referitor la aplicarea conventiei,intocmit in baza art. 22 din Constitutia Organizatiei Internationale aMuncii. In rapoartele sale ulterioare statul membru trebuie sa descriemasurile luate in vederea cresterii progresive a acestui nivel deprestatii.

PROTECTIA LOCULUI DE MUNCA SI NEDISCRIMINAREA

ARTICOLUL 8

1. Se interzice unui angajator saconcedieze o femeie pe perioada graviditatii, a concediului prevazut laart. 4 si 5 sau pe o perioada care va fi stabilita de legislatianationala, urmatoare intoarcerii sale din concediu, cu exceptiacazurilor care nu au legatura cu graviditatea, nasterea copilului siconsecintele acesteia si alaptarea. Responsabilitatea de a dovedi camotivele concedierii nu au legatura cu graviditatea, nasterea copiluluisi consecintele acesteia si alaptarea revine angajatorului.
2. Femeia trebuie sa aiba garantiaca la sfarsitul concediului de maternitate, cand isi reia lucrul, seintoarce pe acelasi post sau pe un post echivalent, remunerat laacelasi nivel.

ARTICOLUL 9

1. Orice membru trebuie sa adoptemasurile corespunzatoare care sa garanteze ca maternitatea nuconstituie o sursa de discriminare in materie de ocupare, implicit deacces la ocupare, inclusiv in ceea ce priveste prevederile paragrafului1 al art. 2.
2. Masurile la care face referireparagraful precedent cuprind interdictia de a solicita unei femei careisi depune candidatura pentru un post de a se supune unui test desarcina sau de a prezenta un certificat care sa ateste sau sa infirmestarea de graviditate, cu exceptia cazului in care legislatia nationalaprevede aceasta pentru munci care:
a) sunt interzise, total sau partial, femeilor insarcinate sau care alapteaza, in conformitate cu legislatia nationala; sau
b) comporta un risc recunoscut sau semnificativ pentru sanatatea femeii si a copilului.

MAME CARE ALAPTEAZA

ARTICOLUL 10

1. Femeia are dreptul la una sau mai multe pauze zilnice ori la reducerea duratei de lucru zilnice pentru a-si alapta copilul.
2. Perioada in timpul careia suntpermise pauzele de alaptare sau reducerea duratei de lucru zilnice,numarul si durata acestor pauze, precum si modalitatile de reducere aprogramului de lucru zilnic trebuie stabilite prin legislatia sipractica nationale. Aceste pauze sau reducerea programului de lucruzilnic sunt considerate ca timp lucrat si remunerate in consecinta.

EXAMINARE PERIODICA

ARTICOLUL 11

Orice membru trebuie sa examinezeperiodic, in consultare cu organizatiile reprezentative ale patronilorsi lucratorilor, oportunitatea extinderii duratei concediului prevazutla art. 4 si cresterea sumei sau nivelului prestatiilor in baniprevazute la art. 6.

PUNEREA IN APLICARE

ARTICOLUL 12

Prezenta conventie trebuie pusa inaplicare prin acte normative, cu exceptia cazului in care va produceefecte prin orice alt mijloc, precum contractele colective, sentintelearbitrale, hotararile judecatoresti sau orice alt mod conform practiciinationale.

DISPOZITII FINALE

ARTICOLUL 13

Prezenta conventie revizuieste Conventia (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952.

ARTICOLUL 14

Ratificarile prezentei conventiisunt comunicate directorului general al Biroului International alMuncii si inregistrate de acesta.

ARTICOLUL 15

1. Prezenta conventie nu produceefecte decat pentru membrii Organizatiei Internationale a Muncii alecaror ratificari au fost inregistrate de directorul general al BirouluiInternational al Muncii.
2. Prezenta conventie intra invigoare la 12 luni dupa ce ratificarile a doi membri au fostinregistrate de directorul general al Biroului International al Muncii.
3. Ulterior prezenta conventieintra in vigoare pentru fiecare membru la 12 luni de la data la careratificarea sa a fost inregistrata.

ARTICOLUL 16

1. Orice membru care a ratificatprezenta conventie poate sa o denunte la expirarea unei perioade de 10ani de la data intrarii initiale in vigoare a acesteia, printr-onotificare comunicata directorului general al Biroului International alMuncii si inregistrata de acesta. Denuntarea nu are efect decat la unan dupa inregistrarea sa.
2. Orice membru care a ratificatprezenta conventie si care, in termen de un an dupa expirarea perioadeide 10 ani mentionata in paragraful precedent, nu se foloseste deposibilitatea denuntarii prevazute de prezentul articol este legat pe onoua perioada de 10 ani si, ca urmare, poate denunta prezenta conventiela expirarea fiecarei perioade de 10 ani, in conditiile prevazute deacest articol.

ARTICOLUL 17

1. Directorul general al BirouluiInternational al Muncii notifica tuturor membrilor OrganizatieiInternationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor si atuturor actelor de denuntare care ii sunt comunicate de membriiOrganizatiei Internationale a Muncii.
2. Notificand membrilorOrganizatiei Internationale a Muncii inregistrarea celei de-a douaratificari care i-a fost comunicata, directorul general atrage atentiamembrilor acesteia asupra datei la care prezenta conventie intra invigoare.

ARTICOLUL 18

Directorul general al BirouluiInternational al Muncii va comunica secretarului general al NatiunilorUnite, in scopul inregistrarii, conform art. 102 din Carta NatiunilorUnite, informatii complete cu privire la toate ratificarile si toateactele de denuntare pe care le-a inregistrat in conformitate cuarticolele precedente.

ARTICOLUL 19

De fiecare data cand va consideranecesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Munciiprezinta Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii unraport privind aplicarea prezentei conventii si examineaza daca estecazul sa fie inscrisa pe ordinea de zi a Conferintei problemarevizuirii totale sau partiale a acesteia.

ARTICOLUL 20

1. In cazul in care ConferintaGenerala a Organizatiei Internationale a Muncii adopta o noua conventiecare revizuieste total sau partial prezenta conventie si daca nouaconventie nu dispune altfel:
a) ratificarea de catre un membrua noii conventii care revizuieste antreneaza de plin drept, inclusiv inceea ce priveste prevederile art. 16, denuntarea imediata a prezenteiconventii, sub rezerva ca noua conventie care modifica sa fi intrat invigoare;
b) incepand cu data intrarii invigoare a noii conventii care revizuieste, prezenta conventie inceteazasa mai fie deschisa ratificarii de catre membri.
2. Prezenta conventie ramane inorice caz in vigoare, in forma si continutul actuale, pentru membriicare au ratificat-o si care nu ratifica conventia privind revizuirea.

ARTICOLUL 21

Versiunile in limbile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au valoare egala.

Cuprins articol

 1. Conventia Numarul 183/2000
 2. Lege numarul 452 din 8 iulie 2002
 3. Ordonanta de Urgenta a Guvernului numarul 96 din 14 octombrie 2003
 4. Lege numarul 25 din 5 martie 2004
 5. Conventia numarul 183 din 2000
 6. Hotararea numarul 537 din 7 aprilie 2004
 7. Articole similare

Lege numarul 452 din 8 iulie 2002

Sus

Lege nr. 452 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOLUL 1

Se ratifica Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952, adoptata la cea de-a 88-a sesiune a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000.

ARTICOLUL 2

Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare Romania va formula urmatoarea declaratie:
"In conformitate cu art. 4 alin. 2 din Conventie, Romania declara ca femeile angajate au dreptul, in conditiile legii, la concediu de sarcina si lauzie pe o perioada de 126 de zile calendaristice, pentru care beneficiaza de o indemnizatie de maternitate."

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 535 din 23 iulie 2002

Ordonanta de Urgenta a Guvernului numarul 96 din 14 octombrie 2003

Sus
Ordonanta de Urgenta a Guvernului numarul 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 27/10/2003

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

ARTICOLUL 1

Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza masuri de protectie sociala pentru:
a) salariate gravide si mame, lauze sau care alapteaza, de cetatenie romana ori a unui stat membru al Uniunii Europene si din Spatiul Economic European, care au raporturi de munca sau raporturi de serviciu cu un angajator;
b) cetateni ai altor state si apatrizi, care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania, daca fac parte din categoriile de salariate prevazute la lit. a).

ARTICOLUL 2

In sensul prevederilor prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos sunt definite dupa cum urmeaza:
a) protectia maternitatii este protectia sanatatii si/sau securitatii salariatelor gravide si/sau mame la locurile lor de munca;
b) locul de munca este zona delimiata in spatiu, in functie de specificul muncii, inzestrata cu mijloacele si cu materialele necesare muncii, in vederea realizarii unei operatii, lucrari sau pentru indeplinirea unei activitati de catre unul ori mai multi executanti, cu pregatirea si indemanarea lor, in conditii tehnice, organizatorice si de protectie a muncii corespunzatoare, din care se obtine un venit in baza unui raport de munca ori de serviciu cu un angajator;
c) salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;
d) salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut;
e) salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens;
f) dispensa pentru consultatii prenatale reprezinta un numar de ore libere platite salariatei de catre angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultatiilor si examenelor prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are obligatia sa il efectueze dupa nastere, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu durata totala de 126 de zile, de care beneficiaza salariatele in conditiile legii;
h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiaza salariatele prevazute la lit. c)-e) pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor.

ARTICOLUL 3

(1) Salariatele prevazute la art. 2 lit. c)-e) au obligatia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea.
(2) In cazul in care salariatele nu indeplinesc obligatia prevazuta la alin. (1) si nu informeaza in scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligatiile sale prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia celor prevazute la art. 5, 6, 18, 23 si 25.

ARTICOLUL 4

Angajatorii au obligatia sa adopte masurile necesare, astfel incat:
a) sa previna expunerea salariatelor prevazute la art. 2 lit. c)-e) la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea;
b) salariatele prevazute la art. 2 lit. c)-e) sa nu fie constranse sa efectueze o munca daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz.

ARTICOLUL 5

(1) Pentru toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenti, procedee si conditii de munca, a caror lista este prevazuta in anexa nr. 1, angajatorul este obligat sa evalueze anual, precum si la orice modificare a conditiilor de munca natura, gradul si durata expunerii salariatelor prevazute la art. 2 lit. c)-e), in scopul determinarii oricarui risc pentru securitatea sau sanatatea lor si oricarei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii.
(2) Evaluarile prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemneaza in rapoarte scrise.

ARTICOLUL 6

(1) Angajatorii sunt obligati ca, in termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii raportului, sa inmaneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentantilor salariatilor.
(2) Angajatorii vor informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de munca, precum si asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 7

(1) In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de catre o salariata ca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 2 lit. c)-e), acesta are obligatia sa instiinteze medicul de medicina muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea.
(2) De la data primirii instiintarii medicul de medicina muncii si inspectoratul teritorial de munca vor verifica conditiile de munca ale salariatei la termenele si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

ARTICOLUL 8

Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si nu va anunta alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila.

ARTICOLUL 9

In cazul in care o salariata se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 2 lit. c)-e) si desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, in sensul celor prevazute la art. 5 alin. (1), angajatorul este obligat sa ii modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

ARTICOLUL 10

(1) In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa indeplineasca obligatia prevazuta la art. 9, salariatele prevazute la art. 2 lit. c)-e) au dreptul la concediu de risc maternal, dupa cum urmeaza:
a) inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, salariatele prevazute la art. 2 lit. c);
b) dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevazute la art. 2 lit. d) si e), in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani.
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
(3) Eliberarea certificatului medical se va face in conditiile in care salariata s-a prezentat la consultatiile prenatale si postnatale, conform normelor Ministerului Sanatatii.

ARTICOLUL 11

(1) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizatie de risc maternal, care se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
(2) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (1) este egal cu 75% din media veniturilor lunare realizate in cele 10 luni anterioare solicitarii, pe baza carora s-a achitat contributia de asigurari sociale de stat.
(3) Pentru indemnizatia de risc maternal nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de stat. Durata concediului de risc maternal reprezinta perioada asimilata stagiului de cotizare.
(4) Calculul si plata indemnizatiei de risc maternal se fac lunar de catre angajator, cel mai tarziu o data cu lichidarea drepturilor salariale pe luna in care se acorda concediul de risc maternal.

ARTICOLUL 12

(1) Pentru salariatele care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 2 lit. c) si d) si isi desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat, angajatorii au obligatia de a le modifica locul de munca respectiv, astfel incat sa li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare.
(2) Medicul de medicina muncii stabileste intervalele de timp la care este necesara schimbarea pozitiei de lucru, perioadele de activitate, precum si durata perioadelor pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare.
(3) Daca amenajarea conditiilor de munca si/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic si/sau obiectiv posibila sau nu poate fi ceruta din motive bine intemeiate, angajatorul va lua masurile necesare pentru a schimba locul de munca al salariatei respective.

ARTICOLUL 13

In baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate indeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

ARTICOLUL 14

Salariatele prevazute la art. 2 lit. c) si e) nu pot fi obligate de catre angajator sa realizeze activitati pentru care evaluarea a evidentiat riscul de expunere la agenti sau conditii de munca prevazute la lit. A si B din anexa nr. 2.

ARTICOLUL 15

Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale, in conditiile prevazute la art. 2 lit. f), in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale.

ARTICOLUL 16

Pentru protectia sanatatii lor si a copilului lor, dupa nastere, salariatele au obligatia de a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal, in conditiile prevazute la art. 2 lit. g) si in cadrul concediului pentru lauzie stabilit prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 17

(1) Angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul.
(2) La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic.
(3) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se includ in timpul de munca si nu diminueaza veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
(4) In cazul in care angajatorul asigura in cadrul unitatii incaperi speciale pentru alaptat, acestea vor indeplini conditiile de igiena corespunzatoare normelor sanitare in vigoare.

ARTICOLUL 18

Pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a salariatelor gravide si/sau mame, lauze sau care alapteaza, regulamentele interne ale unitatilor trebuie sa contina masuri privind igiena, protectia sanatatii si securitatea in munca a acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta si ale celorlalte acte normative in vigoare.

ARTICOLUL 19

(1) Salariatele prevazute la art. 2 lit. c)-e) nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte.
(2) In cazul in care sanatatea salariatelor mentionate la alin. (1) este afectata de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un loc de munca de zi, cu mentinerea salariului de baza brut lunar.
(3) Solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care mentioneaza perioada in care sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte.
(4) In cazul in care, din motive justificate in mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul si indemnizatia de risc maternal, conform art. 10 si 11.

ARTICOLUL 20

(1) Salariatele prevazute la art. 2 lit. c)-e) nu pot desfasura munca in conditii cu caracter insalubru sau penibil.
(2) In cazul in care o salariata care desfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau penibil se incadreaza in prevederile art. 2 lit. c)-e), angajatorul are obligatia sa o transfere la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului de baza brut lunar.
(3) Denumirea si enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau penibil la care face referire alin. (1) sunt stabilite in normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta.
(4) Prevederile art. 19 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.

ARTICOLUL 21

(1) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:
a) salariatei prevazute la art. 2 lit. c)-e), din motive care au legatura directa cu starea sa;
b) salariatei care se afla in concediul de risc maternal;
c) salariatei care se afla in concediul de maternitate;
d) salariatei care se afla in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 3 ani;
e) salariatei care se afla in concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani.
(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) lit. b)-e) se extinde o singura data cu pana la 6 luni, dupa revenirea salariatei in unitate.
(3) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierilor pe motive economice ce rezulta din desfiintarea postului ocupat de salariata, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii angajatorului, in conditiile legii.
(4) Prevederile alin. (1) lit. d) si e) si ale alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator si salariatilor barbati aflati in situatiile respective.

ARTICOLUL 22

(1) Salariatele prevazute la art. 21 alin. (1), ale caror raporturi de munca sau raporturi de serviciu au incetat din motive pe care le considera ca fiind legate de starea lor, au dreptul sa conteste decizia angajatorului la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, conform legii.
(2) Actiunea in justitie a salariatei prevazute la alin. (1) este scutita de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar.

ARTICOLUL 23

In cazul in care o salariata contesta o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.

ARTICOLUL 24

(1) Angajatorul care a incetat raportul de munca sau de serviciu cu o salariata prevazuta la art. 21 are obligatia ca, in termen de 7 zile de la data comunicarii acestei decizii in scris catre salariata, sa transmita o copie a acestui document sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate, precum si inspectoratului teritorial de munca ori, dupa caz, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(2) Copia deciziei se insoteste de copiile documentelor justificative pentru masura luata.

ARTICOLUL 25

(1) Inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea angajatorul sau, dupa caz, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in termen de 7 zile de la data primirii deciziei prevazute la art. 23, are obligatia sa emita aviz consultativ corespunzator situatiei constatate.
(2) Inspectoratul teritorial de munca sau, dupa caz, Agentia Nationala a Functionarilor Publici va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum si sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate.

ARTICOLUL 26

(1) Angajatorii au obligatia sa afiseze la loc vizibil, in fiecare dintre unitatile pe care le detin, cate o copie a prezentei ordonante de urgenta, o perioada de 6 luni de la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Reprezentantii sindicali sau reprezentantii alesi ai salariatilor avand atributii privind asigurarea respectarii egalitati de sanse intre femei si barbati, desemnati in baza Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, au obligatia de a organiza semestrial, in unitatile in care functioneaza, informari privind prevederile prezentei ordonante de urgenta.

ARTICOLUL 27

(1) Incalcarea urmatoarelor dispozitii constituie contraventie si se sanctioneaza astfel:
a) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4, 5, 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 12 alin. (1) si (2), art. 17, 18 si art. 26 alin. (1), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;
b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 9, 10, 11, art. 12 alin. (3), art. 13, 14, 15, 19, art. 20 alin. (2) si (4), art. 21 alin. (1) si (2), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale corespunzatoare se fac de catre:
a) inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca pe a caror raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului si, respectiv, de catre personalul imputernicit al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru contraventiile la dispozitiile prevazute la art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8, 9, art. 12 alin. (3), art. 13, art. 17 alin. (1), art. 18, art. 19 alin. (1) si (4), art. 20 alin. (2) si (4), art. 21 alin. (1) si (2) si art. 26 alin. (1);
b) personalul de control din casele judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru contraventiile la dispozitiile prevazute la art. 11;
c) personalul imputernicit din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, conform legislatiei sanitare in vigoare, pentru contraventiile la dispozitiile prevazute la art. 4, 5, 10, art. 12 alin. (1) si (2), art. 14, 15, art. 17 alin. (2) si art. 19 alin. (2).

ARTICOLUL 28

Contraventiilor prevazute la art. 27 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

ARTICOLUL 29

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 30

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data depunerii la Parlament si se aplica incepand cu data de 1 februarie 2004.

ARTICOLUL 31

In termen de 90 de zile de la publicare Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii vor elabora normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru
Ministrul sanatatii,
Mircea Beuran
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 14 octombrie 2003 Nr. 96

ANEXA Nr. 1 - LISTA minimala a agentilor, procedeelor si conditiilor de munca susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere, la care se face referire in art. 5

A. Agenti

1. Agenti fizici, considerati ca agenti cauzali pentru leziuni ale fetusului si/sau dezlipirea de placenta, in special:
a) socuri, vibratii sau miscari bruste;
b) manipularea manuala de mase grele, implicand riscuri in special la nivelul coloanei vertebrale dorso-lombare;
c) zgomot;
d) radiatii ionizante;
e) radiatii neionizante;
f) ambiante termice extreme, reci sau calde;
g) miscari si pozitii de munca, deplasari (fie in interiorul, fie in exteriorul unitatii), oboseala mentala, fizica, alte eforturi fizice legate de activitatea salariatelor prevazute la art. 2 lit. c)-e).

2. Agenti biologici
Agentii biologici din grupele de risc 2, 3 si 4, definite astfel conform legislatiei in vigoare, in masura in care se cunoaste ca acesti agenti sau masurile terapeutice cerute de existenta lor pun in pericol sanatatea femeii gravide si a copilului ce urmeaza a se naste si in masura in care nu figureaza in anexa nr. 2.

3. Agenti chimici
Urmatorii agenti chimici, in masura in care se stie ca pun in pericol sanatatea femeii gravide si a copilului ce urmeaza a se naste si in masura in care nu figureaza in anexa nr. 2:
a) agentii cancerigeni si/sau mutageni, in masura in care nu sunt mentionati in listele de valori limita de expunere profesionala la agenti chimici si pulberi din normele generale de protectie a muncii si in masura in care nu figureaza in anexa nr. 2;
b) agentii chimici prevazuti in lista de valori limita de expunere profesionala la agenti chimici din normele generale de protectie a muncii;
c) mercurul si derivatii sai;
d) medicamentele antimitotice;
e) monoxidul de carbon;
f) agentii chimici periculosi cu cale de absorbtie cutanata.

B. Procedee

Procedeele industriale ce pot duce la aparitia cancerului, prevazute in normele generale de protectie a muncii.

C. Conditii de munca

Activitati subterane miniere.


ANEXA Nr. 2 - LISTA minimala a agentilor, procedeelor si conditiilor de munca, la care se face referire in art. 14

A. Salariatele gravide prevazute la art. 2 lit. c)

1. Agenti
a) Agenti fizici:
- activitatea in atmosfera hiperbarica, de exemplu in incinte presurizate si la scufundari subacvatice
b) Agenti biologici:
- toxoplasma;
- virusul rubeolei,
exceptand cazurile in care se dovedeste ca salariata gravida este suficient protejata fata de acesti agenti prin imunizare.
c) Agenti chimici:
- plumbul si derivatii acestuia, in masura in care pot fi absorbiti de organismul uman.

2. Conditii de munca
Activitati subterane miniere
B. Salariatele care alapteaza, prevazute la art. 2 lit. e)

1. Agenti
Agenti chimici - plumbul si derivatii sai, in masura in care pot fi absorbiti de organismul uman.

2. Conditii de munca
Activitati subterane miniere.

Lege numarul 25 din 5 martie 2004

Sus
Lege numarul 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 27 octombrie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 11, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (1) este egal cu 75% din media veniturilor lunare realizate in ultimele 10 luni anterioare datei din certificatul medical, pe baza carora se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale."

2. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In situatia in care nu se indeplineste conditia de la alin. (2) privind stabilirea cuantumului indemnizatiei, pentru acordarea acesteia, intregirea perioadei de 10 luni se face avandu-se in vedere salariul minim brut pe economie, corespunzator perioadei creditate."
3. La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
"(3^1) La stabilirea drepturilor de asigurari sociale prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza cuantumul indemnizatiei de risc maternal."

4. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 15
Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna, in conditiile prevazute la art. 2 lit. f), in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale."

5. La articolul 17, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"ART. 17
(1) Angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de un an a copilului. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul."

6. La articolul 20, alineatele (1) - (3) vor avea urmatorul cuprins:
"ART. 20
(1) Salariatele prevazute la art. 2 lit. c) - e) nu pot desfasura munca in conditii cu caracter insalubru sau greu de suportat.
(2) In cazul in care o salariata care desfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau greu de suportat se incadreaza in prevederile art. 2 lit. c) - e), angajatorul are obligatia ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului de baza brut lunar.
(3) Denumirea si enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau greu de suportat la care face referire alin. (1) sunt stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."

7. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 21
(1) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:
a) salariatei prevazute la art. 2 lit. c) - e), din motive care au legatura directa cu starea sa;
b) salariatei care se afla in concediu de risc maternal;
c) salariatei care se afla in concediu de maternitate;
d) salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 3 ani;
e) salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani.
(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) lit. b) se extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea salariatei in unitate.
(3) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii."

8. La articolul 27 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) personalul imputernicit din casele judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru contraventiile la dispozitiile prevazute la art. 11;"

9. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 31
In termen de 30 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii vor elabora normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului."

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE SENATULUI,
RADU VASILE

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 11 martie 2004

Conventia numarul 183 din 2000

Sus
Conventia numarul 183 din 2000 privind revizuirea Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952, adoptata la cea de-a 88-a sesiunea a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000*)


Conferinta Generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunindu-se aici la 30 mai 2000, in cea de-a 88-a sesiune a sa,
luand nota de necesitatea revizuirii Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952, precum si a Recomandarii privind protectia maternitatii, 1952, cu scopul de a promova intr-o mai mare masura egalitatea tuturor femeilor care muncesc, precum si sanatatea si securitatea mamei si copilului si cu scopul de a recunoaste diversitatea dezvoltarii economice si sociale a membrilor, precum si diversitatea intreprinderilor si a evolutiei protectiei maternitatii in legislatiile si practicile nationale,
luand nota de prevederile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului (1948), Conventiei Natiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare fata de femei (1979), Conventiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copiilor (1989), Declaratiei si Programului de actiune de la Beijing (1995), Declaratiei Organizatiei Internationale a Muncii privind egalitatea de sanse si de tratament a lucratoarelor (1975), Declaratiei Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la principiile si drepturile fundamentale la locul de munca si urmarirea aplicarii acesteia (1998), precum si ale conventiilor si recomandarilor internationale asupra muncii, care vizeaza garantarea egalitatii de sanse si de tratament a lucratorilor si lucratoarelor, in special Conventia privind lucratorii cu responsabilitati familiale (1981),
tinand seama de situatia femeilor care muncesc si luand act de necesitatea de a asigura protectia graviditatii, care este o responsabilitate comuna a autoritatilor publice si a societatii,
dupa ce a decis sa adopte diferitele propuneri cu privire la revizuirea Conventiei (revizuita) si a Recomandarii privind protectia maternitatii, 1952, chestiune ce constituie al patrulea punct de pe ordinea de zi a sesiunii,
dupa ce a decis ca aceste propuneri vor lua forma unei conventii internationale,
adopta in aceasta zi, 15 iunie 2000, urmatoarea conventie care va fi denumita Conventia privind protectia maternitatii, 2000.

DOMENIUL DE APLICARE

ARTICOLUL 1

In sensul prezentei conventii, termenul femeie desemneaza toate persoanele de sex feminin, fara nici o discriminare, iar termenul copil, orice copil, fara nici o discriminare.

ARTICOLUL 2

1. Prezenta conventie se aplica tuturor femeilor angajate, inclusiv femeilor care se afla in forme atipice de munca dependenta.
2. Totusi, dupa consultarea organizatiilor reprezentative patronale si sindicale interesate, fiecare membru care ratifica prezenta conventie poate sa excluda total sau partial din domeniul de aplicare a acesteia categorii limitate de lucratori, atunci cand aplicarea conventiei in cazul acestor categorii ar ridica probleme speciale de o importanta deosebita.
3. Orice membru care face uz de posibilitatea prevazuta la paragraful precedent trebuie sa indice in primul sau raport referitor la aplicarea prezentei conventii, intocmit in baza art. 22 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii, categoriile de lucratori astfel excluse, precum si motivele excluderii lor. In rapoartele ulterioare fiecare membru trebuie sa descrie masurile luate pentru a extinde progresiv aplicarea prevederilor prezentei conventii la aceste categorii.

PROTECTIA SANATATII

ARTICOLUL 3

Dupa consultarea organizatiilor reprezentantive ale patronilor si lucratorilor fiecare membru trebuie sa adopte masurile necesare pentru ca femeile insarcinate sau care alapteaza sa nu fie constranse sa efectueze o munca ce a fost declarata de autoritatea competenta ca fiind daunatoare sanatatii lor sau a copilului ori despre care s-a stabilit printr-o evaluare ca prezinta un risc semnificativ pentru sanatatea mamei sau a copilului.

CONCEDIUL DE MATERNITATE

ARTICOLUL 4

1. La prezentarea unui certificat medical sau a unui alt certificat corespunzator care sa indice data probabila a nasterii, stabilit conform legislatiei si practicii nationale, orice femeie careia i se aplica prevederile prezentei conventii are dreptul la un concediu de maternitate cu durata de cel putin 14 saptamani.
2. Durata concediului mentionata mai sus trebuie sa fie specificata de fiecare membru intr-o declaratie care insoteste ratificarea prezentei conventii.
3. Ulterior orice membru poate sa depuna la directorul general al Biroului International al Muncii o noua declaratie care sa extinda durata concediului de maternitate.
4. Luand strict in calcul protectia sanatatii mamei si copilului, concediul de maternitate trebuie sa includa o perioada de 6 saptamani de concediu obligatoriu dupa nastere, exceptand cazul in care, la nivel national, guvernul si organizatiile reprezentative ale patronilor si lucratorilor au convenit altfel.
5. Durata concediului de maternitate prenatal trebuie sa fie prelungita cu un concediu echivalent cu durata cuprinsa intre data prezumata a nasterii si data efectiva a nasterii, fara reducerea duratei concediului postnatal obligatoriu.

CONCEDIUL IN CAZ DE BOALA SAU COMPLICATII

ARTICOLUL 5

In caz de boala, complicatii sau risc de complicatii rezultate ca urmare a sarcinii ori a nasterii, la prezentarea unui certificat medical trebuie sa se acorde un concediu, inainte sau dupa perioada concediului de maternitate. Forma si durata maxima ale acestui concediu pot fi stabilite conform legislatiei si practicii nationale.

PRESTATII

ARTICOLUL 6

1. Conform legislatiei nationale sau in orice alt mod conform practicii nationale, trebuie sa se asigure prestatii in bani femeilor care absenteaza de la munca, fiind in concediul prevazut la art. 4 sau 5.
2. Prestatiile in bani trebuie sa fie stabilite la un nivel care sa permita femeii sa poata sa se intretina singura si sa intretina copilul in conditii bune de sanatate si la un nivel de viata corespunzator.
3. In cazul in care legislatia sau practica nationala prevede ca prestatiile in bani, platite pentru concediul prevazut la art. 4, sa fie stabilite pe baza venitului anterior, suma acestor prestatii nu trebuie sa fie mai mica de doua treimi din venitul anterior al femeii sau al venitului luat in considerare pentru calculul prestatiilor.
4. In cazul in care legislatia sau practica nationala prevede ca prestatiile in bani, platite pentru concediul prevazut la art. 4, sa fie stabilite prin alte metode, suma acestor prestatii trebuie sa aiba acelasi ordin de valoare ca aceea care rezulta in medie prin aplicarea paragrafului precedent.
5. Orice membru trebuie sa garanteze faptul ca aceste conditii impuse pentru a beneficia de prestatii in bani pot fi indeplinite de marea majoritate a femeilor carora li se aplica prevederile prezentei conventii.
6. In cazul in care o femeie nu indeplineste conditiile prevazute de legislatia nationala sau prevazute in orice alt mod, conform practicii nationale, pentru a beneficia de prestatiile in bani, aceasta are dreptul la prestatii corespunzatoare finantate din fondurile de asistenta sociala, sub rezerva unui control al nivelului veniturilor impus pentru acordarea acestor prestatii.
7. In conformitate cu legislatia nationala sau cu orice alt mod, conform practicii nationale, mamei si copilului trebuie sa li se asigure prestatii medicale. Prestatiile medicale trebuie sa includa ingrijirile prenatale, ingrijirile legate de nastere, ingrijirile postnatale si spitalizarea atunci cand aceasta este necesara.
8. Pentru a proteja situatia femeilor pe piata muncii, prestatiile aferente concediului prevazut la art. 4 si 5 trebuie sa fie asigurate printr-o asigurare sociala obligatorie sau prelevari din fondurile publice ori in alt mod stabilit de legislatia si practica nationale. Angajatorul nu este personal responsabil de costul direct al oricarei prestatii financiare de acest gen, datorata uneia dintre femeile angajate, fara a consimti expres la aceasta, cu exceptia cazului in care:
a) acest lucru a fost prevazut de practica sau de legislatia in vigoare in statul membru inainte de adoptarea prezentei conventii de catre Conferinta Internationala a Muncii; sau
b) a fost astfel convenit ulterior, la nivel national, de catre guvern si de organizatiile reprezentative ale patronilor si lucratorilor.

ARTICOLUL 7

1. Orice membru ale carui economie si sistem de securitate sociala sunt insuficient dezvoltate este considerat ca respecta prevederile art. 6 paragrafele 3 si 4 daca prestatiile in bani au un nivel cel putin egal cu valoarea prestatiilor de boala sau de incapacitate temporara prevazuta de legislatia nationala.
2. Orice membru care face uz de posibilitatea prevazuta la paragraful precedent trebuie sa explice motivele si sa precizeze nivelul la care sunt platite prestatiile in bani, in cadrul primului raport referitor la aplicarea conventiei, intocmit in baza art. 22 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii. In rapoartele sale ulterioare statul membru trebuie sa descrie masurile luate in vederea cresterii progresive a acestui nivel de prestatii.

PROTECTIA LOCULUI DE MUNCA SI NEDISCRIMINAREA

ARTICOLUL 8

1. Se interzice unui angajator sa concedieze o femeie pe perioada graviditatii, a concediului prevazut la art. 4 si 5 sau pe o perioada care va fi stabilita de legislatia nationala, urmatoare intoarcerii sale din concediu, cu exceptia cazurilor care nu au legatura cu graviditatea, nasterea copilului si consecintele acesteia si alaptarea. Responsabilitatea de a dovedi ca motivele concedierii nu au legatura cu graviditatea, nasterea copilului si consecintele acesteia si alaptarea revine angajatorului.
2. Femeia trebuie sa aiba garantia ca la sfarsitul concediului de maternitate, cand isi reia lucrul, se intoarce pe acelasi post sau pe un post echivalent, remunerat la acelasi nivel.

ARTICOLUL 9

1. Orice membru trebuie sa adopte masurile corespunzatoare care sa garanteze ca maternitatea nu constituie o sursa de discriminare in materie de ocupare, implicit de acces la ocupare, inclusiv in ceea ce priveste prevederile paragrafului 1 al art. 2.
2. Masurile la care face referire paragraful precedent cuprind interdictia de a solicita unei femei care isi depune candidatura pentru un post de a se supune unui test de sarcina sau de a prezenta un certificat care sa ateste sau sa infirme starea de graviditate, cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede aceasta pentru munci care:
a) sunt interzise, total sau partial, femeilor insarcinate sau care alapteaza, in conformitate cu legislatia nationala; sau
b) comporta un risc recunoscut sau semnificativ pentru sanatatea femeii si a copilului.

MAME CARE ALAPTEAZA

ARTICOLUL 10

1. Femeia are dreptul la una sau mai multe pauze zilnice ori la reducerea duratei de lucru zilnice pentru a-si alapta copilul.
2. Perioada in timpul careia sunt permise pauzele de alaptare sau reducerea duratei de lucru zilnice, numarul si durata acestor pauze, precum si modalitatile de reducere a programului de lucru zilnic trebuie stabilite prin legislatia si practica nationale. Aceste pauze sau reducerea programului de lucru zilnic sunt considerate ca timp lucrat si remunerate in consecinta.

EXAMINARE PERIODICA

ARTICOLUL 11

Orice membru trebuie sa examineze periodic, in consultare cu organizatiile reprezentative ale patronilor si lucratorilor, oportunitatea extinderii duratei concediului prevazut la art. 4 si cresterea sumei sau nivelului prestatiilor in bani prevazute la art. 6.

PUNEREA IN APLICARE

ARTICOLUL 12

Prezenta conventie trebuie pusa in aplicare prin acte normative, cu exceptia cazului in care va produce efecte prin orice alt mijloc, precum contractele colective, sentintele arbitrale, hotararile judecatoresti sau orice alt mod conform practicii nationale.

DISPOZITII FINALE

ARTICOLUL 13

Prezenta conventie revizuieste Conventia (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952.

ARTICOLUL 14

Ratificarile prezentei conventii sunt comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrate de acesta.

ARTICOLUL 15

1. Prezenta conventie nu produce efecte decat pentru membrii Organizatiei Internationale a Muncii ale caror ratificari au fost inregistrate de directorul general al Biroului International al Muncii.
2. Prezenta conventie intra in vigoare la 12 luni dupa ce ratificarile a doi membri au fost inregistrate de directorul general al Biroului International al Muncii.
3. Ulterior prezenta conventie intra in vigoare pentru fiecare membru la 12 luni de la data la care ratificarea sa a fost inregistrata.

ARTICOLUL 16

1. Orice membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale in vigoare a acesteia, printr-o notificare comunicata directorului general al Biroului International al Muncii si inregistrata de acesta. Denuntarea nu are efect decat la un an dupa inregistrarea sa.
2. Orice membru care a ratificat prezenta conventie si care, in termen de un an dupa expirarea perioadei de 10 ani mentionata in paragraful precedent, nu se foloseste de posibilitatea denuntarii prevazute de prezentul articol este legat pe o noua perioada de 10 ani si, ca urmare, poate denunta prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, in conditiile prevazute de acest articol.

ARTICOLUL 17

1. Directorul general al Biroului International al Muncii notifica tuturor membrilor Organizatiei Internationale a Muncii inregistrarea tuturor ratificarilor si a tuturor actelor de denuntare care ii sunt comunicate de membrii Organizatiei Internationale a Muncii.
2. Notificand membrilor Organizatiei Internationale a Muncii inregistrarea celei de-a doua ratificari care i-a fost comunicata, directorul general atrage atentia membrilor acesteia asupra datei la care prezenta conventie intra in vigoare.

ARTICOLUL 18

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, in scopul inregistrarii, conform art. 102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete cu privire la toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le-a inregistrat in conformitate cu articolele precedente.

ARTICOLUL 19

De fiecare data cand va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii prezinta Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii un raport privind aplicarea prezentei conventii si examineaza daca este cazul sa fie inscrisa pe ordinea de zi a Conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia.

ARTICOLUL 20

1. In cazul in care Conferinta Generala a Organizatiei Internationale a Muncii adopta o noua conventie care revizuieste total sau partial prezenta conventie si daca noua conventie nu dispune altfel:
a) ratificarea de catre un membru a noii conventii care revizuieste antreneaza de plin drept, inclusiv in ceea ce priveste prevederile art. 16, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie care modifica sa fi intrat in vigoare;
b) incepand cu data intrarii in vigoare a noii conventii care revizuieste, prezenta conventie inceteaza sa mai fie deschisa ratificarii de catre membri.
2. Prezenta conventie ramane in orice caz in vigoare, in forma si continutul actuale, pentru membrii care au ratificat-o si care nu ratifica conventia privind revizuirea.

ARTICOLUL 21

Versiunile in limbile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au valoare egala.

Hotararea numarul 537 din 7 aprilie 2004

Sus

Hotararea nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 27 octombrie 2003, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru

Ministrul sanatatii,
Ovidiu Brinzan

Ministrul finantelor publice, secretar de stat
Gheorghe Gherghina,

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 29 aprilie 2004

ANEXA 1 - NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

ARTICOLUL 1

Prezentele norme metodologice cuprind dispozitii in vederea aplicarii unitare a masurilor de protectie a maternitatii pentru femeile incadrate cu contract individual de munca sau functionari publici, denumite in continuare salariate, prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, denumita in continuare ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 2

In vederea aplicarii prevederilor ordonantei de urgenta se parcurg in mod obligatoriu urmatoarele etape:
a) salariata gravida efectueaza consultatii prenatale la medicul de familie si, dupa caz, la medicul specialist, in vederea atestarii starii sale fiziologice de graviditate, in conformitate cu art. 2 lit. c) din ordonanta de urgenta;
b) medicul de familie si/sau, dupa caz, medicul specialist completeaza Carnetul gravidei si Anexa pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei pentru atestarea fie a starii fiziologice de graviditate, fie a faptului ca salariata a nascut recent sau ca alapteaza, in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuarii consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetului gravidei si Anexei pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2004;
c) salariata instiinteaza angajatorul, depunand, in copie, Anexa pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei, completata corespunzator de medic, la compartimentul resurse umane din cadrul unitatii, insotita de o cerere scrisa care sa contina informatii referitoare la starea proprie de maternitate, in conformitate cu art. 2 lit. c) - e) din ordonanta de urgenta, si, dupa caz, solicitarea de a i se aplica masurile de protectie prevazute de aceasta;
d) angajatorul transmite copii de pe documentele depuse de salariata, in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii lor, medicului de medicina muncii, care asigura supravegherea starii de sanatate a angajatilor din unitate, precum si inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea;
e) angajatorul impreuna cu medicul de medicina muncii efectueaza evaluarea privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca, intocmesc si semneaza Raportul de evaluare privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca, denumit in continuare Raport de evaluare, intocmit conform art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta;
f) in baza Raportului de evaluare, angajatorul instiinteaza salariata, in termenul prevazut la art. 9 alin. (3), despre rezultatele evaluarii privind riscurile la care poate fi supusa la locul ei de munca si despre masurile suplimentare de protectie pe care trebuie sa le respecte atat angajatorul, cat si salariata prin Informarea privind protectia maternitatii la locul de munca, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
g) salariata ia cunostinta de continutul Informarii privind protectia maternitatii la locul de munca si, daca este cazul, solicita concediu de risc maternal, in conditiile prevazute la art. 5, 6 si 7;
h) inspectoratul teritorial de munca, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii documentelor, efectueaza o verificare a conditiilor de munca ale salariatei pentru a verifica modul in care se respecta prevederile ordonantei de urgenta si ale prezentelor norme metodologice. Rezultatele controlului vor fi inaintate in scris angajatorului, iar in cazul constatarii neindeplinirii unor masuri vor fi aplicate sanctiunile prevazute de lege.

ARTICOLUL 3

(1) Salariata care a nascut recent, definita la art. 2 lit. d) din ordonanta de urgenta, este femeia care revine in unitate si isi reia activitatea dupa efectuarea concediului de maternitate, respectiv a concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile, sau, dupa caz, a numarului total de 63 de zile ale concediului de lauzie, prevazut in Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Salariata prevazuta la alin. (1) poate solicita, pe baza documentului medical eliberat de medicul de familie, masuri de protectie corespunzatoare, in termen de 6 luni de la data la care a nascut.

ARTICOLUL 4

(1) Concediul postnatal obligatoriu, prevazut la art. 2 lit. g) din ordonanta de urgenta, cuprinde perioada primelor 42 de zile calendaristice dupa data nasterii copilului, din timpul concediului de sarcina si lauzie, acordat conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pe perioada concediului postnatal obligatoriu, mama beneficiaza de indemnizatie pentru maternitate, acordata in conditiile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza certificatului de concediu medical eliberat conform reglementarilor legale in vigoare.
(3) Pentru protectia sanatatii mamei si a copilului este interzis angajatorilor sa permita salariatelor sa revina la locul de munca in cele 42 de zile de concediu postnatal obligatoriu.

ARTICOLUL 5

(1) Concediul de risc maternal, definit la art. 2 lit. h) din ordonanta de urgenta, este concediul pe care poate sa il solicite o salariata care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 2 lit. c) - e) din ordonanta de urgenta, in cazul in care angajatorul, ca urmare a evaluarii riscurilor prezente la locul de munca al salariatei, nu poate, din motive justificate in mod obiectiv, sa dispuna masura modificarii conditiilor si/sau programului de munca al acesteia sau masura repartizarii ei la alt loc de munca, fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa si/sau a fatului ori a copilului.
(2) Concediul de risc maternal se solicita de catre salariata prevazuta la alin. (1) ca urmare a primirii Informarii privind protectia maternitatii la locul de munca, prevazuta la art. 2 lit. f).

ARTICOLUL 6

(1) Documentul medical eliberat de medicul de familie sau, dupa caz, de medicul specialist care atesta faptul ca o salariata se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 2 lit. c) - e) din ordonanta de urgenta este fie adeverinta medicala-tip aprobata de Ministerul Sanatatii, fie Carnetul gravidei si Anexa pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 12/2004.
(2) Documentul medical mentionat la alin. (1) trebuie sa contina constatarea starii fiziologice de sanatate a salariatei si recomandari privind protectia acesteia la locul de munca.
(3) In cazul salariatei gravide, documentul medical trebuie sa contina data prezumtiva a nasterii, precum si recomandari privind capacitatea de munca a acesteia pe timp de zi sau, daca este cazul, pe timp de noapte, precum si in conditii de munca definite in prezentele norme metodologice ca insalubre sau greu de suportat.
(4) In cazul salariatei care a nascut recent si/sau alapteaza, documentul medical trebuie sa contina datele privind inceputul si sfarsitul prezumtiv al perioadei vizate si recomandari privind capacitatea de munca a acesteia.
(5) Consultatiile postnatale efectuate de salariata pe o perioada de 6 luni dupa nastere vor lua in considerare eventualele modificari ale capacitatii de munca a salariatei si vor contine recomandari corespunzatoare.
(6) Salariata va prezenta angajatorului, in copie, documentul medical mentionat la alin. (1), in maximum 5 zile lucratoare de la data eliberarii.

ARTICOLUL 7

(1) Salariata poate solicita concediul de risc maternal, in intregime sau fractionat, in functie de recomandarea medicului si de justificarea angajatorului privind perioada posibila de eliminare a riscurilor de la locul de munca, pentru sanatatea sau securitatea ei.
(2) Angajatorul aproba solicitarea salariatei pentru concediul de risc maternal numai daca solicitarea este insotita de documentul medical prevazut la art. 6.
(3) Concediul de risc maternal se acorda pe durate care nu pot depasi, cumulat, 120 de zile calendaristice, astfel:
a) integral sau fractionat, pana in a 63-a zi anterioara datei estimate a nasterii copilului, respectiv anterioara datei intrarii in concediul de maternitate;
b) integral sau fractionat, dupa expirarea concediului postnatal obligatoriu si, daca este cazul, pana la data intrarii in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani;
c) integral sau fractionat, inainte sau dupa nasterea copilului, pentru salariata care nu indeplineste conditiile pentru a beneficia de concediul de maternitate, in conformitate cu prevederile legii.

ARTICOLUL 8

(1) Evaluarea riscurilor prevazuta la art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgenta este de natura particulara, in raport cu evaluarea care se realizeaza in cazul oricarui alt salariat aflat la acelasi loc de munca, deoarece stabileste riscurile specifice datorate agentilor, proceselor si conditiilor existente la locul de munca, la care este supusa salariata gravida, care a nascut recent sau care alapteaza si, dupa caz, fatul sau copilul, de-a lungul unui proces evolutiv, respectiv sarcina, lauzie sau alaptare.
(2) Evaluarea riscurilor prevazuta la alin. (1) se efectueaza de catre angajator:
a) in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, pentru toate salariatele care se afla in situatiile prevazute la art. 2 lit. c) - e) din ordonanta de urgenta;
b) dupa expirarea termenului prevazut la lit. a), in termen de 10 zile de la data informarii in scris a angajatorului de catre salariata sau concomitent cu evaluarea riscurilor pe care angajatorul o realizeaza ca urmare a indeplinirii obligatiilor care ii revin potrivit prevederilor art. 11 lit. b) din Normele generale de protectie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei nr. 508/933/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.
(3) Evaluarea riscurilor pentru salariata care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 2 lit. c) - e) din ordonanta de urgenta se evidentiaza intr-un capitol special al documentului pe care angajatorul il intocmeste potrivit obligatiilor ce ii revin, stabilite de prevederile art. 11 lit. b) din Normele generale de protectie a muncii, cu respectarea art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 9

(1) Raportul de evaluare, intocmit potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta, va fi semnat de catre toti cei implicati si va fi structurat astfel:
a) descrierea procesului, a tehnologiei, a activitatii supuse evaluarii;
b) lista agentilor, procedeelor sau a conditiilor de lucru care sunt identificate drept pericole pentru sanatatea salariatei gravide, care a nascut recent si, respectiv, fatului, copilului nascut si, dupa caz, salariatei care alapteaza.
(2) Pentru fiecare element din lista prevazuta la alin. (1) lit. b) trebuie mentionate urmatoarele:
a) justificarea utilizarii si alegerii agentului, procedeului sau conditiilor de lucru; in cazul in care informatiile sunt confidentiale, este necesar sa se indice posibilitatile de eliminare sau de diminuare a riscului;
b) durata, intensitatea, frecventa si natura expunerii la agenti a salariatei la locul de munca;
c) masurile de prevenire care trebuie aplicate in vederea reducerii riscului la cel mai scazut nivel posibil;
d) recomandarea medicului de medicina muncii cu privire la schimbarea locului de munca, de la inceput sau dupa o anumita perioada;
e) concluzia evaluarii: daca salariata poate ramane sau nu la locul ei de munca. Daca este necesara schimbarea locului de munca, vor fi indicate locurile de munca unde poate fi repartizata, pe baza evaluarii riscurilor.
(3) Angajatorul este obligat sa transfere salariata vizata la un nou loc de munca daca se recomanda aceasta prin concluzia raportului mentionat la alin. (1), in cel mult 15 zile lucratoare de la data incheierii raportului de evaluare a riscului.
(4) Face exceptie de la prevederile alin. (3) situatia prevazuta la art. 8 alin. (2) lit. a), pentru care schimbarea se va face la cel mult 5 zile lucratoare de la data incheierii Raportului de evaluare.
(5) In termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii, Raportul de evaluare se inainteaza dupa cum urmeaza:
a) medicului de medicina muncii din directia de sanatate publica teritoriala;
b) inspectoratului teritorial de munca;
c) in unitate, dupa caz, Comitetului de securitate si sanatate in munca, Compartimentului de protectie a muncii sau responsabilului cu protectia muncii desemnat de angajator;
d) celor prevazuti la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 10

Medicul de medicina muncii sau medicul cu competenta in medicina de intreprindere, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii, care asigura supravegherea starii de sanatate a angajatilor, va dispune efectuarea de examene paraclinice si de laborator, dupa caz, in functie de noxele constatate la locurile de munca, cu respectarea Normelor generale de protectie a muncii, pentru a se stabili influenta acestora asupra starii de sanatate a salariatelor.

ARTICOLUL 11

Medicul de medicina muncii din directia de sanatate publica teritoriala si inspectoratul teritorial de munca, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data informarii acestora de catre angajator, efectueaza verificarea conditiilor de munca ale salariatei care a anuntat angajatorul in scris ca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 2 lit. c) - e) din ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 12

Medicul de medicina muncii din cadrul directiei de sanatate publica impreuna cu inspectoratul teritorial de munca vor efectua periodic un control la locurile de munca din unitatea la care lucreaza salariata prevazuta la art. 2 lit. c) - e) din ordonanta de urgenta, pentru a verifica modul in care se respecta masurile stabilite. Rezultatele controlului vor fi inaintate in scris angajatorului, iar in cazul constatarii neindeplinirii unor masuri vor fi aplicate sanctiunile prevazute de lege.

ARTICOLUL 13

(1) Daca in urma efectuarii controalelor medicale periodice se constata modificari ale starii de sanatate a salariatei, in conditiile in care buletinele de analiza dovedesc ca nu au existat depasiri ale valorilor limita de expunere profesionala la agenti in cadrul locului de munca al salariatei, atunci angajatorul va aplica prevederile art. 9 din ordonanta de urgenta, la recomandarea medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.
(2) Angajatorul va aplica prevederile art. 9 si, dupa caz, prevederile art. 10 din ordonanta de urgenta in cazul salariatelor care se incadreaza la art. 14 din ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL 14

Amenajarile pentru repaus si incaperile speciale pentru alaptat destinate femeilor gravide sau care alapteaza, potrivit art. 12 alin. (1) si art. 17 alin. (4) din ordonanta de urgenta, trebuie sa indeplineasca toate conditiile de igiena corespunzatoare normelor sanitare si cerintelor prevazute la cap. IV titlul IV din Normele generale de protectie a muncii in vigoare.

ARTICOLUL 15

Daca locul de munca in care isi desfasoara activitatea salariatele prevazute la art. 2 lit. c) - e) din ordonanta de urgenta este incadrat in conditii deosebite, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in conditii speciale, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale, in mod obligatoriu se vor aplica masurile de protectie prevazute la art. 9 sau, dupa caz, la art. 10 din ordonanta de urgenta.
ARTICOLUL 16

In toate cazurile, indiferent daca salariata este trecuta sau nu la alt loc de munca, se vor respecta prevederile legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca.

ARTICOLUL 17

(1) Potrivit art. 10 si 11 din ordonanta de urgenta, pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizatie de risc maternal care se suporta din bugetul asigurarilor sociale, platita de angajator.
(2) Indemnizatia de risc maternal se plateste salariatei, la cerere, pe baza certificatului medical care se elibereaza de medicul de familie sau de medicul specialist, cu avizul medicului de medicina muncii.
(3) Dupa caz, certificatul medical va fi insotit de certificatul de nastere al copilului.
(4) Certificatul medical pentru acordarea concediului de risc maternal se va completa pe formularul cu regim special - tipizat, utilizat la plata indemnizatiilor de asigurari sociale reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, fara inscrisuri privind:
a) codul diagnosticului;
b) codul indemnizatiei;
c) elementele de identificare a cauzelor incapacitatii temporare de munca;
d) avize privind prelungirea concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca;
e) orice alte date specifice indemnizatiilor de asigurari sociale reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In caseta "Cod diagnostic" se va inscrie "Concediu de risc maternal".
(6) Indemnizatia de risc maternal se plateste cu conditia ca, prin grija angajatorului, medicul de medicina muncii care a efectuat evaluarea prevazuta la art. 5 din ordonanta de urgenta sa vizeze certificatul medical, in caseta "Cod diagnostic", sub semnatura, parafa si stampila, cu privire la imposibilitatea indeplinirii de catre angajator a obligatiilor prevazute de lege si la motivul pentru care nu a putut fi evitata acordarea acestei prestatii.
(7) Nerespectarea prevederilor alin. (6) atrage raspunderea angajatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
(8) Controlul corectitudinii completarii certificatelor medicale pentru concediu de risc maternal se efectueaza de serviciile specializate sau de persoanele imputernicite din directiile teritoriale de sanatate publica.

ARTICOLUL 18

(1) Baza de calcul a indemnizatiei de risc maternal se constituie din media veniturilor lunare realizate in ultimele 10 luni anterioare primei zile inscrise in certificatul medical, pentru care s-a datorat contributia individuala de asigurari sociale, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul in care concediul de risc maternal se acorda in cursul lunii, intervalul celor 10 luni din care se determina baza de calcul a indemnizatiei de risc maternal cuprinde 9 luni si 2 fractiuni de luna, respectiv luna in care incepe si luna in care se sfarseste perioada din care se stabileste baza de calcul a drepturilor.
(3) In situatia in care, in una sau mai multe dintre lunile ori, dupa caz, in una sau in ambele fractiuni de luna din care se constituie baza de calcul a indemnizatiei de risc maternal, numarul de zile pentru care s-a datorat contributia individuala de asigurari sociale este mai mic decat numarul de zile lucratoare legale, perioada respectiva se intregeste cu numarul corespunzator de zile lucratoare.
(4) Pentru perioadele in care s-a intregit numarul de zile lucratoare prevazute la alin. (3), in calculul indemnizatiei de risc maternal se ia in considerare salariul minim brut pe tara, corespunzator numarului de zile lucratoare creditate.

ARTICOLUL 19

(1) Media zilnica a indemnizatiei de risc maternal se determina prin raportarea sumei veniturilor salariale pentru care s-a datorat contributia individuala de asigurari sociale si/sau a salariului minim brut pe tara la numarul total de zile lucratoare legale existente in perioada din care se constituie baza de calcul a dreptului.
(2) In fiecare dintre lunile sau, dupa caz, fractiunile de luna din care se constituie baza de calcul a indemnizatiei de risc maternal veniturile salariale pentru care s-a datorat contributia individuala de asigurari sociale cumulate cu salariul minim brut pe tara nu pot depasi plafonul prevazut la art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru constituirea bazei de calcul a indemnizatiei de risc maternal cuvenite persoanelor care realizeaza venituri exprimate in moneda altor tari, se ia in considerare contravaloarea in lei a acestor venituri, obtinuta prin aplicarea cursului de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din data stabilita pentru plata drepturilor salariale.

ARTICOLUL 20

(1) Cuantumul lunar al indemnizatiei de risc maternal este egal cu 75% din media lunara a bazei de calcul, determinata potrivit art. 18.
(2) Indemnizatia de risc maternal se plateste pentru numarul de zile lucratoare din durata calendaristica a concediului de risc maternal.

ARTICOLUL 21

(1) Concediul de risc maternal nu poate fi acordat simultan cu un concediu medical sau cu concediul pentru cresterea copilului, acordate conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Calculul si plata indemnizatiei de risc maternal se efectueaza lunar de catre angajator, cel mai tarziu o data cu lichidarea drepturilor salariale pe luna in care se acorda concediul de risc maternal.
(3) Sumele reprezentand indemnizatii de risc maternal platite de angajator se deduc de catre platitori din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva.

ARTICOLUL 22

(1) Pentru indemnizatia de risc maternal nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de stat.
(2) La stabilirea drepturilor de asigurari sociale prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza cuantumul indemnizatiei de risc maternal.
3) Durata concediului de risc maternal reprezinta perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

ARTICOLUL 23

Sumele reprezentand indemnizatii de risc maternal cumulate cu sumele reprezentand prestatii de asigurari sociale platite de angajator, care depasesc contributiile datorate in luna respectiva, se recupereaza de catre platitori de la casele judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare.

ARTICOLUL 24

Potrivit art. 17 alin. (3) din ordonanta de urgenta, pauzele pentru alaptare sau reducerea duratei normale a timpului de munca prin comasarea acestor pauze, se includ in timpul de munca, nu afecteaza drepturile salariale si nu diminueaza stagiul de cotizare necesar pentru acordarea prestatiilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

ARTICOLUL 25

In Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, prevazuta la art. 6 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, toate datele privind salariata care beneficiaza de indemnizatie de risc maternal vor fi inscrise de angajatori in acelasi mod ca cel pentru asiguratii care beneficiaza de prestatii de asigurari sociale in temeiul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 26

In intelesul art. 20 din ordonanta de urgenta, munci in conditii cu caracter insalubru sau greu de suportat sunt urmatoarele:
a) colectarea, transportul si depozitarea dejectiilor menajere, umane, animaliere;
b) igienizarea grupurilor sanitare;
c) sapatul santurilor;
d) incarcatul sau descarcatul cu lopata al diverselor produse;
e) ridicarea unor greutati mai mari de 10 kg;
f) munca in conditii de expunere la temperaturi extreme, definite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, aprobata prin Legea nr. 436/2001.

ARTICOLUL 27

Angajatorii au obligatia ca, in termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice sa le aduca la cunostinta salariatelor, in scris, cu confirmare de luare la cunostinta.


ANEXA 1 - la normele metodologice

Antetul unitatii
Nr. ...... data ........

INFORMARE
privind protectia maternitatii la locul de munca
(model)*)

Prin prezenta, in conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, aducem la cunostinta doamnei ................................, nascuta la data de ................, avand CNP ......................, cu domiciliul in judetul ................, localitatea .................., str. ................ nr. ....., avand profesia de ........................., angajata in unitatea noastra in functia de ................. si care ocupa locul de munca ................. din sectia (atelier, compartiment etc.) ....................., faptul ca in urma evaluarii locului sau de munca au fost constatate urmatoarele:
1. la locul dumneavoastra de munca, si anume ......................, exista/nu exista riscuri pentru sanatatea sau securitatea dumneavoastra in perioada de maternitate;
2. riscul este scazut/mediu/crescut, fiind reprezentat de:
- agenti fizici, biologici, chimici, procedee, conditii de munca
...................................................................
...................................................................;
3. conform rezultatelor Raportului de evaluare nr. ......... din data de .............., riscul existent poate/nu poate aduce prejudicii evolutiei sarcinii, sanatatii fatului/copilului sau sanatatii salariatei gravide/care alapteaza;
4. perioada de sarcina in care supunerea la risc este total interzisa este:
- in primele saptamani |_| ..........
- in ultimele luni |_| ..................
- sau .....................................;
5. in vederea protectiei sanatatii si securitatii dumneavoastra:
- au fost luate urmatoarele masuri suplimentare:
...........................................................................;
(se vor enumera in ordinea prioritatii)
- dumneavoastra aveti obligatia de a indeplini urmatoarele:
...........................................................................;
(se vor enumera in ordinea prioritatii)
6. pentru protectia sanatatii si securitatii dumneavoastra la locul de munca in perioada de maternitate vi se vor modifica:
a) programul de munca: ....................................................;
b) conditiile de munca: ...................................................;
c) locul de munca, fiind repartizata la ...................................;
7. mentionam ca nu este posibil ca pentru protectia sanatatii si securitatii sa fie efectuata nici o schimbare mentionata la pct. 6, din urmatoarele motive:
......................................................................................
.....................................................................................
8. avand in vedere cele mentionate la pct. 1 - 7, medicul de medicina muncii recomanda/nu recomanda concediu de risc maternal pe o perioada de ....................., pana la eliminarea riscului existent pentru evolutia sarcinii, sanatatii fatului/copilului sau sanatatii salariatei gravide/care alapteaza.

Semnatura angajatorului si stampila unitatii Semnatura si parafa medicului
............................................ .............................

Data .............................. Data .........................

Am primit,
Semnatura salariatei ..............

Data ..............................

*) Se completeaza de catre angajatori pe documente proprii, intocmite conform modelului.

Citeste si

Arhiva
 • 17 obiceiuri foarte nocive pentru inima 17 obiceiuri foarte nocive pentru inima

  Generalitati Toti oamenii isi doresc sa aibe o inima sanatoasa. Vestea buna este ca schimbarea unor obiceiuri nocive, din stilul de viata al oricui poate imbunatati sanatatea inimii. Deprinderi nocive pentru sanatatea inimii Iata cateva dintre deprinderile care...citeste mai mult

 • Concediul de odihna si starea de sanatate Concediul de odihna si starea de...

  Stresul si oboseala la locul de munca Stresul provocat la locul de munca se poate prezenta sub forme diferite, cu efecte diferite asupra corpului uman. Surse minore ale acestuia pot fi echipamente care nu functioneaza sau telefoane ce nu se opresc din sunat. Sursele...citeste mai mult

 • Mahmureala Mahmureala

  Definitie Mahmureala consta intr-un ansamblu de semne si simptome cu incarcatura subiectiva negativa care pot aparea in urma consumului exagerat de alcool. Consecintele mahmurelii sunt nu numai senzatiile neplacute, ci si scaderea performantei la locul de munca,...citeste mai mult

Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate
Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici OK